ecopress
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση προκήρυξης του «Εξοικονομώ 2021», με την οποία νομοθετείται ο Επίσημος Οδηγός και τα παραρτήματα του και ενεργοποιείται... «Εξοικονομώ 2021»: με «κόφτη» 20 λεπτών ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση προκήρυξης του «Εξοικονομώ 2021», με την οποία νομοθετείται ο Επίσημος Οδηγός και τα παραρτήματα του και ενεργοποιείται από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων με προθεσμία 50 ημερών, για επιδότηση από 40 έως 75% εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών κατοικιών.

Στο μεταξύ από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λίγο πριν την επίσημη έναρξη του νέου «Εξοικονομώ», εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος τελικές οδηγίες, κανόνων και προδιαγραφών συμμετοχής που εκκρεμούσαν, οι οποίες είναι:

  • Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» για την υποβολή αιτήσεων.
  • Οδηγίες προς τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές  για την  πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση (Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης – Π.Ε.Α.)  και τα ασυμβίβαστα Ενεργειακών Επιθεωρητών.
  • Αναλυτικοί πίνακες  με την καθαρή αξία ανώτατων ορίων επιλέξιμων δαπανών
  • Εγγραφή νέων χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα

«Κόφτης» ανά 20λέπτο

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» υπογραμμίζεται ως «γενική επισήμανση» ότι: «ο μέγιστος χρόνος επεξεργασίας της αίτησης χωρίς αποθήκευση είναι τα 20 λεπτά μετά το πέρας αυτών ο χρήστης βγαίνει εκτός συστήματος και δεν αποθηκεύονται τα στοιχεία που καταχώρησε. Το σύστημα δίνει δυνατότητα παράτασης του χρόνου ώστε να ανανεωθεί ο χρόνος σύνδεσης πριν τη λήξη του. Για το λόγο αυτό θα εμφανίζεται σχετική προειδοποίηση στο επάνω μέρος της οθόνης».

ΚΥΑ προκήρυξης του προγράμματος

Στην «Κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, (ΦΕΚ, Τεύχος B’ 5778/10.12.2021) με τίτλο «Προκήρυξη του προ­γράμματος «Εξοικονομώ 2021», που θα υλοποι­ηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ύψους 632 εκ € για το έτος 2022, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι:

-«Προκηρύσσουμε το πρόγραμμα με τίτλο «Εξοικονο­μώ 2021» με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, τη μείωση των εκπομπών ρύ­πων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομέ­νου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» υλοποιείται σύμ­φωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφο­νται στον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματά του. Τα εν λόγω κείμενα ενσωματώνονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Οδηγίες προς τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Ενόψει της έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:

Α. Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση (Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης – Π.Ε.Α.)

Έκδοση νέου Α’ Π.Ε.Α.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής διενεργεί την επιθεώρηση και εκδίδει Α’ Π.Ε.Α., με λόγο έκδοσης «Εξοικονομώ  2021 – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση».

Η πρόταση βελτίωσης με τον προτεινόμενο προς υλοποίηση συνδυασμό παρεμβάσεων που θα υποβληθεί με την αίτηση,  πρέπει να καταχωρισθεί ως 1η (πρώτο σενάριο) από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (συστάσεις βελτίωσης) που καταγράφονται στο Α’ Π.Ε.Α.

Τροποποίηση προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε εν ισχύ Α’ Π.Ε.Α.

Εφόσον είναι αναγκαίο να γίνει τροποποίηση των προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε εν ισχύ Α’ Π.Ε.Α., δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης αυτών μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού προσαρτήματος στο πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, χωρίς να απαιτείται ανάκληση του Π.Ε.Α.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής τυχόν υπάρχοντος προσαρτήματος από το πρόγραμμα  «Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020» στο «Εξοικονομώ 2021».

Η λειτουργία τροποποίησης θα ενεργοποιηθεί  στις 10 Δεκεμβρίου 2021.

Οδηγίες για τη διαδικασία τροποποίησης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του buildingcert.gr.  Η προαναφερθείσα διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και σε οποιοδήποτε εν ισχύ Π.Ε.Α. κατοικιών ανεξαρτήτου λόγου έκδοσης που έχει εκδοθεί με το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31.

Β. Ασυμβίβαστα Ενεργειακών Επιθεωρητών

Η επιλογή Ενεργειακού Επιθεωρητή πρέπει να γίνεται συνυπολογίζοντας τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α’/28.07.2016), όπως ισχύει, όπου ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο Ενεργειακός  Επιθεωρητής δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κάποιο ακίνητο (ασυμβίβαστο).

Επισημαίνεται ότι δεν εμπίπτει στο ασυμβίβαστο ο ταυτόχρονος ρόλος Συμβούλου του έργου.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Β’ Ενεργειακός Επιθεωρητής είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον Α’ Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Εγγραφή νέων χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα

Με την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή αιτήσεων, ενεργοποιείται και η εγγραφή νέων χρηστών. Η άνω διαδικασία αφορά μόνο το αρχικό προκαταρκτικό στάδιο πριν από την καταχώρηση και υποβολή αίτησης. Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα, η δυνατότητα εγγραφής νέων χρηστών κατά την διάρκεια της υποβολής αιτήσεων περιορίζεται στους ρόλους Ωφελούμενου, Συμβούλου/Ενεργειακού Επιθεωρητή και Προμηθευτή/Μελετητή.

Καθαρή αξία ανώτατων ορίων επιλέξιμων δαπανών

Κατά την καταχώρηση των παρεμβάσεων, η  οποία θα γίνεται υποχρεωτικά από τον Α’ Ενεργειακό Επιθεωρητή, το κόστος των παρεμβάσεων θα καταχωρείται χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%. Προς υποβοήθηση των χρηστών, αναρτώνται τα Ανώτατα όρια των επιλέξιμων δαπανών του πίνακα 4.1.1. του Οδηγού Εφαρμογής με την καθαρή τους αξία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για το «Εξοικονομώ 2021»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας