ecopress
Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία ανατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας... ΦΕΚ: οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του ΤΕΕ στο νέο «Εξοικονομώ»

Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία ανατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες. Επιλύεται μία από της τουλάχιστον πέντε εκκρεμότητες για την έναρξη του νέου «Εξοικονομώ», που ανακοινώνει το ΥΠΕΝ ότι θα γίνει εντός του Νοεμβρίου. Δείτε εδώ στο ecopress: τι συμβαίνει και όλο … ξεκινάει το νέο “Εξοικονομώ”

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, την οποία υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης «το ΤΕΕ αναλαμβάνει καθήκοντα Αναθέτουσας Αρ­χής για τις ανάγκες του Προγράμματος και δύναται να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη του έργου του κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτού. Στο πλαίσιο αυτό διενεργεί τις διαδικασίες προκή­ρυξης και ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση των συμβάσεων που θα συναφθούν». Επίσης ορίζονται τα καθήκοντα που ανατίθενται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα A.E. για τις πληρωμές.

Ειδικότερα η κοινή υπουργική απόφαση, με τίτλο «ανάθεση καθηκόντων για δράσεις εξοικονόμη­σης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα», όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ προβλέπει:

Άρθρο 1

Ανάθεση καθηκόντων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 1. Ανατίθενται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ) καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του προγράμμα­τος εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμι­ση κατοικιών, στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει­ας (ΑΠΕ), με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.
 2. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΤΕΕ, αφορούν:

i. Στην υποδοχή, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την αξι­ολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης,

ii. τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των αιτημάτων ολοκλήρωσης,

iii.    την κατάρτιση αρχικών, προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματο­δότησης και την εισήγηση αυτών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

iv. την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής αιτήσεων,

ν. τη διαχείριση και εξέταση των ενστάσεων,

vi. την εισήγηση των απορρίψεων/απεντάξεων υποβληθεισών αιτήσεων προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέρ­γειας (“Επιτελική Δομή”),

vii.  τη διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων χρηματοδότησης,

viii. την υποβολή προς την Επιτελική Δομή σχεδίου με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού, καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση,

ix. την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την πα­ροχή ενημέρωσης προς τους ωφελούμενους για θέματα του προγράμματος και την υποβολή προς την Επιτελική Δομή των σχετικών αναφορών για την πορεία της υπη­ρεσίας ενημέρωσης και πληροφόρησης,

x. την εισήγηση προς την Επιτελική Δομή και τη συνερ­γασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την επίλυ­ση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδι­κασία υλοποίησης του Προγράμματος, τη διασταύρωση στοιχείων και την εν γένει βελτίωση του Προγράμματος,

xi. την οργάνωση και διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων σε έργα με ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, κατόπιν μεθοδολογίας, η οποία θα αναπτυχθεί με τη συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώ­μη των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών,

xii.  την εντολή προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τρά­πεζα Α.Ε. για την εκταμίευση της επιχορήγησης και των λοιπών ωφελημάτων του Προγράμματος προς τους ωφελούμενους,

 1. Το ΤΕΕ αναλαμβάνει καθήκοντα Αναθέτουσας Αρ­χής για τις ανάγκες του Προγράμματος και δύναται να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη του έργου του κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτού. Στο πλαίσιο αυτό διενεργεί τις διαδικασίες προκή­ρυξης και ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση των συμβάσεων που θα συναφθούν. Τα τελικά παραδοτέα διαβιβάζονται στην Επιτελική Δομή, η οποία μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητάς τους εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης.
 2. Το ΤΕΕ, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμ­ματος, συνεργάζεται με την Επιτελική Δομή, με την Ελλη­νική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., καθώς και με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος, όποτε ζητηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού.
 3. Ανταποκρίνεται σε τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, όσο και μετά την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 2

Ανάθεση καθηκόντων στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα A.E.

 1. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων της παρ. 1 του άρθρου 1, ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυ­ξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ) η διαχείριση χρηματοδοτικού εργαλείου εγγυοδοσίας στη βάση σχετικής υπουργικής απόφασης και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν σε Φορέα Εγγυοδοσίας.
 2. Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΕΑΤ ΑΕ ως Φορέα Εγγυοδοσίας, θα λαμβάνει αμοιβές για τη διαχείριση του χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως αυτές ορίζονται στη σχετική απόφαση.
 3. Επιπρόσθετα, για το Πρόγραμμα της παρ. 1 του άρ­θρου 1 της παρούσας και σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), ανατίθεται στην ΕΑΤ ΑΕ μέρος των καθηκόντων υλοποίησης και διαχείρισης και ειδικότερα:

i. Εκτέλεση πληρωμών άμεσης ενίσχυσης, ως εξής:

Σε περίπτωση καταβολής προκαταβολής της άμεσης ενίσχυσης, η ΕΑΤ καταβάλλει τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτή, σε συνέχεια σχετικής εντολής πληρωμής προ­καταβολής που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.

Σε περίπτωση καταβολής τελικής εκταμίευσης, η ΕΑΤ καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην ολική αποπλη­ρωμή, σε συνέχεια σχετικής εντολής αποπληρωμής και βεβαίωσης ολοκλήρωσης του προγράμματος από τον ωφελούμενο που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.

ii. Εκταμίευση των τόκων των δανείων, προς τις συνερ- γαζόμενες Τράπεζες, σύμφωνα με τη σχετική εντολή που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.

iii.    Τα δάνεια εκταμιεύονται από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες προς τον ωφελούμενο του Προγράμματος τμηματικά ή καθ’ ολοκληρία σύμφωνα με τη σχετική εντολή που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ, και στην οποία θα αναγράφεται ρητά η μέθοδος εκταμίευσης δανείου.

 1. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, (α) η ΕΑΤ θα ανα­πτύξει την κατάλληλη πληροφοριακή υποδομή επικοι­νωνίας με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και (β) το ΤΕΕ θα αναπτύξει την κατάλληλη υποδομή επικοινωνίας με το Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΑΤ.
 2. Για τις αρμοδιότητες της παρ. 3 του παρόντος άρ­θρου η ΕΑΤ λαμβάνει αμοιβές διαχείρισης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5.

Άρθρο 3

Καταβολή της Χρηματοδότησης του Προγράμματος

 1. Τα ποσά της χρηματοδότησης του Προγράμματος καταβάλλονται τμηματικά στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), ως φορέα αρμόδιο για τις πληρωμές. Ειδικότερα:

α) 1η δόση που ανέρχεται στο ποσό της προκαταβο­λής της άμεσης ενίσχυσης, όπως αυτή καθορίζεται στον Οδηγό του Προγράμματος.

β) επόμενες δόσεις, ανάλογα με την πορεία ολοκλή­ρωσης των αιτήσεων και την εξέλιξη του Προγράμματος.

Το αίτημα για την καταβολή της κάθε δόσης γίνεται από την ΕΑΤ και συνοδεύεται από εισήγηση του ΤΕΕ και σύμφωνη γνώμη της Επιτελικής Δομής.

 1. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδότη­σης προς την ΕΑΤ και στη συνέχεια στους ωφελούμενους γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης που δικαιούται.
 2. Η ΕΑΤ ανοίγει έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για το Πρόγραμμα, που αφορούν:

(α) στην επιχορήγηση,

(β) τους τόκους των δανείων, στους οποίους κατατίθενται οι μεταφερόμενες χρημα­τοδοτήσεις, με απευθείας μεταφορά των πιστώσεων του οικείου έργου του Π.Δ.Ε., άνευ υπολόγου. Στους ανωτέρω λογαριασμούς κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά καθώς και οι τόκοι που πιθανόν δημιουργηθούν από την παραμονή των κατατιθεμένων κατά τα ανωτέρω στους ανωτέρω λογαριασμούς αποτελούν έσοδο του προϋπο­λογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται απο­κλειστικά για τους σκοπούς του Προγράμματος. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά των λογαριασμών, μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση του Προγράμματος κατατίθενται από την ΕΑΤ, με μέριμνα της Επιτελικής Δομής, στο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 1. Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφο­νται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης προς τους ωφε­λούμενους μεταβιβάζονται από τον λογαριασμό του οικείου έργου δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ075), που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς.
 2. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος μετά από εντολή της αρ­μόδιας για την εκτέλεση της οικείας ΣΑΤΑ, Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Επιτελικής Δομής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών Π.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
 3. Η ενταλματοποίηση και εμφάνιση της ανωτέρω χρη­ματοδότησης στη δημόσια ληψοδοσία από την αρμόδια Υπηρεσία διενεργείται με την έκδοση σχετικών συμψη- φιστικών χρηματικών ενταλμάτων κατόπιν υποβολής των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) απόφασης χρηματοδότησης της οικείας ΣΑΤΑ από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανά­πτυξης και Επενδύσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) απόφασης.

γ) Αντιγράφου της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής (EPS) για τη μεταφορά της εν λόγω χρηματοδότησης στους λογαριασμούς που προβλέπεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ

 1. Οι δαπάνες διαχείρισης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για την υλοποίηση και διαχείριση του κάθε κύκλου του προγράμματος καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Ο προϋπολογισμός των δαπανών της παρ. 1 ορί­ζεται σε μέγιστο ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων του προγράμματος που βαρύ­νει σχετική ΣΑΤΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ύψος των δαπανών διαχείρισης ορίζεται σε 180 ευρώ, ανά ολοκληρωμένο φάκελο/αίτημα ωφελού­μενου. Ως ολοκλήρωση του φακέλου/αιτήματος ορίζεται το στάδιο της τελικής αξιολόγησης προς εκταμίευση της ενίσχυσης ή προς απένταξη.
 3. Η πληρωμή των δαπανών διαχείρισης της παρ. 1 γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:

i. Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %) επί του μέγιστου προϋπολογισμού της παρ. 2, ως προκαταβολή, καταβάλ­λεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του εκάστοτε σχετικού κύκλου Προγράμ­ματος.

ii. Το υπόλοιπο καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση. Το ΤΕΕ υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη εκάστου εξαμήνου να υποβάλει γραπτό αίτημα πληρω­μής στην Επιτελική Δομή, το οποίο συνοδεύεται από πλήρη ανάλυση των φακέλων που έχουν ολοκληρωθεί. Η Επιτελική Δομή εκδίδει βεβαίωση για το εύλογο του ποσού της αιτούμενης από το ΤΕΕ πληρωμής. Τα παρα­πάνω αποτελούν υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της πληρωμής από την οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει­ας. Η πληρωμή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουρ­γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η μεταφορά της χρηματοδότησης στο ΤΕΕ γίνεται χωρίς υπόλογο, με αναλογική εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών.

Το υπόλοιπο της παρ. 3 (α) καταβάλλεται σε εξαμη­νιαία βάση. Η ΕΑΤ υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη εκάστου εξαμήνου να υποβάλει γραπτό αίτημα πληρωμής στην Επιτελική Δομή, το οποίο συνοδεύεται από πλήρη ανάλυση των φακέλων που έχουν ολοκλη­ρωθεί. Η Επιτελική Δομή εκδίδει βεβαίωση για το εύλογο του ποσού της αιτούμενης από την ΕΑΤ πληρωμής. Τα παραπάνω αποτελούν υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της πληρωμής από την οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πληρωμή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουρ­γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το υπόλοιπο της παρ. 3 (β) καταβάλλεται ανά τρίμη­νο μετά την έναρξη εκτέλεσης της εγγυοδοσίας.

Η μεταφορά της χρηματοδότησης στην ΕΑΤ γίνεται χωρίς υπόλογο, με αναλογική εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών της ΕΑΤ

 1. Οι δαπάνες διαχείρισης της Ελληνικής Αναπτυξια­κής Τράπεζας (ΕΑΤ) για την υλοποίηση και διαχείριση του κάθε κύκλου του προγράμματος καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Ο προϋπολογισμός των δαπανών της παρ. 1 ορίζεται σε μέγιστο ποσοστό 0,5% επί του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων του προγράμματος που βαρύνει σχε­τική ΣΑΤΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 3. Το ύψος των δαπανών διαχείρισης ορίζεται σε:

(α) 50 (πενήντα) ευρώ ανά φάκελο για ολοκληρωμέ­νη εκταμίευση ή/και προκαταβολή που δεν οδηγεί σε τελική εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένων των τόκων των δανείων.

(β) αμοιβή για την διαχείριση του χρηματοδοτικού εργαλείου της εγγυοδοσίας, η οποία θα καθοριστεί στη σχετική απόφαση, εντός του ορίου της παρ. 2 του πα­ρόντος άρθρου.

 1. Η πληρωμή των δαπανών διαχείρισης της παρ. 1 γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:
 2. i. Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %) επί του μέγι­στου προϋπολογισμού της παρ. 2, ως προκαταβολή, καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομη­νία έναρξης λειτουργίας του εκάστοτε σχετικού κύκλου Προγράμματος.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο­σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2021

Δείτε εδώ την απόφαση στο ΦΕΚ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας