ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Ψηφιακά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος “e-Άδειες” του ΤΕΕ, από το μηχανικό θα γίνεται  από τον Ιούλιο 2022 η υποβολή και έκδοση... Ρεύμα σε οικοδομές, αυθαίρετα, υποδομές, φορτιστές, μέσω του «e-Άδειες»

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Ψηφιακά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος “e-Άδειες” του ΤΕΕ, από το μηχανικό θα γίνεται  από τον Ιούλιο 2022 η υποβολή και έκδοση βεβαίωσης σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις  περιπτώσεις και κατηγορίες οικοδομών, ειδικών κτιρίων, όπως επίσης τακτοποιημένων αυθαιρέτων, κάθε είδους κατασκευών, κοινόχρηστων υποδομών και ιδιωτικών είτε δημόσιων φορτιστών ηλεκτροκίνησης.

Απόφαση που εξέδωσαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζει τη διαδικασία ψηφιακής έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης των ακινήτων και άλλων υποδομών και κατασκευών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, τόσο για  προσωρινή εργοταξιακή, όσο και οριστική σύνδεση ηλεκτροδότησης, όπως επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα υποβάλλονται από τον αρμόδιο μηχανικό ανά περίπτωση.

Πρεμιέρα από Ιούλιο

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2021 (τεύχος Β  Αρ. Φύλλου 6548) και προβλέπει ότι η νέα ψηφιακή διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα μέσω του «e-  Άδειες» τίθεται σε πλήρη  εφαρμογή μετά την πά­ροδο έξι  μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή από τις αρχές Ιουλίου 2022.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι

Η έκδοση της  βεβαίωσης σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και αντίστοιχα με τα άλλα  δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση κλπ) θα γίνεται αυτόματα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ενώ θα ακολουθεί από τις Υπηρεσίες Δόμησης δειγματοληπτικός έλεγχος των βε­βαιώσεων,  σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % ετησίως. Ο έλεγχος αφορά την πληρότητα των απαι­τούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων.

Διακοπή ηλεκτροδότησης

Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ή σφαλμάτων από την ΥΔΟΜ προβλέπεται ότι ο μηχανικός θα καλείται, όπως εντός δύο  μηνών  να προσκομίσει, διορθώ­σει ή διευκρινίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η ΥΔΟΜ ανακαλεί τη βεβαίωση και ενημερώνει αμελλητί τον Δι­αχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Οι βασικές περιπτώσεις

Η νέα υπουργική απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για  προσωρινή εργοταξιακή, όσο και οριστική σύνδεση ηλεκτροδότησης, σε περιπτώσεις όπως:

-Κτίσματα, εγκαταστάσεις και κατασκευές, οι οποί­ες προϋποθέτουν την έκδοση πράξης εκτέλεσης οικο­δομικών εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, κ.λπ.)

-Κατασκευές ή εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί με οικοδομική άδεια ή άδεια δό­μησης.

-Αυτοτελές τμή­μα της οικοδομής ή των οικοδομών, που έχει αποπερατωθεί (π.χ. διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.) τα ως άνω στοιχεία της περίπτωσης β’ αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα.

-Κατασκευές και εγκαταστάσεις που είναι αυθαίρετες, προβλέπεται ότι μεταξύ άλλων ότι «υποβάλλεται ελλείψει της απαιτούμενης οι­κοδομικής άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομι­κών εργασιών, είτε η βεβαίωση υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό καταβολής τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, είτε η απόφαση εξαίρε­σής τους από την κατεδάφιση».

-Εγκαταστάσεις και κατασκευές, οι οποίες προϋ­ποθέτουν την έκδοση εγκριτικής πράξης από τον αρμό­διο κατά περίπτωση πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο ΟΤΑ, όπως φωτεινών επιγραφών, σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών, ηλεκτροδότηση φωτεινών σημα­τοδοτών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, στάσεων, στέγαστρων, σταθμαρχεί­ων, εποπτειών, εκδοτηρίων εισιτηρίων κλπ,  αρχαιολογικών εγκαταστάσεων και μνημείων κ.α.

– Υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθί­στανται είτε σε υφιστάμενα ήδη ηλεκτροδοτούμενα κτί­ρια είτε σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους.

Διαχείριση πληροφοριακού συστήματος

Η νέα απόφαση καθορίζει επίσης, τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων των δικαιολογητικών, τους όροι πρόσβασης και διάθεσης στο πληροφοριακό σύστημα και στις ηλεκτρονικές πληροφορίες τις προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος και διαλειτουργικότητας με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Επιμελητηρί­ου Ελλάδας (ΤΕΕ), ως διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, ενώ ορίζεται ότι το ΤΕΕ θα εισπράττει ανταποδοτικό τέλος 10€ ανά εκδιδόμενη βεβαίωση.

Ολόκληρη η απόφαση

Ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός των στοιχείων των περιπτώσεων α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Δι­ανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης» αναφέρει τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Γ ια την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, απαιτούνται τα ακόλου­θα δικαιολογητικά και στοιχεία:

 1. Για κτίσματα, εγκαταστάσεις και κατασκευές οι οποί­ες προϋποθέτουν την έκδοση πράξης εκτέλεσης οικο­δομικών εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, κ.λπ.):

α) Για την περίπτωση προσωρινής σύνδεσης/εργοταξιακής ηλεκτροδότησης, όπου απαιτείται, υποβάλλονται τα κάτωθι:

αα) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, για την ανάθεση της δια­χείρισης της αίτησης σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία,

αβ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδο­μένα για τον εντοπισμό του,

αγ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,

αδ) τα στοιχεία νομιμότητας ιδιοκτησίας/κτιρίου/κατασκευής (οικοδομική άδεια, άδεια δόμησης, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικής κατασκευής κ.λπ.).

β) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, υποβάλλονται επιπροσθέτως, πέραν των ανωτέρω, τα κάτωθι:

βα) αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον οικείο δήμο σχετικά με την επιφάνεια της προς ηλεκτροδότηση ιδιοκτησίας/κτιρίου,

ββ) η θεώρηση της οικοδομικής άδειας/άδειας δόμη­σης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4495/2017. Στην περίπτωση αιτημάτων ηλεκτροδότησης πράξεων εκτέ­λεσης οικοδομικών εργασιών που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια όργανα του άρθρου 31 του ν. 4495/2017, πλην της οικείας ΥΔΟΜ, όπως την Υπηρεσία Πολιτικής Αερο­πορίας, τις Υπηρεσίες Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων, τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών, Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την ανώ­νυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές», τις Διευθύνσεις Ελέγχου Κατασκευής Έργων, την Εκκλησία της Ελλάδος και την Εκκλησία της Κρήτης για την ηλε- κτροδότηση Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Μητροπολι­τικών Μεγάρων, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κ.λπ, υποβάλλεται, θεωρημένη, η εκδοθείσα οικοδομική άδεια από τα ως άνω όργανα και φορείς.

Σε περίπτωση που έχει αποπερατωθεί αυτοτελές τμή­μα της οικοδομής ή των οικοδομών (π.χ. διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.) τα ως άνω στοιχεία της περίπτωσης β’ αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα.

γ) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλε­κτροδότησης κατασκευών ή εγκαταστάσεων οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί με οικοδομική άδεια ή άδεια δό­μησης, αλλά σύμφωνα με άλλη διοικητική πράξη εκτέ­λεσης οικοδομικών εργασιών (όπως έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, κ.α.) υποβάλλεται, πέραν των αναφερόμενων στην παράγραφο α, η πράξη ολοκλήρωσης των εργασι­ών ή το θετικό πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης, εφόσον προ- βλέπονται, άλλως Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών.

δ) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλε­κτροδότησης κτηνοτροφικών στέγαστρων της υπ’ αρ. 5888/3.2.2004 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, «Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και εγκατάστασης κτηνοτροφικών στέγαστρων με σκελετό θερμοκηπίου και κινητών κτηνοτροφικών στέγαστρων» (Β’ 355), υποβάλλεται η θεωρημένη έγκριση της κατα­σκευής από την αρμόδια ΥΔΟΜ.

ε) Γ ια την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλε­κτροδότησης κατασκευών και εγκαταστάσεων που είναι αυθαίρετες, υποβάλλεται ελλείψει της απαιτούμενης οι­κοδομικής άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομι­κών εργασιών, είτε η βεβαίωση υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό καταβολής τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, είτε η απόφαση εξαίρε­σής τους από την κατεδάφιση.

 1. Για εγκαταστάσεις και κατασκευές, οι οποίες προϋ­ποθέτουν την έκδοση εγκριτικής πράξης από τον αρμό­διο κατά περίπτωση πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο ΟΤΑ, υποβάλλονται για την περίπτωση οριστικής σύνδε­σης/αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:

α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθε­ση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία, β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δε­δομένα για τον εντοπισμό της γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δι­καίωμα

δ) τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ολο­κλήρωση των εργασιών,

ε) αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον οικείο δήμο σχετικά με την επιφάνεια της προς ηλεκτροδότηση ιδιοκτησίας/κτιρίου, εφόσον απαιτείται,

στ) τα στοιχεία νομιμότητας της κατασκευής (βεβαί­ωση, άδεια, ή έγγραφο της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας). Ειδικότερα:

 1. i. Στην περίπτωση φωτεινών επιγραφών, προσκο­μίζεται η άδεια του οικείου Δήμου σύμφωνα με τον ν. 2946/2001 (Α’ 224).
 2. ii. Στην περίπτωση κατασκευών και εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών, υποβάλλεται έγ­γραφο, με το οποίο εγκρίνεται η αντίστοιχη μελέτη από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της Περιφέρειας ή του Δήμου.

iii.            Στην περίπτωση αρδευτικών εγκαταστάσεων, κατα­τίθεται ειδικό δελτίο από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτι­κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας.

 1. iv. Στην περίπτωση ηλεκτροδότησης φωτεινών σημα­τοδοτών, υποβάλλεται έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσι­ών του Δήμου ή της Περιφέρειας, σε αντιστοιχία με την αρμοδιότητα επί του δρόμου, επί του οποίου τοποθε­τείται ο σηματοδότης.
 2. Για ειδικές κατασκευές και εγκαταστάσεις, οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση πράξης λοιπών δημόσιων Υπηρεσιών και φορέων, υποβάλλονται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:

α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθε­ση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία,

β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δε­δομένα για τον εντοπισμό της,

γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δι­καίωμα,

δ) τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ολο­κλήρωση των εργασιών,

ε) αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον οικείο δήμο σχετικά με την επιφάνεια της προς ηλεκτροδότηση ιδιοκτησίας/κτιρίου, εφόσον απαιτείται.

στ) τα στοιχεία νομιμότητας της κατασκευής (βεβαίω­ση, άδεια, ή έγγραφο της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπη­ρεσίας του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας). Ειδικότερα:

 1. i. Στην περίπτωση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων που διαμορφώνονται, υποβάλλεται βεβαίωση ότι περατώθηκαν τα έργα διαμόρφωσης από τον αντίστοιχο κατά περίπτωση φορέα, σύμφωνα με μελέτες εγκεκριμέ­νες από Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή νομικά πρόσωπα ή την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων αντιστοίχως.
 2. ii. Στην περίπτωση στάσεων, στέγαστρων, σταθμαρχεί­ων, εποπτειών, εκδοτηρίων εισιτηρίων, κουβούκλιων ανα­μονής οδηγών καθώς και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις του ΟΟΣΑ, υποβάλλεται το οικείο έγγραφο του ΟΟΣΑ.

iii.            Στην περίπτωση Υ/Σ της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., υποβάλλεται σχετικό έγγραφο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε..

 1. iv. Στην περίπτωση αρχαιολογικών εγκαταστάσεων και μνημείων, υποβάλλεται έγγραφο του Προϊσταμένου των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Νεότερων Μνημείων και των Υπηρεσιών Νεώτερων Μνημείων, και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 2. v. Στην περίπτωση κτισμάτων και εγκαταστάσεων εντός των συνόρων του Αγίου Όρους, υποβάλλεται έγγραφο του Κέντρου Διαφύλαξης της Αγιορείτικης Κληρονομιάς.
 3. Για εγκαταστάσεις και κατασκευές για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εκτέλεσης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών υποβάλλεται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλε­κτροδότησης, έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δό­μησης στο οποίο βεβαιώνεται ότι για τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται οικοδομική άδεια και οι υπόψη κατασκευές και εγκαταστάσεις δύνανται να ηλεκτρο­δοτηθούν.

Στην παραπάνω περίπτωση εμπίπτουν, περίπτερα αναπήρων πολέμου, σταθμαρχεία, τεχνικά έργα και εγκα­ταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης- άρδευσης Δήμων και Κοινοτήτων, μάνδρες οικοδομικών υλικών, λατομεία – μεταλλεία, τροχογραφεία της ΕΛΠΑ, τροχόσπιτα του Ιν­στιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, καντίνες, χώροι παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγη­τού και ποτών επί του δρόμου (street food), θερμοκήπια, αναμεταδότες της ΕΡΤ, πλατείες, οδοί και πάρκα, καθώς και αντλίες μη αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

 1. Για τις υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθί­στανται είτε σε υφιστάμενα ήδη ηλεκτροδοτούμενα κτί­ρια της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) είτε σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, υποβάλλο­νται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:

α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης,

β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δε­δομένα για τον εντοπισμό της,

γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δι­καίωμα,

δ) υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου μηχανικού στην οποία δηλώνει πως η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σημεί­ων επαναφόρτισης Η/Ο έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στο Ελ­ληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, και είναι ολοκληρωμένες.

Επιπλέον των ανωτέρω υποβάλλονται:

 1. i. για κοινόχρηστες υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους ή/και κοινόκτητους χώρους υφιστάμενου κτιρίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22, ν. 4710/2020 (Α’ 142), τεχνική έκθεση ηλεκτρολόγου/ηλεκτρολόγου μηχανικού στην οποία συ­μπεριλαμβάνονται η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του συνόλου της εγκατάστασης.
 2. ii. για υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστα­νται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους εντός οικι­σμού, σχέδιο κάτοψης, υπογεγραμμένο από τον εξου­σιοδοτημένο μηχανικό, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο εμφαίνεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σημείων επαναφόρ­τισης Η/Ο με την αντίστοιχη υποδομή καλωδίωσης και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του χώρου στάσης και στάθμευσης.

Άρθρο 2

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέ­λειας γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος “e-Άδειες”.

Εξουσιοδοτημένος διαχειριστής εισάγει αίτηση με τα στοιχεία του άρθρου 1 στο πληροφοριακό σύστημα και επιλέγει την αρμόδια για τη θέση της κατασκευής ΥΔΟΜ. Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μετά από υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της αίτησης για την ορθότητα, εγκυρότητα και πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, ο μηχανικός υποβάλλει την αίτηση και το σύστημα εκδίδει αυτόματα τη βεβαί­ωση, στην οποία αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της και λαμβάνει μοναδικό αριθμό.

Στις περιπτώσεις για τις οποίες η πράξη εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών ή τυχόν αναθεωρήσεις/ενημερώσεις αυτής έχουν εκδοθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος “e-Άδειες’; η αίτηση για τη βεβαίωση δια­συνδέεται ηλεκτρονικά με την προγενέστερη πράξη με δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία αυτής.

Άρθρο 3

Ισχύς βεβαίωσης – Έντυπο βεβαίωσης

Η ισχύς της βεβαίωσης σύνδεσης με το δίκτυο δια­νομής ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της και αναγράφεται επί των εντύπων των βεβαιώσεων οριστικής ή προσωρι­νής σύνδεσης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης η αίτηση του άρθρου 2 επανυποβάλεται, με αντίστοιχη ανανέωση του χρόνου ισχύος της.

Η ανωτέρω βεβαίωση χρησιμοποιείται και για τη σύν­δεση της ιδιοκτησίας/κτιρίου με το δίκτυο ύδρευσης.

Άρθρο 4

Διαδικασία ελέγχου από τις Υπηρεσίες Δόμησης

Η αρμόδια ΥΔΟΜ έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα και διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των βε­βαιώσεων σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20 %) ετησίως. Ο έλεγχος αφορά την πληρότητα των απαι­τούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ή σφαλμάτων, ο μηχανικός καλείται, όπως εντός δύο (2) μηνών προσκομίσει, διορθώ­σει ή διευκρινίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η ΥΔΟΜ ανακαλεί τη βεβαίωση και ενημερώνει αμελλητί τον Δι­αχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Άρθρο 5

Τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων των δικαιολογητικών

Στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης της βεβαίω­σης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας υποβάλ­λονται ηλεκτρονικά ψηφιακά αρχεία περιγραφικών δεδομένων, όπου απαιτούνται βάσει του άρθρου 1 του παρόντος, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων περιγράφονται στην παρ.2 του άρθρο 19 υπό στοι­χεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 υπουργικής απόφασης (Β’ 3136/2018).

Άρθρο 6

Όροι πρόσβασης και διάθεσης στο πληροφοριακό σύστημα και στις ηλεκτρονικές πληροφορίες

Για τα δικαιώματα χρήσης, τη διαδικασία εγγραφής και τον τρόπο πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 υπουργικής από­φασης^’ 3136/2018).

Η διαφύλαξη εμπιστευτικότητας, οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα, τις ηλε­κτρονικές υπηρεσίες και τα δεδομένα περιγράφονται στο άρθρο 17 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 υπουργικής απόφασης (Β’ 3136/2018).

Άρθρο 7

Ορισμοί και προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος και διαλειτουργικότητας με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα

Για τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυ­ξης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος καθώς και τις γεωχωρικές πληροφορίες, τα δεδομένα, τα μεταδεδομένα, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πα­ρέχονται από το σύστημα ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 υπουργικής απόφασης (Β’ 3136/2018).

Το πληροφοριακό σύστημα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότη- τα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμο­γές, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) απόφασης και σύμ­φωνα με τα ισχύοντα δυνάμει του ν. 4727/2020.

Το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας θα έχει πρόσβα­ση για μεταφορά δεδομένων με όρους διαλειτουργικό­τητας με σχετιζόμενα διαθέσιμα πληροφοριακά συστή­ματα (πχ. σύστημα δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών ν. 4495/2017) και ιδίως με το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Δια­νομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσω της ηλεκτρονικής διάθεσης των δεδομένων υλοποιείται και η διαδικασία ενημέρωσης του Διαχει­ριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις περιπτώσεις ανάκλησης ή και εν γένει παύσης ισχύος της βεβαίωσης σύνδεσης.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος και τέλος ανταπόδοσης για την έκδοση κάθε βεβαίωσης σύνδεσης

 1. Οι γενικές υποχρεώσεις του Τεχνικού Επιμελητηρί­ου Ελλάδας (ΤΕΕ), ως διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, είναι οι ακόλουθες:

α) να υποστηρίζει την λειτουργία του πληροφορια­κού συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, προσαρμογές αποδοτικότητας και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκο­πτης και αποδοτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα ορι­ζόμενα στην παρούσα,

β) να μεριμνά για τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού του συστήματος, προκειμένου να εξα­σφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια,

γ) να προσαρμόζει τις λειτουργίες του πληροφορι­ακού συστήματος σε τυχόν αλλαγές της νομοθεσίας και, εφόσον απαιτηθεί, να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και προσθήκες λειτουργικότητας, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ε) να αναλαμβάνει την υποστήριξη των χρηστών και των αρμόδιων υπηρεσιών στη λειτουργία και χρήση του συστήματος.

 1. Ο διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης, για την άσκηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, δικαιούται την είσπραξη πο­σοστού ανταπόδοσης, το οποίο ορίζεται σε 10€ ανά εκδιδόμενη βεβαίωση.

Άρθρο 9

Έναρξη λειτουργίας

 1. Η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή μετά την πά­ροδο έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.
 2. Δύναται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) να τίθεται σε πι­λοτική λειτουργία η έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα στο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες» και προ της αναφερόμενης στην παρ. 1 του παρόντος προθεσμίας.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

 

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΑΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Δείτε την απόφαση στο ΦΕΚ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας