ecopress
Η διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης για οικοδομικό έργο,  ψυχαγωγικές δραστηριότητες και για την οριστική σύνδεση αυθαίρετων εγκαταστάσεων και κατασκευών. Τι ισχύει σε... Οδηγίες για την έκδοση βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Η διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης για οικοδομικό έργο,  ψυχαγωγικές δραστηριότητες και για την οριστική σύνδεση αυθαίρετων εγκαταστάσεων και κατασκευών. Τι ισχύει σε περίπτωση αντιδικίας μεταξύ ιδιοκτήτη και μηχανικού. Τι προβλέπεται για τους δειγματοληπτικούς έλεγχο των βεβαιώσεων από την Υπηρεσία Δόμησης.

Αναλυτικές και χρήσιμες Οδηγίες για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επεξεργάστηκε και εξέδωσε με βάση τα προβλεπόμενα από την πολεοδομική νομοθεσία και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους ο Γιάννης Στρογγυλός, αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Oικοδομικών Aδειών της ΥΔΟΜ Χανίων. Στο ενημερωτικό σημείωμα αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017, όπως προστέθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4759/2020, εκδίδεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ /123669/4743 (ΦΕΚ B’ 6548/31.12.2021).

Βασικά σημεία

-Η διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα αποτελεί αυτοτελή ενέργεια και γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες». Οι περιπτώσεις σύνδεσης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στο άρθρο 1 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ ΔΑΟΚΑ/123669/4743. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης και την ανάρτηση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, αρχείων, ο μηχανικός υποβάλλει την αίτηση και η βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα.

Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά οικοδομικό έργο:

– Η αίτηση της βεβαίωσης εισάγεται ως Νέα Πράξη και δεν αποτελεί αίτηση συσχετιζόμενη προγενέστερης αδείας/έγκρισης, ακόμα κι αν η πράξη εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας κλπ.) έχει εκδοθεί από το “e- Άδειες”.

-Στην “Περιγραφή Έργου/Εγκατάστασης” εισάγεται η περιγραφή του χώρου που πρόκειται να συνδεθεί (πχ. Διαμέρισμα Α1 Α’ ορόφου επί της οδού …) και όχι ο τίτλος της αδείας/έγκρισης, ώστε να είναι σαφές ποια λειτουργική ενότητα αφορά.

-Απαιτείται η συμπλήρωση της καρτέλας “Στοιχεία υφισταμένου” με τους α/α των πράξεων από τις οποίες προκύπτει η δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα (Οικοδομικές άδειες, ΕΕΔΜΚ, δηλώσεις αυθαιρέτων κλπ).

-Δεν προβλέπεται η συμπλήρωση της καρτέλας “Δόμηση/Χρήσεις/Θέσεις στάθμευσης”.

-H αίτηση για προσωρινή σύνδεση (εργοταξιακή ηλεκτροδότηση) δεν προϋποθέτει την θεώρηση της αδείας, αλλά απαιτεί την καταχώριση της ημερομηνία λήξης της αδείας στο πεδίο “Στοιχεία ενδιαφέροντος Υπηρεσίας”, στα Βασικά στοιχεία της αίτησης.

-Η αίτηση για οριστική σύνδεση (αρχική ηλεκτροδότηση) γίνεται μετά την θεώρηση της αδείας, οπότε απαιτείται η καταχώριση της θεώρησης στην καρτέλα στις “Εγκρίσεις φορέων”.

– Σε περίπτωση αντιδικίας μεταξύ ιδιοκτήτη και μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4258/2014, υποβάλλεται αίτηση για προσωρινή σύνδεση για ένα έτος (αρχική ηλεκτροδότηση) για κατασκευές με Οικοδομική Άδεια, προϋποθέτει την προσωρινή θεώρηση της αδείας για ένα έτος, οπότε απαιτείται η καταχώριση της θεώρησης στην καρτέλα στις “Εγκρίσεις φορέων” και της ημερομηνίας λήξης της στο πεδίο “Στοιχεία ενδιαφέροντος Υπηρεσίας”, στα Βασικά στοιχεία της αίτησης.

-Η βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα προβλέπεται και για την οριστική σύνδεση Αυθαίρετων εγκαταστάσεων – κατασκευών (χωρίς οικ. άδεια, έγκριση κλπ), σε αντικατάσταση της βεβαίωσης του συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων ν. 4178/13 και ν. 4495/17, που έπεται της εξόφλησης της πρώτης δόσης.

Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά προσωρινές ψυχαγωγικές δραστηριότητες της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/16, απαιτείται η καταχώριση της ημερομηνία λήξης της άσκησης δραστηριότητας στην καρτέλα “Στοιχεία ενδιαφέροντος Υπηρεσίας”.

-Εφόσον ο διαχειριστής είναι Τεχνική Εταιρεία, απαιτείται η συμμετοχή φυσικού προσώπου μηχανικού στην “Ομάδα Έργου”.

-Ο μηχανικός δύναται να εισάγει στοιχεία, όπως τηλέφωνο και e-mail, στα “Σχόλια” στα Βασικά Στοιχεία της αίτησης, για διευκόλυνση της επικοινωνίας από τον ΔΕΔΔΗΕ ή την ΥΔΟΜ.

-Σε κάθε βεβαίωση σύνδεσης αντιστοιχεί μία (1) παροχή (πχ. σε πολυκατοικία με πολλά διαμερίσματα υποβάλλεται μία βεβαίωση για κάθε διαμέρισμα και μια για τους κοινόχρηστους χώρους).

-Η βεβαίωση έχει ισχύ έξι (6) μήνες. Εντός της ισχύος της δύναται να γίνει ορθή επανάληψη για διόρθωση στοιχείων, εισάγοντας σχετική αίτηση σε συνέχεια της εκδοθείσας βεβαίωσης. Μετά τη λήξη της, εφόσον απαιτείται να χρησιμοποιηθεί, υποβάλλεται νέα αίτηση.

-Η αρμόδια ΥΔΟΜ διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των βεβαιώσεων σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) ετησίως. Ο έλεγχος αφορά την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ή σφαλμάτων, ο μηχανικός έχει περιθώριο δύο (2) μηνών για διορθώσεις ή διευκρινίσεις, υποβάλλοντας ορθή επανάληψη, σε συνέχεια της εκδοθείσας βεβαίωσης. Εφόσον οι απαιτούμενες διορθώσεις ή προσθήκες δεν υλοποιηθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η βεβαίωση ανακαλείται και τυχόν σύνδεση διακόπτεται.

-Η βεβαίωση χρησιμοποιείται και για τη σύνδεση της ιδιοκτησίας ή του κτιρίου με το δίκτυο ύδρευσης.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας