ecopress
Του Κώστα Βουτσαδάκη/ «Σήμα» για διατήρηση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης ως το 2035 δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον κλιματικό... Κλιματικός νόμος: οι προθεσμίες απαγόρευσης κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

«Σήμα» για διατήρηση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης ως το 2035 δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον κλιματικό νόμο, που συζητείται στη Βουλή, υπαναχωρώντας από τις αρχικές προβλέψεις σύμφωνα με τις οποίες από την 1η.1.2030, θα επιτρεπόταν η πώληση μόνο οχημάτων (επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών) με μηδενικές εκπομπές.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προβλέπει ότι η κυβέρνηση θα υιοθετήσει την ημερομηνία που θα τεθεί από τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ο οποίος δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη αλλά η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει, το μέτρο να ισχύσει το 2035.

Οι προτάσεις για απαγόρευση της ταξινόμησης νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης έχουν προκαλέσει την αντίδραση κυρίως της διϋλιστικής βιομηχανίας, η οποία χάνει ένα σημαντικό κομμάτι του τζίρου εφόσον απαγορευθεί η πώληση νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, που σημαίνει ότι θα επικρατήσουν ολοκληρωτικά σε βάθος χρόνου τα ηλεκτρικά οχήματα.

Aντιπρόταση

Η αντιπρόταση των διϋλιστηρίων μέσω της fuelseurope είναι να παραμείνουν στους δρόμους τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, εφόσον κινούνται με καύσιμα με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δηλαδή καύσιμα που παράγονται από εναλλακτικές πρώτες ύλες, βιοκαύσιμα, υδρογονάνθρακες με πρώτη ύλη διοξείδιο του άνθρακα που δεσμεύεται από την ατμόσφαιρα, κ.α. Στις περιπτώσεις αυτές η καύση των υδρογονανθράκων παράγει διοξείδιο του άνθρακα αλλά το αποτύπωμα είναι μηδενικό, επειδή το διοξείδιο που εκπέμπεται είναι ίσο με εκείνο που δεσμεύθηκε για την παραγωγή των καυσίμων.

Oχήματα μηδενικών εκπομπών

Η ρύθμιση στον κλιματικό νόμο προβλέπει: Από την 1η Ιανουαρίου 2026, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα νέα Eπιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) με άδεια κυκλοφορίας, καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων οχημάτων που ταξινομούνται για σκοπούς εκμίσθωσης σε τρίτους είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Εξαιρούνται οι νησιωτικοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α ́ βαθμού των ως άνω περιοχών. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επαναξιολογεί την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο ημερομηνία εφαρμογής των ως άνω μέτρων και τη σκοπιμότητα επέκτασής τους και σε άλλες περιφέρειες ή περιφερειακές ενότητες της Επικράτειας και εισηγείται την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 34, κατόπιν εκτίμησης των σχετικών επιπτώσεων.

Hλεκτρικά  οχήματα

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται ανά εταιρεία σωρευτικά, είναι αμιγώς ηλεκτρικά  οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά  οχήματα εξωτερικής φόρτισης, ρύπων έως 50 γραμμαρίων διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Για τον υπολογισμό του ποσοστού του πρώτου εδαφίου προσμετρώνται τα νέα αυτοκίνητα που αποκτώνται με πώληση και χρηματοδοτική μίσθωση. Το ποσοστό υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Η υποχρέωση υφίσταται για κάθε εταιρεία που έχει αποκτήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους. Αν η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους, στον υπολογισμό του πρώτου εδαφίου προσμετρώνται τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν σωρευτικά από την 1η Ιανουαρίου 2024 και για όλα τα επόμενα έτη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας με την υποχρέωση της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται αν η εταιρεία έχει προβεί σε παραγγελία του οχήματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2024 και αυτό δεν έχει παραληφθεί για λόγους που δεν οφείλονται στον αγοραστή και σε κάθε περίπτωση για λόγους ανωτέρας βίας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2030 ή, εφόσον προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία, από την ημερομηνία αναφοράς που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο, νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται είναι μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας