ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4772/2021  που περιλαμβάνει τη νέα ρύθμιση για τη μείωση μισθωμάτων ακινήτων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021. Τι προβλέπει... Κουρεμένα ενοίκια: τι περιλαμβάνουν οι νέες ρυθμίσεις

Της Ντίνας Καράτζιου/

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4772/2021  που περιλαμβάνει τη νέα ρύθμιση για τη μείωση μισθωμάτων ακινήτων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021. Τι προβλέπει για την επέκταση της μείωσης μισθωμάτων τη στήριξη των εκμισθωτών και τη φορολογική τους αντιμετώπιση σε σχέση με τα  κουρεμένα ενοίκια.

Εν αναμονή της Υπουργικής Απόφασης βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες και εκμισθωτές η οποία θα προσδιορίζει επακριβώς ποιοι δικαιούνται ολική μείωση ενοικίου για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2021, σύμφωνα με τους σχετικούς ΚΑΔ. Μάλιστα, κύκλοι ιδιοκτητών και επαγγελματικών κρίνουν ότι η Υπουργική Απόφαση «έπρεπε να εκδοθεί χθες», προκειμένου να είναι ξεκάθαρο και να αποφεύγονται φαινόμενα ολικών απαλλαγών μισθωμάτων από επαγγελματίες που δεν τα δικαιούνται»

Η Υ.Α έπεται  της δημοσίευσης του νόμου 4772/2021, που περιλαμβάνει τη νέα ρύθμιση για τη μείωση μισθωμάτων ακινήτων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021, μαζί με πολλές άλλες επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις Η υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση με θα καθορίζει:

* Για ποιές επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων κλειστών με κρατική εντολή θα ισχύσει η μείωση κατά 100% του μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

* Για ποιές επαγγελματικές μισθώσεις πληττομένων (που θα είναι και οι περισσότερες), αλλά και κατοικιών εργαζομένων η μείωση θα παραμείνει στο 40%.

Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων

Με το άρθρο 26 ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω του κορωνοϊού απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ίδιου νόμου,  δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε. Η εν λόγω διάταξη αφορά  όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε 40% ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, κατά τουλάχιστον  30%.  Το ίδιο ισχύει και για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο κατά τους οποίους ίσχυσε και ισχύει  το μέτρο της πλήρους απαλλαγής του μηνιαίου μισθώματος. Δεν συνιστά δηλαδή δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ο φορολογικός συμψηφισμός

Τα φυσικά πρόσωπα εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40% ή κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%,  έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά. Σύμφωνα με την εν λόγο διάταξη, εξαιρούνται οφειλές  από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων. Από το μήνα Νοέμβριο και μετά, αντί της προαναφερθείσας έκπτωσης, εκταμιεύεται από το κράτος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εκμισθωτών ποσό, που αντιστοιχεί στο 50% της μείωσης του μισθώματος. Αντιστοίχως, για τους μήνες  Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 οι εκμισθωτές που  δεν εισπράττουν μίσθωμα, καταβάλλεται  στον τραπεζικό τους λογαριασμό, το 80% του ενοικίου ως αποζημίωση από το κράτος

Τα νομικά πρόσωπα

Στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα καταβάλλεται στον τραπεζικό τους λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στην Α.Α.Δ.Ε., ποσό ίσο με 60% του συνολικού μισθώματος των μηνών αυτών

Ακατάσχετο, αφορολόγητο  και μη συμψηφιστέο

Τα ποσά που καταβάλλεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος. Δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση. Είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας