ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Αποκλειστικά από τον ιδιώτη μηχανικό θα γίνεται η προσάρτηση τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών σε δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών στα δικαστήρια,... Κτηματολόγιο: με ευθύνη μηχανικού τα διαγράμματα για τα ιδιοκτησιακά

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Αποκλειστικά από τον ιδιώτη μηχανικό θα γίνεται η προσάρτηση τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών σε δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών στα δικαστήρια, για την επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών, ενώ το τοπογραφικό διάγραμμα θα συνοδεύεται από βεβαίωση του ιδιώτη μηχανικού ότι είναι τεχνικά εφαρμόσιμο στη χωρική βάση του Κτηματολογίου.

Ταυτοχρόνως καταργείται η σχετική υποχρέωση της εταιρίας του δημοσίου, που ίσχυε μέχρι τώρα, να βεβαιώνουν οι υπηρεσίες της Ελληνικό Κτηματολόγιο, ότι  είναι τεχνικά εφαρμόσιμο το τοπογραφικό διάγραμμα  γεωμετρικών μεταβολών, που συνόδευε τα δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών.

Οι νέες ρυθμίσεις  για τα διαγράμματα τοπογραφικών και γεωμετρικών μεταβολών με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού  καθιερώνονται με απόφαση που  υπογράφει ο υφυπουργός ΠΕΝ Δημήτρης Οικονόμου, η οποία δημοσιεύτηκε την παραμονή των Χριστουγέννων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Και τίθενται σε ισχύ για  δικόγραφα:

-Ιδιωτικών ακινήτων, που θα κατατεθούν ενώπιον Δικα­στηρίων από την 27-01-2020 και μετά. Και

-Δημοσίων ακινήτων, που θα κατατεθούν ενώπιον Δικαστηρίων από την 06-04-2020 και μετά.

-Από τις αντίστοιχες ημερομηνίες καταργείται η σχετική υποχρέωση της Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Βροχή αγωγών

Τα  διαγράμματα τοπογραφικών και γεωμετρικών μεταβολών με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού, προωθούνται από το ΥΠΕΝ και την Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη συμφωνία των τεχνικών επιστημονικών φορέων των μηχανικών, ως μία λύση να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά ο τεράστιος όγκος πολλών χιλιάδων υποθέσεων, που έχει σωρευτεί και διαρκώς αυξάνεται για ιδιοκτησιακές διαφορές του Κτηματολογίου.

Ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων ανέρχεται ήδη σε πολλές χιλιάδες, με συνέπειες να καθυστερεί η πορεία ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου αλλά και οι πολίτες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση, τις μεταβιβάσεις και την αξιοποίηση της περιουσίας τους, όπως  αναφέρουν στο ecopress αρμόδιες πηγές της Ελληνικό Κτηματολόγιο. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι το τελευταίο διάστημα αυξάνεται σημαντικά ο όγκος των  υποθέσεων, τόσο από ιδιώτες όσο και από φορείς του δημοσίου, οι οποίοι καταθέτουν κατά εκατοντάδες αγωγές για τα ακίνητα τους, πριν οριστικοποιηθούν οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο.

Σε αυτές τις συνθήκες οι αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα αδυνατούν να ανταποκριθούν στον όγκο των υποθέσεων και να βεβαιώσουν αυτές ότι είναι τα διαγράμματα των ιδιωτών μηχανικών τεχνικά εφαρμόσιμα στη χωρική βάση του κτηματολογίου.

Έτσι τις βεβαιώσεις και τη σχετική ευθύνη για την ορθότητα των διαγραμμάτων τους θα την αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι ιδιώτες αποκτώντας παράλληλα άμεση πρόσβαση  στη ψηφιακή βάση του Κτηματολογίου, μέσω νέας υπηρεσίας, που δίνει τη δυνατότητα έγκυρης και άμεσης διασταύρωσης της ορθότητας του διαγράμματος.

«Αναφορά Σύγκρισης».

Πηγές της Ελληνικό Κτηματολόγιο αναφέρουν στο  ecopress  ότι έχει ήδη δοκιμαστεί και είναι έτοιμη να λειτουργήσει η νέα εφαρμογή. Στην πλατφόρμα  ψηφιακών εφαρμογών του Κτηματολογίου  προστίθεται στην ενότητα «ΘΕΑΣΗ» της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων η επιλογή «Αναφορά Σύγκρισης». Η «Αναφορά Σύγκρισης» είναι μια νέα λειτουργία ελέγχου που παράγεται από το σύστημα για τις περιοχές του Κτηματολογίου. Περιέχει συγκριτικά στοιχεία της γεωμετρίας των ακινήτων του υποβληθέντος διαγράμματος σε σχέση με την τρέχουσα κτηματολογική βάση. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται τόσο σε μορφή κειμένου όσο και σε ψηφιακή διανυσματική μορφή (SHP). Σκοπό έχει, μαζί με τους λοιπούς ελέγχους του συστήματος, να συνεπικουρήσει τους μηχανικούς στις εργασίες σύνταξης των διαγραμμάτων τους, τοπογραφικών και γεωμετρικών μεταβολών, προκειμένου να είναι τεχνικά εφαρμόσιμα στη χωρική βάση του κτηματολογίου.

Ολόκληρη η απόφαση

Η απόφαση του ΥΠΕΝ με τίτλο «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών που προσαρτάται σε δικόγραφα του ν. 2664/1998 (Α’ 275) ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά δια­γράμματα – Δήλωση συντάκτη Μηχανικού – Έναρ­ξη ισχύος υποχρεώσεων και συνεπειών» έχει ως εξής:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275) και ειδικότερα των περ. ζ) και η) της παρ. 3 του άρθρου 6, όπως προστέθηκαν με την περ. α) του άρθρου 57 του ν. 4602/2019 (Α’ 45).
 2. Τις διατάξεις του ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμε­τάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδη­γίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» (Α’ 136) και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 40.
 3. Τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 4 του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98).
 5. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ­γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» (Β’ 3107).
 6. Την ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25-04-2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορι­σμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμά­των και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συ­νεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α’ 136)» (β’ 2216), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888/19-07-2018 όμοια από­φαση (Β’ 3017).
 1. Το αριθμ. 88/4/21-11-2019 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟ­ΓΙΟ» (εφεξής «Φορέας»).
 2. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/114807/3512/09-12-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε­σιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 3. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του «Φορέα», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μορφή και Περιεχόμενο του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ)

 1. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβο­λών (ΤΔΓΜ), που προσαρτάται, με ποινή απαραδέκτου, στα δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών του ν. 2664/1998 που ασκούνται και κατατίθενται ενώπιον Δικαστηρίων και επιφέρουν γεωμετρικές, άλλως χωρικές, μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, συντάσ­σεται στο σύστημα συντεταγμένων του Εθνικού Κτημα­τολογίου (ΕΓΣΑ’87) και περιλαμβάνει την υπό κλίμακα γεωμετρική πληροφορία της περιοχής ενδιαφέροντος, καθώς και την περιγραφική πληροφορία, με τους πίνακες συντεταγμένων, τους πίνακες μεταβολών, τις σημειώσεις, τις δηλώσεις του μηχανικού και το υπόμνημα.
 2. Η γεωμετρική πληροφορία της συντασσόμενης πι­νακίδας (Σχέδιο) συνίσταται:

Α) Στα στοιχεία της τρέχουσας χωρικής κτηματολογικής βάσης κατά μεταφορά από το κτηματογραφικό διά­γραμμα, που το περιεχόμενό του καθορίζεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 37842/30-08-2011 (Β’ 2288), σχετιζόμενα με τα όρια του γεωτεμαχίου που αφορά η επίδικη γεωμετρική μεταβολή, καθώς και με όρια των λοιπών επίδικων επηρεαζόμενων από την ίδια μεταβολή όμορων γεωτεμαχίων.

Β) Στα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος σύμ­φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Γ) Στα γεωμετρικά στοιχεία της επίδικης γεωμετρικής μεταβολής για την εφαρμογή της στα κτηματολογικά διαγράμματα, που επισημαίνονται στο σχέδιο με κατάλ­ληλο χαρακτηρισμό και αρίθμηση, ώστε αντίστοιχα να περιγραφούν στους πίνακες της περιγραφικής πληρο­φορίας του διαγράμματος.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν:

α) Τα όρια και την τιμή του τελικού εμβαδού όλων των επίδικων γεωτεμαχίων (ΚΑΕΚ), εκείνου για το οποίο ζητεί­ται η μεταβολή και των επηρεαζόμενων όμορων, όπως θα προκύψουν στην χωρική βάση του Εθνικού Κτημα­τολογίου, μετά την αποδοχή και εφαρμογή της επίδικης μεταβολής στα κτηματολογικά διαγράμματα.

β) Τα τμήματα των επίδικων επηρεαζόμενων όμορων γεωτεμαχίων (ΚΑΕΚ) που ζητείται να αποσπαστούν, προ- κειμένου:

β.1 να προσαρτηθούν στο αρχικό επίδικο γεωτεμάχιο για το οποίο ζητείται η μεταβολή ή β.2 να συνενωθούν για τη δημιουργία νέου γεωτεμα- χίου.

Ο χαρακτηρισμός των τμημάτων στις προαναφερόμε- νες περιπτώσεις, επισημαίνεται με την ένδειξη Δϊ, όπου i ο αύξων αριθμός (α/α) του κάθε τμήματος.

γ) Τα τμήματα που τυχόν αποκόπτονται από το αρχικό επίδικο γεωτεμάχιο (ΚΑΕΚ) για το οποίο ζητείται η μετα­βολή, προκειμένου:

γ.1 να προσαρτηθούν σε όμορα επίδικα γεωτεμάχια ή γ.2 να εξαιρεθούν ως μη ανήκοντα σε αυτό.

Ο χαρακτηρισμός των τμημάτων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, επισημαίνεται με την ένδειξη Ai, όπου ϊ ο αύξων αριθμός (α/α) του τμήματος.

δ) Επιφάνειες χώρων αποκλειστικής χρήσης, χώρων άσκησης δουλείας ή χώρων μεταλλείου, για τους οποί­ους ζητείται η επίδικη γεωμετρική μεταβολή λόγω δη­μιουργίας ή διόρθωσης.

ε) Τη θέση, νέα ή διορθωμένη, των αντικειμένων που απεικονίζονται σημειακά στο Κτηματογραφικό Διάγραμ­μα.

 1. Η περιγραφική πληροφορία της συντασσόμενης πινακίδας (Σχέδιο) συνίσταται:

Α. Σε Πίνακες με πληροφορίες για τις επίδικες γεω­μετρικές μεταβολές που επέρχονται στη χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αναλύονται ανωτέρω υπό τον αριθμό 2, στοιχείο Γ), υποοτοιχεία α), β), γ), δ) και ε), καθώς και με πληροφορίες για τα τοπογραφικά διαγράμματα του στοιχείου Β).

Β. Στον Τίτλο Σχεδίου που περιλαμβάνει: στοιχεία συ­ντάκτη, στοιχεία εργοδότη, είδος διαγράμματος, θέση και κλίμακα σχεδίου, ημερομηνία σύνταξης και υπο- γραφές-σφραγίδες, υπόμνημα συμβολισμού, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες χαρτογραφικού περιεχομένου, όπως, ενδεικτικά, σύμβολα.

Γ. Στις Δηλώσεις και τις Παρατηρήσεις του Μηχανικού.

Άρθρο 2

Ηλεκτρονική Υποβολή του (ΤΔΓΜ) – «Αναφορά Εφαρμογής» – Δήλωση Μηχανικού

 1. Το (ΤΔΓΜ) του άρθρου 1 μετά τη σύνταξή του, υπο­βάλλεται ηλεκτρονικά από το συντάκτη Μηχανικό στον

ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του «Φορέα» με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών και σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους, τις προϋποθέ­σεις που καθορίζονται στην ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/ 25-04-2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β1 2216), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888/19-07-2018 όμοια απόφαση (Β’ 3017) και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

 1. Μετά την επιτυχή υποβολή του (ΤΔΓΜ) στο πληρο­φοριακό σύστημα σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τη λήψη του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμμα­τος (ΚΗΔ), εξάγεται από το σύστημα ηλεκτρονικών ελέγ­χων «Αναφορά Εφαρμογής» για τον οικείο ΚΗΔ που πε­ριέχει τις τιμές που προκύπτουν από την εφαρμογή των γεωμετρικών στοιχείων της περίπτωσης Γ του άρθρου 1 που αποτελούν περιεχόμενο του (ΤΔΓΜ) και αποδίδουν την επίδικη γεωμετρική μεταβολή, στα γεωτεμάχια όπως τηρούνται και απεικονίζονται στην τηρούμενη χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου. Τα στοιχεία ελέγχων που παράγονται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της εφαρμογής του υποβληθέντος (ΤΔΓΜ) στην ψηφιακή χωρική βάση, αποθηκεύονται και είναι προσβάσιμα από τον συντάκτη μηχανικό και χρήστη του συστήματος μέσω του (ΚΗΔ).
 2. Ο συντάκτης Μηχανικός διενεργεί τους αναγκαίους τεχνικούς ελέγχους σύγκρισης του περιεχομένου και των τιμών που αναγράφονται στην «Αναφορά Εφαρμογής», με τα αντίστοιχα του υποβληθέντος (ΤΔΓΜ), για να δια­πιστώσει, εάν η απεικόνιση σε αυτό της επίδικης γεωμε­τρικής μεταβολής είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούμενη χωρική ψηφιακή βάση του Εθνικού Κτηματολογίου. Σε καταφατική περίπτωση, τίθε­ται επί του έντυπου αντιτύπου του υποβληθέντος (ΤΔΓΜ) που θα προσαρτηθεί στο οικείο δικόγραφο, δήλωση ως εξής: «Το παρόν (ΤΔΓΜ) υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον ψηφιακό υποδοχέα της βάσης δεδομένων του «Φορέα», έλαβε μοναδικό Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ)…. /(ημερομηνία) και η γεωμετρική μεταβολή που απεικονίζεται σε αυτό, είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική εισαγωγής στην κτηματολογική βάση, σύμφωνα με την «Αναφορά Εφαρμογής» που εκδόθηκε από το σύ­στημα ηλεκτρονικών ελέγχων της βάσης δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου για το ίδιο (ΤΔΓΜ) και λήφθηκε υπόψη για την παρούσα δήλωση».
 1. Ο «Φορέας» οφείλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας να συ­ντάξει και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του «Οδηγία για την ηλεκτρονική υποβολή ΤΔΓΜ που προσαρτώνται σε δικόγραφα».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος υποχρέωσης προσάρτησης (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού σε δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών του ν. 2664/ 1998 ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα

 1. Η υποχρέωση για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δή­λωση Μηχανικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προη­γούμενα άρθρα, με ποινή απαραδέκτου, σε δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών που ασκούνται και κατατίθενται ενώπιον Δικαστηρίων κατά το ν. 2664/1998 και επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμ­ματα κατά τις οικείες διατάξεις, αφορά σε δικόγραφα ίδιου περιεχομένου που θα κατατεθούν ενώπιον Δικα­στηρίων από την 27-01-2020 και μετά.
 2. Για τα δικόγραφα της προηγούμενης παραγράφου που ασκούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, η υποχρέωση για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού σύμ­φωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα, αφορά σε δικόγραφα ίδιου περιεχομένου που θα κατατεθούν ενώπιον Δικαστηρίων από την 06-04-2020 και μετά.
 3. Γ ια τα δικόγραφα των παραγράφων 1 και 2, από την προαναφερόμενη στις ίδιες παραγράφους ημερομηνία, καταργείται η υποχρέωση για την προσκόμιση, επί ποινή απαραδέκτου της συζητήσεώς τους, του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και της εισήγη­σης για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων για την απεικόνιση της γεωμετρικής μεταβολής, που εκδίδει ο «Φορέας».

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη­μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση του ΥΠΕΝ στο ΦΕΚ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας