ecopress
Σε οκτώ βήματα, με πέντε δικαιολογητικά έγγραφα και τη χρήση των κωδικών taxisnet γίνεται η ψηφιακή καταχώρηση συμβολαίων ακινήτων στη νέα πλατφόρμα του Κτηματολογίου... Κτηματολόγιο: καταχώρηση συμβολαίου, με πέντε δικαιολογητικά σε οκτώ βήματα

Σε οκτώ βήματα, με πέντε δικαιολογητικά έγγραφα και τη χρήση των κωδικών taxisnet γίνεται η ψηφιακή καταχώρηση συμβολαίων ακινήτων στη νέα πλατφόρμα του Κτηματολογίου που τέθηκε σε λειτουργία, δίνοντας  πρόσβαση σε συμβολαιογράφους, δικηγόρους αλλά και συμβαλλόμενους πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ενω θα βγαίνει αυτόματα ο λογαριασμός καταβολής των τελών.

Οι συλλογικοί φορείς των δικηγόρων και συμβολαιογράφων συμφώνησαν με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η λειτουργία της νέας πλατφόρμας να είναι απλουστευμένη και εύχρηστη τόσο για τους επαγγελματίες μέλη τους όσο και για τους συμβαλλόμενους πολίτες,  ώστε να περιορισθεί ο αριθμός των καταχωρούμενων πράξεων αυτής της κατηγορίας.

Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία μπορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλουν ψηφιακά προς τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους (βλ. περιοχές κάλυψης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30 έως ώρα 13.30, αιτήσεις καταχώρισης για την εγγραφή στο κτηματολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων στις οποίες είναι συμβαλλόμενοι και να παραλάβουν ψηφιακά (σε μορφή .pdf) το Πιστοποιητικό Καταχώρισης για την ίδια πράξη.

Στο εγχειρίδιο  για τους πολίτες, που εξέδωσε η Ελληνικό Κτηματολόγιο για την ηλεκτρονική υποβολή συμβολαίων προβλέπονται τα ακόλουθα βήματα:

Προϋποθέσεις Πρόσβασης & Υποβολής Πράξεων

Η πρόσβαση στην υπηρεσία πραγματοποιείται με την χρήση συνθηματικών taxis. Επίσης, ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει σε ψηφιακή μορφή τα απαιτούμενα προς υποβολή έγγραφα, σε διαφορετικά αρχεία, δηλαδή:

1.Το συμβολαιογραφικό έγγραφο.

2.Τα αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων που έχουν προσαρτηθεί στο συμβόλαιο.

3.Την περίληψη του συμβολαίου.

4.Τυχόν τοπογραφικά ή διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών. Αν αυτά έχουν υποβληθεί στον υποδοχέα διαγραμμάτων τότε απαιτείται μόνο ο Κωδικός Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) ο οποίος συμπληρώνεται στην εφαρμογή.

5.Τυχόν άλλα έγγραφα ή νομιμοποιητικά στοιχεία.

Διαδικασία Υποβολής Εγγραπτέας Πράξης

Συνοπτικά, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων είναι η εξής:

1.Προεργασία Υποβολής – Δημιουργία «Ψηφιακού Φακέλου»: Ο χρήστης συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της εγγραπτέας πράξης και δημιουργεί τον ψηφιακό φάκελο της πράξης σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Η προετοιμασία του ψηφιακού φακέλου μπορεί να γίνει καθ’ όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

2.Υποβολή Πράξης προς Καταχώριση: Όταν έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω προετοιμασία ο χρήστης συνδέεται διαδικτυακά με την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής και αιτείται ψηφιακά την καταχώριση. Η αίτηση – πράξη λαμβάνει χρονική προτεραιότητα την στιγμή της υποβολής. Στο σημείο αυτό είναι διαθέσιμος ο Αριθμός Πρωτοκόλλου τον οποίο έλαβε η υποβληθείσα πράξη στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο του φορέα. Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω επεξεργασία του ψηφιακού φακέλου. Η υποβολή της πράξης για καταχώριση μπορεί να γίνει κατά το χρονικό διάστημα 08:30-13:30 εργάσιμες ημέρες.

3.Έλεγχος Νομιμότητας: αφορά την διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας για την αποδοχή ή απόρριψη της πράξης. Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο νομιμότητας και να αποφασίζει για την καταχώριση ή την απόρριψη της υποβληθείσας πράξης. Σε περίπτωση που η πράξη κριθεί καταχωριστέα, το κτηματολογικό γραφείο προχωρά στον υπολογισμό των τελών, όπως περιγράφεται παρακάτω. Σε αντίθετη περίπτωση, η πράξη απορρίπτεται χωρίς να υπολογιστούν τα τέλη. Επίσης, οποιαδήποτε τυχόν τυπική έλλειψη καταγράφεται στο σύστημα, είναι άμεσα διαθέσιμη στον συντάκτη και οφείλει να συμπληρωθεί εντός της ταχθείσης από το Κτηματολογικό Γραφείο προθεσμίας. Με τη διαδικασία αυτή είναι δυνατόν το προσωρινό «ξεκλείδωμα» του ψηφιακού φακέλου ώστε να υποβληθούν τα τυχόν ελλείποντα έγγραφα- στοιχεία.

4.Υπολογισμός Τελών: Παράλληλα, Το Κτηματολογικό Γραφείο πραγματοποιεί τον έλεγχο πληρότητας και υπολογίζονται τα οφειλόμενα τέλη και δικαιώματα.

5.Ενημέρωση Οφειλής: Με την ολοκλήρωση των βημάτων (3) και (4), υπάρχει άμεση ενημέρωση του χρήστη, ο οποίος έχει διαθέσιμο το [ΕΝΤΥΠΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ]. Η πληρωμή των οφειλόμενων τελών πραγματοποιείται με βάση το έντυπο αυτό. Συμπληρωματικά αποστέλλεται ενημέρωση στο email του χρήστη. Η προθεσμία καταβολής των τελών είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται στο «Εντυπο Οφειλής» συμπεριλαμβανόμενης και της ημερομηνίας αυτής.

6.Καταβολή Τελών: Τα οφειλόμενα τέλη και δικαιώματα καταβάλλονται . Η καταβολή είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με όλους τους τρόπους που παρέχονται από τις τράπεζες για συναλλαγές με το Κτηματολόγιο.

7.Επιβεβαίωση Πληρωμής: Η επιβεβαίωση της πληρωμής πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μεταξύ Κτηματολογίου και ΔΙΑΣ μέσω ανταλλαγής αρχείων. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία ενημέρωσης των πληρωμών από την ΔΙΑΣ δεν είναι online, επομένως η επιβεβαίωση πληρωμής ενδέχεται να έχει καθυστέρηση (έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες) ανάλογα με την τράπεζα και τον χρόνο καταβολής. Στο σημείο αυτό είναι διαθέσιμη η απόδειξη πληρωμής.

8.Επεξεργασία/Καταχώριση: Με την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας καταγράφεται στο σύστημα το αποτέλεσμά του και ακολουθεί κατά περίπτωση η καταχώριση ή απόρριψη της πράξης. Στο σημείο αυτό είναι διαθέσιμο είτε το πιστοποιητικό καταχώρισης πράξης, εφόσον έχει αρχικά υποβληθεί ανάλογο αίτημα, είτε η απορριπτική απόφαση του προϊσταμένου.

Η εφαρμογή/υπηρεσία που παρέχεται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ αφορά την προετοιμασία του ψηφιακού φακέλου για την ηλεκτρονική υποβολή πράξης, καθώς και την συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων. Αυτά είναι και τα σημεία στα οποία προβλέπεται αλληλεπίδραση του πολίτη με το Κτηματολογικό Γραφείο.

Διευκρινίσεις για την πρόσβαση

Η Ελληνικό Κτηματολόγιο διευκρινίζει ότι σε περίπτωση φυσικού προσώπου για το οποίο στη συμβολαιογραφική πράξη που το αφορά, έχει παρασταθεί και υπογράψει για λογαριασμό του, πληρεξούσιος, δυνάμει πληρεξουσιότητας που του χορηγήθηκε με ειδικό έγγραφο, τότε η είσοδος στην εφαρμογή μπορεί να γίνει είτε από το συμβαλλόμενο φυσικό πρόσωπο με τους κωδικούς taxisnet που διαθέτει είτε από τον πληρεξούσιο με τους δικούς του κωδικούς taxisnet. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να αναρτηθούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα πληρεξουσιότητας, στα συνυποβαλλόμενα της πράξης (στον τύπο αρχείου «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΛΟΙΠΑ»).

Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, η είσοδος θα γίνεται με τους κωδικούς taxisnet του νομικού προσώπου και θα πρέπει να αναρτηθούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με τα οποία έχει οριστεί ο νόμιμος εκπρόσωπος, στα συνυποβαλλόμενα της πράξης (στον τύπο αρχείου «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΛΟΙΠΑ»).

Τέλη Κτηματολόγίου

Μετά την υποβολή της αίτησης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και αφού πραγματοποιηθεί έλεγχος νομιμότητας της πράξης και το αίτημά σας γίνει δεκτό, τότε το αρμόδιο γραφείο προχωρά στην τιμολόγησή της. Στη συνέχεια λαμβάνετε αυτόματα ενημερωτικό mail και εμφανίζεται στο σύστημα το «Έντυπο Οφειλής» Το αναγραφόμενο ποσό στο «Έντυπο Οφειλής» πρέπει να πληρωθεί εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο «Έντυπο Οφειλής» (συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας αυτής). Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει είτε μέσω τράπεζας, είτε με χρήση web-banking. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται.

Παρακολούθηση της αίτησης

Η ηλεκτρονική εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της κάθε αίτησης που υποβάλατε. Μόλις υλοποιηθεί η καταχώρηση της αίτησης, θα λάβετε το Πιστοποιητικό Καταχώρησης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι κατά την ημέρα τοπικής αργίας, οπότε η δημόσια υπηρεσία ΚΓ ή Υπ/τος παραμένει κλειστή, τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα αιτήματα για την εγγραφή πράξης δεν τυγχάνουν επεξεργασίας και απορρίπτονται. Το ίδιο ισχύει και σε όσες περιπτώσεις συντρέχει αναστολή της λειτουργίας υπηρεσίας ΚΓ ή Υπ/τος με σχετική απόφαση αρμοδίου οργάνου.

Πληροφορίες και σύνδεσμοι

Για πληροφορίες/οδηγίες/κατευθύνσεις μπορείτε να καλείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8.30 – 16.30, στο 210-6143804.

Δείτε το Εγχειρίδιο για την ψηφιακή καταχώρηση συμβολαίων: ΕΔΩ

Περιοχές κάλυψης ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων

Πληρωμή ηλεκτρονικών συναλλαγών

Νομοθεσία ΦΕΚ Β’4539/17.7.2023

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας