ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με 51 άρθρα σε επτά κεφάλαια και τρία μέρη τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για... Κτηματολόγιο: στη διαβούλευση το νομοσχέδιο για μεταβιβάσεις, ιδιοκτησιακά

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με 51 άρθρα σε επτά κεφάλαια και τρία μέρη τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο, το οποίο εισάγει τον ηλεκτρονικό φάκελο μεταβίβασης ακινήτων, ώστε οι μεταβιβάσεις να γίνονται άμεσα και ψηφιακά. Παράλληλα προκειμένου να ξεπεραστεί ο «σκόπελος» των αντιρρήσεων προβλέπει αγοραπωλησίες με ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες, οι οποίες θα καταχωρίζονται στο κτηματολογικό φύλλο κάθε ακινήτου.

Μεταξύ  πολλών άλλων το νέο νομοσχέδιο καθορίζει το ρόλο και τα προσόντα του διαπιστευμένου μηχανικού και θέματα για τους εργαζόμενους στην Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με το εισαγωγικό μήνυμα, του  Υπουργού Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη στη διαβούλευση με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται:

α) η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης ακινήτων και της μετάβασης σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου, ο εξορθολογισμός των διαδικασιών διόρθωσης των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Μέρος Α’),

β) η δημιουργία νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Μέρος Β΄), και

γ) η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης μέσω της ρύθμισης ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των εποπτευόμενων φορέων του και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) (Μέρος Γ’).

Η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» ξεκίνησε στις  3 Ιουλίου 2021  και θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.00.

Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου

Προκειμένου να απεμπλακεί το έργο του Κτηματολογίου από τις εκατοντάδες χιλιάδες εντάσεις και αντιρρήσεις για ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια.

Το νέο νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο  προβλέπει αγοραπωλησίες με ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες, οι οποίες θα καταχωρίζονται στο κτηματολογικό φύλλο κάθε ακινήτου. Η οριστική επίλυση των διαφορών παραπέμπεται στο μέλλον. Στο μεταξύ αφού θα λαμβάνουν γνώση, την ευθύνη της απόφασης για αγορά ακινήτου, με «μουτζουρωμένα» χαρτιά στο Κτηματολόγιο θα την αναλαμβάνουν οι πολίτες και βέβαια τα νέα δεδομένα θα επηρεάζουν τους όρους και την τιμή της αγοράς του ακινήτου.

Η σχετική ρύθμιση του νομοσχεδίου «Άρθρο 10 Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης – Προσθήκη άρθρου 7β στον ν. 2664/1998» έχει ως εξής:

Μετά το άρθρο 7Α του ν. 2664/1998 (Α’ 275) προστίθεται άρθρο 7Β ως εξής:
«Άρθρο 7Β
Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης

Σε περίπτωση που έχει σημειωθεί στην πρώτη εγγραφή η εκκρεμότητα εξέτασης αίτησης διόρθωσης του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 (Α’ 114) ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης του άρθρου 7Α του ίδιου νόμου, τα δικαιώματα επί του ακινήτου, τα οποία αμφισβητούνται ή ασκούνται με την αίτηση διόρθωσης, μεταβιβάζονται και επιβαρύνονται σύμφωνα με τις οικείες για αυτά διατάξεις. Τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως και για κάθε μεταγενέστερη μεταβίβαση ή επιβάρυνση του δικαιώματος, για την οποία καταχωρίζεται σχετική σημείωση στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Το κύρος των πράξεων που διενεργούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και των δικαιωμάτων που στηρίζονται σε αυτές τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της καταχώρισης του μεταβιβάζοντος ή του βεβαρημένου ως κυρίου στην πρώτη εγγραφή μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής του πρώτου εδαφίου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην κτήση δικαιώματος με αναγκαστική εκτέλεση.
2. Σε περίπτωση που δικαίωμα καταχωρισμένο στο κτηματολόγιο έχει νομίμως επιβαρυνθεί πριν από τις πρώτες εγγραφές με υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση, μεσεγγύηση ή άλλη δέσμευση της εξουσίας διάθεσης, που δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές, η άσκηση των εξουσιών που πηγάζουν από τα ανωτέρω βάρη και η διενέργεια των πράξεων που στηρίζονται σε αυτά τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της καταχώρισης του βεβαρημένου οφειλέτη ως κυρίου στην πρώτη εγγραφή μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1.
3. Ο προϊστάμενος του κτηματoλoγικού γραφείου, κατά τον έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί για τη σχετική εγγραφή, σύμφωνα με το παρόν, περιορίζεται στη διακρίβωση της ύπαρξης της σχετικής σημείωσης στο κτηματολογικό φύλλο, χωρίς να εφαρμόζεται, εν προκειμένω, η περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 16.»

Διαπιστευμένος μηχανικός

Το νέο νομοσχέδιο καθορίζει επίσης τα προσόντα και τα καθήκοντα του διαπιστευμένου μηχανικού στο Κτηματολόγιο. Οι σχετικές ρυθμίσεις προβλέπουν ότι:

Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

-«Για τη λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο και την εγγραφή στο μητρώο, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου μηχανικού Π.Ε. ή T.E. ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, και να είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), με επαγγελματικό δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών/εργασιών,
β) να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική εμπειρία σε τοπογραφικές εργασίες,
γ) να έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια που διενεργούνται με πιστοποίηση του Φορέα για τις διαδικασίες και τον έλεγχο γεωμετρικών μεταβολών στη χωρική κτηματολογική βάση και να διαθέτει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, και
δ) να έχει διεκπεραιώσει ευδόκιμα εργασίες ηλεκτρονικής υποβολής ψηφιακών τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στον υποδοχέα του Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4409/2016 (Α’ 136), που έχουν επισυναφθεί σε αιτήσεις κατά τον ν. 2664/1998 (Α’ 275) για τη διενέργεια χωρικών μεταβολών και έχουν τύχει αποδοχής και επεξεργασίας από τον Φορέα».

Εργασίες διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

«1. Ο διαπιστευμένος μηχανικός αναλαμβάνει και εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες:
α) τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και της τεχνικής εισήγησης για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω εγγραπτέας προς καταχώριση πράξης ή τη διόρθωσή τους κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 2664/1998 (Α’ 275),
β) τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των στοιχείων τεχνικού περιεχομένου που επισυνάπτονται στην αίτηση για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων και δικαστικών αποφάσεων,
γ) τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των στοιχείων τεχνικού περιεχομένου που επισυνάπτονται στην αίτηση για τη γεωμετρική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα, και
δ) τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των στοιχείων τεχνικού περιεχομένου που επισυνάπτονται στην αίτηση για την καταχώριση στην κτηματολογική βάση διοικητικών πράξεων, όπως απαλλοτριώσεων, πράξεων εφαρμογής και αναδασμών.
2. Οι διαπιστευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν και εκτελούν τις εργασίες της περ. α΄ της παρ. 1, ύστερα από εντολή ανάθεσης εργασιών του αιτούντος την εγγραφή πράξης ή τη διόρθωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων. Τέτοια εντολή δύναται να χορηγεί και ο Φορέας για σχετικές διαδικασίες που επισπεύδει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για τις περ. β΄ έως και δ΄ της παρ. 1, οι διαπιστευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν και εκτελούν τις σχετικές εργασίες ελέγχου προς τον σκοπό της σύνταξης εισήγησης που απευθύνεται στον Φορέα για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων, ύστερα από εντολή ανάθεσης εργασιών του τελευταίου.
Μετά την παρέλευση διετίας από την εγγραφή στο Μητρώο και τη λήψη άδειας, ο Φορέας δύναται να χορηγεί στους διαπιστευμένους μηχανικούς εντολή για σύνταξη πορίσματος που απευθύνεται προς το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο και για την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης σύμφωνα με το περιεχόμενό του, λαμβανομένων υπόψη του χρόνου ευδόκιμης προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της επιμόρφωσης, που καθορίζονται με την απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια και τα αντικείμενα των εργασιών για τις οποίες ανατίθεται η εντολή σύνταξης πορίσματος».

Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1 Σκοπός
2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
3 Πρόωρη περάτωση διαδικασίας κτηματογράφησης – Αντικατάσταση άρθρου 11 ν. 2308/1995
4 Διαδικασία καταχώρισης πρώτων εγγραφών σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης – Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 2308/1995
5 Διαδικασία δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων – Τροποποίηση παρ. 2, 8 και 10 άρθρου 2 ν. 2308/1995
6 Διαδικασία ανάρτησης στοιχείων κτηματογράφησης – Αντικατάσταση άρθρου 4 ν. 2308/1995
7 Διαδικασία αναμόρφωσης προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης – Τροποποίηση άρθρων 8, 8Α και 8Β του ν. 2308/1995
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
8 Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής – Διαδικασία διαμεσολάβησης – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6 ν. 2664/1998
9 Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 102 ν. 4623/2019
10 Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης – Προσθήκη άρθρου 7β στον ν. 2664/1998
11 Κτηματολογικός εφέτης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 17 ν. 2664/1998
12 Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών
13 Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» – Τροποποίηση υποπερ. αα’ περ. β’ παρ. 1 άρθρου 18 ν. 2664/1998
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
14 Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του ν.π.δ.δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
15 Κατάργηση άμισθών και έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 1 ν. 4512/2018
16 Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων -Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 18 ν. 4512/2018
17 Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων -Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 18 ν. 4512/2018
18 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
19 Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο Πρωτευούσης
20 Διαχείριση των εσόδων του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Τροποποίηση παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4512/2018
21 Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4512/2018
22 Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
23 Απόκτηση ιδιότητας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο – Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών
24 Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο
25 Εργασίες διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο
26 Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο
27 Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου
28 Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου – Διοικητικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
29 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου
30 Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης και τήρησής των θεσμοθετημένων ορίων του εθνικού καταλόγου του δικτύου Natura 2000 – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 9 ν. 3937/2011
ΜΕΡΟΣ Β’ – ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
31 Ένταξη ψηφιακών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.)
32 Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»
33 Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
ΜΕΡΟΣ Γ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
34 Λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
35 Μητρώο εγκατάστασης κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και
Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) – Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020
36 Εγκατάσταση κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) – Τροποποίηση παρ. 54 άρθρου 107 ν. 4727/2020
37 Εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE­Cloud) και του Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) – Τροποποίηση παρ. 56 άρθρου 107 ν. 4727/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E.»
38 Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων -Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 26 ν. 4487/2017
39 Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων – Αντικατάσταση άρθρου 30 ν. 4487/2017
40 Σύσταση Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων και Πλατφόρμας Ελέγχου Έργων – Προσθήκη άρθρου 35Α στον ν. 4487/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
41 Λειτουργία συστήματος επιφυλακής της Ε.Ε.Τ.Τ. για πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων – Τροποποίηση περ. ιδ’ παρ. 2 άρθρου 113 ν. 4727/2020
42 Σύμβαση μίσθωσης για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ) – Τροποποίηση περ. κ’ άρθρου 12ν. 4070/2012
43 Συμμετοχή στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. στη διαδικασία ελέγχου αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που αφορούν στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 83 ν. 4674/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
44 Κατά παρέκκλιση εγκατάσταση υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 1 άρθρου 27 ν. 4635/2019
45 Κατασκευές πάνω από το κτίριο – Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ
46 Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και τις Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι.
ΜΕΡΟΣ Δ’- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
47 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’
48 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’
49 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’
50 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
51 Έναρξη ισχύος

 

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο του υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο στη δημόσια διαβούλευση

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας