Ξέσπασε πόλεμος για το κόστος των καθυστερήσεων και των επιπτώσεων της πανδημίας στην πορεία του έργου,  μεταξύ των ιδιωτών μελετητών και του δημόσιου φορέα... Κτηματολόγιο: τορπίλη στο κόστος και τα χρονοδιαγράμματα του έργου

Ξέσπασε πόλεμος για το κόστος των καθυστερήσεων και των επιπτώσεων της πανδημίας στην πορεία του έργου,  μεταξύ των ιδιωτών μελετητών και του δημόσιου φορέα του Κτηματολογίου.  

Οι εταιρίες  των μελετητών,  που έχουν αναλάβει την κτηματογράφηση,  με μακροσκελή ανακοίνωση του Συνδέσμου τους, η οποία  έχει τα χαρακτηριστικά νομικού κειμένου, το οποίο  προοιωνίζεται δικαστικές προσφυγές και νέες εμπλοκές στρέφονται κατά της Ελληνικό Κτηματολόγιο, που είναι ο φορέας του δημοσίου για την υλοποίηση του έργου.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (ΣΕΓΕΚ), με την επιστολή του προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταλογίζει αποκλειστικά στην Ελληνικό Κτηματολόγιο τις ευθύνες για τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που σημειώνονται στην εξέλιξη της κτηματογράφησης πριν και κατά την περίοδο της πανδημίας, ζητά διακοπή της κτηματογράφησης λόγω «ανωτέρας βίας», πληρωμή των εν εξελίξει εργασιών, επίσημη παράταση για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας και τινάζει τα χρονοδιαγράμματα αλλά και το κόστος  του έργου στον αέρα, σημειώνοντας ότι:

-«Είναι βέβαια, γνωστό ότι η Ελληνική Πολιτεία έχει δεσμευθεί έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών ότι η κτηματογράφηση της χώρας θα έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο, εντός του έτους 2022, εξαρτώντας από την υλοποίηση της δέσμευσης αυτής τη συγχρηματοδότηση του έργου με κοινοτικά κονδύλια ύψους 80.000.000,00 Ευρώ. Το παραπάνω χρονικό ορόσημο του 2022, ιδίως υπό τις παρούσες ειδικές συνθήκες, αλλά και ανεξαρτήτως αυτών, κρίνεται, πλέον (μετριοπαθώς) εκτός πραγματικότητας και πάντως ανέφικτο».

H επιστολή του ΣΕΓΕΚ

Η επιστολή του ΣΕΓΕΚ, με θέμα: «προσαρμογή των συμβάσεων Κτηματογράφησης στις έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες»,  την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Σωτήριος Λιάρος και η γενική γραμματέας Βάλια Αντωνίου, προς τον  υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δημήτριο Οικονόμου, τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, με κοινοποίηση στην Ελληνικό Κτηματολόγιο προς τον πρόεδρο Δημήτριο Σταθάκη, γενικό διευθυντή Στέφανο Κοτσώλη, τα μέλη του ΔΣ της εταιρίας και τη  διευθύντριας Διεύθυνσης Έργων Αριστέα Ιωαννίδη έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

1.Ο ΣΕΓΕΚ, ως Σύνδεσμος εκπροσώπησης των Αναδόχων μελετών κτηματογράφησης της χώρας, απολύτως εναρμονισμένος με τις Κυβερνητικές Αποφάσεις και μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού και προτάσσοντας αυτονοήτως το αγαθό της δημόσιας υγείας, ως υπέρτερο έναντι της ταχείας ολοκλήρωσης των μελετών κτηματογράφησης, απέστειλε προσφάτως προς όλους τους συναρμόδιους Φορείς την υπ’ αριθμ. 20002/18-03-20 επιστολή του, με θέμα «Αναστολή λειτουργίας των Γραφείων Κτηματογράφησης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2», ζητώντας να διαταχθεί αρμοδίως η πλήρης αναστολή κάθε αυτοπρόσωπης συναλλαγής του κοινού με τα Γραφεία Κτηματογράφησης της χώρας, μέχρις ότου εκλείψουν οι έκτακτες συνθήκες (ανεξαρτήτως του ότι, ούτως ή άλλως, από το ξέσπασμα της πανδημίας και μέχρι σήμερα, οι πολίτες, θεωρώντας πιο «επείγουσα» την προστασία της υγεία τους από την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας, έχουν μηδενίσει την προσέλευσή τους στα Γραφεία Κτηματογράφησης).

Αντιθέτως, η Διοίκηση του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (εφεξής: «Φορέας»), περιορίστηκε στην έκδοση μίας «ανακοίνωσης», με τον τίτλο «Μέτρα για την Εξυπηρέτηση Συναλλασσόμενων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών και για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού» (την οποία, ουσιαστικά, επανέλαβε και την 26η Μαρτίου με παρόμοιου περιεχομένου Ανακοίνωση), δια της οποίας απλώς «καλούσε» τους πολίτες «…να περιορίσουν στο ελάχιστο τις επισκέψεις τους στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης…», υπενθυμίζοντας απλώς τη δυνατότητα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους, χωρίς, πάντως, να αναγγείλει το αυτονοήτως επιβεβλημένο από τις ειδικές περιστάσεις και επιτακτικώς αναγκαίο για τη δημόσια υγεία, ήτοι την πλήοη αναστολή κάθε αυτοπρόσωπης συναλλαγής. Η δε γενική υπόδειξη του Φορέα για «την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας», μεταξύ του προσερχόμενου στα Γραφεία Κτηματογράφησης κοινού και του προσωπικού των Αναδόχων, παρίσταται ανεφάρμοστη, εάν ληφθεί υπόψη π.χ. ότι, κατά το συνήθως συμβαίνον, ο πολίτης «υποδεικνύει» την ακριβή τοποθεσία της ιδιοκτησίας του, επί της οθόνης υπολογιστή (τον οποίο χειρίζεται το προσωπικό του Αναδόχου!).

Αξίζει, στο σημείο αυτό, να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝ.Π.), όπως ισχύει, προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα πλήρους αναστολής της αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης του κοινού από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, πλην περιπτώσεων «επείγοντος», που κρίνονται από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε Υπηρεσίας. Δεδομένου, λοιπόν, ότι, ήδη, ο Φορέας, με την ως άνω Ανακοίνωσή του, διαβεβαιώνει ρητώς ότι «…για το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό, δεν θα υπάρχει καμία επίπτωση στην εξέλιξη των υποθέσεων των πολιτών στα Γραφεία Κτηματογράφησης…», είναι προφανές ότι τέτοια περίπτωση «επείγοντος» στις κτηματογραφικές συναλλαγές, εξ αντικειμένου, δεν υφίσταται.

2.Παράλληλα, όμως, εντύπωση προκαλεί και η πεισματική άρνηση του Φορέα να αναγνωρίσει ότι η έκτακτη, απρόβλεπτη και αντικειμενικώς αναπότρεπτη έξαρση της πανδημίας επηρεάζει και παρακωλύει την ομαλή εκτέλεση των μελετών κτηματογράφησης και να προβεί στην αναστολή κάθε προθεσμίας των σχετικών συμβάσεων, για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες περιστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εξηκοστού της από 20-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’/68-20-3-2020)].

Να θυμηθούμε εξάλλου ότι ανάλογη άρνηση της πραγματικότητας είχε επιδείξει και ο Φορέας στο πρόσφατο παρελθόν, όταν δήλωνε ότι η παράταση της περιόδου συλλογής εμπρόθεσμων δηλώσεων, δι’ υπουργικών αποφάσεων, εις ουδέν επηρεάζει τη συμβατική θέση των Αναδόχων. Ενώ είναι προφανές ότι η χορήγηση διαδοχικών παρατάσεων οδήγησε τους Αναδόχους, χωρίς υπαιτιότητά τους, σε δυσμενή οικονομική κατάσταση η οποία τελικά επιδεινώθηκε με τις συνέπειες που επέφερε η πανδημία. Δεδομένου, ότι ήδη από την εξαγγελία – διαρροή από τα ΜΜΕ των επικείμενων παρατάσεων και προτού καν αυτές υλοποιηθούν, παρατηρήθηκε θεαματική πτώση της προσέλευσης των πολιτών σε όλα τα γραφεία κτηματογράφησης. Η προσέλευση παρέμεινε σταθερά χαμηλή για πολλούς μήνες αφού οι πολίτες έβλεπαν τη μια παράταση να διαδέχεται την επόμενη και μόνο στην είδηση λήξης κάθε παράτασης και επιβολής προστίμων στις εκπρόθεσμες δηλώσεις έσπευσαν να συμπληρώσουν τη φόρμα εγκαίρου προσέλευσης ώστε τελικά να αρχίσει να επιτυγχάνεται μια σημαντική αύξηση υποβολής δηλώσεων η οποία τελικά διεκόπη από τη μη προσέλευση των πολιτών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η ζημιά όμως είχε ήδη προκληθεί από την ανωτέρω περιγραφείσα κατάσταση που οφείλεται σε λάθος χειρισμούς του Φορέα ενώ επιχειρείται η επίρριψη όλων των συνεπειών και κυρίως των οικονομικών στους Αναδόχους.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέστειλε αυτοδίκαια από 24-3-2020 έως και 30-4-2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων αρμοδιότητάς του [οράτε την υπ’ αριθμ. 20319 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’/1022/24-3-2020). Τούτο, δε, παρά το γεγονός ότι οι δημόσιες συμβάσεις με Αναθέτουσα Αρχή το ως άνω Υπουργείο εξ αντικειμένου δεν εμφανίζουν την «ιδιαιτερότητα» των μελετών κτηματογράφησης, των οποίων η εκτέλεση είναι άμεσα συνυφασμένη με την ενεργή (ήδη σήμερα καταστάσα παντελώς ανενεργή) συμμετοχή των πολιτών.

Επισημαίνεται, εξάλλου ότι σχετική πρόβλεψη περί αναστολής εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των Αναδόχων, για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιτίας ανυπέρβλητων εμποδίων, διαλαμβάνεται ρητώς στο άρθρο 10.3. του Τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων των μελετών κτηματογράφησης (ΚΤΙΜΑ_16), του οποίου αναπόφευκτα πρόκειται να κάνουν χρήση όσοι Ανάδοχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ανελαστικές, πλην όμως, όλως ανεπίκαιρες και ανεφάρμοστες, πλέον, προθεσμίες υποβολής παραδοτέων, εάν δεν ληφθεί άμεσα σχετική πρωτοβουλία από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Είναι βέβαια, γνωστό ότι η Ελληνική Πολιτεία έχει δεσμευθεί έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών ότι η κτηματογράφηση της χώρας θα έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο, εντός του έτους 2022, εξαρτώντας από την υλοποίηση της δέσμευσης αυτής τη συγχρηματοδότηση του έργου με κοινοτικά κονδύλια ύψους 80.000.000,00 Ευρώ. Το παραπάνω χρονικό ορόσημο του 2022, ιδίως υπό τις παρούσες ειδικές συνθήκες, αλλά και ανεξαρτήτως αυτών, κρίνεται, πλέον (μετριοπαθώς) εκτός πραγματικότητας και πάντως ανέφικτο!

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ κυριολεκτικά εθελοτυφλεί προ των ως άνω έκτακτων και απρόβλεπτων εξελίξεων και προσπαθεί, πάση θυσία, να διατηρήσει αναλλοίωτη τη δομή των συμβάσεων κτηματογράφησης και εξόχως ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμά τους, επεμβαίνοντας ενίοτε πιεστικά, κατά την εκτέλεσή τους και κατά τρόπο εξόχως ζημιογόνο σε βάρος των Αναδόχων, με διάφορες πράξεις και παραλείψεις της, όπως:

  • μη επιβολή προστίμων εκπροθέσμου δήλωσης
  • εξωσυμβατικές διαδοχικές παρατάσεις
  • καθυστερημένο επικοινωνιακό πρόγραμμα
  • κακής ποιότητας φωτογραμμετρικό υπόβαθρο
  • μη σύνδεση με το Ε9
  • απουσία συνεργασίας με φορείς του Δημόσιου με σκοπό να αυξηθεί ο ιδιαίτερα μικρός αριθμός δηλώσεων που έχει υποβληθεί
  • πλημμελής λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών εφαρμογών
  • «οδηγίες» παραλαβής ακόμη και ελλιπών δηλώσεων
  • μετακύλιση σημαντικού έργου των Επιτροπών Ενστάσεων στους Αναδόχους και μάλιστα με την αυθαίρετη επισήμανση ότι «δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Φορέα ούτε του κρατικού προϋπολογισμού», κλπ.)

Θεωρούμε απίθανο, δηλαδή, να μην (ανα)γνωρίζει ο αρμόδιος Φορέας του Έργου τα ανυπέρβλητα, έκτακτα και απρόβλεπτα προβλήματα με τα οποία είναι αντιμέτωποι όλοι οι Ανάδοχοι των μελετών κτηματογράφησης της χώρας και τα οποία επιβραδύνουν σημαντικά την εξέλιξη των συμβάσεων, ενδεικτικώς αναφερόμενων των εξής:

– ο αριθμός των δηλούμενων δικαιωμάτων παρουσιάζει κατακόρυφη πτώση (πέραν της ήδη καταγραφείσας και προ της έξαρσης της επιδημίας του κορωνοϊού), παρά τη – μέχρι σήμερα μετρίως εφαρμοζόμενης από το κοινό – δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης.

– παρατηρείται αδυναμία «τηλεργασίας» και μειωμένη παραγωγικότητα του προσωπικού, λόγω των δεσμεύσεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, της έλλειψης του – κατ’ οίκον – κατάλληλου εξοπλισμού κλπ.

-Το προσωπικό μειώνεται για διαφόρους λόγους:

α) χρήση των αδειών ειδικού σκοπού (τουλάχιστον το 10% του προσωπικού)

β) Προσωρινές αποχωρήσεις από τον φόβο της νόσου (τουλάχιστον το 15% του προσωπικού) και

γ) Δυσχέρειες για αντικατάσταση προσωπικού, εκπαίδευσης και μετάβασης στα επί τόπου Γραφεία Κτηματογράφησης.

-Κατ’ εντολή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ δεν παραλαμβάνονται πλέον εμπρόθεσμες δηλώσεις «με ραντεβού» και μετατίθενται τα ραντεβού σε χρόνο μεταγενέστερο τη λήξης απαγορεύσεων λόγω της πανδημίας (άγνωστο πότε). Εκ των πραγμάτων, τα παραπάνω επιμηκύνουν έτι περαιτέρω το χρόνο ολοκλήρωσης των συμβάσεων

3.Τέλος, ιδιαίτερης μνείας χρήζει το γεγονός ότι, συνεπεία της ανωτέρω έκτακτης και απρόβλεπτης επιβράδυνσης εκπόνησης του μελετητικού αντικειμένου, οι Ανάδοχοι υφίστανται και σοβαρή οικονομική επιβάρυνση, καθώς, άνευ ουδεμίας υπαιτιότητάς τους, παρακωλύονται να συγκροτήσουν προσήκοντα παραδοτέα και συνακόλουθα να υποβάλουν «Λογαριασμούς» για την πληρωμή του εργολαβικού τους ανταλλάγματος. Ενδεικτικώς αναφέρουμε ότι η (άμεσα επικείμενη για την πλειονότητα των συμβάσεων) συμβατική υποχρέωση υποβολής της «1ης ενδιάμεσης Βάσης Κτηματολογικών Στοιχείων» (ενδιάμεσο παραδοτέο του 2ου Σταδίου), εκ της οποίας οι Ανάδοχοι εξαρτούν την καταβολή ποσοστού 35% – 20% = 15% έναντι εγγυητικής (!) της συνολικής αμοιβής του 2ου Σταδίου, καθίσταται αδύνατη, καθώς προαπαιτούμενο για την υποβολή αυτή είναι η επεξεργασία ολοκληρωμένων κτηματολογικών ενοτήτων, ώστε να υπερκαλύπτεται το 50% των προεκτιμώμενων δικαιωμάτων, συνθήκη η οποία δεν έχει εκπληρωθεί, στις περισσότερες συμβάσεις, ούτε αναμένεται να συμβεί, με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, τους επόμενους (αρκετούς) μήνες.

Έχουν εγκλωβιστεί, δηλαδή, οι Ανάδοχοι, εξαιτίας έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων και χωρίς καμία υπαιτιότητά τους, σε μία αδιέξοδη και υπέρμετρα επαχθή κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας ούτε να εκπονήσουν το μελετητικό τους έργο μπορούν και πάντως ουχί κατά τον τρόπο που συμβατικώς δεσμεύτηκαν, ούτε εντός του πλαισίου του επιχειρηματικού κινδύνου που ανέλαβαν, ούτε να πληρωθούν, επωμιζόμενοι, ταυτόχρονα, οι ίδιοι το κόστος των συμβάσεων, αναφορικά με το εργατικό τους δυναμικό και τον εν γένει υλικοτεχνικό τους εξοπλισμό.

Την ίδια στιγμή για συμβάσεις παλαιότερων προγραμμάτων, ο Φορέας ασκεί σκοπίμως δυσανάλογη και διαρκώς εντεινόμενη πίεση στους Αναδόχους για πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των συμπεφωνημένων (ωσάν να είναι αυτοί οι μόνοι υπεύθυνοι για την ταχύτητα προόδου των μελετών), ο ίδιος, από την πλευρά του, θεωρεί ανεκτό να παραμένουν μελέτες εκκρεμείς, στο ίδιο στάδιο, κατά περίπτωση, ακόμη και επί τρία (3) έτη, επειδή καθυστερούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των παραδοτέων. Ακόμη, δε, και σε συμβάσεις που είναι ώριμες, προς (έστω τμηματική) καταβολής της αμοιβής των Αναδόχων, παρατηρείται ότι ο Φορέας, ιδίως από τις αρχές τρέχοντος έτους, έχει κηρύξει αδοκήτως μία ιδιότυπη «στάση πληρωμών».

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, λοιπόν, επιβάλλεται η τάχιστη ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργού και/ή του ίδιου του Φορέα, προκειμένου να αποκατασταθεί η – πανθμολογουμένως διαταραγμένη, σε βάρος των Αναδόχων – συμβατική ισορροπία και να αποτραπεί η μαθηματικώς προδιαγεγραμμένη οικονομική κατάρρευση των Αναδόχων και συνακόλουθα και του όλου Έργου του Κτηματολογίου.

Ήδη, στο ως άνω προπεριγραφέν πραγματικό και συμβατικό πλαίσιο, ο ΣΕΓΕΚ ζητεί όπως, κατ’ ελάχιστον:

1) Εφαρμοστεί άμεσα, για το σύνολο των υπό εκπόνηση μελετών κτηματογράφησης της χώρας, το άρθρο 60 της από 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’/68/20-3-2020) που προβλέπει ότι “Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) … β) … γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών…».

2)Πλέον της ως άνω αναστολής και δεδομένων των έκτακτων περιστάσεων και για όσο αυτές διαρκούν, κρίνεται σκόπιμη η, δι’ ειδικής υπουργικής απόφασης, αναπροσαρμογή των όρων και της διαδικασίας διενέργειας των Αναρτήσεων, Προαναρτήσεων και εν γένει διαδικασιών της κτηματογράφησης, ώστε να υποκατασταθεί (και τυπικά) η – όπου προβλέπεται – αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη στα Γραφεία Κτηματογράφησης, από την ηλεκτρονική (μέσω e-mail) διεκπεραίωση της αντίστοιχης εργασίας.

3) Κατά παρέκκλιση, επιτραπεί στους Αναδόχους των μελετών κτηματογράφησης (ΚΤΙΜΑ_16), που βρίσκονται στο 2ο στάδιο, να προβούν άμεσα στην υποβολή της 1ης ενδιάμεσης Βάσης Κτηματολογικών Στοιχείων, ανεξαρτήτως του βαθμού πλήρωσης των ποσοτικών προϋποθέσεων του άρθρου Γ.1.2.2. του Προσαρτήματος 3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, έναντι καταβολής ανάλογου τμήματος της προβλεπόμενης στο άρθρο 4.2.1 περ. β’ αμοιβής.

4) Επ’ ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της (υπό 1 προτεινόμενης) αναστολής, επανεξεταστεί από τα αρμόδια Υπουργεία, σε συνεργασία με το Φορέα και τους Αναδόχους η (ήδη διαφαινόμενη ως ανέφικτη) δέσμευση της χώρας περί «ολοκλήρωσης» της κτηματογράφησης, εντός του 2022 και επανασχεδιαστεί το Χρονοδιάγραμμα των συμβάσεων, με βάση τα νέα δεδομένα ώστε να μην αναγκαστούμε στην επιστροφή των κοινοτικών κονδυλίων που έχουν δεσμευθεί».

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας