ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Κοινή υπουργική απόφαση καθορίζει τους πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς κανόνες λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, για... ΚΥΑ: νέοι πολεοδομικοί και περιβαλλοντικοί κανόνες για τα συνεργεία

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Κοινή υπουργική απόφαση καθορίζει τους πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς κανόνες λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, για έναρξη νέων επιχειρήσεων αλλά και σε περιπτώσεις μεταβολής των στοιχείων η μεταφοράς υφιστάμενων συνεργείων σε νέα έδρα. Η ίδια απόφαση προβλέπει άμεση αδειοδότηση και ανοιχτή διαδικασία ελέγχου, με πρόστιμα έως 20.000 ευρώ για τους παραβάτες.

Τα νέα συνεργεία μπορούν να ανοίξουν και τα υφιστάμενα να συνεχίσουν να λειτουργούν αμέσως μετά  την κατάθεση στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της  Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάγεται το συνεργείο, γνωστοποίησης έναρξης ή αντίστοιχα γνωστοποίηση μεταβολής ή μεταφοράς  του συνεργείου σε νέα έδρα και υπεύθυνη βεβαιώση του ιδιοκτήτη ότι τηρεί πλήρη φάκελο,  με όλα τα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά στοιχεία που απατούνται, τα οποία υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε έλεγχο.

Στις βασικές υποχρεώσεις των συνεργείων, τα οποία υπόκεινται σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων  είναι η εγγραφή τους  στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), όπως επίσης να καταθέτουν Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ), ώστε να γίνεται ανά πάσα στιγμή έλεγχος της διαχείρισης των αποβλήτων που παράγουν (ελαστικά, μπαταρίες, μέταλλα, λάδια κλπ), προκειμένου να διαπιστώνεται ότι οι πραγματικές ποσότητες αποβλήτων διοχετεύονται σε εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και δεν γίνεται παράνομη διακίνηση τους είτε καταλήγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.  Υποχρεωτική είναι επίσης η εγγραφή των συνεργείων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με

Σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανόνες, που καθορίζει αναλυτικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση σημειώνεται ότι σε  περίπτωση υφιστάμενου κτηρίου απαιτείται από μηχανικό η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία πολεοδομική αρχή ή υπηρεσία δόμησης, ενώ για τα συνεργεία που στεγάζονται σε κτίρια κατοικίας απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία συνεργείου.

Ποιούς αφορά η ΚΥΑ

Την  ΚΥΑ με θέμα: “Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν. 3710/2008 (Α’ 216)” υπογράφουν οι αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς,  υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Αφορά τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, συνήθων ή βαρέων οχημάτων με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 45.20.1, 45.20.2 και 45.40.5. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της απόφασης ορίζεται η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάγεται το συνεργείο.

Πολεοδομικοί κανόνες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η ΚΥΑ προβλέπει με τη συνδρομή μηχανικού να εκπληρώνονται συγκεκριμένοι πολεοδομικοί κανόνες λειτουργίας του συνεργείου και  ότι πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας, δηλαδή ο υπεύθυνος η  εταιρία του συνεργείου υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του συνεργείου.
 2. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/17, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν. 3710/2008 (Α’ 216) και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν. 3710/2008 (Α’ 216), σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:

Ι) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ),

ΙΙ) αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου που πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν. 3710/2008 (Α’ 216), στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της. Εφόσον λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-Άδειες, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ, ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) (ηλεκτρονικής ή έντυπης). Δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4199/2013

«Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτηρίου. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτηρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία πολεοδομική αρχή ή υπηρεσία δόμησης. Δεν απαιτείται η έκδοση ή η αναθεώρηση της άδειας δόμησης ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας σε περίπτωση χρήσης Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία – βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση), ανεξάρτητα από τη διαφοροποίηση ως προς το δυσμενέστερο του αριθμού των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης» (Λ’ 216).

 1. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις την υπό στοιχείο οικ. 16085 Φ. 700.1/2009 (Β’770) κοινή υπουργική απόφαση και το άρθρο 49 του ν. 4442/2016.
 2. Στην περίπτωση που το συνεργείο βρίσκεται εντός χώρου οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία συνεργείου. Ελλείψει κανονισμού, υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα δραστηριότητας με το εξής περιεχόμενο: «Δεν υπάγομαι στις στερήσεις του άρθρου 53 του ν. 3421/2005 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία».
 4. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για τις εκτός σχεδίου περιοχές επί εθνικού δικτύου ή έγκριση εισόδου-εξόδου για τις εκτός σχεδίου περιοχές και τις εκτός ορίων οικισμών επί επαρχιακών και δημοτικών – κοινοτικών οδών ανάλογα με την περίπτωση.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος-έξοδος της εγκατάστασης, υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής.
 6. Τεχνική έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού στην οποία περιγράφεται η διάταξη του συνεργείου ανάλογα το είδος του, ο εξοπλισμός του, οι προδιαγραφές και τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν. Η τεχνική έκθεση συνοδεύεται από τοπογραφικό της περιοχής και κατόψεις των χώρων. Στις κατόψεις αποτυπώνονται όλα τα επίπεδα του κτιρίου με τα στοιχεία και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγηση τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας, κ.λ.π.) όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού και προσαγωγής νωπού αέρα, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων. Επί του τοπογραφικού σημειώνονται τα σημεία ενδιαφέροντος και οι αποστάσεις της δραστηριότητας από αυτά, για τη διαπίστωση της τήρησης των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας, σύμφωνα τους ειδικούς όρους χωροθέτησης, που υπάρχουν στη νομοθεσία περί συνεργείων. Το τοπογραφικό και οι κατόψεις μπορούν να προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης που περιγράφεται στο εδάφιο 2.Ι του παρόντος άρθρου, εφόσον περιέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες.

Στην τεχνική έκθεση βεβαιώνεται από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό ότι η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με το π.δ. 78/1988 (Λ’ 34) και τα κατά περίπτωση διατάγματα.

 1. Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 52891/2013 (Β’2446) κοινή υπουργική απόφαση από την αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας.
 2. Βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου τεχνίτη του συνεργείου.

11.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του τεχνίτη/τεχνιτών υπευθύνου/υπευθύνων του συνεργείου με το εξής περιεχόμενο: «Δεν ασκώ επίβλεψη εργασιών σε άλλο συνεργείο σε όλη την επικράτεια, εκτός από το συνεργείο που βρίσκεται στον Δήμο…, οδός….. ».

 1. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7 της παρούσας.
 2. Ειδικά για τα φανοποιεία απαιτείται επιπρόσθετα μελέτη του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού στην οποία: α) καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, β) προσδιορίζεται η αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από την λειτουργία του συνεργείου και αναγράφονται αναλυτικά τα μέτρα αντιθορυβικής-αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του π.δ. 1180/1981 (Α’ 293), καθώς και οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Για τα βαφεία απαιτείται επιπρόσθετα και μελέτη αντιρρύπανσης.
 3. Ειδικά για τα συνεργεία αμαξωμάτων και βαφής απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου περιβαλλοντικής διαχείρισης φανοποιείου-βαφείου του υπευθύνου τεχνίτη του συνεργείου από πιστοποιημένο φορέα επιμόρφωσης, σύμφωνα με το εδάφιο (ζ) του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 19197/1483/1997 (Β’ 743) υπουργικής απόφασης.
 4. Ειδικά για τα συνεργεία ταχογράφου της υπ’ αρ. οικ. 41647/2861/2008 (Β’ 1543) κοινής υπουργικής απόφασης, απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Αρχής του άρθρου 2 της παρούσας, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.
 5. Ειδικά για τα συνεργεία που επιθυμούν να χορηγούν Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) σε βενζινοκίνητα ή και πετρελαιοκίνητα οχήματα, απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Αρχής του άρθρου 2 της παρούσας, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 103079/3712/1992 (Β’ 710). Η έγκριση αυτή έχει διάρκεια τρία (3) έτη και ανανεώνεται με ευθύνη του φορέα.

Όπου στα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτείται υπογραφή μηχανικού αυτή γίνεται ψηφιακά και με ημερομηνία πριν την ημερομηνία γνωστοποίησης.

Περιβαλλοντικοί και επαγγελματικοί κανόνες

Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται εκτός των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου να έχει στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας και να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο και τα ακόλουθα:

 1. Αντίγραφο της γνωστοποίησης.
 2. Έντυπο εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), του φορέα της δραστηριότητας καθώς και αντίγραφα κατάθεσης των Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) για τα έτη λειτουργίας της δραστηριότητας.
 3. Βεβαίωση Καταχώρησης του συνεργείου και του υπεύθυνου τεχνίτη αυτού στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση.

Η ΚΥΑ προβλέπει ότι «eιδικά ως προς τις υφιστάμενες δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 172 του ν.4442/2016 (Α’ 230), εφόσον μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, το υπ’ αρ. 2 δικαιολογητικό δεν αναζητείται».

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ Αρ. πρωτ. ή ΑΔΑ (όπου είναι διαθέσιμα)
1. Έναρξη δραστηριότητας (myAADE)
2. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης αρμόδιου μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας
3. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
4. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας που αφορά τον κανονισμό της πολυκατοικίας
5. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας για τις στερήσεις του άρθρου 53 του ν. 3421/2005
6. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-εξόδου
7. Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού για εκτέλεση της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-εξόδου
8. Τεχνική έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού περί συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 78/1988 (Α’ 34)
9. Απόφαση υπαγωγής σε Π.Π.Δ.
10. Βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος υπεύθυνου τεχνίτη
11. Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου τεχνίτη
12. Αποδεικτικό καταβολής παραβόλου
13. Μελέτες του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ειδικά για τα φανοποιεία
14. Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου περιβαλλοντικής

διαχείρισης του υπεύθυνου τεχνίτη συνεργείου αμαξωμάτων και βαφής

15. Έγκριση για τα συνεργεία ταχογράφων
16. Έγκριση για τα συνεργεία που χορηγούν ΚΕΚ

Γνωστοποίηση και άμεση λειτουργία

Η γνωστοποίηση προβλέπεται για την έναρξη λειτουργίας των συνεργείων αλλά όπως προβλέπει η ΚΥΑ και  σε περιπτώσεις μεταβολής η μετεγκατάστασης του συνεργείου για τις οποίες σχετικά σημειώνεται ότι  «αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας του συνεργείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής», με την ίδια διαδικασία που ορίζει η απόφαση για αρχική γνωστοποίηση λειτουργίας συνεργείου.

Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά  μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάγεται το συνεργείο αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των συνεργείων η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifVbusiness.gov.gr. το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως.

Πότε και πως πληρώνεται το παράβολο

Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης συνεργείου απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €). Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας.

Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

Ποσοστό 80% του αντιτίμου του παραβόλου εισπράττεται υπέρ του αρμόδιου για τη γνωστοποίηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας ή σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία εν τοις πράγμασι άσκησης της δραστηριότητας του συνεργείου, η αρμόδια Αρχή που είναι  η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάγεται το συνεργείο διενεργεί ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται αθροιστικά σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.  4442/2016.. Το εύρος των προστίμων κυμαίνεται από 100€ έως και 20.000€.

Ο κατάλογος των προστίμων

Συγκεκριμένα, επιβάλλονται πρόστιμα στις εξής παραβάσεις:

α/α Παράβαση Πρόστιμο

(ευρώ)

1 Παράλειψη αρχικής γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση) 7.500€
2 Παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων, για τις περιπτώσεις:

1.    Του είδους του συνεργείου

2.    Του υπεύθυνου τεχνίτη

3.    Της προσθήκης νέας δραστηριότητας στο συνεργείο

4.    Της έκδοσης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)

1.000 €
3 Σε κάθε άλλη περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων. 150 €
4 Παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα 5.000€

(επιβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε έναν εκ των φορέων)

5 Παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση για τις περιπτώσεις:

1.    Της διεύθυνσης της δραστηριότητας

2.    Του είδους του συνεργείου

1.000 €
3.    Του υπεύθυνου τεχνίτη

4.    Της έκδοσης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)

6 Σε κάθε άλλη περίπτωση παροχής αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση. 150 €
7 Έλλειψη δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας 500 €

(για κάθε δικαιολογητικό)

8 Διακινδύνευση ή πρόκληση βλάβης στο δημόσιο συμφέρον κατά την άσκηση της δραστηριότητας 2.000 €
9 Άσκηση δραστηριότητας κατά παράβαση της παρούσας (διάρκεια παράβασης) 500 €/έτος με ανώτερο όριο τα 2.500 €

Στην ΚΥΑ σημειώνεται ότι για τα συνεργεία που έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη των χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000τ.μ.) το πρόστιμο που υπολογίζεται βάσει της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται κατά 20%. Επίσης προβλέπεται ότι μειώνονται τα πρόστιμα έως 30% εάν υπάρξει συμμόρφωση εντός τακτής προθεσμίας, ενώ σε περισσότερες από μία παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο για τη δυσμενέστερη περίπτωση.

Πρόστιμα για ΗΜΑ ΕΕΠΑ και Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με

Στην ΚΥΑ σημειώνεται ότι «οι κυρώσεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση μη τήρησης στον χώρο της δραστηριότητας του εντύπου εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), των Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) για κάθε χρόνο λειτουργίας της δραστηριότητας καθώς και στην περίπτωση μη τήρησης στον χώρο της δραστηριότητας της Βεβαίωσης Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με. σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλονται οι κυρώσεις της ειδικής επί των ανωτέρω θεμάτων νομοθεσίας».

Ένσταση και διαγραφή προστίμου

Αναφορικά με τις παραβάσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στην έκθεση ελέγχου, ο φορέας δραστηριότητας μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του, μετά από σχετική κλήση σε ακρόαση που οφείλει να του αποστείλει η αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Εφόσον οι απόψεις του φορέα κριθούν βάσιμες, διαγράφεται η παράβαση και δεν επιβάλλεται το, κατά περίπτωση, πρόστιμο. Στην περίπτωση όμως που οι απόψεις του φορέα δεν κριθούν βάσιμες και απορριφθούν αιτιολογημένα, ή υποβληθούν εκπρόθεσμα μετά την πάροδο των τιθέμενων προθεσμιών, εκδίδεται απόφαση περί επιβολής του προστίμου.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας