ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας σε σύγκριση με τους δείκτες του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα, και νέες δράσεις, με... Κυκλική Οικονομία: «φρένο» σπατάλης νερού & τροφίμων-νέες επενδύσεις 3 δις €

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας σε σύγκριση με τους δείκτες του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα, και νέες δράσεις, με  υψηλούς στόχους έως το 2025, που αλλάζουν τα δεδομένα για τις τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση προβλέπει το «νέο σχέδιο δράσης της Ελλάδας- οδικός χάρτης για την Κυκλική Οικονομία», που εγκρίθηκε με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η δημιουργία, οργάνωση και αδειοδότηση νέων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), κίνητρα για σχεδιασμό και παραγωγή προϊόντων που υποστηρίζουν μοντέ­λα κυκλικής οικονομίας και θέσπιση μηχανισμού ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και δράσεις για λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία, που αφορούν μεταξύ άλλων στη μείωση της κατά κεφαλήν σπατάλης τροφίμων  και τη μείωση της σπάταλης και την αποδοτικότητα της χρήσης του νερού,  περιλαμβάνονται στις συνολικά 73  δράσεις του νέου εθνικού σχεδίου για την Κυκλική Οικονομία.

Δράσεις για τρόφιμα και νερό

Σε κεντρικό επίπεδο προβλέπεται η δημιουργία των Εθνικών Δεικτών Κυκλικής Oικονομίας, οι οποίοι θα αποτε­θούν την Βάση των Εθνικών Αναφορών στην ΕΕ καθώς και για τον ορισμό στόχων που θα προκόψουν μέσα από την θεσμοθέτηση συγκεκριμένων δει­κτών και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και θέματα ανθρώπινου δυναμι­κού (π.χ. απασχόληση, κατάρτιση, νέα επαγγελματικά μοντέλα, πιστοποιήσει, προγράμματα σπουδών).

-Για τα τρόφιμα προβλέπεται  θεσμοθέτηση έως το 2023 εθνικού στόχου μείωσης της κατά κεφαλήν σπα­τάλης τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτή, καθώς και της μείωσης απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού.

-Για το νερό προβλέπεται δημιουργία προγράμματος από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ή το Ταμείο Ανάκαμ­ψης για τη χρηματοδότηση μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών με σκοπό τη μείωση της σπάταλης και την αποδοτικότητα της χρήσης του νερού, τη διαχείριση των αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ7Δ’ προτεραιότητας και επαναχρησιμοποίησης νερού και ιλύος εγκαταστάσεων επεξεργασίας υ­γρών αποβλήτων, καθώς και της συλλογής και χρήσης των όμβριων υδά­των.

Νέα ΣΕΔ

Παράλληλα εντός του 2022 προβλέπεται δημιουργία, Οργάνωση και αδειοδότηση νέων ΣΕΔ για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ανταλλακτικά οχημάτων, φωτοβολταϊκά πλαίσιο, ανεμογεννήτριες, συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων, ληγμένα φάρμακα, στρώματα, έπιπλα, αλιευτικά εργαλεία, κα­πνικά προϊόντα, μπαλόνια και υγρά μαντιλάκια, που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4736/2020.

Νέες επενδύσεις σε 3 δις ευρώ

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)

-«Το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας – Οδικός Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας, είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό και κωδικοποιεί σε 73 δράσεις ανά έτος, που εκτείνονται έως το 2025 τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από τις επιχειρήσεις (για την παραγωγή προϊόντων), τους Καταναλωτές ( για την βιώσιμη χρήση τους), τους Φορείς Διαχείρισης αποβλήτων ( Δήμους/ΦΟΔΣΑ και Ιδιωτικούς Φορείς Ανακύκλωσης & Εναλλακτικής Διαχείρισης) και την πολιτεία ( ΥΠΕΝ-ΕΟΑΝ και 7 συναρμόδια υπουργεία)», δηλώνει στο ecopress  o Γιώργος Ηλιόπουλος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)

-«Είναι βέβαιο, αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ,  ότι η σταδιακή εφαρμογή του Νέου Σχεδίου Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία  αποτελεί ένα στοίχημα για το περιβάλλον, την οικονομία σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα με την χαμηλή επίδοση τόσο σε κατά κεφαλήν παραγωγή αποβλήτων, όσο και σε ποσοστό ανακύκλωσης και ποσοστό κυκλικότητας πόρων εντός της Ελλάδας, είναι βέβαιο ότι έχουμε μια τεράστια πρόκληση μπροστά μας για να αυξήσουμε την ανακύκλωση από 18,9% το 2019, σε 55% το 2025 και 60% το 2030, να αυξήσουμε την κυκλικότητα των πόρων από 4,2% το 2019  σε 15%  το 2025, να μειώσουμε την ταφή σε ΧΥΤ από 81,1% το 2019 σε 10% το 2030 κοκ.

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος τονίζει ότι:  «πέραν από τις επενδύσεις που απαιτούνται που εκτιμώνται σε 3 δις ευρώ και δύναται να καλυφθούν από δρομολογημένα εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία της περιόδου 2021-2027, η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία  θα έχει θετική συνεισφορά στην απασχόληση κατά επιπλέον 5.000 πράσινες θέσεις εργασίας αλλά και στο Εθνικό ΑΕΠ (+0,3 – 0,5%) με τις νέες οικονομικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν».

Οι βασικές δράσεις που αλλάζουν την οικονομία

Στο νέο εθνικό σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία περιλαμβάνονται συνολικά 73  δράσεις σε πέντε άξονες οι οποίοι είναι:

1) για βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική,

2) για βιώσιμη κατανάλωση,

3) για λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία,

4) οριζόντιες δράσεις και

5) ειδικές δράσεις για βασικά προϊόντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα.

Το Νέο Σχέδιο δράσης της Ελλάδας-Οδικός Χάρτης για την Κυκλική Οικονομία -επικαιροποιεί την Εθνική Στρατηγική του 2018, το οποίο μετά από 12μήνη εκτεταμένη διαβούλευση  τέθηκε σε ισχύ με ΦΕΚ Πράξης Πρωθυπουργού και Υπουργικού Συμβουλίου και ορίζει τις νέες δράσεις σε ετήσια βάση έως το 2025.

Στις 73 δράσεις, ενδεικτικά και χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων προβλέπονται:

Για τη βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική:

-Κίνητρα για σχεδιασμό και παραγωγή προϊόντων που υποστηρίζουν μοντέ­λα κυκλικής οικονομίας και θέσπιση μηχανισμού ενίσχυσης ΜΜΕ

-Ανάπτυξη οικονομικών ή άλλων κινήτρων όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις διευκόλυνση και μείωση κόστους αδειών, επιχορηγήσεις, υπεραποσβέσεις, χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, μειωμένο μη μισθολογικό κόστος κλπ, αλλά και άρση αντικινήτρων για:

1.την ανάπτυξη ή τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς:

– περισσότερο κυκλικά προϊόντα με έμφαση στον οικολογικό σχεδιασμό, στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα (προϊόντα με πιστοποίηση Ecolabel), στην ανθεκτικότητα, στη δυνατότητα αναβάθμισης, αποσυναρμολόγησης και επισκευής.

– προϊόντα που περιέχουν δευτερογενείς πρώτες ύλες και υποπροϊόντα

– προϊόντα με χρήση υλικών που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, ανακυκλώσιμα ή λιπασματοποιήσιμα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου

– προϊόντα με λιγότερες επικίνδυνες χημικές ουσίες

–  προϊόντα με μειωμένη εξάρτηση από πρωτογενείς κρίσιμες πρώτες ύλες

– προϊόντα που εν γένει είναι ασφαλή και Βιώσιμα από το στάδιο του σχεδιασμού (safe and sustainable by design)

2.τη δημιουργία επιχειρήσεων και παραγωγής α’ ύλης ή τελικών προϊόντων από ανακυκλωμένο πλαστικό συμπεριλαμβανομένων και των Βιομηχανιών χημικής ανακύκλωσης

3. τη θέσπιση μηχανισμού ενίσχυσης των ΜΜΕ με δημιουργία κατάλληλων οδηγών και διάδοσης καλών πρακτικών

Δράσεις για βιώσιμη κατανάλωση

-Θεσμοθέτηση των υποχρεωτικών κριτηρίων της ΕΕ για τις οικολογικές δη­μόσιες συμβάσεις και των υποχρεωτικών σχετικών στόχων στη τομεακή νομοθεσία που αναμένονται από το 2021, σύμφωνα με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία.

-Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός δικτύου δημοτικών κέντρων (μετεξέλιξη των “Πράσινων Σημείων’) που θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή, την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση και την εκπαίδευση στην επισκευή στο πλαίσιο των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και για τη διάχυση της πληροφόρησης για τα κέντρα αυτά (Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών – ΚΔΕΥ).

-Παροχή οικονομικών κινήτρων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην οι­κονομία του διαμοιρασμού (κυρίως ψηφιακές πλατφόρμες).

-Παροχή οικονομικών κινήτρων όπως μειωμένος ΦΠΑ, φοροαπαλλαγές, για την ώθηση α) των υπηρεσιών επισκευής και της αγοράς μεταχειρισμένων προϊόντων (second hand) και β) των οικοτεχνιών και χειροτεχνικών επιχει­ρήσεων που υιοθετούν πρακτικές κυκλικής οικονομίας όπως λχ. χρήση ανακυκλώσιμων ή ανακυκλωμένων υλικών, χρησιμοποιημένων κλωστοϋφα­ντουργικών προϊόντων κλπ

-Διαμόρφωση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων πλη­ροφόρησης και επιμόρφωσης των καταναλωτών σε θέματα Βιώσιμης κατα­νάλωσης και υλοποίηση των δράσεων μέσα από δίκτυο πληροφόρησης μεταξύ δήμων, περιφερειών και κεντρικών υπηρεσιών και φορέων, με κοινά μηνύματα και εξειδίκευση για την τοπική κοινωνία.

Δράσεις για λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία

-Εφαρμογή και υλοποίηση τnς νομο­θεσίας σχετικής με την κυκλική οικο­νομία – Διαρκής και εμπρόθεσμη ε­ναρμόνιση τns εθνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο

-Εφαρμογή και υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο, όπως οι Οδηγίες (ΕΕ) 2018/851, 2018/852, καθώς και στην διασφάλιση της διαρκούς και εμπρόθεσμης εναρμόνισης της εθνικής νομοθε­σίας με το ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

-Αναθεώρηση:

α) των περιφερειακών και των τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και

β) του Εθνικού Στρα­τηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουρ­γίας Αποβλήτων στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών και της κυκλικής οικονομίας

-Αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων καθώς και των περιφερειακών και τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων με γνώμονα το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, το πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία, τις ανακοινώσεις και κατευθύνσεις της ΕΕ, την εθνι­κή νομοθεσία, το νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, την εθνική στρα­τηγική και τις σχετικές πολιτικές.

-Δημιουργία χρηματοδοτικού προ­γράμματος για την κατασκευή νέων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών διαλογής στην πηγή, ανα­κύκλωσης και αξιοποίησης αποβλή­των για την επίτευξη των στόχων του νέου εθνικού σχεδίου διαχείρι­σης αποβλήτων

-Δημιουργία προγράμματος στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2021 -2027 ή του Ταμείου Ανάκαμψης ή άλλων συνα­φών χρηματοδοτικών εργαλείων για τη χρηματοδότηση μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης, αξιοποίη­σης και ανάκτησης αποβλήτων για την έγκαιρη υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του νέου εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) δίκτυα διαλογής στην πηγή, έργα ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων Βιο­μάζας συμπεριλαμβανομένων των βιοδιυλιστηρίων και των «Πράσινων Ση­μείων Βιομάζας» και β) εγκαταστάσεις χημικής ανακύκλωσης, θα προωθείται η δημιουργία Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας για τη συνεργατική δράση υπο­δομών διαχείρισης αποβλήτων και την παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

-Διαμόρφωση πλαισίου για την ανά­πτυξη και υλοποίηση συστημάτων “Πληρώνω Όσο Πετάω” (Pay as you Throw – PAYT), τόσο σε πιλοτικό επί­πεδο όσο και σε ευρεία κλίμακα

-Διαμόρφωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου καθώς και στην έκδοση οδηγού και στη δημιουργία μηχανισμού κατάρτισης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να οργανώσουν, να επιλέξουν και να εφαρμό­σουν τον καταλληλότερο συνδυασμό συστημάτων “Πληρώνω Όσο Πετάω”.

-Προώθηση της χρήσης δευτερογενών (απορριμματογενών) καυσίμων σε ενεργοβόρες Βιομηχανίες και δημιουργία δικτύου εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας για την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμά­των αστικών στερεών αποβλήτων και απορριμματογενών καυσίμων

-Αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών, προδιαγραφών ελέγχου, ρυθμιστικών κανονισμών κλπ. και παράλληλη υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης με στόχο την άρση των εμποδίων και την προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης των δευτερογενών καυσίμων στη Βιομηχανία.

Αντικίνητρα

-Θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου οικονομικών κινήτρων για μείωση και αντικινήτρων για παραγω­γή αστικών στερεών αποβλήτων

-Θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου οικονομικών κινήτρων για μείω­ση και αντικινήτρων για παραγωγή των αστικών αποβλήτων που αφορά πολίτες/καταναλωτές όπως:

1) τελών-εισφορών υπέρ του Δημοσίου ως αντικίνητρα για μείωση αποβλήτων

2) τέλους ταφής επεξεργασμένων και μη αποβλήτων πληρωτέο από τους Φο­ρείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και εφαρμογή Κανονισμού Τιμολόγησης ΦΟΔΣΑ προς Δήμους με διαβάθμιση κόστους παροχής υπηρεσιών ανά ρεύμα αποβλήτων

3) συστημάτων επιβράβευσης πολιτών για επανάχρηση – ανακύκλωση σε ειδι­κές υποδομές (πράσινα σημεία, γωνιές ανακύκλωσης, έξυπνοι κάδοι κλπ.) με έμμεσες παροχές όπως προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση, σε εκπτώσεις σε υπηρεσίες δήμων όπως τροφεία παιδικών σταθμών, δημοτική συγκοινωνία κ.ο.κ.

4) εθνικού συστήματος επιστροφής εγγύησης (DRS) για πλαστικές φιάλες ως 31 και φιάλες αλουμινίου με δυνατότητα επέκτασης σε γυάλινες και άλλες μεταλ­λικές φιάλες σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4736/2020.

-Εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διαχείρισης αποβλήτων και οργάνωση επιθεωρήσεων με στόχο τον εντοπισμό παράνομων ή μη συμμορφούμενων δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων για την αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.

Δίκτυα του φυσικού αερίου και βιομεθάνιο

-Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την παρα­γωγή βιομεθανίου και εξέταση της δυνατότητας έγχυσης στα δίκτυα του φυσικού αερίου

-Εντοπισμός των νομοθετικών εμποδίων ή κενών και σταδιακή άρση τους μέσω 2022-2023 κατάλληλης θεσμοθέτησης σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα (ΔΕΣΦΑ, ΡΑΕ κλπ.) με σκοπό τη διευκόλυνση παραγωγής Βιομεθανίου. Επίσης θα εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου για τη μεταφορά του βιοαερίου από τα σημεία παραγωγής του σε σημεία κατανά­λωσης (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας—ΣΗΘ) που βρίσκονται κοντά σε δίκτυα μεταφοράς / διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και σε ση­μεία αξιοποίησης της συμπαραγόμενης θερμικής ενέργειας.

Χρηματοδότηση

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης απαιτεί μια ση­μαντική κινητοποίηση οικονομικών πόρων προερ­χόμενων από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργα­λεία, επισημαίνεται στην απόφαση, που εγκρίθηκε με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και αναφέρεται ότι:

Οι πόροι αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν ως επιταχυντές της μετάβασης για τις επιχειρήσεις, τις τοπικές αρχές, τους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, τους περιβαλλοντικούς φορείς και τους φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Εντός του 2021 θα διαμορφωθεί ειδικό σχέδιο χρηματοδότησηε δράσεων κυκλικής οικονομίας που θα αξιοποιεί δημόσιους πόρους της ΕΕ όπως ενδεικτικά: ΕΣΠΑ 2021-2027, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, εθνικούς πόρους, που προκύπτουν από θεσμοθετημένα τέλη, εισφορές όπωε ενδει­κτικά τέλος ταφής, εισφορά προστασίας περιβάλλοντος στα πλαστικά μιας χρήσης, περιβαλλοντι­κό τέλος για την πλαστική σακούλα και λοιπούς πόρους από ειδικά προγράμματα της Ελλάδας και Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Επίσης, το ενιαίο Ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων (EU Taxonomy) αναμένεται να διευκολύνει τη ροή ιδιωτικών κεφαλαίων με θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, την οικονομία και το κλίμα και να επιταχύνει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Στόχος είναι να υπάρξει ιεράρχηση και συνέργειες των ανωτέρω δημόσιων και ιδιωτικών πόρων ώστε να κατευθυνθούν σε δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για την κυκλική οικονομία, τιε επιχειρήσεις, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Οι εθνικές πρωτοβουλίες

Η χώρα έχει θέσει την κυκλική οικονομία στον πυρήνα της  αναπτυξιακής στρατηγικής της, καθώς η μετάβαση προς το κυκλικό πρότυπο αποτε­λεί προϋπόθεση για να εισέλθει σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας. Όπως σημειώνεται στο Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας – Οδικός Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας:

Το 2018, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) ενέκρινε την Εθνική Στρα­τηγική για την Κυκλική Οικονομία θέτοντας το πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής για την κυκλική οικονομία ως  κομβικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας.

Με την Εθνική Στρατηγική τέθηκαν οι κύριοι μα­κροπρόθεσμοι στόχοι της κυκλικής οικονομίας για τη χώρα. Στο επιχειρησιακό σκέλος της Στρατηγικής, για τη διετία 2018-2019, καθορίστηκε σειρά δράσεων για την επιτάχυνση της μετάβασης της χώρας προς μια κυκλική οικονομία. Το σύνολο των δράσεων, που προβλέπονταν στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018-2019, περιελάμβαναν παρεμβάσεις στα πεδία:

-Kανονιστικών και νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων στην παραγωγή, στην κατανάλωση, στην αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών και στη διαχείριση Αποβλήτων, χρηματοδότησης και παροχής κινήτρων ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας.

-Βελτίωσης  της γνώσης και διασύνδεσης  της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας με την τεχνολογική καινοτομία, ενίσχυσης της διακυβέρνησης του Σχεδίου για την κυκλική οικονομία και επιτάχυνσης  διαδικασιών.

Χαμηλές επιδόσεις

Η προσπάθεια της Ελλάδας για την καθιέρωση και ανάπτυξη του κυκλικού μοντέλου της  οικονομίας  δεν προχώρησε στο Βαθμό που προέβλεπε το επιχειρησιακό σχέδιο 2018-2019 και βρίσκεται σήμερα σε πρώιμο στάδιο σημειώνεται στο Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας – Οδικός Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας και αναφέρεται ότι  συγκρίνοντας τους δείκτες της Ελλάδας με εκείνους του μέσου όρου της ΕΕ, διαπιστώνεται η χαμηλή της επίδοση στα πεδία ενδιαφέροντος της κυκλικής οικονομίας.

Βασικοί Δείκτες του πλαισίου παρακολούθησης της ΕΕ

Κατηγορία Βασικοί δείκτες Ελλάδα ΕΕ28 Κατάταξη σε φθίνουσα κλίμακα
Παραγωγή και κατανάλωση Παραγόμενα Αστικό Στερεά Απόβλητα (ΑΓΑ)-κιλό 506 488 11η
(Production and consumption) Παραγόμενα απόβλητα ανά μονάδα Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (εκτός των αποβλήτων που προκύπτουν από την εξορυκτική βιομηχανία) – κιλό ανά χιλιάδε5 ευρώ (2018) 85 65 8η
Παραγόμενα απόβλητα επί της Εγχώριας Κατανάλωσης Υλών (εκτός των αποβλήτων από την εξορυκτική βιομηχανία) – % (2018) 13.4 13.6 9η
Διαχείριση

αποβλήτων

Ποσοστό ανακύκλωσης Αστικά Στερεά Απόβλητα 18.9 46.5 25″
(Waste

management)

Ποσοστό ανακύκλωσής αποβλήτων συσκευασιών -% (2017) 68.6 67 8η
Ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων πλαστικών συσκευασιών – % (2017) 41.4 41.9 16η
Ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων ξύλινων συσκευασιών – % (2017) 20.4 40.3 22η
Ποσοστό ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλίσου (ΑΗΗΕ) – % (2018) 35.8 38.6 16η
Ανακύκλωση βιοαποβλήτων – κιλά ανά κάτοικο (2018) 21 82 23η
Ποσοστό ανάκτησης Αποβλήτων Εκσκαφών, 97 90 12η
Δευτερογενείς πρώτες ύλες  (Secondary raw materials) Κυκλικός ρυθμός χρήσης υλικών – % επί της συνολικής χρήσης υλικών (2019) 4.2 11.9 23η
Εμπόριο ανακυκλώσιμων πρώτων υλών – τόνοι (εισαγωγές extra EU28) (2019) 677,081 5.937,995 4η
Εμπόριο ανακυκλώσιμων πρώτων υλών – τόνοι (εξαγωγές  extra-EU28) (2019) 380,527 36,105,287 15η
Εμπόριο ανακυκλώσιμων πρώτων υλών – τόνοι (imports intra-EU28) (2019) 326,141 51,470,036 16″
Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία (Competitiveness and innovation) Ακαθόριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά – εκ. € (2017) 95,4 18,447.7 16η
Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά- % του ΑΕΠ (2017) 0.05 0.12 19η
θέσεις εργασίας- αριθμός (2017) 63,084 3,985,720 12η
θέσεις εργασίας – % επί της συνολικής απασχόλησης (2017) 1.52 1.69 17η
Αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την ανακύκλωση και τις δευτερογενείς πρώτες ύλες – αριθμός (2016) 1 290.67 21η
Αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που σχετίζονται με την ανακύκλωση και τις δευτερογενείς πρώτες ύλες -ανά εκατ. κατοίκους (2016) 0.09 0.57 21η

 

-«Το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας – Οδικός Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας»

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας