ecopress
Από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 ανοίγει η ψηφιακή  εφαρμογή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την υποδοχή αιτήσεων μηχανικών, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο... Με εξετάσεις η ένταξη μηχανικών και οικονομολόγων στα νέα μητρώα επενδύσεων

Από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 ανοίγει η ψηφιακή  εφαρμογή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την υποδοχή αιτήσεων μηχανικών, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) & στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Ν. 4399/2016 (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος).

Αναρτήθηκαν από το ΤΕΕ ανακοινώσεις, οι οποίες αναφέρουν τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία αξιολόγησης, για την ένταξη των μηχανικών μελών του στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ).

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, προσκαλεί τα μέλη του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και παράλληλα  τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ), να υποβάλλουν από την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, αίτηση εγγραφής τους στα δύο νέα μητρώα.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι δημιουργούνται στο ΤΕΕ, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/2016). Προβλέπεται για όσους συγκεντρώσουν την βαθμολογία για την ένταξη στα νέα μητρώα  παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος στις διαδικασίες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και  πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης, η οποία  θα αξιολογηθεί με δοκιμασία επάρκειας με φυσική παρουσία. Αναλυτικά προβλέπεται ότι:

ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν.4399/2016 (ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ)

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ του Ν.4399/2016 έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία:

♦ Είναι ηλικίας μέχρι 67 ετών

♦ Είναι ενεργά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

♦ Διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ

♦ Διαθέτουν Τεκμηριωμένη εμπειρία συμμετοχής στην αξιολόγηση ή έλεγχο επενδυτικών σχεδίων ή στην κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών ή στο σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση ή υλοποίηση επενδυτικών κοινοτικών προγραμμάτων

♦ Έχουν ικανότητα χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές word – excel, εφαρμογές διαδικτύου κ.λπ.)

♦ Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ούτε υπάρχει εις βάρος τους εκκρεμοδικία για το αδίκημα της κλοπής ή της υπεξαίρεσης ή απάτης ή εκβίασης ή πλαστογραφίας ή ψευδορκίας ή δωροδοκίας, ούτε έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί δίωξη για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. Πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβολή πειθαρχικής ποινής καθώς και η μη έναρξη διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης για σοβαρό παράπτωμα (όπως ενδεικτικά η παράβαση καθήκοντος, η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, η δωροδοκία, κλπ)

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Εμπειρία

Εμπειρία συμμετοχής στην αξιολόγηση ή έλεγχο επενδυτικών σχεδίων ή στην κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών ή στο σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση ή υλοποίηση επενδυτικών κοινοτικών προγραμμάτων.

Μοριοδότηση (Από 0 έως 7)

‘Έτη εμπειρίας Μόρια
Έως 3 έτη 0

1

4 έτη 1
5 έτη 2
6 έτη 3
7 έτη 4
8 έτη 5
9 έτη 6
Άνω των 10 ετών 7
 1. Μεταπτυχιακές σπουδές Μοριοδότηση από 0 έως 3 ως εξής:
Περιγραφή Μόρια
Δεν υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος 0
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατεύθυνσης άλλης εκτός οικονομικής, τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης 1
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικονομικής, τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης 2
Δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον οικονομικής ή τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης ή διδακτορικό στις προαναφερόμενες γνωστικές περιοχές 3

Επισήμανση: Όλοι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να διαθέτουν αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο των δύο όψεων της Ταυτότητας ή αντίγραφο του Διαβατηρίου
 • Επικυρωμένοι Τίτλοι Σπουδών και πράξεις αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία των τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν σε σχολές της αλλοδαπής
 • Δικαιολογητικά Εργασιακής Εμπειρίας όπως Συμβάσεις, βεβαιώσεις από φορέα κλπ
 • Τεκμηρίωση ικανότητας χρήσης Η/Υ
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 • ΥΔ του Ν. 1599/86 με την οποία να βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που έχει καταθέσει είναι αληθή, δεν υπάρχει σε βάρος του καταδίκη, εκκρεμοδικία, πειθαρχική ποινή ή δίωξη, έχει λάβει γνώση της προκήρυξης και ότι έχει υποβάλει μια μόνο αίτηση είτε για το μητρώο ελεγκτών είτε για το μητρώο αξιολογητών.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι υποψήφιοι και εφόσον έχουν συγκεντρώσει στην βαθμολογία τουλάχιστον 5 μονάδες, ακολουθούν τα επόμενα βήματα:

-Παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος στις διαδικασίες του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (όπως ο σχεδιασμός της οικονομοτεχνικής μελέτης, μελέτη των κριτηρίων, βαθμός ανταγωνιστικότητας της προτεινόμενης επένδυσης, κοστολόγηση κλπ) το οποίο εκτός από το θεωρητικό θα περιλαμβάνει και πρακτικό μέρος (εξοικείωση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων με παραδείγματα αξιολόγησης διαφόρων κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων «καθεστώτων ενισχύσεων»).

-Πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης του θεσμικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ο υποψήφιος θα αξιολογηθεί με δοκιμασία επάρκειας με φυσική παρουσία.

Στη συνέχεια οι επιτυχόντες αναρτώνται σε πίνακα κατάταξης κατά σειρά φθίνουσας βαθμολόγησης.

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.4399/2016 (ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ)

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ του Ν.4399/2016 έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία:

♦ Είναι ηλικίας μέχρι 67 ετών

♦ Είναι ενεργά μέλη του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας

♦ Διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ

♦ Διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία συμμετοχής στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ή στην κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών ή στο σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση ή υλοποίηση επενδυτικών κοινοτικών προγραμμάτων

♦ Έχουν ικανότητα χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές word-excel, εφαρμογές διαδικτύου κ.λπ.)

♦ Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ούτε υπάρχει εις βάρος τους εκκρεμοδικία για το αδίκημα της κλοπής ή της υπεξαίρεσης ή απάτης ή εκβίασης ή πλαστογραφίας ή ψευδορκίας ή δωροδοκίας, ούτε έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί δίωξη για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. Πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβολή πειθαρχικής ποινής καθώς και η μη έναρξη διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης για σοβαρό παράπτωμα (όπως ενδεικτικά η παράβαση καθήκοντος, η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, η δωροδοκία, κλπ)

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Εμπειρία

Εμπειρία συμμετοχής στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ή στην κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών ή στο σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση ή υλοποίηση επενδυτικών κοινοτικών προγραμμάτων.

Μοριοδότηση (Από 0 έως 7)

Έτη εμπειρίας Μόρια
Έως 3 έτη 0
4 έτη 1
5 έτη 2
6 έτη 3
7 έτη 4
8 έτη 5
9 έτη 6
Άνω των 10 ετών 7
 1. Μεταπτυχιακές σπουδές Μοριοδότηση από 0 έως 3 ως εξής:
Περιγραφή Μόρια
Δεν υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος 0
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατεύθυνσης άλλης εκτός οικονομικής, τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης. 1
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικονομικής, τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης 2
Δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον οικονομικής ή τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης ή διδακτορικό στις προαναφερόμενες γνωστικές περιοχές. 3

Επισήμανση: Όλοι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να διαθέτουν αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο των δύο όψεων της Ταυτότητας ή αντίγραφο του Διαβατηρίου
 • Επικυρωμένοι Τίτλοι Σπουδών και πράξεις αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία των τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν σε σχολές της αλλοδαπής
 • Δικαιολογητικά Εργασιακής Εμπειρίας όπως Συμβάσεις, βεβαιώσεις από φορέα κλπ
 • Τεκμηρίωση ικανότητας χρήσης Η/Υ
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος από το ΤΕΕ
 • ΥΔ του Ν. 1599/86 με την οποία να βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που έχει καταθέσει είναι αληθή, δεν υπάρχει σε βάρος του καταδίκη, εκκρεμοδικία, πειθαρχική ποινή ή δίωξη, έχει λάβει γνώση της προκήρυξης και ότι έχει υποβάλει μια μόνο αίτηση είτε για το μητρώο ελεγκτών είτε για το μητρώο αξιολογητών.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι υποψήφιοι και εφόσον έχουν συγκεντρώσει στην βαθμολογία τουλάχιστον 5 μονάδες , ακολουθούν τα επόμενα βήματα:

-Παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος στις διαδικασίες του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (όπως σχεδιασμός της οικονομοτεχνικής μελέτης, μελέτη των κριτηρίων, βαθμός ανταγωνιστικότητας της προτεινόμενης επένδυσης, κοστολόγηση κλπ) το οποίο εκτός από το θεωρητικό, θα περιλαμβάνει και πρακτικό μέρος (εξοικείωση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, με παραδείγματα αξιολόγησης διαφόρων κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων «καθεστώτων ενισχύσεων»).

-Πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης του θεσμικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ο υποψήφιος θα αξιολογηθεί με δοκιμασία επάρκειας με φυσική παρουσία).

Στη συνέχεια οι επιτυχόντες αναρτώνται σε πίνακα κατάταξης κατά σειρά φθίνουσας βαθμολόγησης.

Υπουργείο Ανάπτυξης

Στην ανακοίνωση  του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) σημειώνεται ότι:

Στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), εγγράφονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα όργανα ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες έχουν υπαχθεί στους εκάστοτε αναπτυξιακούς νόμους.

Στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), εγγράφονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις να αξιολογούν τα αιτήματα υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου.

Οι απαιτούμενες επαγγελματικές ειδικότητες των μελών και των δύο μητρώων, αφορούν σε  οικονομολόγους και μηχανικούς με ειδίκευση σε έργα πολιτικού μηχανικού και μηχανολόγου.

Στα μέλη που θα εγγραφούν, με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και των δύο Επιμελητηρίων, θα πραγματοποιηθεί σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την άρτια εκτέλεση του έργου τους.

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στις οικείες προσκλήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.ependyseis.gr και στις ιστοσελίδες των ΟΕΕ www.oe-e.gr  και ΤΕΕ https://web.tee.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://eservices.oe-e.gr/oee/login.jsp του ΟΕΕ ή https://web.tee.gr/min-dev/ του ΤΕΕ (απαιτείται εγγραφή στις Ψηφιακές Υπηρεσίες), ανάλογα με το Επιμελητήριο εγγραφής τους.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας