ecopress
Αποκλείστηκαν οι μηχανικοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το δικαίωμα να οριστούν Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών, με το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος,  που... Μηχανικοί: αποκλείστηκαν από προϊστάμενοι των Δασικών Υπηρεσιών

Αποκλείστηκαν οι μηχανικοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το δικαίωμα να οριστούν Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών, με το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος,  που επέφερε η μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο ΥΠΕΝ και χάνουν τις θέσεις τους όσοι ήδη τις κατείχαν.

Το θέμα θέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), με επιστολή της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα και τον υπηρεσιακό γραμματέα Νίκο Μιχαλόπουλο, κάνοντας λόγο για «παράνομη μη συμπερίληψη των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών μεταξύ εκείνων που είχαν δικαίωμα να οριστούν Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών» υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι:

-«Μάλιστα, γεγονός απολύτως ενδεικτικό της κατάφωρης παραβίασης θεμελιωδών, συνταγματικά κατοχυρωμένων, δικαιωμάτων των υπαλλήλων ΠΕ Μηχανικών (όπως είναι το δικαίωμα ανέλιξης, προαγωγής και κατάληψης θέσης ευθύνης, αλλά και το στηριζόμενο στο άρθρο 103 του Συντάγματος προβάδισμα κατηγοριών) αποτελεί το ότι, υπό το προϊσχύον καθεστώς, είχαν το δικαίωμα να καταλάβουν θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Δασοπόνων όχι όμως υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικοί, μολονότι αντικειμενικά οι αρμοδιότητες και τα συγκεκριμένα καθήκοντα ενέπιπταν απολύτως στο γνωστικό και επιστημονικό αντικείμενο της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών».

Στην επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς το ΥΠΕΝ, που υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και γενική γραμματέας Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου, η οποία όπως σημειώνεται βασίζεται σε γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Ομοσπονδίας Στυλιανής Βρακά επισημαίνεται ότι:

-Το ΥΠΕΝ έχει αναλάβει δέσμευση έναντι του ΣτΕ να διορθώσει ελλείψεις και κενά στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία έγινε η μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο, καθώς όπως σημειώνεται: «η διάταξη του άρθρου 26Β του ισχύοντος Οργανογράμματος κρίθηκε «οριακά» νόμιμη, αποδεχόμενο το Δικαστήριο τις αιτιάσεις σας για τον επείγοντα χαρακτήρα της καταρχήν ενσωμάτωσης (έστω και με ελλιπή τρόπο), καθώς και για τον προσωρινό της χαρακτήρα, δεδομένης της ρητής δέσμευσής σας για την άμεση συμπλήρωση των ελλείψεων».

-Παραβιάζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς όπως σημειώνεται «γίνεται πάγια δεκτό, το από ποιες κατηγορίες και από ποιους κλάδους κάθε κατηγορίας προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε υπηρεσίας, προσδιορίζεται ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου. Και ενώ φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό να προβλεφθεί ότι οι προϊστάμενοι προέρχονται από όλες τις κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας, εντούτοις οι συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας επιβάλλουν όπως πάντως, ο εν λόγω προσδιορισμός (των κατηγοριών που ορίζονται προϊστάμενοι των οικείων οργανικών μονάδων) λαμβάνει υπόψη και συσχετίζει το επιστημονικό αντικείμενο, καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα εκάστης κατηγορίας και κλάδου με τις αρμοδιότητες της εκάστοτε οργανικής μονάδας».

-Αδικαιολόγητος αποκλεισμός από την κατάληψη θέσης ευθύνης των μηχανικών ΠΕ με τη σημείωση ότι «δεν είναι νόμιμος». Και ότι «περαιτέρω από τις ίδιες ως άνω συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρούμενης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της Δημόσιας Διοικήσεως (ΣτΕ 16, 15/2015 Ολομέλεια) προβλέπεται το προβάδισμα κατηγοριών (άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. ), ενώ άλλωστε γίνεται δεκτό ότι το ως άνω καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες».

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αναφέρει προς το ΥΠΕΝ ότι: «Όπως ξέρετε, οφείλετε άμεσα και πάντως το συντομότερο δυνατόν να προβείτε σε «επικαιροποιημένη» διάρθρωση των οργανικών μονάδων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, καθώς παρανόμως και αντίθετα προς την συνταγματική αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της Διοίκησης, στο σχετικό άρθρο (26 Β) του ισχύοντος Οργανογράμματος του Υπουργείου δεν αποτυπώνονται οι υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Τμήματος αλλά ούτε περιγράφονται οι ειδικότερες αρμοδιότητές τους.

Και τονίζει ότι: «σας καλούμε να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που σας βαρύνουν έναντι των υπαλλήλων σας που ανήκουν στο κλάδο ΠΕ Μηχανικών που προέρχονται από τις πρ. Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας