ecopress
Σε συνολικά 32 δραστηριότητες  έργων και μελετών δημοσίου, δήμων και οργανισμών, πολεοδομικών και χωροταξικών υπηρεσιών των Υπηρεσιών Δόμησης  και της πλατφόρμας e-adeies και σε... Mηχανικοί: τα 32 τεχνικά και πολεοδομικά λουκέτα από την απεργία στο δημόσιο

Σε συνολικά 32 δραστηριότητες  έργων και μελετών δημοσίου, δήμων και οργανισμών, πολεοδομικών και χωροταξικών υπηρεσιών των Υπηρεσιών Δόμησης  και της πλατφόρμας e-adeies και σε όλα τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής της χώρας μπαίνει λουκέτο για μία εβδομάδα από την απεργία αποχή που πραγματοποιούν οι μηχανικοί του δημοσίου.

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ενεργοποίησε την απόφαση της για την κινητοποίηση, με εξώδικη δήλωση της διοίκησης της, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και η γενική γραμματέας Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου, την οποία απέστειλε προς:

-Υπουργό Εσωτερικών (κοινοποιούμενη και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και στο σύνολο των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. )

-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κοινοποιούμενη και στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ)

-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (κοινοποιούμενη και στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ)

– Υπουργείο Οικονομικών (κοινοποιούμενη και στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ)

Και κοινοποίησε προς:

-Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)

-Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)

-Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)

Οι τέσσερις τομείς και 32 δραστηριότητες, που μπαίνει επταήμερο λουκέτο

Όπως αναφέρεται στην εξώδικη δήλωση της ΠΟ ΜΕΔΥΔΑΣ η απεργία – αποχή των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων μελών της  από τη Δευτέρα 13/11/2023 έως και την Παρασκευή 17/11/2023 γίνεται από:

Α. Τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ)

1.Από  Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) στο ως άνω διάστημα,

2.Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/16)

3.Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α),

4.Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016

5.Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019),

6.Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών,

7.Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,

8.Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, Επιτροπές Ελέγχου Καταλληλόλητας (παιδικών χαρών, δομών αστέγων, κλπ)

9. Επιτροπές καθορισμού Γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας

10. Επιτροπές Προσβασιμότητας (αρ. 18 του Ν. 4495/17)

11.Επιτροπές  για αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό και προστατευόμενες περιοχές.του άρθρου 116 παρ. 3 του Ν. 4495/17

12.  Επιτροπές Παραλαβής Αφανών Εργασιών (για έργα προ εφαρμογής του Ν. 4782/21)

13.Επιτροπές Παραλαβής Φυσικού Εδάφους,

14. Επιτροπές Χαρακτηρισμού Εδαφών, εφόσον δε λήγει η σχετική προθεσμία αυτοδίκαιης έγκρισης.

Β. Το πληροφοριακό σύστημα του e-adeies  και ειδικότερα από:

15. Έλεγχο πληρότητας,

16. Βεβαίωση όρων δόμησης,

17. Έλεγχο μελετών όπου είναι απαιτητός,

18. Προεγκρίσεις,

19. Μεταγενέστερο έλεγχο,

20. Έλεγχο φορολογικών

21. Έλεγχο και επιβολή προστίμων – χρηματικοί κατάλογοι,

22. Επιτροπές και αυτοψίες αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών (από άποψη δομική, στατική και υγρασιών)

23. Έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής Π.Ε.Κ.

24. Θεωρήσεις οικοδομικών αδειών για σύνδεση με τα δίκτυα

25. Αδειοδοτήσεις, καταχωρήσεις και ανανεώσεις ανελκυστήρων στα μητρώα,  για όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας

Γ. Τη Σύνταξη (περιλαμβανομένης της κύρωσης και της εκδίκασης ενστάσεων κατά αυτών όπου προβλέπεται):

26. Πράξεων προσκυρώσεων – τακτοποιήσεων και αναλογισμού,

27. Υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας,

28. Πράξεων εφαρμογής

29. Πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα

30. Βεβαιώσεων αρτιότητας – οικοδομησιμότητας,

31. Πρωτόκολλα αδυνάτου τακτοποιήσεων, κλπ.

Δ. Όλα τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.),

32. ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ και Β’, ΚΕΣΥΠΟΘΑ, ΚΕΣΑ (κεντρικό, Αιγαίου και Μακεδονίας Θρακης) (συμπεριλαμβανομένων της σύνταξης και κατάθεσης εισηγήσεων)

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σημειώνει ότι στην κινητοποίηση εντάσσονται:

-Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας την 8η Νοεμβρίου 2023 από 9.00′ έως 13.00′ και πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας

-Προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας την 17η Νοεμβρίου 2023 και πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους (Πανεπιστημίου 37) στις 11πμ

Παράλληλα επισημαίνεται ότι για το διάστημα από 13 έως και 17 Νοεμβρίου 2023, οι Α’βάθμιες Ενώσεις και Σύλλογοι μας μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και απλή ανακοίνωση στην περιοχή ευθύνης τους, να πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις εάν κρίνουν σκόπιμο, συνεντεύξεις τύπου και να προβούν σε οποιαδήποτε δράση κρίνουν, όπως αποκλεισμούς της λειτουργίας Πολεοδομικών Γραφείων και γραφείων Τεχνικών Υπηρεσιών, ενημερωτικές συσκέψεις, κλπ.

Εξαιρέσεις

Από την απεργία – αποχή εξαιρούνται οι πράξεις που έχουν να κάνουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας καθώς και της αντιμετώπισης – αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών.

Γιατί γίνεται η κινητοποίηση

Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι  σε συνέχεια προηγούμενων δράσεων και διεκδικήσεων της αντιδρά εμπράκτως στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών, στα ελλείμματα στελέχωσης και λειτουργίας των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών και στην εντεινόμενη μισθολογική μας υποτίμηση.

Διεκδικούμε Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες και ΥΔΟΜ που δεν θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά θα είναι πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες, ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά το Περιβάλλον, τις Δημόσιες Υποδομές, την ασφάλεια των πολιτών και το Δημόσιο Συμφέρον, όπως και το Σύνταγμα επιτάσσει. Οι γερασμένες Υποδομές και η ελλειπή τους συντήρηση, η αντισεισμική προστασία, τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, η αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, τα χιλιάδες έργα τα οποία τρέχουν πανελλαδικά, αλλά και οι πολλές δεκάδες παραιτήσεων νεοδιορισμένων Μηχανικών, από τους πρόσφατους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, πρέπει να απασχολήσουν όλη την κοινωνία.

Η κινητοποίηση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ έχει ως κύρια αιτήματα:

α) Τη στελέχωση των Υπηρεσιών μέσω ΑΣΕΠ με μόνιμες σχέσεις εργασίας,

β) Τη μη εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, μόνο ισχυρές Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες μπορούν να διασφαλίσουν το Δημόσιο Συμφέρον, να προστατεύσουν το Περιβάλλον και να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για ποιοτικές και ασφαλείς Δημόσιες Υποδομές

γ) Τις πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές μας, σύμφωνα με τις διεκδικήσεις μας

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σημείωνει ότι ακόμη ότι η κυβέρνηση – σε συνέχεια αντίστοιχων πολιτικών όλων των κυβερνήσεων – με πλήθος Νόμων και Νομοσχεδίων (Ν.4674/20, ν/σ για αλλαγές στο Ν. 4412/16, Ν.4735/2020,κλπ) εκχωρεί αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσιών Δόμησης σε «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» και ιδιώτες, εκχωρεί αντικείμενο επίβλεψης έργων σε Μητρώα Ιδιωτών, υποκαθιστά Δημόσιες Υπηρεσίες από Ανώνυμες Εταιρίες και Δημόσιους Υπαλλήλους με μετακλητούς υπαλλήλους.

Ξεκινάει πιλοτικά και λόγω τρομακτικής υποστελέχωσης από τα Τεχνικά Αντικείμενα αλλά δε θα περιορισθεί εκεί. Στόχος είναι η υποκατάσταση των Δημόσιων Υπηρεσιών από διάφορα «ευέλικτα» ιδιωτικά σχήματα και η λειτουργία τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, που θα υπηρετούν ανεμπόδιστα τους σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων. Θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύουν τα κεφάλαια σε όποιους, όπου και όποτε θέλουν, για αυτό ψηφίζουν διατάξεις ώστε να προσλαμβάνουν ημέτερους με αδιαφανείς διαδικασίες, με ελαστικές σχέσεις εργασίες, πρόθυμους να υλοποιούν έργα που θα εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα κι όχι τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες σε υποδομές, σε προστασία του περιβάλλοντος, διασφάλιση της υγείας των πολιτών κλπ. Έχουν στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των ιδιωτών φίλων τους και θέλουν εκτός των άλλων να πουλούν Υπηρεσίες στο Δημόσιο και να φορτώνουν πολλαπλά «βάρη» στους πολίτες, όπως ακριβώς έγινε με τα διόδια.

Γι αυτό και επιλέγουν να αναθέτουν μελέτες και συμβάσεις με “ευέλικτες” διαδικασίες, σε «ευέλικτα» σχήματα. Γι αυτό και δεν επιλέγουν να ενισχύσουν τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό, αλλά προωθούν τις διάφορες Αναπτυξιακές ή άλλες Α.Ε., με «έκτακτους» εργαζόμενους και εκτός ΑΣΕΠ διαδικασιών.

Οι παραπάνω πολιτικές έχουν συντριπτικά αποτελέσματα στις Υπηρεσίες, το Περιβάλλον, στις κρίσιμες δημόσιες Υποδομές, στο Δημόσιο Συμφέρον, στα λαϊκά συμφέροντα.

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ δηλώνει τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Και σημειώνει ότι διεκδικεί:

1. Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου

2. Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες

3. Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών Διεκδικούμε δηλαδή δημόσιες υπηρεσίες που δεν θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά θα είναι πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες, ώστε ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων, των προμηθειών, των υπηρεσιών, η εκπόνηση των μελετών, η ιεράρχηση, η εκτέλεση και η επίβλεψη τους να ικανοποιούν πλήρως τις κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες στην υγεία, στην παιδεία, στο περιβάλλον, στην αντισεισμική και αντιπλημμυρική προστασία κλπ.

Η μεταφορά των ΥΔΟΜ στους Δήμους απέτυχε

Δώδεκα ολόκληρα έτη μετά τον Καλλικράτη, η μεταφορά των ΥΔΟΜ στους Δήμους απέτυχε. Οι Υπηρεσίες συρρικνώθηκαν, τα προβλήματα διογκώθηκαν. Η μετάβαση με τον Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) των Πολεοδομικών αρμοδιοτήτων απ’ τις Νομαρχίες στους Δήμους έγινε άτακτα, χωρίς κριτήρια και χωρίς καμία προδιαγραφή (μεταφορά προσωπικού, υλικού, Μηχανογράφησης, αρχείου, κλπ,) με αποτέλεσμα τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα Διοικητικής φύσεως (κυρίως υποστελέχωσης) να έχουν διογκωθεί. Οι αιρετοί ή αποφεύγουν να αναλάβουν τις σχετικές ευθύνες ή επιδιώκουν τον έλεγχο των ΥΔΟΜ. Έκτοτε παρά τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές διαιωνίζεται και επιδεινώνεται η δυσλειτουργία τους επί 13 έτη.

-Επαρκή στελέχωση των ΥΔΟΜ με μηχανικούς όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων, καθώς και με το αναγκαίο προσωπικό όλων των εμπλεκομένων κλάδων, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και κατά αποκλειστικότητα στις ΥΔΟΜ.

-Εξοπλισμό των Υπηρεσιών Δόμησης με σύγχρονα μέσα και εργαλεία για την να είναι αποτελεσματική η δουλειά τους. Υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, οθόνες, συνδέσεις στο διαδίκτυο, το απαραίτητο λογισμικό και ότι άλλο απαιτείται.

-Κατάργηση του νομικού πλαισίου που επιτρέπει τις προσωρινές και νομικά επισφαλείς ή αμφισβητούμενες λύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους Έργου, ή στην ΕΕΤΑΑ ή στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς με τις οποίες θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής, κλπ).

-Επανεξέταση των Επιπέδων της λειτουργίας των ΥΔΟΜ από τους Δήμους σε συνάρτηση με τη λειτουργία των Παρατηρητηρίων Δόμησης.

-Κωδικοποίηση και απλοποίηση της πολεοδομικής Νομοθεσίας, προσβάσιμης σε όλους.

-Νομική Υποστήριξη σε κάθε ΥΔΟΜ από εξειδικευμένους Νομικούς καθώς και Νομική Κάλυψη των Υπαλλήλων για τις Υπηρεσιακές διώξεις που υφίστανται.

-Απαλλαγή από τις αποκλειστικές προθεσμίες ολίγων ημερών, που προβλέπει κατά περίπτωση ο νέος πολεοδομικός νόμος 4759/2020, οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και ανεδαφικές, τουλάχιστον μέχρι να συγκροτηθούν και να στελεχωθούν οι Υπηρεσίες.

-Υποχρεωτική προέγκριση άδειας σε όλες τις Κατηγορίες οικοδομικών αδειών από την αρμόδια ΥΔΟΜ.

-Κάλυψη εξόδων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας.

Διεκδικούμε δηλαδή Υπηρεσίες Δόμησης που δεν θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά θα είναι πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες, ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά το Περιβάλλον και το Δημόσιο Συμφέρον, όπως και το Σύνταγμα επιτάσσει. Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για την αποτροπή των παραπάνω δυσμενών εξελίξεων και θα υπερασπιστούμε το αντικείμενο της εργασίας μας και τη λειτουργία των Υπηρεσιών προς όφελος του λαού και του Περιβάλλοντος.

Όσον αφορά τις μισθολογικές διεκδικήσεις, όπως αυτές έχουν κατατεθεί, στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών

Α. Δημιουργία Κλαδικού Μισθολογίου που να αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μας (αυξημένες ποινικές ευθύνες, υποχρεωτική εγγραφή σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο και αποκλειστική χρήση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Πενταετείς σπουδές κλπ). Να θεσμοθετηθεί ξανά το πρόσθετο Κλιμάκιο για τις Πενταετείς σπουδές, ως ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, όπως σε όλα τα προγενέστερα Μισθολόγια.

Β. Επαναφορά κλαδικού επιδόματος, κατ’ αντιστοιχία του παλιού 7ο/οο

Γ. Μισθολογική Αναγνώριση των Integrated Master σύμφωνα με τις προτάσεις μας.

Δ. Να προσμετρηθεί κανονικά ο εργασιακός χρόνος της διετίας 2016 – 2017 στη μισθολογική ωρίμανση, που αυθαίρετα η προηγούμενη κυβέρνηση με το Ν.4354/15 έχει καταργήσει. Να προστεθεί επιτέλους το Μισθολογικό κλιμάκιο που μας αφαιρέθηκε.

Ε. Να αντιμετωπιστεί το θέμα με το αυξημένο κόστος των Εκτός Έδρας μετακινήσεων, που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται από την τσέπη μας, ειδικά όσον αφορά τη χιλιομετρική αλλά και την ημερήσια αποζημίωση. Για το θέμα έχουμε υποβάλλει εγγράφως τις προτάσεις μας: δείτε εδώ

ΣΤ. Να αποδοθεί πλήρης μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου που αναγνωρίσθηκε με το Π.Δ. 69/16. Οι γνώσεις και η εμπειρία των μηχανικών, από την εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα που μεταφέρεται στο Δημόσιο, δεν πρέπει να μηδενίζεται. Ειδικά οι ελάχιστοι νέοι συνάδελφοι μας που διορίσθηκαν τα τελευταία χρόνια αμείβονται με εξευτελιστικές αποδοχές (περίπου 800 € το μήνα) παρά το γεγονός ότι πλέον διορίζονται σε μεγάλες ηλικίες και με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία που δεν προσμετράτε πουθενά. Να αποδοθεί η Προσωπική διαφορά, σε όσους προέρχονται από «παγωμένους» διαγωνισμούς του 2009-2010. Να αναγνωρισθεί μισθολογικά κάθε είδους προϋπηρεσία στο Δημόσιο (πχ 8μηνα). Να διατηρείται η προσωπική διαφορά σε όσους μετατάσσονται ή έχουν μεταταχθεί με οποιαδήποτε τρόπο (μετατάξεις – υποχρεωτική ή εθελούσια κινητικότητα κλπ) και με αναδρομική ισχύ.

Ζ. Η πρόσφατη πρόβλεψη του Ν.4940/2022 για την αναστολή της περικοπής της προσωπικής διαφοράς κατά την αλλαγή Μισθολογικών Κλιμακίων διεκδικούμε να επεκταθεί από 1/1/2022.

Η. Να γίνει αποδεκτή η πρόσφατη απόφαση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Αριθμός Γνωμοδότησης 187/2020) για την αποζημίωση απόλυσης ΙΔΑΧ Μηχανικών.

Θ. Αποζημίωση για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων και Συμβούλια με διαφανή κριτήρια επιλογής.

Ι. Πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων, με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης.

ΙΑ. Αναπροσαρμογή του κατώτατου εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο (και κατ’ επέκταση όλων) τουλάχιστον στο ύψος του πληθωρισμού.

ΙΒ. Κατάργηση όλων των μη ανταποδοτικών εισφορών (ΤΠΔΥ, ΟΑΕΔ, Εισφορά Αλληλεγγύης κλπ)

ΙΓ. Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στους Διπλωματούχους μηχανικούς που εργάζονται σε αντίστοιχους χώρους.

ΙΔ. Αύξηση των Οικογενειακών Επιδομάτων και μείωση της Φορολογίας.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας