ecopress
Τη δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας, η οποία θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοικτών καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονης... Νέα πλατφόρμα για τα αγροτεμάχια ανοικτών καλλιεργειών

Τη δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας, η οποία θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοικτών καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών προωθεί η Κοινωνία των Πληροφοριών (ΚτΠ)

Στην οδό του ψηφιακού μετασχηματισμού προσπαθεί να εισέλθει ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα. Ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα στη χώρα μας γίνεται με νέο έργο, το οποίο αναμένεται να αλλάξει το τοπίο στην ελληνική γεωργική σκηνή.

Πρόκειται για έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, που προκήρυξε η ΚτΠ και αφορά τη δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής, η οποία θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό της πρωτογενούς παραγωγής και την είσοδό της στην εποχή της ευφυούς γεωργίας,  με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα € 54 εκατ. ευρώ.

Τα δομικά στοιχεία της πλατφόρμας θα συνδέουν τους παραγωγούς, τις οργανώσεις, τα ερευνητικά  ιδρύματα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εμπλεκόμενους με τη γη και την παραγωγική  διαδικασία.

Η σύνδεση αυτή θα στηρίζεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), στα ανοικτά ψηφιακά δεδομένα και την γνώση. Θα δημιουργεί σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους, αναιρώντας τους περιορισμούς, που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά του ελληνικού αγροτικού χώρου και την ελλιπή προσβασιμότητα σε πόρους. 

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα
Η τεχνολογική πλατφόρμα, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του μικροκαλλιεργητή, του γεωργικού συμβούλου και των οργανώσεων που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία.

Η σφαιρική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων θα αποτελεί ακόμα ένα στοιχείο καινοτομίας. Πλέον στην πράξη θα μπορεί κάποιος να δει και να κατανοήσει πως συνδυαστικά οι νέες τεχνολογίες, όπως το IoT, τα BigData και η διαστημική παρακολούθηση της γης, μπορούν να υποστηρίξουν τη συμβουλευτική, που στηρίζεται στα δεδομένα και τη γνώση.

Τα δεδομένα, που θα συλλέγονται, δεν θα περιγράφουν αποσπασματικά συγκεκριμένες παραμέτρους  της καλλιέργειας, αλλά θα μπορούν να δώσουν πληροφορία για όλους τους παράγοντες που την επηρεάζουν, δηλαδή για το έδαφος, το φυτό, την ατμόσφαιρα, το νερό, την αγροτική εκμετάλλευση.

Αυτό σημαίνει ότι με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων μπορεί να παράγεται συμβουλή, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους και κατά συνέπεια θα είναι άρτια. Αλλά και ότι τα ίδια τα δεδομένα θα μπορούν να αξιοποιηθούν και σε εφαρμογές σε άλλους τομείς, όπως το περιβάλλον, η βιομηχανία τροφίμων.

Αναμενόμενα Οφέλη
Τα αναμενόμενα οφέλη, που θα προκύψουν από την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου είναι:

– Εισαγωγή της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία.

– Δημιουργία των κατάλληλων δεδομένων και υπηρεσιών για την ενίσχυση της ποιότητας παρεχόμενων από το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα αγροτικών ασφαλίσεων από φυσικές καταστροφές.

– Μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της γεωργίας ως αποτέλεσμα της ορθολογικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων.

– Αύξηση του κέρδους του παραγωγού μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής που οφείλεται στην ελεγχόμενη (και συχνά μειωμένη) εφαρμογή εισροών.

– Βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και αύξηση του ύψους παραγωγής, λόγω καλύτερης αντιμετώπισης των αναγκών των καλλιεργειών.

– Πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την παραγωγή, χάρη στην έγκαιρη προειδοποίηση των παραγωγών.

– Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., το οποίο αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση της αγροτικής παραγωγής.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας