ecopress
Οδηγό με τίτλο: «ΕΣΠΑ 2021-2027 & Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δυνατότητες χρηματοδότησης Έργων & Δράσεων της Τοπικης Αυτοδιοικησης» συνέταξε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και... Οδηγός για χρηματοδότηση έργων των Δήμων από τα 26,1 δις ευρώ του νέου ΕΣΠΑ

Οδηγό με τίτλο: «ΕΣΠΑ 2021-2027 & Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δυνατότητες χρηματοδότησης Έργων & Δράσεων της Τοπικης Αυτοδιοικησης» συνέταξε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( ΕΕΤΑΑ), δημιουργώντας ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιοποίηση των πόρων και προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου από όλους τους Δήμους της χώρας.

«Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. συνέταξε τον Οδηγό με στόχο την ενημέρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες και ευκαιρίες που δίνει το νέο ΕΣΠΑ. Στον οδηγό αφενός μεν γίνεται συνοπτική παρουσίαση του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του, αφετέρου δε καταγράφονται, για κάθε ένα από τα Προγράμματα, ενδεικτικές δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μπορούν να ενταχθούν σε αυτά για χρηματοδότηση» σημειώνεται στην εισαγωγή της έκδοσης.

Οι συνολικοί πόροι του ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 26,1 δις εκ των οποίων τα 20,9 εκ προέρχονται από Ενωσιακή Συμμετοχή της Ε.Ε. Αποτελείται από ένα σύνολο είκοσι 22 Προγραμμάτων, που καλύπτουν όλους τους θεματικούς τομείς (περιβάλλον, υποδομές, οικονομία, κοινωνία,κλπ) και όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Τα έργα και οι δράσεις για τους Δήμους

-«Στον οδηγό παρουσιάζονται συνοπτικά τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και σε κάθε ένα από αυτά, επισημαίνονται εκείνες οι προτεραιότητες και δράσεις που ενδιαφέρουν ειδικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση» τονίζεται στο προλογικό σημείωμα της έκδοσης, που συνυπογράφουν οι Δημητρης Μαραβέλιας Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ και Σπυρίδων Σπυρίδων Διευθύνων Σύμβουλος τα ΕΕΤΑΑ, οι οποίοι τονίζουν ότι:

-«Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και ιδιαίτερα οι μικροί ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι, είναι ότι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν έγκαιρα στις απαιτήσεις Προγραμμάτων που χρηματοδοτούν τα έργα τους και ιδίως στην ωρίμανση των έργων, την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, την προετοιμασία φακέλου υποβολής προτάσεων, την υλοποίηση και την επίβλεψη των έργων. Κατά συνέπεια, για το σύνολο των Δήμων θα υπάρξουν ανάγκες υποστήριξής τους προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες αυτές ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην υποστήριξή της, τόσο στη φάση της προετοιμασίας της όσο και στη φάση της υλοποίησης των παρεμβάσεών της, όπως ενδεικτικά η σύσταση τεχνικής υπηρεσίες για την υποστήριξη των μικρών νησιωτικών δήμων και η δημιουργία στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ του «Ηλεκτρονικού Οδηγού χρηματοδοτήσεων», ο οποίος ενημερώνεται συστηματικά, με όλες τις πήγες χρηματοδότησης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο  οδηγός αποτελεί επίσης, μέρος αυτών των πρωτοβουλιών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και συντάχθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα λειτουργικό και εύχρηστο εργαλείο για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ από την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Σημαντική ευκαιρία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

-«Την τρέχουσα χρονική περίοδο σημαντικοί πόροι θα διατεθούν για την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών, με στόχο να συνδράμουν στην ανάπτυξη, την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών, σημαντικό ποσοστό κατέχουν οι πόροι που θα διατεθούν μέσω του νέου «Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027». Το νέο ΕΣΠΑ εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει ένα σύνολο οκτώ Τομεακών και δεκατριών Περιφερειακών Προγραμμάτων» επισημαίνεται επίσης από τους κκ Mαραβέλια και Σπυρίδωνος, οι οποίοι εξηγούν ακόμη ότι:

-«Οι κατευθύνσεις των πολιτικών του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 ακολουθούν την γενική γραμμή πλεύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η πράσινη ανάπτυξη, η ψηφιακή μετάβαση, η κοινωνική, διασυνδεδεμένη με βιώσιμες υποδομές Ευρώπη, που βρίσκεται κοντά στις ανάγκες των πολιτών της. Οι πολιτικές αυτές εξειδικεύονται με βάση τις ιδιαιτερότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι χρηματοδοτικές δυνατότητες που προκύπτουν από το νέο ΕΣΠΑ αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη, εφαρμόζοντας στρατηγικές για την περιφερειακή, την τοπική και την αστική ανάπτυξη, βελτιώνοντας τις τοπικές και περιφερειακές υποδομές, δημιουργώντας ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και προωθώντας την καινοτομία».

Τι περιλαμβάνει ο οδηγός

Ο οδηγός περιλαμβάνει έξι κεφάλαια:

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται το όραμα, οι προτεραιότητες και οι θεματικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνεται η νέα αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ, όπως ορίζεται στο νόμο 4914/2022 και παρουσιάζονται οι προβλέψεις του νόμου σχετικά με το ρόλο και τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση των Προγραμμάτων.

Στο τρίτο κεφαλαίο αποτυπώνονται συνοπτικά τα Τομεακά Προγράμματα με τις προτεραιότητές τους και παρουσιάζονται, σε πίνακα, ενδεικτικά έργα και δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (με θαλασσί χρώμα) που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από κάθε Τομεακό.

Στο τέταρτο κεφάλαιο αποτυπώνονται συνοπτικά οι προτεραιότητες των Περιφερειακών Προγραμμάτων και σημειώνονται με θαλασσί χρώμα, ενδεικτικά έργα και δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από αυτά.

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά, σε πίνακα, ενδεικτικές δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανά τομέα αρμοδιοτήτων της και σημειώνεται η δυνατότητα χρηματοδότησής τους από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται τα απαιτούμενα βήματα για την προετοιμασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021­2027.

Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι το 6ο μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Καταρτίσθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, των Περιφερειών και των λοιπών εταίρων και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων που θα διατεθούν κατά την περίοδο 2021-2027 για την ανάπτυξη της χώρας.

Αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας

Πέραν της συμβολής του ΕΣΠΑ 2021-27, η υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, χρηματοδοτείται, επίσης, από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-27 (ΠΑΑ) & το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-25 (ΕΠΑ).

Οι συντελεστές του οδηγού

Για τη σύνταξή του αξιοποιήθηκαν, εκτός των εγκεκριμένων κειμένων και στοιχεία από τις εισηγήσεις στελεχών που συμμετείχαν στις δεκατρείς (13) ημερίδες που διοργάνωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α., σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, το διάστημα Νοέμβριος 2021 – Απρίλιος 2022, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Στόχος των ημερίδων ήταν η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων των αιρετών.

Στις Ημερίδες συμμετείχαν με εισηγήσεις τα ακόλουθα στελέχη:

-Φίρμπας Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ –

-Φακίτσας Δημήτρης, Προϊστάμενος ΕΥΘΥ

-Κύρκογλου Χρήστος, Προϊστάμενος Μονάδας Β’ ΕΥΣΕΚΤ,

-Κουρούση Εμμανουέλα, Στέλεχος, Μονάδας Β’ ΕΥΣΕΚΤ

-Αγγελίδη Σταύα, Μέλος της Ομάδας Υποστήριξης ΜΟΔ Δ.Α.Μ

-Καρβελά Όλγα, Μέλος της Ομάδας Υποστήριξης ΜΟΔ Δ.Α.Μ

-Μαμαλούγκας Νίκος, Προϊστάμενος Τομέα Περιβάλλοντος ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

-Παππάς Δημήτρης, Στέλεχος, ΕΥΔ ΠΑΑ

-Σιδηρόπουλος Κοσμάς, Στελεχος ΜΟΔ- ΕΕΤΑΑ καθώς και

Οι προϊστάμενοι των Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΠεΠ)

Επίσης, συμετείχε ο κ. Ζερβός Γεώργιος, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερεικής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής.

Για τη σύνταξη του Οδηγού συνεργάστηκαν οι:

-Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τ.Α της Ε.Ε.Τ.Α.Α.,

-Δανάη Καραμήτσιου, Συνεργάτης ΕΕΤΑΑ

Τη συνολική ευθύνη σχεδιασμού, οργάνωσης και επιμέλειας του έργου είχε ο Γιάννης Γούπιος.

Ο υπεύθυνος του έργου και τα μέλη της ομάδας ευχαριστούν τον Κοσμά Σιδηρόπουλο, Στέλεχος ΜΟΔ – Ε.Ε.Τ.Α.Α., την Βασιλική Φλέγγα, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και τον Πάνο Μαΐστρο για τις χρήσιμες συμβουλές τους.

Ο οδηγός με τίτλο : «ΕΣΠΑ 2021-2027 & Τοπική Αυτοδιοίκηση-Δυνατότητες χρηματοδότησης Έργων & Δράσεων της Τοπικης Αυτοδιοικησης» συνέταξε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( ΕΕΤΑΑ). Δείτε ΕΔΩ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας