ecopress
Ξεκίνησε η διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου των «Πρότυπων Προτάσεων» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο προωθεί την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην... «Πρότυπες Προτάσεις»: πως μπαίνουν οι ιδιώτες στα δημόσια έργα

Ξεκίνησε η διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου των «Πρότυπων Προτάσεων» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο προωθεί την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση των δημοσίων έργων. Τι προβλέπει, πως θα γίνεται η αξιολόγηση των έργων που θα εντάσσονται στο νέο μοντέλο.

Σύμφωνα με νομοσχέδιο, το μοντέλο των «Πρότυπων Προτάσεων» αφορά σε έργα υποδομών, που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά καινοτομίας και πολυπλοκότητας με προϋπολογισμό άνω των 200 χιλιάδων ευρώ. Πρόκειται για έργα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τα υπουργεία αυτά. Βάσει του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου πρόκειται για ένα νέο μοντέλο ωρίμανσης νέων έργων υποδομών, τα οποία μπορούν να  υλοποιηθούν μέσω σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, σύμβασης παραχώρησης αλλά και ΣΔΙΤ,  τα οποία θα προτείνει και θα ωριμάζει ο ιδιωτικός τομέας.

Διαδικασία υποβολής πρότυπης πρότασης

Πρότυπες προτάσεις μπορούν να κατατίθενται αποκλειστικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε ημερολογιακού τριμήνου στην στην Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων μέσω σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και συνοδεύεται από πλήρη φάκελο υποστηρικτικών στοιχείων και εγγράφων.

Παράβολο

Για την υποβολή της πρότυπης πρότασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ύψους ίσου με ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1‰) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου. Ο προτείνων έχει τη δυνατότητα να αποσύρει οποτεδήποτε την πρότυπη πρόταση που υπέβαλε. Εφόσον αποσύρει την πρότυπη πρόταση μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, επιστρέφεται στον προτείνοντα ποσό του παραβόλου που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 30% της αξίας του, με πράξη της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων. Σε περίπτωση μεταγενέστερης απόσυρσης πρότυπης πρότασης, το καταβληθέν ποσό παραβόλου δεν επιστρέφεται. Εάν ο προτείνων αποσύρει πρότυπη πρόταση, δεν δικαιούται να επανέλθει με νέα πρότυπη πρόταση ως προς το ίδιο έργο υποδομής για χρονική περίοδο έξι μηνών.

Τι περιλαμβάνει η πρότυπη πρόταση

Η πρότυπη πρόταση περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της με την οποία συνυποβάλλεται και αναλυτική τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών καινοτομίας και πολυπλοκότητας της προτεινόμενης επένδυσης, στην οποία αφορά η πρότυπη πρόταση. Ανάμεσα στα απαραίτητα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο είναι και τα εξής:
*Αναλυτική και τεκμηριωμένη έκθεση του προτείνοντος ως προς τη δομή και μέθοδο υλοποίησης της προτεινόμενης επένδυσης από οικονομικής, τεχνικής και νομικής πλευράς.

*Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης.

*Παρουσίαση της σχετικής εμπειρίας του προτείνοντος στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής.

*Αναλυτική τεκμηρίωση της αξίας της προτεινόμενης επένδυσης.

* Πρόγραμμα εκπόνησης μελετών, τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του έργου και έκθεση ως προς τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του έργου,

*Πρόταση σχετικά με τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και ιδιωτικές, του προτεινόμενου έργου και την κεφαλαιουχική δομή της επένδυσης.

*Έκθεση για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη μετακίνησης ή μεταφοράς τους, καθώς και δημόσια διαθέσιμα στοιχεία σε σχέση με αρχαιολογικά ευρήματα στον χώρο εκτέλεσης του έργου.

* Έκθεση καταγραφής και κατανομής κινδύνων μεταξύ του Δημοσίου και του αναδόχου.

*Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

*Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων,

Συγκροτείται επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων η οποία ενημερώνει τον προτείνοντα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως προς την πληρότητα ή τις ελλείψεις της πρότυπης πρότασης που υπέβαλε, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής. Και  εφόσον απαιτείται, τον καλεί να υποβάλει ελλείποντα στοιχεία ή πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες.
Η διαδικασία αξιολόγησης της πρότυπης πρότασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων ολοκληρώνεται εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αποδεικτικού παραλαβής της πρότυπης πρότασης. Η προαναφερθείσα προθεσμία διακόπτεται σε περίπτωση ελλείψεων της πρότυπης πρότασης που υποβλήθηκε και επανεκκινεί από τον χρόνο υποβολής των απαιτούμενων συμπληρώσεων από τον προτείνοντα,

 Διάρκεια διαβούλευσης

Η πρόσκληση για τη διαβούλευση έγινε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή. Ξεκίνησε στις 17/11/202 στις 22:00 και θα ολοκληρωθεί την  01/12/2021 και ώρα 14:00. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προωθεί «ένα νέο μοντέλο της σύλληψης και της ωρίμανσης νέων έργων υποδομών, που θα υποβάλλονται από τον ίδιο τον ιδιωτικό τομέα και αφορά στη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων για μεγάλα έργα άνω των 200.000.000  ευώσε πρώτη φάση».

Στόχοι

Όπως καταγράφεται στην ίδια ανακοίνωση, στόχοι του Υπουργείου μέσα από το νέο αυτό πλαίσιο είναι:

  • Η Ανάδειξη Νέων «Καινοτόμων» Ιδεών
  • Η Επιτάχυνση Ωρίμανσης Έργων
  • Η Αυξημένη Εμπλοκή Ιδιωτικού Τομέα με την αξιοποίηση της ευελιξίας που έχει
  • Η Μεταφορά Τεχνογνωσίας του Ιδιωτικού Τομέα στη Δημόσια Διοίκηση

Υπογραμμίζεται ακόμη, ότι το «το πλαίσιο, που παρουσιάζεται, είναι μια μεταρρύθμιση στο χώρο των Δημοσίων Έργων, γιατί από τη μία, επιτυγχάνεται η ωρίμανση έργων που η ίδια η αγορά θεωρεί σημαντικά και από την άλλη, δίνεται κίνητρο στον ιδιωτικό τομέα για την υποβολή πρότυπων τεχνικών λύσεων για την κατασκευή των έργων, έργα που θα ελέγχονται από το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου, δημιουργώντας έτσι μια παρακαταθήκη γνώσης σε αυτό και θα εξασφαλίσει την ταχύτερη μετάβαση σε μια νέα εποχή»

  • Μπορείτε να δείτε εδώ το λινκ της διαβούλευσης

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας