ecopress
Ανατέθηκε σε ιδιωτική μελετητική εταιρία, με το ποσό των 73.532 ευρώ συν ΦΠΑ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός πέντε μηνών, ώστε από το νέο χρόνο... Ποιος στήνει την πλατφόρμα για κόστος οικοδομικών αδειών & αμοιβές μηχανικών

Ανατέθηκε σε ιδιωτική μελετητική εταιρία, με το ποσό των 73.532 ευρώ συν ΦΠΑ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός πέντε μηνών, ώστε από το νέο χρόνο να τεθεί σε λειτουργική εφαρμογή, το έργο με τίτλο: «δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας», που υλοποιεί το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Το συγκεκριμένο έργο έχει προκαλέσει πολλές ανησυχίες και ερωτήματα, που μέχρι τώρα δεν έχουν επισήμως απαντηθεί στον τεχνικό κόσμο, για το ποιόν ακριβώς σκοπό θα επιτελέσει, ως ανοιχτή στους πολίτες πλατφόρμα του υπουργείου. Σημειώνεται ότι για τις αμοιβές της εργασίας των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών ισχύουν οι όροι της αγοράς και η ελεύθερη διαμόρφωση τους, σε συμφωνία μηχανικών και των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών και επενδυτών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε οικοδομικού έργου, της εγκριτικής διαδικασίας που απαιτείται  και της εμπειρίας, αποτελεσματικότητα και άλλων ποιοτικών στοιχείων των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ταυτότητα του αναδόχου της πλατφόρμας

Το νέο έργο, σύμφωνα με τις αποφάσεις έγκρισης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και ανάθεσης της υλοποίησης του, που εξέδωσε ο αρμόδιος γενικός γραμματέας του ΥΠΕΝ Ευθύμιος Μπακογιάννης ανατίθεται έναντι του ποσού των 73.532 ευρώ συν ΦΠΑ στην μία από τις τρεις εταιρίες από τη λίστα προεπιλογής, που κλήθηκαν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές και  να συμμετέχουν στην τελική διεκδίκηση του έργου, με βάση τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.

Επιλέχθηκε από τη διαδικασία που ακολούθησε το ΥΠΕΝ, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου, η εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. – ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΕ».

Η συγκεκριμένη εταιρία, ανάδοχος πλέον του έργου της νέας πλατφόρμας για το κόστος των οικοδομικών αδειών, όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της: «ιδρύθηκε το 2017, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες μελετών παραγωγής τοπογραφικών υποβάθρων, πολεοδομικών και γεωπληροφορικών έργων και υπηρεσιών του ομίλου “Σαμαράς & Συνεργάτες”. Με συνδρομή των έμπειρων στελεχών της του εξειδικευμένου προσωπικού της έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ως σήμερα πληθώρα έργων και εργασιών».

Aλγόριθμος υπολογισμού του κόστους έκδοσης οικοδομικής άδειας

Στις προδιαγραφές του έργου με τίτλο: «δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας» προβλέπεται  υπολογισμός με αλγόριθμο και καταχώρηση σε ανοιχτή πλατφόρμα όλων των δεδομένων για τις απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν για το κόστος της οικοδομικής άδειας και να κάνουν τις βέλτιστες επιλογές για κάθε κατηγορία έργου ανά περιοχή.

-«Μέσω του έργου αυτού, το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και εγκρίσεων οι οποίες απαιτούνται τόσο από την γενική νομοθεσία, όσο και από ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν ανά περιοχή θα συγκεντρωθούν, και θα προσδιοριστούν οι παράμετροί τους, προκειμένου να αναπτυχθεί σχετικός αλγόριθμος υπολογισμού του κόστους έκδοσης οικοδομικής άδειας», σημειώνεται στην προκήρυξη του έργου.

H ταυτότητα και οι λειτουργίες του έργου

Αναλυτικά για την ταυτότητα και τις λειτουργίες του έργου, που υλοποιεί το υπουργείο Περιβάλλοντος στην επίσημη απόφαση κατακύρωσης και πρόσκλησης για την επιλογή τελικού αναδόχου σημειώνεται ότι:

-«Το έργο  «δημιουργίας διαδικτυακής εφαρμογής για κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας» αφορά στην ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής, ελεύθερης στο κοινό, για τον υπολογισμό του κόστους έκδοσης οικοδομικών αδειών.

– «Για την έκδοση οικοδομικών αδειών απαιτείται μια σειρά μελετών και αποδεικτικών, όπως ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας, μελέτες αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου, σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων».

-«Παράλληλα, κάθε δήμος είναι πιθανό να επιβάλλει εξειδικευμένες απαιτήσεις για την έκδοση αδειών οικοδομής, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σε κάθε περιοχή»

-«Μέχρι σήμερα, το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στο κοινό και μπορεί να υπολογιστεί μέσω εφαρμογών οι οποίες είναι προσβάσιμες σε εξειδικευμένους επαγγελματίες (π.χ. Εφαρμογή Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας), είτε αποτελούν εμπορικά λογισμικά, διαθέσιμα προς αγορά ή προς μίσθωση. Πλατφόρμες υπολογισμού του κόστους έκδοσης οικοδομικών αδειών είναι επίσης διαθέσιμες από επαγγελματίες ή τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, επομένως οι πληροφορίες που παρέχονται είναι στο πλαίσιο της προώθησης των δραστηριοτήτων τους, ενώ δεν παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις πηγές και του τρόπου υπολογισμού του κόστους τον οποίο ακολουθούν».

-«Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια καθώς και η ευκολότερη πρόσβαση όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε αξιόπιστες, επίσημες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών, κρίνεται απαραίτητη η διάχυση των σχετικών δεδομένων, σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες δόμησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα κόστη και οι διαδικασίες που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ισχύουν σε κάθε δήμο».

-«Μέσω του έργου αυτού, το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και εγκρίσεων οι οποίες απαιτούνται τόσο από την γενική νομοθεσία, όσο και από ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν ανά περιοχή θα συγκεντρωθούν, και θα προσδιοριστούν οι παράμετροί τους, προκειμένου να αναπτυχθεί σχετικός αλγόριθμος υπολογισμού του κόστους έκδοσης οικοδομικής άδειας.

-«Τα στοιχεία αυτά, θα προσδιορίζονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και θα αναρτηθούν σε εξειδικευμένη ιστοσελίδα, η οποία θα παρέχει ενημερωτικό υλικό και θα επικαιροποιείται συστηματικά, σύμφωνα με τις αλλαγές οι οποίες πιθανώς προκύπτουν στο θεσμικό πλαίσιο».

Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η  δαπάνη για την υλοποίηση του νέου έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις της συγχρηματοδοτούμενης πράξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό δράσης 16591 τίτλο «Ταχύτερη έκδοση οικοδομικών αδειών» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με αριθμό ενάριθμου έργου 2024ΤΑ07500004 και MIS 5222718, το οποίο συσχετίζεται με το εν λόγω Υποέργο.

Δομή παραδοτέων-Χρονοδιάγραμμα

Ο Ανάδοχος εντός των πέντε μηνών υποχρεούται να έχει υποβάλλει τα κάτωθι παραδοτέα.

-Παραδοτέο Π1: Ανάπτυξη αλγορίθμου για τον υπολογισμό του κόστους έκδοσης οικοδομικής άδειας.

-Παραδοτέο Π2: Ανάπτυξη περιεχομένου και πληροφοριών σχετικά με το κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας (υλικό που θα αναρτηθεί στην εφαρμογή η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του

-Παραδοτέου Π3, ανάλυση των παραμέτρων και τεκμηρίωση των στοιχείων υπολογισμού του αλγορίθμου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας)

-Παραδοτέο Π4: Κατασκευή εφαρμογής/ιστοσελίδας για την παροχή σχετικών πληροφοριών ηλεκτρονικά. Στην ιστοσελίδα θα υπάρχει διακριτό σημείο όπου θα αναρτώνται αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων σχετιζόμενες με πληροφορία που επηρεάζει το κόστος έκδοσης οικοδομικής αδείας. Περιλαμβάνει την αγορά domain και την συντήρηση για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών.

Τα Παραδοτέα Π1 και Π2 πρέπει να παραδοθούν έως δύο (2) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το Παραδοτέο Π3 και Π4 πρέπει να παραδοθεί έως πέντε (5) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και όχι πέρα την λήξη της σύμβασης.

Υπογραφή σύμβασης

Με την απόφαση του ΓΓ ΥΠΕΝ ανάθεσης του έργου, η εταιρία που αναδείχθηκε ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της σύμβασης.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας