ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Νέο έργο με τίτλο: «δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας», που βάζει παραδεκτούς κανόνες και εκ των πραγμάτων αποκαλύπτει... Σε πλατφόρμα ανοιχτή στους πολίτες το κόστος έκδοσης των οικοδομικών αδειών

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Νέο έργο με τίτλο: «δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας», που βάζει παραδεκτούς κανόνες και εκ των πραγμάτων αποκαλύπτει περιπτώσεις εξευτελιστικών εκπτώσεων και υπερβολικών χρεώσεων στις αμοιβές των μηχανικών και στο συνολικό κόστος οικοδομικών αδειών υλοποιεί το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Προβλέπεται  υπολογισμός με αλγόριθμο και καταχώρηση σε ανοιχτή πλατφόρμα όλων των δεδομένων για τις απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν για το κόστος της οικοδομικής άδειας και να κάνουν τις βέλτιστες επιλογές για κάθε κατηγορία έργου ανά περιοχή.

Το ΥΠΕΝ κατακύρωσε απόφαση διενέργειας διαγωνισμού με προεπιλογή εταιριών και όρισε προθεσμία έως τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών, προκειμένου να ανατεθεί και να παραδοθεί ολοκληρωμένο εντός πέντε μηνών το νέο έργο με τίτλο: «δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας».

Aλγόριθμος υπολογισμού του κόστους έκδοσης οικοδομικής άδειας

-«Μέσω του έργου αυτού, το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και εγκρίσεων οι οποίες απαιτούνται τόσο από την γενική νομοθεσία, όσο και από ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν ανά περιοχή θα συγκεντρωθούν, και θα προσδιοριστούν οι παράμετροί τους, προκειμένου να αναπτυχθεί σχετικός αλγόριθμος υπολογισμού του κόστους έκδοσης οικοδομικής άδειας», σημειώνεται στην προκήρυξη του έργου.

H ταυτότητα και οι λειτουργίες του έργου

Αναλυτικά για την ταυτότητα και τις λειτουργίες του έργου, που υλοποιεί το υπουργείο Περιβάλλοντος στην επίσημη απόφαση κατακύρωσης και πρόσκλησης για την επιλογή τελικού αναδόχου σημειώνεται ότι:

-«Το έργο  «δημιουργίας διαδικτυακής εφαρμογής για κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας»  αφορά στην ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής, ελεύθερης στο κοινό, για τον υπολογισμό του κόστους έκδοσης οικοδομικών αδειών.

– «Για την έκδοση οικοδομικών αδειών απαιτείται μια σειρά μελετών και αποδεικτικών, όπως ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας, μελέτες αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου, σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων».

-«Παράλληλα, κάθε δήμος είναι πιθανό να επιβάλλει εξειδικευμένες απαιτήσεις για την έκδοση αδειών οικοδομής, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σε κάθε περιοχή»

-«Μέχρι σήμερα, το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στο κοινό και μπορεί να υπολογιστεί μέσω εφαρμογών οι οποίες είναι προσβάσιμες σε εξειδικευμένους επαγγελματίες (π.χ. Εφαρμογή Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας), είτε αποτελούν εμπορικά λογισμικά, διαθέσιμα προς αγορά ή προς μίσθωση. Πλατφόρμες υπολογισμού του κόστους έκδοσης οικοδομικών αδειών είναι επίσης διαθέσιμες από επαγγελματίες ή τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, επομένως οι πληροφορίες που παρέχονται είναι στο πλαίσιο της προώθησης των δραστηριοτήτων τους, ενώ δεν παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις πηγές και του τρόπου υπολογισμού του κόστους τον οποίο ακολουθούν».

-«Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια καθώς και η ευκολότερη πρόσβαση όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε αξιόπιστες, επίσημες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών, κρίνεται απαραίτητη η διάχυση των σχετικών δεδομένων, σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες δόμησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα κόστη και οι διαδικασίες που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ισχύουν σε κάθε δήμο».

-«Μέσω του έργου αυτού, το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και εγκρίσεων οι οποίες απαιτούνται τόσο από την γενική νομοθεσία, όσο και από ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν ανά περιοχή θα συγκεντρωθούν, και θα προσδιοριστούν οι παράμετροί τους, προκειμένου να αναπτυχθεί σχετικός αλγόριθμος υπολογισμού του κόστους έκδοσης οικοδομικής άδειας.

-«Τα στοιχεία αυτά, θα προσδιορίζονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και θα αναρτηθούν σε εξειδικευμένη ιστοσελίδα, η οποία θα παρέχει ενημερωτικό υλικό και θα επικαιροποιείται συστηματικά, σύμφωνα με τις αλλαγές οι οποίες πιθανώς προκύπτουν στο θεσμικό πλαίσιο».

Με χρηματοδότηση από το ταμείο Ανάκαμψης

Η σχετική απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΝ Ευθύμιος Μπακογιάννης έχει θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής, για την ανάθεση του Υποέργου 17 με τίτλο: «Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας», της δράσης με τίτλο: 16591 – Ταχύτερη έκδοση οικοδομικών αδειών και με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5222718, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, με (CPV): 72211000-7 | Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και χρήστη».

Η δαπάνη για το ανωτέρω έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της συγχρηματοδοτούμενης πράξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό δράσης 16591 τίτλο «Ταχύτερη έκδοση οικοδομικών αδειών» στο ΤαμείοΑνάκαμψης και Ανθεκτικότητας με αριθμό ενάριθμου έργου 2024ΤΑ07500004 και MIS 5222718, το οποίο συσχετίζεται με το εν λόγω Υποέργο.

Διαγωνισμός με λίστα προεπιλογής μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε μήνες από την υπογραφή της και ειδικότερα από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ορίζεται η Δευτέρα , 03-06-2024 και ώρα 14:00.

Η κατακύρωση του έργου θα γίνει στον υποψήφιο, ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, η οποία θα καλύπτει τους όρους της παρούσας απόφασης.

Η αξιολόγηση των προσφορών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

Δομή παραδοτέων-Χρονοδιάγραμμα

Ο Ανάδοχος εντός των πέντε μηνών υποχρεούται να έχει υποβάλλει τα κάτωθι παραδοτέα.

-Παραδοτέο Π1: Ανάπτυξη αλγορίθμου για τον υπολογισμό του κόστους έκδοσης οικοδομικής άδειας.

-Παραδοτέο Π2: Ανάπτυξη περιεχομένου και πληροφοριών σχετικά με το κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας (υλικό που θα αναρτηθεί στην εφαρμογή η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του

-Παραδοτέου Π3, ανάλυση των παραμέτρων και τεκμηρίωση των στοιχείων υπολογισμού του αλγορίθμου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας)

-Παραδοτέο Π4: Κατασκευή εφαρμογής/ιστοσελίδας για την παροχή σχετικών πληροφοριών ηλεκτρονικά. Στην ιστοσελίδα θα υπάρχει διακριτό σημείο όπου θα αναρτώνται αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων σχετιζόμενες με πληροφορία που επηρεάζει το κόστος έκδοσης οικοδομικής αδείας. Περιλαμβάνει την αγορά domain και την συντήρηση για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών.

Τα Παραδοτέα Π1 και Π2 πρέπει να παραδοθούν έως δύο (2) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το Παραδοτέο Π3 και Π4 πρέπει να παραδοθεί έως πέντε (5) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και όχι πέρα την λήξη της σύμβασης.

Οι διεκδικητές του έργου

Οι εταιρίες που έχουν προεπιλεγεί και καλούνται να υποβάλλουν προσφορές για να διεκδικήσουν την ανάθεση του έργου είναι:

-ΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ (ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ).

-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. – ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΕ.

-ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας