ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Παγώνουν για τρεις εβδομάδες όλοι οι διαγωνισμοί δημοσίων έργων, οι εγκρίσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων και επενδύσεων, οικοδομικών αδειών και οι διεκπεραιώσεις υποθέσεων... Παγώνουν για 3 εβδομάδες οικοδομικές άδειες, έργα, επενδύσεις, αυθαίρετα

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Παγώνουν για τρεις εβδομάδες όλοι οι διαγωνισμοί δημοσίων έργων, οι εγκρίσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων και επενδύσεων, οικοδομικών αδειών και οι διεκπεραιώσεις υποθέσεων αυθαιρέτων, καθώς επτά Ομοσπονδίες συλλόγων εργαζομένων μηχανικών, τεχνολόγων μηχανικών, γεωτεχνικών και υπαλλήλων από όλο το φάσμα της κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης διαμορφώνουν κοινό μέτωπο και προχωρούν σε κινητοποιήσεις.

Οι διοικήσεις επτά Ομοσπονδιών δημοσίων υπαλλήλων απέστειλαν κοινό εξώδικο, το οποίο υπογράφουν οι πρόεδροι και γενικοί γραμματείς των Ομοσπονδιών,  προς όλα τα υπουργεία, την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ, με το οποίο γνωστοποιούν ότι τα μέλη τους απέχουν από όλες τις επιτροπές από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου και ότι προκηρύσσουν πανελλαδική στάση εργασίας την 8 Δεκεμβρίου 2020 από έναρξη ωραρίου έως 12 μ.μ, με προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Πρόκειται για τις Ομοσπονδίες:

 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ).
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε).
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Υπουργείων Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων (ΠΟΣΥΠΕΧΩΔΕ)
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ- ΠΕ).
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α).
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΠΟ.Σ.Υ.Α.Π.Ε).

Τι δεν θα λειτουργεί

Συγκεκριμένα στο εξώδικό αναφέρεται ότι «κηρύσσεται απεργία – αποχή των μελών μας από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβο­λής των προσφορών) από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου, καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολό­γησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ­βάσεων του Ν.4412/16), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α) , Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσί­ων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Επιτροπές Πα­ρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου καταρχάς και ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει χρο­νική επέκταση».

Τα αιτήματα της κινητοποίησης

Στο εξώδικο αναφέρεται ότι:  «Οι Ομοσπονδίες που συνυπογράφουμε τα παρακάτω, μετά από σειρά κοι­νών συσκέψεων δηλώνουμε την κοινή μας θέληση να αντισταθούμε στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών, να ενημε­ρώσουμε την κοινωνία για τις επιπτώσεις τους και να προγραμματίσουμε κοινές δράσεις.

Η κυβέρνηση – σε συνέχεια αντίστοιχων πολιτικών όλων των κυβερνήσεων – με πλήθος Νόμων και Νομοσχεδίων (Ν.4674/20, ν/σ για αλλαγές στο Ν. 4412/16, N.4735/2020) εκχωρεί αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσι­ών Δόμησης σε «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» και ιδιώτες, εκχωρεί αντικείμενο γεωτεχνικών ελέγχων αλλά και επίβλεψης έργων σε Μητρώα Ιδιωτών, υποκαθισ­τά Δημόσιες Υπηρεσίες από Ανώνυμες Εταιρίες και Δημόσιους Υπαλλήλους με με­τακλητούς υπαλλήλους. Εκχωρούνται σε ιδιώτες κρίσιμες, για την κοινωνία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ., διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής μελετών πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μελετών και ο περιβαλλοντικός έλεγχος

Ξεκινάει πιλοτικά και λόγω τρομακτικής υποστελέχωσης από τα Τεχνικά Αντικείμενα αλλά δε θα περιορισθεί εκεί. Στόχος είναι η υποκατάσταση των Δη­μόσιων Υπηρεσιών από διάφορα «ευέλικτα» ιδιωτικά σχήματα και η λειτουργία τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, που θα υπηρετούν ανεμπόδιστα τους σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων.

Θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύουν τα κεφάλαια σε όποιους, όπου και όποτε θέλουν, για αυτό ψηφίζουν διατάξεις ώστε να προσλαμβάνουν ημέτερους με αδιαφανείς διαδικασίες, με ελαστικές σχέσεις εργασίες, πρόθυμους να υλοποιούν έργα που θα εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα κι όχι τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες σε υποδομές, σε προστασία του περιβάλλοντος, διασφάλιση της υγείας των πολιτών κλπ. Έχουν στόχο την αύξηση της κερδο­φορίας των ιδιωτών φίλων τους και θέλουν εκτός των άλλων να πουλούν Υπη­ρεσίες στο Δημόσιο και να φορτώνουν πολλαπλά «βάρη» στους πολίτες, όπως ακριβώς έγινε με τα διόδια. Αδιαφορούν για τα αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα που προκύπτουν από την πανδημία : στις κρίσιμες ώρες μόνο το Δημόσιο Σύσ­τημα Υγείας στέκεται στην πρώτη γραμμή, όταν ο ιδιωτικός τομέας απέχει από την μάχη ενώ θησαυρίζει από τα πανάκριβα τεστ και τις παχυλές επιδοτήσεις …

Γι αυτό και επιλέγουν να αναθέτουν μελέτες και συμβάσεις με “ευέλικτες” διαδικασίες, σε «ευέλικτα» σχήματα. Γι αυτό και δεν επιλέγουν να ενισχύσουν τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό, αλλά προωθούν τις διάφορες Αναπτυξιακές ή άλλες Α.Ε., με «έκτακτους» εργαζόμενους και εκτός ΑΣΕΠ διαδικασιών.

Οι παραπάνω πολιτικές έχουν συντριπτικά αποτελέσματα στις Υπηρεσίες, το Πε­ριβάλλον, στο Δημόσιο Συμφέρον, στα λαϊκά συμφέροντα».

Προτάσεις και διεκδικήσεις

Το κείμενο του εξωδίκου συνεχίζει  αναφέροντας ότι:  «οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα αυ­τών των πολιτικών και από κοινού διεκδικούμε:

 1. Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκό­μενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου
 2. Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες
 3. Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσω­πικού
 4. Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικο­ποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών

Διεκδικούμε δηλαδή δημόσιες υπηρεσίες που δεν θα λειτουργούν με ιδιωτι­κοοικονομικά κριτήρια, αλλά θα είναι πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες, ώστε ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων, των προμηθειών, των υπηρεσιών, η εκπόνηση των μελετών, η ιεράρχηση, η εκτέλεση και η επίβλεψη τους να ικανο­ποιούν πλήρως τις κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες στην υγεία, στην παιδεία, στο περιβάλλον, στην αντισεισμική και αντιπλημμυρική προστασία κλπ.

Στηρίζουμε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των υγιειονομικών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και από κοινού με όλους τους εργαζόμενους αν­τιστεκόμαστε στις αντεργατικές αλλαγές του εργασιακού Νομοσχεδίου που ανα­μένεται να κατατεθεί.

Δηλώνουμε ότι από κοινού θα αγωνιστούμε για την αποτροπή των παρα­πάνω δυσμενών εξελίξεων και θα υπερασπιστούμε το αντικείμενο της εργασίας μας, και τη λειτουργία των Υπηρεσιών προς όφελος του λαού και του Περιβάλ­λοντος.

Οι αποφάσεις

Το εξώδικο των επτά Ομοσπονδιών συνχείζει αναφέροντας ότι:

«Και αποφασίζουμε:

 1. Απεργία – Αποχή των μελών μας από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβο­λής των προσφορών) από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου, καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολό­γησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ­βάσεων του Ν.4412/16), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α) , Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσί­ων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου καταρχάς και ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει χρο­νική επέκταση.
 2. Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας την 8 Δεκεμβρίου από έναρξη ωραρίου έως 12 μ.μ.

Από την απεργία – αποχή εξαιρούνται οι Επιτροπές που έχουν να κά­νουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, την πρόληψη και προστασία από την πανδημία (του κορωνοϊού) καθώς και της αντιμετώπισης – αποκατάστασης φυσικών κα­ταστροφών.

Παράλληλα επισημαίνουμε ότι για το διάστημα από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου, οι Α’ βάθμιες Ενώσεις και Σύλλογοι μας μπορούν με απόφα­ση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και απλή ανακοίνωση στην περιοχή ευθύνης τους, να πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις εάν κρίνουν σκόπιμο, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας (covid-19), να αποκλείσουν τη λειτουργία Πολεοδομικών Γραφείων, Συμβουλί­ων Δημοσίων Έργων, Μελετών, Επιτροπών Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να αντιγράψει αυτή στην έκθεση επίδοσης».

Παραλήπτες

Το εξώδικο γνωστοποίησης των κινητοποιήσεων των επτά ομοσπονδιών αποστέλλεται:

ΠΡΟΣ

 1. Υπουργό Εσωτερικών (κοινοποιούμενη και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσε­ις, στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και στο σύνολο των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. )
 2. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών (κοινοποιούμενη και στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και Οργανισμούς ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ και στους παρακάτω Υπουργούς καθώς και στα ΝΠΔΔ και Οργανισμούς ευθύνης τους.

 1. Υπουργείο Οικονομικών
 2. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
 3. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 4. Υπουργείο Εξωτερικών
 5. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 6. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 7. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 8. Υπουργείο Υγείας
 9. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 11. Υπουργείο Δικαιοσύνης
 12. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
 13. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 14. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 15. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 16. Υπουργείο Τουρισμού
 17. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
 18. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας