Ιδιωτικες επιχειρήσεις, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δημόσιους οργανισμούς που έχουν εντάξει στη λειτουργία τους την προστασία του περιβάλλοντος, θα βραβεύσει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος... ΠΑΣΕΠΠΕ: Δηλώσεις για Ευρωπαϊκά και Ελληνικά βραβεία περιβάλλοντος

Ιδιωτικες επιχειρήσεις, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δημόσιους οργανισμούς που έχουν εντάξει στη λειτουργία τους την προστασία του περιβάλλοντος, θα βραβεύσει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) για 4η συνεχόμενη φορά στην Ελλάδα και για 8η συνεχόμενη φορά στην Ευρώπη σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Κομισιόν.

Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Βραβεία θα απονεμηθούν από κοινή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα αξιολογήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο και των δύο θεσμών με τα ίδια κριτήρια.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον έχουν φορείς, οργανισμοί του Δημοσίου, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον απονέμονται σε επιχειρήσεις που συνδυάζουν με επιτυχία την καινοτομία με την οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμβολή τους στην κυκλική οικονομία.

Ελληνικά Βραβεία

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη συμμετοχή τους στο θεσμό των Ελληνικών Βραβείων για το Περιβάλλον. Τα βραβεία διοργανώνονται για 4η συνεχόμενη φορά στην Ελλάδα.

Ο θεσμός αυτός συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω ανάπτυξης πολιτικών προστασίας του και ευαισθητοποίησης των πολιτών, που στηρίζουν τους ιδιωτικούς αλλά και  τους Δημόσιους φορείς που συμμετέχουν. Τα βραβεία αυτά κινούνται σε δύο πυλώνες. Στον πρώτο πυλώνα θα προσκληθούν να συμμετάσχουν Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Φορείς και Οργανισμοί που εφάρμοσαν ή χρησιμοποίησαν ή αξιοποίησαν τεχνογνωσία, συστήματα, τεχνολογία, υποδομή, εκπαίδευση και υπηρεσίες που προστατεύουν ή βελτιώνουν το περιβάλλον.

Στον δεύτερο πυλώνα θα προσκληθούν Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συμπράκτες τους με αντίστοιχες δράσεις. Η ίδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Βραβείων θα αξιολογήσει και τις προτάσεις αυτού του θεσμού με τα ίδια αυστηρά κριτήρια.

Οι υποψήφιοι μπορούν να διαγωνισθούν σε μια από τις παρακάτω δύο κατηγορίες:

1η Κατηγορία – Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε φορείς ή/και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν έμπρακτη συνεισφορά στην προαγωγή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και στην κινητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

2η Κατηγορία – Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄καιΒ΄βαθμού

Θα βραβευθούν οι φορείς ή/και οι οργανισμοί οι οποίοι θα έχουν αποδείξει την έμπρακτη συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη έχοντας αναπτύξει αποτελεσματικές δράσεις ή/και  υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι συμμετέχοντες κρίνονται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με ευθύνη του ΠΑΣΕΠΠΕ και αποτελείται από μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωπους των αρμόδιων Υπουργείων, εκπροσώπους φορέων επιμελητηρίων και συνδέσμων. Η επιτροπή αξιολογεί τις προτάσεις, σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια προκήρυξης των βραβείων. Η ίδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει και τις υποψηφιότητες των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Στην 1η κατηγορία δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Φορείς, Οργανισμοί, Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κλπ.

Στη 2η κατηγορία δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και οι οργανισμοί αυτών, όπως, ΦοΔΣΑ, Σύνδεσμοι και οι επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών.

  1. Υποβολή Προτάσεων  / Πληροφορίες

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει σε δύο φάσεις.

Α  φάση:

Οι φορείς και οι οργανισμοί θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά περίληψη της πρότασής τους στην ειδική πλατφόρμα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο(https://www.mantisbi.io/paseppe/login/). Κάθε υποψήφιος θα εγγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δηλώνοντας ένα email και επιλέγοντας ένα μοναδικό password για το λογαριασμό που θα δημιουργήσει. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, θα συνέλθει η Επιτροπή Αξιολόγησης και θα προκρίνει τους οργανισμούς και τους φορείς, που θα διαγωνισθούν στη δεύτερη φάση. Το κόστος υποβολής και αξιολόγησης σε αυτή τη φάση ανέρχεται σε 100€ ανά πρόταση και θα πρέπει να κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό:

Τράπεζα: EFG EUROBANK-ERGASIAS

IBAN: GR 5702602150000410201137275

Δικαιούχος: ΠΑΣΕΠΠΕ

Η υποβολή των προτάσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 29/11/2019. Οι σχετικοί σύνδεσμοι καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής, διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ www.paseppe.gr

B  φάση:

Οι φορείς και οι οργανισμοί, που θα προκριθούν από την πρώτη φάση, θα υποβάλουν συμπληρωμένο το Αναλυτικό Έντυπο της κατηγορίας τους, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά προαιρετικών ερωτήσεων-κριτηρίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αναλυτική πρότασή τους καθώς και να επισυνάψουν τα συνοδευτικά αρχεία της πρότασής τους στην πλατφόρμα του διαγωνισμού (https://www.mantisbi.io/paseppe/login/).Το αναλυτικό έντυπο συμπληρώνεται στα Ελληνικά και η υποβολή του γίνεται μέσω της πλατφόρμας του διαγωνισμού.  Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν παράλληλα με  την αναλυτική πρότασή τους τα συνοδευτικά αρχεία της πρότασής τους (αντίγραφα πιστοποιήσεων, prospectus, έντυπη παρουσίαση των φορέων και των οργανισμών κλπ.) στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Η είσοδος θα πραγματοποιείται με τα στοιχεία πρόσβασης που έχουν δημιουργηθεί από κάθε χρήστη για την  Α΄ Φάση.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση του αναλυτικού εντύπου και λοιπών δικαιολογητικών είναι η 31ηΔεκεμβρίου  2019.

Το κόστος υποβολής και αξιολόγησης στη δεύτερη φάση ανέρχεται σε 400€ ανά πρόταση και θα πρέπει να κατατεθεί στον παραπάνω λογαριασμό.

Εντός του Ιανουαρίου 2020 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης και στις αρχές Μαρτίου 2020, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των εταιρειών και φορέων που θα βραβευθούν, χωρίς να δημοσιοποιηθεί η σειρά βράβευσης. Η σειρά αυτή θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής των Βραβείων, η οποία θα λάβει χώρα πριν την Πανευρωπαϊκή τελετή απονομής. Η τελευταία προβλέπεται να διεξαχθεί τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο site του ΠΑΣΕΠΠΕ www.paseppe.gr ή επικοινωνήστε με τον κ. Αντώνη Παπαδάκη, στο τηλ. 6944518734, email: apapadakis10@gmail.com

Ευρωπαϊκά Βραβεία

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGEnvironment) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη συμμετοχή τους στο θεσμό των  Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον(EuropeanBusinessAwardsfortheEnvironment – EBAE). Τα βραβεία διοργανώνονται για 8η συνεχόμενη φορά στην Ελλάδα.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον απονέμονται σε επιχειρήσεις που συνδυάζουν με επιτυχία την καινοτομία με την οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την συμβολή τους στην κυκλική οικονομία.

Μέσω των βραβείων αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προβάλει κάθε ξεχωριστή οικονομική και περιβαλλοντική επίδοση καθώς και την ικανότητα καινοτομίας των επιχειρηματιών, την προσήλωσή τους στην κυκλική οικονομία και την αποτελεσματική χρήση των μέσων για την παροχή αξιόπιστων και αξιοποιήσιμων πληροφοριών, όπως το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (Eco-ManagementandAuditScheme – EMAS), την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (EU EnvironmentalTechnologyVerification – ETV)  και το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (EuropeanEcolabel).

Επίσης, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από την Επιτροπή στην προώθηση και ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για τις δράσεις τους στην προστασία του περιβάλλοντος στην παραγωγή καινοτομίας και στην αειφόρο ανάπτυξη. Η κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων αποκτά προτεραιότητα στην βράβευση.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον απονέμονται στις παρακάτω 6 κατηγορίες.

1η Βραβείο Οργάνωσης & Διοίκησης (ManagementAward) για πολύ μικρές (micro) και μικρές (small) επιχειρήσεις

Απονέμεται σε πολύ μικρή ή μικρή εταιρεία με στρατηγικό όραμα και σύστημα διαχείρισης, που της επιτρέπει να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις.

2η Βραβείο Οργάνωσης & Διοίκησης (ManagementAward) για μεσαίες (medium) και μεγάλες (large) επιχειρήσεις

Απονέμεται με τα ίδια κριτήρια της προηγούμενης κατηγορίας, αλλά σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

3η Κατηγορία – Βραβείο Προϊόντος & Υπηρεσιών (Products&ServicesAward)

Αφορά στην επιτυχή διάθεση στην αγορά ενός νέου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος.

4η Κατηγορία – Βραβείο Διεργασίας (ProcessAward)

Επιβραβεύει την επιτυχή εφαρμογή μιας καινοτόμου ιδέας στις διεργασίες μιας επιχείρησης και στην παραγωγική της διαδικασία με συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος.

5η Κατηγορία – Βραβείο Συνεργασίας με Αναπτυσσόμενη Χώρα (Developing Country Cooperation)

Απονέμεται σε ιδιωτικό φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει συνεργαστεί επιτυχώς στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης με κάποιον άλλον φορέα από αναπτυσσόμενη χώρα.

6η Κατηγορία- Βραβείο Επιχειρηματικότητας & Βιοποικιλότητας (Business&BiodiversityAward)

Το βραβείο επιβραβεύει επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα, συστήματα διαχείρισης προϊόντων και υπηρεσιών ή διεθνείς συνεργασίες που θα έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και στην υποστήριξη των φυσικών οικοσυστημάτων.

Επίσης, από φέτος εισάγεται το Βραβείο ανερχόμενων νεοφυών επιχειρήσεων (RisingStarAward), το οποίο απευθύνεται σε νέες επιχειρήσεις (startups), οι οποίες διακρίθηκαν την προηγούμενη περίοδο στην προσήλωσή τους στην κυκλική οικονομία, στην παραγωγή καινοτομίας και στην βιώσιμη ανάπτυξη. Οι νέες επιχειρήσεις θα κριθούν στην κατηγορία αυτή με βάση τις προοπτικές που εμφανίζουν για το μέλλον, χωρίς να απαιτείται η πληρότητα των κριτηρίων των 6 κατηγοριών, που προαναφέρθηκαν

Στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να διαγωνισθούν σε περισσότερες από μια κατηγορίες.

Οι συμμετέχοντες κρίνονται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με ευθύνη του ΠΑΣΕΠΠΕ και αποτελείται από μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωπους των αρμόδιων Υπουργείων, εκπροσώπους φορέων επιμελητηρίων και συνδέσμων. Η επιτροπή αξιολογεί τις προτάσεις, σύμφωνα με το εγχειρίδιο, το οποίο εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα αυστηρά κριτήρια που αυτό το τελευταίο περιέχει, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια απόκλισης από τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι Επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που έχουν έδρα στην Ελλάδα.  Στον δημόσιο τομέα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνοι οι επιχειρήσεις Δήμων, Περιφερειών ή Κρατικών φορέων (επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα) και όχι ο ίδιος ο δημόσιος φορέας (π.χ. Υπουργεία, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Οι εταιρείες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έχουν βραβευτεί σε εθνικό επίπεδο. Καμιά εταιρεία δεν μπορεί να κάνει αίτηση προς βράβευση απ’ ευθείας στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  1. Υποβολή Προτάσεων  / Πληροφορίες

Η υποβολή υποψηφιοτήτων και θα γίνει σε δύο φάσεις.

Α’ φάση:

Οι εταιρείες, οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά περίληψη της πρότασής τους στην ειδική πλατφόρμα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο(https://www.mantisbi.io/paseppe/login/). Κάθε υποψήφιος θα εγγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δηλώνοντας ένα email και επιλέγοντας ένα μοναδικό password για το λογαριασμό που θα δημιουργήσει.

Στη συνέχεια, θα συνέλθει η Επιτροπή Αξιολόγησης και θα προκρίνει τις εταιρείες και τους φορείς, που θα διαγωνισθούν στη δεύτερη φάση. Το κόστος υποβολής και αξιολόγησης σε αυτή τη φάση ανέρχεται σε 100€ ανά πρόταση και θα πρέπει να κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό.

Τράπεζα: EFG EUROBANK-ERGASIAS

IBAN: GR 5702602150000410201137275

Δικαιούχος: ΠΑΣΕΠΠΕ

Οι σχετικοί σύνδεσμοι καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής, διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ www.paseppe.gr

B’ φάση:

Οι φορείς και οι οργανισμοί, που θα προκριθούν από την πρώτη φάση, θα υποβάλουν συμπληρωμένο το Αναλυτικό Έντυπο της κατηγορίας τους, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά προαιρετικών ερωτήσεων-κριτηρίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αναλυτική πρότασή τους καθώς και να επισυνάψουν τα συνοδευτικά αρχεία της πρότασής τους (αντίγραφα πιστοποιήσεων, prospectus, έντυπη παρουσίαση των υπηρεσιών τους ή/και των προϊόντων τους, κλπ.)στην πλατφόρμα του διαγωνισμού (https://www.mantisbi.io/paseppe/login/). Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση του αναλυτικού εντύπου και λοιπών δικαιολογητικών είναι η 31ηΔεκεμβρίου2019.

Το κόστος υποβολής και αξιολόγησης στη δεύτερη φάση ανέρχεται σε 400€ ανά πρόταση και θα πρέπει να κατατεθεί στον παραπάνω λογαριασμό.

Εντός του Ιανουαρίου 2020 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης και στις αρχές Μαρτίου 2020, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των εταιρειών και φορέων που θα βραβευθούν, χωρίς να δημοσιοποιηθεί η σειρά βράβευσης. Η σειρά αυτή θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής των Βραβείων, η οποία θα λάβει χώρα πριν την Πανευρωπαϊκή τελετή απονομής. Η τελευταία προβλέπεται να διεξαχθεί τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο site του ΠΑΣΕΠΠΕ www.paseppe.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε. www.ebae.eu  ή επικοινωνήστε με τον κ. Αντώνη Παπαδάκη, εκπρόσωπο της DGEnvironment στοτηλ. 6944518734, email:apapadakis10@gmail.com

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας