ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/  Χρηματοδότηση ύψους συνολικού ύψους 9 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς εκπαιδευτικούς φορείς στους τομείς της αγροδιατροφής, του Περιβάλλοντος – βιώσιμης... ΠΕΠ Αττικής: χρηματοδότηση 9 εκ. για τουρισμό, περιβάλλον & βιομηχανία

Της Ντίνας Καράτζιου/

 Χρηματοδότηση ύψους συνολικού ύψους 9 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς εκπαιδευτικούς φορείς στους τομείς της αγροδιατροφής, του Περιβάλλοντος – βιώσιμης Ανάπτυξης, Τουρισμού – Πολιτισμού και της  Βιομηχανίας παρέχει το πρόγραμμα «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής». Όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η πρόσκληση που τρέχει στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική 2014-2020», χρηματοδοτεί επιχειρήσεις αλλά και ερευνητικούς εκπαιδευτικούς φορείς που θα στρέψουν το επιχειρηματικό και ερευνητικό τους ενδιαφέρον,  με εφαλτήριο την καινοτομία, στην ανάπτυξη  νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών ή και μεθόδων παραγωγής στους τομείς της Αγροδιατροφής του Τουρισμού/Πολιτισμού, της Βιομηχανίας, του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κατόπιν του υψηλού ενδιαφέροντος για συμμετοχή, η ημερομηνία υποβολής προτάσεων, παρατάθηκε έως τις 17/02/2021

Ο στόχος

Στόχος της πρόσκλησης είναι:

* Η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, που έχει ως σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

* Η αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού.

*Η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας/καινοτομίας και παραγωγής.

* Η Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων στους θεματικούς τομείς Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή και Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την οικονομία της Περιφέρειας,.

Ο προϋπολογισμός

Ο  συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο  προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) κάθε αίτησης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ και η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες.

 Σε ποιους απευθύνεται

1.Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: Κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και το μέγεθός της, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

2.Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων: Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

.Αλλοι Φορείς:

α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143),

β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.),

γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος,

δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013,σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από σύμπραξη υφιστάμενων επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Επιπλέον στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία ή περισσότερες οντότητες που ανήκουν στους «Λοιπούς Φορείς» και αντιμετωπίζονται ως «Οργανισμοί έρευνας» ή ως «Επιχειρήσεις».

 Τι χρηματοδοτείται

Ανά θεματικό τομέα:

Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: 3.000.000 ευρώ

Αγροδιατροφή: 3.000.000 ευρ

Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη: 3.000.000€

Επιλέξιμες δραστηριότητες:

*Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του Καν. ΕΕ 651/2014) οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας. (Δαπάνες προσωπικού, Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, Δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις και γήπεδα, Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας, Έμμεσες δαπάνες σε ποσοστό 25%: Δαπάνες μετακίνησης, δημοσιότητας, αναλωσίμων, ορκωτού λογιστή, προσαρμογών για άτομα με αναπηρία και λοιπές λειτουργικές δαπάνες)

*Δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του Καν. ΕΕ 651/2014) για ΜΜΕ και για οργανισμούς έρευνας. (Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού, Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής Εξειδίκευσης, Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας)

*Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του Καν. ΕΕ 651/2014)–μόνο για ΜΜΕ.

Ημερομηνία υποβολής

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά,  έως και την 17/02/2021 ώρα 15:00, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)

  • Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ
  • Συχνές ερωτήσεις για τη δράση μπορείτε να δείτε εδώ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας