ecopress
Αμφισβητεί  το δικαίωμα υπογραφής των ιδιωτών μηχανικών σε δημόσια και δημοτικά έργα  η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προβάλλοντας ισχυρές ενστάσεις έναντι της σχετικής υπό ψήφισης διάταξης... ΠΟ.ΕΜΔΥΔΑΣ: αντιδρά στην υπογραφή δημοσίων έργων από ιδιώτες μηχανικούς

Αμφισβητεί  το δικαίωμα υπογραφής των ιδιωτών μηχανικών σε δημόσια και δημοτικά έργα  η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προβάλλοντας ισχυρές ενστάσεις έναντι της σχετικής υπό ψήφισης διάταξης από την οποία σύμφωνα με τους μηχανικούς του Δημοσίου προκύπτει ένα πλέγμα δυσλειτουργιών, αντισυνταγματικής υφής  χωρίς ταυτόχρονα όπως υποστηρίζουν να λύνεται το χρόνιο πρόβλημα της υποστελέχωσης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σοβαρές ενστάσεις εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών  (ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ) για το δικαίωμα υπογραφής των  ιδιωτών μηχανικών (Μηχανικών ΙΔΟΧ), οι οποίοι θα στελεχώσουν υπηρεσίες του Δημοσίου αλλά και των ΟΤΑ Α& Β για να υποστηρίξουν τεχνικά  αναπτυξιακά προγράμματα και συγχρηματοδοτούμενα έργα .

Υποστηρίζει, η υπό ψήφιση  διάταξη δημιουργεί τη δίοδο μέσα από την οποία   εκχωρούνται αρμοδιότητες της Δημόσιας Διοί­κησης σε ιδιώτες, χωρίς όμως οι υπάλληλοι αυτοί να μπορούν να ελεγχθούν πειθαρχικά και ποινικά  για τις διοικητικές πράξεις που υπογράφουν, βάσει του δημοσιουπαλληλικού κώδικα.  Βάσει του οποίου, προβλέπεται διαρκής πειθαρχικός και ποινικός έλεγχος για τους αρμόδιους δημοσίους υπαλλήλους μηχανικούς, που υπογράφουν πλήθος διοικητι­κών πράξεων με μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στο δημόσιο συμφέρον, στην ασφάλεια των Υποδομών αλλά και στο Δημόσιο Χρήμα. Αντιτάσσουν μάλιστα για τους συναδέλφους τους μηχανικούς ΙΔΟΧ,  μέχρι να βρεθεί η λύση των προσλήψεων, όπως αναφέρουν, να βάζουν την υπογραφή τους στη σύνταξη Μελετών, Τεχνικών Εκθέσεων και στην παροχή άλλων Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τα Επαγγελματικά τους Δικαιώματα, αλλά όχι με την υπογραφή Διοικητικών Πρά­ξεων.

Πεδίο σύγκρουσης το άρθρο 48

Σε πεδίο σύγκρουσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, με το ΥΠΕΣ, εξελίσσεται διάταξη του υπό ψήφιση νομοσχεδίου “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δη­μόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση “  . Πρόκειται για το άρθρο 48 «Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγρά­φων προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών».  Υποστηρίζουν ότι η η υποστελέχωση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών «δεν καλύπτεται από προσωρινές λύσεις, ούτε με εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Διοί­κησης, αλλά μόνο με προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας».

Δραματική μείωση τεχνικού προσωπικού

Επ΄αυτού  σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν  το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 35%,  σε αντίθεση με τις ανάγκες των υπηρεσιών που αυξάνονται, μαζί με τη δραματική αύξηση του μέσου όρου ηλικίας: «ο μέσος όρος ηλικίας -το 42% των συναδέλφων μας είναι άνω των 50 ετών, ενώ μόλις το 9% είναι κάτω των 40 ετών». Σημειώνουν δε ότι «οι συνάδελφοι μας με σχέση εργασίας ορισμένου Χρόνου στις περισσότερες των περιπτώσεων (οκτάμηνα και άλλα προγράμματα) ίσα που προλαβαί­νουν να μάθουν τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας και των διαδικασιών της συγ­κεκριμένης Υπηρεσίας και δεν έχουν το χρόνο να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν ου­σιαστικά τα θέματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία αλλά και να αναπτύξουν την παραγωγι­κότητα τους».

Απόσυρση λόγω δημοσίου συμφέροντος

Σε σχετική επιστολή που απευθύνει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στον υπουργό Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη, και  υπογράφεται από τον πρόεδρο Δημήτρη Πετρόπουλο και το γ.γ  Κώστα Σάσαλο, υπογραμμίζεται, ότι λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την απόσυρση της σχετικής διάταξης. Υπογραμμίζεται ότι τυχόν υλοποίησή της χορηγεί δικαίωμα υπογραφής σε συναδέλφους Μηχανικούς, οι οποίοι δεν έχουν διοριστεί με την προβλεπόμενη στο Σύνταγμα διαδικασία. Και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και ούτε ελέγχονται πει­θαρχικά και ποινικά, ακόμα και για την έκδοση και πρόσδωση ισχύος σε διοικητικές πράξε­ις που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιτάσσει το άρθρο 24 του Συντάγματος. Όπως μάλιστα σημειώνουν μεταξύ άλλων, «είναι προφανές ότι μία τέτοια πρόβλεψη κατ’ ουσία συνιστά ανάθεση της υποχρέωσης του κράτους να προστατεύει το περιβάλλον σε ιδιώτες».

Αντισυνταγματικότητα

Αναφέρουν ακόμη ότι η διάτα­ξη προσβάλλει την συνταγματική αρχή της ισότητας (μολονότι ουσιωδώς διαφέρουν οι Μόνιμοι και ΙΔΑΧ με τους ΙΔΟΧ Μηχανικούς εντούτοις εξισώνονται στις αρμοδιότητες) αλ­λά προσβάλλει και την αρχή της αναλογικότητας στο μέτρο που επελέγη η επίλυση του γνωστού και αναμενόμενου προβλήματος (ενόψει της διαπιστωθείσας από τα παλιά υποστελέχωσης) με την (αντικείμενη στο Σύνταγμα) ανάθεση δικαιώματος υπογραφής σε ΙΔΟΧ ενώ θα μπορούσε ευχερώς να περιορίσει άλλες αρμοδιότητες των μόνιμων ώστε να εκπληρώνουν βασικά το διάστημα αυτό και έως την πρόσληψη νέου προσωπικού όπως αναφέρεται στην αιτιολογική, αυτή την κύρια αρμοδιότητα τους καταβάλλοντας επιπλέον αμοιβή για αυτή την εργασία (όπως στην ΑΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ).

Σε άλλο σημείο εξηγούν, ότι υπό ψήφιση διάταξη, «αντίκειται στο άρθρο 103 του Συν­τάγματος, διότι οι ορισμένου χρόνου συμβασιούχοι εκ του Συντάγματος δύνανται να κα­λύπτουν πρόσκαιρες, έκτακτες ανάγκες και όχι διαρκείς όπως εν προκειμένω που κα­λούνται να αναλάβουν καθήκοντα μόνιμων υπαλλήλων. Ο έλεγχος και εντέλει η υπογρα­φή – αποδοχή των πράξεων αυτών συνιστούν το σκοπό λειτουργίας των δημόσιων υπηρε­σιών και εκ του Συντάγματος τα καθήκοντα αυτά δέον όπως ανατίθενται σε υπαλλήλους που προσλαμβάνονται και υπηρετούν κατά τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρ­θρο του Συντάγματος. Δεν δικαιολογούνται για λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ανεπιτυχώς επιχειρείται να αποτυπωθεί στην αιτιολογική έκθεση. Η ανάγκη αυτή είναι γνωστή, όπως γνωστός είναι και ο σύμφωνος με το σύνταγμα τρόπος εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης – μέσω πρόσληψης δημόσιων υπαλλήλων»

Όχι στην υπογραφή Διοικητικών πράξεων από ΙΔΟΧ

Οι Μηχανικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί υπογράφουν πλήθος Διοικητι­κών Πράξεων (Εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών, Εκθέσεις Αυτοψιών αυθαιρέτων και Επι­κίνδυνων Κατασκευών, οριοθετήσεις Ρεμάτων, Εγκρίσεις Πολεοδομικών Σχεδίων, Πρωτό­κολλα Παραλαβής Εργασιών, Λογαριασμούς, Πράξεις κατακύρωσης Διαγωνισμών κ.α.) με μεγάλες επιπτώσεις στο Περιβάλλον, στο Δημόσιο Συμφέρον, στην ασφάλεια των Υποδομών αλλά και στο Δημόσιο Χρήμα. Για το λόγο αυτό βρίσκονται και υπό διαρκή ποινικό και πειθαρχικό έλεγχο. Οι Ορισμένου Χρόνου συνάδελφοι μας μέχρι να βρεθεί η λύση των προσλήψεων, μπορούν να συνεισφέρουν με την υπογραφή τους στη σύνταξη Μελετών, Τεχνικών Εκθέσεων και στην παροχή άλλων Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τα Επαγγελματικά τους Δικαιώματα, αλλά όχι με την υπογραφή Διοικητικών Πρά­ξεων.

Επέκταση νομικής υποστήριξης

Η  ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σημείωνει ότι οι τροποποιήσεις στη Νομική Υποστήριξη Υπαλλήλων με το άρθρο 35 κι­νούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν. Ο κλάδος των Διπλωμα­τούχων Μηχανικών αντιμετωπίζει πλήθος προδικαστικών αιτημάτων στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων του, οπότε η υλοποίηση των προβλέψεων της Νομικής κά­λυψης των Υπαλλήλων, πρέπει να επεκταθεί και σε αυτό το πεδίο και όχι μόνο σε Ποινικές Διώξεις. Η Νομική Συνδρομή δηλαδή πρέπει να καλύπτει και όλο το στάδιο της Προδικασίας (Υπομνήματα, Γνωμοδοτήσεις κλπ) πριν η αρμόδια Εισαγγελία αποφασίσει την δίωξη ή όχι.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας