ecopress
Του Αργτύρη Δεμερτζή/ Το υπουργείο Παιδείας, με απόφαση του που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης απονέμει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέ­δου (integrated... Πολιτικοί μηχανικοί επιπέ­δου integrated master και οι απόφοιτοι του ΠΑΔΑ

Του Αργτύρη Δεμερτζή/

Το υπουργείο Παιδείας, με απόφαση του που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης απονέμει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέ­δου (integrated master), στους αποφοίτους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυ­τικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Τίτλος, ο οποίος μέχρι τώρα αφορούσε και καταξιώθηκε στο υψηλό επίπεδο σπουδών και στην αυστηρή αξιολόγηση με διεθνή κριτήρια των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.

Η απόφαση  που υπογράφεται από τον υφυπουργό Παιδείας Ευάγγελο Συρίγο και δημιουργεί νέα επιστημονικά και επαγγελματικά δεδομένα στην τεχνική επιστημονική κοινότητα των μηχανικών βασίζεται σε ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ύστερα από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αντίδραση ΣΠΜΕ

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ) Δρ Βασίλης Μπαρδάκης κληθείς από το ecopress να σχολιάσει τη νέα απόφαση, που απονείμει τίτλο integrated master στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ, αφού κατ αρχήν εξέφρασε την έκπληξη του, σημείωσε ότι «τα δικά μας κριτήρια και όπλα για τη συγκεκριμένη απόφαση είναι επιστημονικά και ακυρωτικά». Εξήγησε ο ίδιος ότι ο ΣΠΜΕ θα ερευνήσει με βάση ποια κριτήρια και ποιες διαπιστεύσεις, σύμφωνα με τα διεθνή ισχύοντα έγινε η αξιολόγηση του συγκεκριμένου τμήματος, όσον αφορά τόσο στο επίπεδο σπουδών, όσο και στα προσόντα και τον αριθμό των διδασκόντων του Τμήματος, σημειώνοντας ότι από την προσωπική εμπειρία του, συμμετέχοντας θεσμικά ο ίδιος  πρόσφτα σε αρμόδια επιτροπή για την απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων Τεχνολόγων, διαπίστωσε ότι τα σχετικά κριτήρια στο ΠΑΔΑ δεν φαίνεται να συντρέχουν.

Ο πρόεδρος του ΣΠΜΕ αφήνοντας επίσης ανοιχτό το θέμα ακυρωτικής προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της συγκεκριμένης απόφασης, υπογράμμισε ακόμη ότι καθώς το επάγγελμα του μηχανικού είναι ρυθμιζόμενο, συνεπάγεται ευθύνες και άπτεται άμεσα της δημόσιας ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος, δεν μπορεί να υπερισχύουν τα κριτήρια της αγοράς, έναντι της επιστημονικής και επαγγελματικής ευθύνης και του επιπέδου σπουδών.

Ποιοι αποφάσισαν

Σημειώνεται ότι η σύνθεση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), που ύστερα από υπηρεσιακή εισήγηση του υπουργείου Παιδείας έλαβε ομόφωνη απόφαση και νομοθέτησε ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος ότι «το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημί­ου Δυτικής Αττικής, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέ­δου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήμα­τος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων» αποτελείται από τους:

Καθ. Περικλής Μήτκας, πρόεδρος,  Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ.

Καθ. Γεώργιος Χρούσος,  αντιπρόεδρος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) . Και μέλη οι:

Καθ. Άγγελος Χανιώτης στην έδρα Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών στο Πρίνστον

Καθ. Χρυσα Κουβελιωτου, καθηγητρια και Προεδρος (απο τον Αυγουστο του 2020) στο τμημα Φυσικης του George Washington University, οπου ηγειται της ομαδας Αστροφυσικης

Καθ. Γεώργιος Δουκίδης,  πτυχιούχος μαθηματικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Ολόκληρη η απόφαση

Ολόκληρη η απόφαση  (Αριθμ. 48152/Ζ1 ), με τίτλο  “Υπαγωγή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυ­τικής Αττικής, στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)”, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις

α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως ισχύουν,

β) της παρ. 8 του άρθρου 59 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 65 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12), γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622’2019 (Α’ 133), δ) του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

ε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει, στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και διόρθωση σφάλματος (Α’ 126), η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη­τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), θ) το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών» (Α’ 2), ι) της υπό στοιχεία 169/Υ1/09-01-2021 κοινής από­φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί­ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

  1. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 19/23-10-2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμή­ματος Πολιτικών Μηχανικών (πράξη 10/05-10-2020), της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
  2. Το υπό στοιχεία 7993/Z1/25-01-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυ­ξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τσν Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμή­ματος στις παραπάνω διατάξεις.
  3. Το υπό στοιχεία 20994/31-03-2021 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), σύμ­φωνα με το οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής διατυπώνει ομόφωνα θετική γνώμη αναφορικά με την υπαγωγή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχο­λής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
  4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/230/42454/Β1/13-04/2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία, από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τα­κτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεδομένου ότι αφορά στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχια­κού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του εν λόγω Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, διαπιστώνουμε:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημί­ου Δυτικής Αττικής, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέ­δου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήμα­τος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Απριλίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Δείτε την απόφαση στο ΦΕΚ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας