ecopress
Με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), 17 κατηγορίες επιχειρήσεων εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produce e-Green», συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000... Produce e-Green: οι ΚΑΔ για πράσινες επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ, στο ΦΕΚ ο οδηγός

Με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), 17 κατηγορίες επιχειρήσεων εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produce e-Green», συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ, για το οποίο βγήκε οδηγός στο ΦΕΚ και ξεκινά στις 30 Μαΐου 2023 η υποβολή των αιτήσεων.

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών, που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτούς τους κλάδους της οικονομίας, νέες ή και υφιστάμενες, θα έχουν την δυνατότητα να επιδοτηθούν με ποσοστό έως και 70% για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή και την συναρμολόγηση μερών τους, για την παραγωγή φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών ή και ανακύκλωσης αυτών, για την παραγωγή ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (δικύκλων,τρικύκλων,ποδηλάτων), φωτοβολταϊκών panel, μερών ανεμογεννητριών, αντλιών θερμότητας, ηλεκτρικών θερμοσιφώνων κ.λπ.

Η δράση θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για την κατασκευή ή και αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή και επέκταση – εκσυγχρονισμού υφισταμένων, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και την κατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων, για την προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής, για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων, για την προμήθεια λογισμικών, κ.α.

Η δράση στοχεύει στην τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διε­θνή αγορά.

Έρευνα και ανάπτυξη

Οι επιλεγμένες βιομηχανικές μονάδες στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας, (όπως ανακύκλωση συσσωρευ­τών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, όπως λιθίου και κοβαλτίου, σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων και σημεία φόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος), που θα λάβουν στήριξη, θα λειτουργούν πλήρως με ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπα­γωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς είναι η 30/05/2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30/11/2023.

Φορέας υλοποίησης η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ

Φορέας Υλοποίησης της Δράσης Φορέας Υλοποίησης της δράσης ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με ευθύνη να ενημερώνει  το σχετικό διαδικτυακό τόπο της Δράσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες,  να σχεδιάζει και εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες – κατευθύνσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς, να αναπτύσσει και συντηρεί πληροφοριακό σύστημα στο οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων/Δικαιούχων, να  διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγρά­φονται στα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται, να αναθέτει την αξιολόγηση εκάστου επενδυτικού σχεδίου, να διασφαλίσει την τήρηση φάκελου έργου/ πράξης για διάστημα δέκα ετών κ.α.

Τα επενδυτικά σχέδια

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών, που θα χορηγείται είτε για λόγους ανωτέρας βίας είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης.

Η εξωτερική χρηματοδότηση ορίζεται ως υποχρεωτική σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω χρηματοδότησης.

Το κατώτερο ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν πρέπει να είναι 300.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 1.000.000 ευρώ για τις μεγάλες.

Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 15% για τις μεγάλες επιχειρήσεις στον Δυτικό Τομέα Αθηνών έως και 75% για τις μικρές στο Βόρειο Αιγαίο.

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Δικαιούχοι της δράσης είναι νέες ή υφιστάμενες εταιρίες, κάθε νομικής μορφής (ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ)και μεγέθους, που ασκούν ή θα ασκήσουν παραγωγική δραστηριότητα διαθέτοντας ως κύρια δραστηριότητα μια εξ’ αυτών που περιγράφονται στην απόφαση προκήρυξης (ΦΕΚ B’ 3156).

Τα ποσοστά ενίσχυσης για αυτή την κατηγορία εξαρτώνται από τον τόπο (Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα) εγκατάστασης της επένδυσης, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας (μεγάλη/πολύ μικρή/μικρή/μεσαία/μεγάλη) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης.

Στον οδηγό της δράσης, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) είναι:

29.10.24.01 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών
29.10.30.01 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών
29.20.10.01 Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα
29.32.30.03 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα
30.91.13.01 Κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
30.91.20.01 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικές μοτοσικλέτες (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
26.11.30 Κατασκευή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (φορτιστές)
28.25.30 Κατασκευή μερών εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας
28.25.13 Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου
28.25.10 Κατασκευή εναλλακτών θερμότητας· μη οικιακών συσκευών κλιματισμού, ψύξης και κατάψυξης
27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
26.11.41.01 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
28.11.24.00 Κατασκευή ανεμογεννητριών
27.51.24.01 Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, ηλεκτρικών
27.52.14.01 Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, μη ηλεκτρικών
27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

Ο οδηγός

Τα περιεχόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Οδηγό της δράσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ, τεύχος Β΄ Αρ. Φύλλου 3156 της 12 Μαΐου 2023), που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: « Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/52385/774 Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «Παραγωγι­κές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας -Produc-E Green», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» έχουν ως εξής:

ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1 Αντικείμενο της Δράσης

Άρθρο 2 Φορέας Υλοποίησης της Δράσης

Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων

Άρθρο 4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση – Διάρκεια Υποβολών

Άρθρο 5 Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 6 Αποκλειόμενες δραστηριότητες- Συμμόρφωση με την «Αρχή της Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης»

Άρθρο 7 Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Άρθρο 8 Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Άρθρο 9 Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Άρθρο 10 Μη Επιλέξιμες δαπάνες

Άρθρο 11 Ένταση ενισχύσεων

Άρθρο 12 Μέγιστα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία ενισχύσεων

Άρθρο 13 Τόπος Εγκατάστασης – Προσβασιμότητα ΑμεΑ

Άρθρο 14 Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων

Άρθρο 15 Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 16 Υποβολές Επενδυτικών Σχεδίων

Άρθρο 17 Διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης στο Πρόγραμμα

Άρθρο 18 Έλεγχος δικαιολογητικών- Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 19 Υποβολή και Εξέταση Ενστάσεων

Άρθρο 20 Διαδικασία οριστικής ένταξης-Έκδοση απόφασης υπαγωγής/απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου

Άρθρο 21 Διαδικασία Υλοποίησης- Παρακολούθησης

Άρθρο 22 Διαδικασία Τροποποίησης του Επενδυτικού Έργου

Άρθρο 23 Αίτημα Απένταξης

Άρθρο 24 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση ορθότητας των δικαιολογητικών- Πληροφοριακό Σύστημα

Άρθρο 25 Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Άρθρο 26 Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Άρθρο 27 Υποχρεώσεις εφαρμογής δράσεων ενημέρωσης ή δημοσιότητας

Άρθρο 28 Ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής – Κυρώσεις

Άρθρο 29 Διαφάνεια των ενισχύσεων

Άρθρο 30 Ενέργειες Δημοσιότητας και Ενημέρωσης

Άρθρο 31 Προσωπικά δεδομένα

Άρθρο 32 Ισχύς της απόφασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Περιεχόμενα παραρτημάτων

Παράρτημα I : Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Παράρτημα II: Λίστα δικαιολογητικών Παράρτημα III: Περιεχόμενα Οικονομοτεχνικής μελέτης Παράρτημα IV: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Παράρτημα V: Αίτηση ενίσχυσης

Παράρτημα VI: Υπεύθυνη Δήλωση μεγέθους επιχείρησης Παράρτημα VII: Εξόφληση δαπανών επενδυτικού σχεδίου Παράρτημα VIII: Πίνακας Κυρώσεων

Παράρτημα IX: Συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH)

Παράρτημα X: Τεκμηρίωση απόκτησης του συνόλου στοιχείων ενεργητικού

Παράρτημα XI: Δήλωση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων

Δηλώσεις

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με το καινοτόμο πρόγραμμα Produce e-Green, αξιοποιούμε τους υψηλούς ρυθμούς για την Πράσινη Μετάβαση που η χώρα μας έχει επιτύχει, για να ενισχύσουμε αλλά και να δημιουργήσουμε νέους βιομηχανικούς κλάδους σχετιζόμενους με αυτή , οι οποίοι θα παράγουν εξοπλισμό και προϊόντα ελληνικής κατασκευής. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε την εθνική βιομηχανία και δημιουργούμε θέσεις εξειδικευμένης εργασίας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήδη υλοποιεί οκτώ προγράμματα που οδηγούν στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας, δηλαδή το Produce e-Green και τα Εξοικονομώ Αυτονομώ, Κινούμαι Ηλεκτρικά, Πράσινα Ταξί, Φορτίζω Παντού, Εξοικονομώ – Αλλάζω Συσκευή, Φωτοβολταϊκά στη Στέγη, Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα, καθώς και εκείνα που εντάσσονται στο πρόγραμμα- ομπρέλα «Σπίτι μου» κι αφορούν στη νέα γενιά της Πατρίδας μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2030 για την μείωση των ρύπων, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, αλλά και στον μεγάλο στόχο της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας το 2050».

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε σχετικά: «Η δημοσίευση της δράσης Produce e-Green είναι ένα ορόσημο για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχοντας ήδη υποστηρίξει την ηλεκτροκίνηση αλλά και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας με πολλά προγράμματα, σήμερα ανακοινώνουμε ακόμα ένα, που πλέον θα υποστηρίζει την παραγωγή και την βιομηχανία.

Επιδιώκουμε έτσι να δημιουργήσει η χώρα μας συνθήκες για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών ή και ανακύκλωσης αυτών, για την παραγωγή ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (δικύκλων, τρικύκλων, ποδηλάτων), φωτοβολταϊκών panel, μερών ανεμογεννητριών, αντλιών θερμότητας, ηλεκτρικών θερμοσιφώνων κ.λπ.  Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα στην πρωτοπορία της κλιματικής ουδετερότητας και της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης, που θα την καθιστά πόλο για την έρευνα και την καινοτομία στους κλάδους της ενέργειας».

Ο Οδηγός προκήρυξης της δράσης «Produce e-Green»στο ΦΕΚ: ΕΔΩ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας