ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 170 εκατ. ευρώ, η προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης, του μεγέθους... “Γενική Επιχειρηματικότητα”: όλες οι προϋποθέσεις για χρηματοδότηση

Της Ντίνας Καράτζιου/

Με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 170 εκατ. ευρώ, η προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης, του μεγέθους των επιχειρήσεων, την τεχνολογική αναβάθμιση, και τη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότη­τας (branding).

Δείτε εδώ στο ecopress: Αυτές είναι οι τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού νόμου

Η προκήρυξη “Γενική Επιχειρηματικότητα”, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται  εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. Από το συνολικό προϋπολογισμό των 170 εκ. ευρώ, τα 70 εκατ. προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 100 εκατ. ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

Α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500 χιλιάδων ευρώ.

 β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 χιλιάδων ευρώ,

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150 χιλιάδων ευρώ,

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ,

ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγω­γών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)  το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται στις 50 χιλιάδες ευρω.

Πως προσδιορίζεται το μέγεθος της επιχείρησης

Για τις ανάγκες του παρόντος καθεστώτος, το μέγεθος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται με βάση την εταιρική σύνθεση που δηλώνεται ότι αυτός θα έχει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσης, και όχι με βάση την εταιρική σύνθεση του χρόνου υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Γ ια το λόγο αυτό ο φορέας θα πρέπει να προσδιορίσει τυχόν συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με βάση την εταιρική σύνθεση, όπως θα ισχύει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών και να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης (οικονομικά στοιχεία και τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης αυτών για τα δύο τελευταία έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής).

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου –Επιλέξιμες δαπάνες

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των παραγράφων του άρθρου 7 της προκήρυξης. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν κα­θεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συ­γκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋ­ποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β.Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονά­δας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπο­ρεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερ­βαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προη­γείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η παραπάνω προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.

δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαί­νουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών προη­γούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκει­ται να εκσυγχρονιστεί. Σε περίπτωση που δεν αποτυ­πώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.

ε. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλεί­σει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχε­τίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Προβλέπεται επίσης:

*Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.

*Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης

*Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

*Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις

*Άυλα στοιχεία ενεργητικού

* Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις

*Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης

Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κό­στος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Η συμμετοχή του φορέα στο ενισχυόμενο κόστος συμβατικής επένδυσης υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα, και μπορεί να καλύπτεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά. Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.

Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον. Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού.

Τραπεζικό δάνειο

Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατε­στημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επι­κράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. ατομική επιχείρηση, εφόσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις 500.000

 β. εμπορική εταιρεία, γ. συνεταιρισμός,

δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Ομάδες Παραγωγών Αγροτικές Εταιρικές Συμπρά­ξεις

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υπο­χρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσι­ότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοι­νοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισης τους στο ΓΕΜΗ,

ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, αλλά και η προσφορά, αποκλειστικά σε αυτούς,

Οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

 Ποιοι είναι δικαιούχοι

α) οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. (άρθρο 1 παρ. 4 πε­ρίπτωση γ’ Γ.Α.Κ.),

β) επιχειρήσεις που κατά τα δύο) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση έχουν προβεί σε με­τεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν μέσα σε περίοδο δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.

γ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έρ­γου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Τα είδη ενίσχυσης

Τα είδη ενισχύσεις, αφορούν σε:

φορολογική απαλλαγή, επι­δότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότη­σης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος. Η ενίσχυση της επι­χορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος

Καθεστώτος.

Ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπα­γωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαρτίου 2020.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», στο ΦΕΚ εδώ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας