ecopress
Το Ελληνικό Κτηματολόγιο προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στο Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο, να υποβάλουν... Πρόσκληση σε δικηγόρους για άσκηση στο Κτηματολόγιο

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στο Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο, να υποβάλουν ψηφιακά αίτησή μέχρι 20 Οκτωβρίου 2022.

Η σχετική πρόσκληση που υπογράφει ο Στέφανος Κοτσώλης γενικός διευθυντής της Ελληνικό Κτηματολογίο, αναφέρει ότι: to Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, έχοντας υπόψη:

– τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 (Α’5), ως ισχύει,

– τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’214)

– την με αριθμό:15249οικ/29-3-2021 Κ.Υ.Α. ( Β’ 1331) «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στο Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο (στο εξής «Φορέας»), να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Φορέα, ήτοι μέχρι 20 Οκτωβρίου 2022.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκούμενων στον Φορέα ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 2022 και λήγει 31 Οκτωβρίου 2023. Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων ορίζονται σε πέντε (5). Η μία από τις πέντε (5) θέσεις αυτές καταλαμβάνεται κατά προτεραιότητα από άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ), που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ο υποψήφιος δικηγόρος παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις ώρες λειτουργίας του Φορέα. Ο υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου της άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου, είναι ο Προϊστάμενος εκάστου Τμήματος της Νομικής Διεύθυνσης του Φορέα.

Η μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ, ποσό που δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται κάθε ημερολογιακό μήνα με την έκδοση των σχετικών παραστατικών (Τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών). Η αμοιβή του ασκούμενου καταβάλλεται με βάση την μηνιαία έκθεση του Προϊσταμένου της Νομικής Διεύθυνσης του Φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της δωδεκάμηνης άσκησής τους στο Φορέα και να είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση),

γ) τον αριθμό μητρώου ασκούμενου,

δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της δωδεκάμηνης άσκησής τους στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν, και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση η οποία ορίζεται με την παρούσα, στις 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00 στην είσοδο του Κεντρικού Κτιρίου του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Λ. Μεσογείων 288, και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Φορέα. Εάν δεν κατατεθεί καμία αίτηση από άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ), που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, τότε θα επιλεγούν όλοι από τη γενική κατηγορία.

Όσοι επιλεγούν/κληρωθούν προσκομίζουν πριν από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2022 πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει το χρονικό διάστημα της άσκησης που έχει συμπληρωθεί, τα πλήρη ατομικά τους στοιχεία, καθώς και αντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Η διαδικασία της επιλογής θα ολοκληρωθεί στις 27 Οκτωβρίου 2022 οπότε και θα αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Φορέα.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων στο Φορέα, υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο ψηφιακά, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, προς ekouvara@ktimatologio.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

Με την αίτηση συνυποβάλλεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και προκειμένου για άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) και σχετικό πιστοποιητικό σε ισχύ».

Περισσότερα δείτε εδώ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας