ecopress
Τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπει  την εκτός ΑΣΕΠ Πρόσληψη 50 Μηχανικών στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ. Συγκεκριμένα η τροπολογία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών... Πρόσληψη 50 Μηχανικών στην ΕΕΤΑA χωρίς ΑΣΕΠ

Τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπει  την εκτός ΑΣΕΠ Πρόσληψη 50 Μηχανικών στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ.

Συγκεκριμένα η τροπολογία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».

Η τροπολογία προβλέπει: « Για την άμεση κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., οι οποίες ανακύπτουν από την εκτέλεση των Προγραμματικών Συμβάσεων των αρ.3 και 4 του ν.4674/2020, είναι δυνατή η πρόσληψη έως 50 ατόμων κατηγορίας ΤΕ ή ΠΕ με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 24 μηνών. Οι εν λόγω προσλήψεις ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ – της έγκρισης της Επιτροπής της της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και – του άρθρου 21 του ν.2190/1994 (είναι ο νόμος του ΑΣΕΠ). Οι δαπάνες μισθοδοσίας καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 2 Το προσωπικό του παρόντος έχει τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τη σύμβαση εργασίας, το δε τεχνικό προσωπικό μπορεί να συντάσσει και να θεωρεί μελέτες και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, κατά την παρ.4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/2006). » Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) σημειώνει ότι η δαπάνη από την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των 50 ατόμων εκτιμάται στο ποσό των 1,9 εκατομμυρίων ευρώ περίπου συνολικά.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με την οποία εκφράζει την έντονη αντίθεση του στην πρόσφατη – εκπρόθεσμη – τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Στην ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και ο γενικός γραμματέας Κώστας Σάσσαλος αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Επιβεβαιωνόμαστε δυστυχώς πλήρως όταν από τις 25/2/2020 γράφαμε : «ουσιαστικά μιλάμε για προσλήψεις στις Εταιρείες αυτές, προσωπικού εκτός ΑΣΕΠ με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες και μια πλήρη επιστροφή στο πελατειακό κράτος του παρελθόντος. Ίσως αυτό να αποτελεί και τη βασική επιδίωξη της ρύθμισης κατ’ εντολή αιρετών και άλλων παραγόντων!.» Επιπρόσθετα σε αυτούς τους συμβασιούχους μηχανικούς λοιπόν, που προσλαμβάνονται για να παράσχουν τεχνική υποστήριξη στους Δήμους, αποδίδονται «αποφασιστικές αρμοδιότητες», όπως τονίζεται στην τροπολογία, και συγκεκριμένα αρμοδιότητες υπογραφής, θεώρησης και παραλαβής μελετών και τευχών διαγωνισμών. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε πλήρη αδιαφάνεια, όχι μόνο στις διαδικασίες πρόσληψης, αλλά και στις διαδικασίες ανάθεσης έργων και μελετών. Όπως επισημαίνουμε με κάθε ευκαιρία, ανοίγουν φαινόμενα «περιστρεφόμενων θυρών» καθώς ένας μηχανικός που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και έχει πρόσφατα προσληφθεί για την τεχνική υποστήριξη ενός δήμου, θα μπορεί να εξυπηρετεί συμφέροντα ιδιωτικών εταιρειών όντας ουσιαστικά πειθαρχικά ανεξέλεγκτος από τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Και αυτό γιατί μέχρι να ολοκληρωθεί όποιος έλεγχος τυχόν απαιτηθεί, ο εν λόγω συμβασιούχος μηχανικός θα έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία και θα μπορεί να ελεγχθεί μόνο σε περιπτώσεις όπου προκύπτει κάποιο βαρύτερο (π.χ. ποινικό) ζήτημα.

Σαν έτοιμοι από καιρό δηλαδή ετοιμάζουν τους αντικαταστάτες των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, για τους οποίους κανείς δε γνωρίζει πως θα επιλέγονται, πως θα αμείβονται και τι ευθύνες θα έχουν. Η «παράκαμψη» των Τεχνικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμησης των ΟΤΑ στοχεύει στην παράκαμψη και της νομιμότητας στη δόμηση, στο περιβάλλον και στη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, στο όνομα της «επιτάχυνσης» των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και των επενδύσεων.

Τα παραπάνω είναι σε άμεση συνάφεια με τη γενίκευση των Αναπτυξιακών Οργανισμών στους οποίους δύναται να εκχωρηθούν τόσο οι λειτουργίες της Τεχνικής Υπηρεσίας, όσο και της Υπηρεσίας Δόμησης κάθε Δήμου ή Περιφέρειας, την υποχρεωτική σύσταση και λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης σε κάθε Δήμο από την 1/11/2020 (χωρίς φυσικά να έχουν το απαιτούμενο προσωπικό) και την εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες με το «Μητρώο Ιδιωτών Επιβλεπόντων», το οποίο θα αναιρέσει και τα τελευταία ψήγματα Τεχνικής εργασίας και αρμοδιότητας των Διπλωματούχων Μηχανικών. Επαναλαμβάνουμε τις ομόφωνα εκφρασμένες θέσεις μας:

«Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει ομόθυμα την έντονη διαμαρτυρία του για τις συνεχιζόμενες πολιτικές υποστελέχωσης, υποβάθμισης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, υποτίμησης των Διπλωματούχων Μηχανικών και ποινικοποίησης της εργασίας τους. Οι πολιτικές αυτές είχαν και θα έχουν συντριπτικές επιπτώσεις στο Δημόσιο συμφέρον, στο περιβάλλον και στα κοινωνικά δικαιώματα. Αποφασίζουμε να εκκινήσουμε διαδικασία ενημέρωσης των συναδέλφων αλλά και της κοινωνίας για τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών, που είναι ήδη ορατά, και να εκκινήσουμε διαδικασίες κινητοποιήσεων για την αποτροπή τους με κεντρικά αιτήματα:  Προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε επικαιροποιημένα Οργανογράμματα Υπηρεσιών.

  • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, όχι στην ιδιωτικοποίηση
  • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών»

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας