ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με απόφαση του υπουργείου Οικονομιμών από 2000 έως 6000 ευρώ είναι τα πρόστιμα για παραβάτες που εμποδίζουν την πρόσβαση σε αιγιαλό,... Πρόστιμα έως 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση πρόσβασης σε αιγιαλό και παραλία

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομιμών από 2000 έως 6000 ευρώ είναι τα πρόστιμα για παραβάτες που εμποδίζουν την πρόσβαση σε αιγιαλό, παραλία. Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για παρεμπόδιση πρόσβασης έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις όχθες λιμνών και ποταμών. Τιμωρούνται οι παραβάτες για κτίσματα, τοιχία περιφράξεις, οικοδομικά υλικά, μπάζα και απορρίμματα αλλά και για σωματική και λεκτική βία.

Τις βαριές καμπάνες για παρεμπόδιση της πρόσβασης των πολιτών προς κάθε είδους υδάτινο στοιχείο προβλέπει υπουργική απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, η οποία έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή από κλιμάκια του υπουργείου, σε συνεργασία με Πολεοδομίες, Δασαρχεία, Λιμενικό και Ελληνική Αστυνομία.

Ποινές πρόστιμα και απομάκρυνση παράνομων κατασκευών στη Λίμνη Ζηρού

Βροχή η καταγγελίες στο MyCoast

Ο ελεγκτικός μηχανισμός κινείται και από τις καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής του MyCoast. Η πιο πρόσφατη επιχείρηση έγινε στη Λίμνη Ζηρού στο νομό Πρέβεζας όπου ξηλώθηκαν αμέσως κατασκευές επιχείρησης στην όχθη της λίμνης και καταλογίστηκαν πρόστιμα και διοικητικές ποινές.

MyCoast: ψηφιακή εφαρμογή για νομιμότητα σε αιγιαλούς

 

Πρόστιμα και προθεσμίες

Η απόφαση του υπουργείου  Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ενεργοποιεί τους νέους κανόνες για την πρόσβαση στις παραλίες παράλληλα με τις ποινές και τα πρόστιμα ορίζει και προθεσμίες για την άρση των στοιχείων που παρεμποδίζουν την πρόσβαση  οι οποίες είναι:

30 ημέρες για την απομάκρυνση κατασκευών μεταξύ των οποίων περιφράξεις, τοιχία κτίσματα κ.α.

1 ημέρα για την απομάκρυνση οικοδομικών υλικών, μπαζών και άλλων απορριμμάτων

3 ώρες για την παύση δραστηριότητας ή εκδήλωσης, όπως πάρτυ, δεξιώσεις γάμων κ.α.

1 ώρα για τη σωματική ή λεκτική παρεμπόδιση

Η υπουργική απόφαση 

Ολόκληρη η υπουργική απόφαση (49853/2024) με θέμα: «Παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία, καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 19 και την παρ. 10 του άρθρου 22 του ν. 5092/2024 (Α’ 33).

2.Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

3.Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

4.Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5.Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

6.Την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης και ακώλυτης πρόσβασης του κοινού στους κοινόχρηστους χώρους του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού.

7.Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύονται περιπτώσεις παρεμπόδισης της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία και ορίζονται ο τρόπος επιμέτρησης και το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στην περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 5092/2024 ως εξής:

Άρθρο 1 Περιπτώσεις παρεμπόδισης Τρόπος επιμέτρησης Ποσό προστίμου

1.Περιπτώσεις παρεμπόδισης κατά την έννοια της περ. 10 της παρ. 22 του ν. 5092/2024, συνιστούν ιδίως:

α) Οποιαδήποτε κατασκευή, όπως ενδεικτικά:

αα) κτίσματα,

αβ) τοιχία,

αγ) ζαρντινιέρες,

αδ) περιφράξεις παντός τύπου, περιλαμβανομένων των ανεμοφρακτών και των καλαμωτών.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο της κατασκευής. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, το πρόστιμο της παρούσας τετραπλασιάζεται.

β) Η τοποθέτηση κινητού στοιχείου που δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα, όπως ενδεικτικά:

βα) αυτοκινήτων,

ββ) μοτοσυκλετών,

βγ) άλλων βαρέων τροχήλατων οχημάτων,

βδ) τεντών, με τρόπο που τα ανωτέρω αποτρέπουν την διέλευση του κοινού προς τη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που παρεμποδίζεται. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο των αντικειμένων που παρεμποδίζουν τη διέλευση.

γ) Η ρίψη μπάζων, οικοδομικών υλικών και κάθε είδους απορριμμάτων σε σημεία διέλευσης του κοινού προς τη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, το πρόστιμο της παρούσας διπλασιάζεται.

δ) Η άσκηση κάθε είδους δραστηριότητας ή εκδήλωσης, ατομικής ή συλλογικής, επαγγελματικής ή μη, μόνιμης ή προσωρινής, κατά τρόπο που κωλύει την άμεση πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται.

ε) Κάθε είδους σωματική ή λεκτική παρεμπόδιση, η οποία αποτρέπει τη διέλευση του κοινού προς τη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ευρώ).

2.Η παράλειψη του παραβάτη να άρει την παρεμπόδιση εντός των προθεσμιών της παρούσας λογίζεται ως νέα, αυτοτελής κύρωση.

Η προθεσμία, ανά κατηγορία παράβασης, ορίζεται ως εξής:

α) για την απομάκρυνση κατασκευών της περ. α) της παρ. 1, τριάντα (30) ημέρες,

β) για την απομάκρυνση κινητών στοιχείων της περ. β) της παρ. 1 και μπάζων, οικοδομικών υλικών και κάθε είδους απορριμμάτων της περ. γ) της παρ. 1, μία (1) ημέρα,

γ) για την άσκηση δραστηριότητας ή εκδήλωσης της περ. δ) της παρ. 1, τρεις (3) ώρες,

δ) για την άσκηση σωματικής ή λεκτικής παρεμπόδισης της περ. ε) της παρ. 1, μία (1) ώρα.

3,Αν ο παραβάτης παρεμποδίζει την πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα διαπράττοντας περισσότερες από τις παραβάσεις της παρ. 1, επιβάλλεται ενιαίο πρόστιμο, του οποίου η επιμέτρηση επιμερίζεται αναλόγως της παράβασης.

4,Αν δύο ή περισσότεροι, διαπράττοντας παραβάσεις της παρ. 1, παρεμποδίζουν την πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα, τα πρόστιμα της παρ. 1 επιμερίζονται αναλόγως της συμμετοχής κάθε παραβάτη.

5,Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να υπολείπονται των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ή να υπερβαίνουν τα εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

Άρθρο 2 Αναλογική εφαρμογή σε όχθες, παρόχθιες ζώνες, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού.

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά και για όχθες, παρόχθιες ζώνες, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού.

Άρθρο 3 Τελικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2024

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δείτε ολόκληρη την υπουργική απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο ΦΕΚ ΕΔΩ

 

Άμεση επέμβαση και απομάκρυνση παράνομων κατασκευών στη Λίμνη Ζηρού

Συντονισμένη επέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Δασαρχείου και της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στη Λίμνη Ζηρού στο νομό Πρέβεζας όπου επιχείρηση είχε καταλάβει παράνομα τμήμα της όχθης της λίμνης και των υδάτων. Ο ελεγκτικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε έπειτα από καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής MyCoast και αφού εντοπίστηκαν παραβάσεις μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες ο παράνομα καταλειφθείς χώρος σφραγίστηκε και επιβλήθηκαν οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος.

Πιο αναλυτικά, κατά την αυτοψία του μεικτού ελεγκτικού κλιμακίου διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυθαίρετων καταλήψεων τριών τμημάτων εντός των υδάτων και της όχθης της λίμνης με πρόχειρες ξύλινες κατασκευές (προβλήτα κ.ά.) συνολικού εμβαδού 120 τετραγωνικών μέτρων για χρήση κανό-καγιάκ.

Άμεσα συντάχθηκε το Τοπογραφικό Διάγραμμα και Έκθεση Αυτοψίας ενώ επιδόθηκαν το Πρωτόκολλο Άρσης και Απομάκρυνσης Αυθαίρετων Κατασκευών. Ήδη προχώρησε η διαδικασία σφράγισης του χώρου και επιδόθηκε πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ, ενώ έπονται μέτρα μέσα στις επόμενες ημέρες και για το δασικό τμήμα από τη Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας για όμορες ξύλινες εξέδρες και στέγαστρα.

Επιπλέον, απαγορεύτηκε η είσοδος εντός αυτού με σχετική σήμανση καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας στον χώρο αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις εντοπισμού παραβάσεων στις παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλών και παραλιών κατά τους ελέγχους, η διαδικασία προβλέπει:

– την έκδοση του σχετικού προστίμου εντός της ημέρας το οποίο με βάση τον νέο αυστηρό νόμο που θεσπίστηκε πριν από λίγους μήνες, ανέρχεται στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που θα κατέβαλε ο επιχειρηματίας για ένα έτος αν είχε συνάψει σύμβαση.

– την άμεση απομάκρυνση- εντός 48 ωρών- όλων των παράνομων ομπρελοκαθισμάτων καθώς και τα κατασκευών με ευθύνη του επιχειρηματία. Αν αυτό δεν γίνει, τότε την ευθύνη απομάκρυνσης την αναλαμβάνει ο Δήμος.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας