ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει άμεσες προσλήψεις μηχανικών και με νέα εγκύκλιο δίνει οδηγίες για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης... Στον αέρα ξανά οι ΥΔΟΜ των Δήμων – νέα εγκύκλιος ΥΠΕΣ και διορισμοί μηχανικών

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει άμεσες προσλήψεις μηχανικών και με νέα εγκύκλιο δίνει οδηγίες για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) των Δήμων. Στο μεταξύ η διοικητική υποστήριξη των Δήμων έχει λήξει από τις 31 Μαρτίου 2023, δεν έχουν γίνει διαδημοτικές συνεργασίες και στελέχωση των ΥΔΟΜ με βάση τον πρόσφατο νόμο και για μία ακόμη φορά είναι στον αέρα η διεκπεραίωση των πολεοδομικών υποθέσεων, οικοδομικών αδειών και επενδύσεων.

 

Στην μακροσκελή εγκύκλιο 25 σελίδων, που εξέδωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει ότι διορίζονται  στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων άμεσα 679 μηχανικοί (τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες) από τις λίστες παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την πλήρωση επιπλέον 257 θέσεων μηχανικών των τριών αυτών ειδικοτήτων, ώστε να καλυφθούν συνολικά 936 θέσεις εργασίας μηχανικών στις υποστελεχωμένες ΥΔΟΜ. Οι νέες προσλήψεις  αφορούν τόσο σε Δήμους που λειτουργούν Υπηρεσίες Δόμησης και στο νέο καθεστώς θα εξυπηρετούν Δήμους που δεν έχουν ΥΔΟΜ μέσω προγραμματικών συμφωνιών διαδημοτικών συνεργασιών,  όσο και για τη σύσταση νέων ΥΔΟΜ από Δήμους.

Τοποθέτηση των μηχανικών στις ΥΔΟΜ από τους Δήμους

Σχετικά σημειώνεται στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ότι από τις άμεσες προσλήψεις μηχανικών οι μέρος των διοριστέων της προκήρυξης 13Κ/2021, (647 μηχανικοί), «οι οποίοι αντιστοιχούν στις εγκρίσεις προσλήψεων του Ε.Π.Π. 2020, δύναται με πρωτοβουλία των οικείων δήμων, και συγκεκριμένα με απόφαση των Δημάρχων, να τοποθετηθούν στις Υ.ΔΟΜ, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την επίτευξη της επάρκειας στελέχωσης τους, αλλά και γενικότερα για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς για το έτος αυτό, στην εκδοθείσα εγκριτική πράξη δεν προσδιορίζεται η οργανική μονάδα τοποθέτησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού».

Εν αναμονή των νέων προσλήψεων, που το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι θα γίνουν άμεσα, των ενεργειών των Δήμων να εφαρμόσουν τη νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΣ για τις ΥΔΟΜ και άλλων διοικητικών και οργανωτικών απαιτήσεων αλλά και του χρόνου που θα απαιτηθεί οι νέοι υπάλληλοι να ενσωματωθούν και να είναι παραγωγικοί στο έργο των ΥΔΟΜ εκτιμάται ότι τα προβλήματα θα συνεχίζονται για μεγάλο μεταβατικό διάστημα μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Διαδημοστικές συνεργασίες

Σημαντικές είναι οι προβλέψεις του νόμου, για τις οποίες αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι:

-Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί στις Υ.ΔΟΜ. των Ο.Τ.Α.  βαθμού σε άλλη υπηρεσία του οικείου δήμου, εάν το εναπομείναν προσωπικό δεν καλύπτει την ελάχιστη στελέχωση της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 97 Α

-Επισημαίνεται ότι οι δήμοι που δέχονται διοικητική υποστήριξη οφείλουν έως την 1η.4.2023, με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010, να συνδράμουν κάθε δήμο που ασκεί για λογαριασμό τους τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

Εγκύκλιος: πως θα εφαρμοστεί ο νέος νόμος

Σημειώνεται ότι η νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΣ την οποία υπογράφουν ο υπουργός Μ. Βορίδης και ο αν. υπουργός Σ. Πέτσας αναφέρεται στην εφαρμογή της νέας ρύθμισης που ψηφίστηκε στη Βουλή. Συγκεκριμένα  «με το άρθρο 83 του ν. 5021/2023 (Α’ 31), το οποίο έχει έναρξη ισχύος από 1η.1.2023, αντικαταστάθηκε το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87), με σκοπό την αποσαφήνιση βασικών εννοιών, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την απρόσκοπτη λειτουργία των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τους δήμους της χώρας. Το εν λόγω άρθρο, ισχύει μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), με το οποίο θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία και οργάνωση των Υ.ΔΟΜ., καθώς και τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστον στελέχωση αυτών».

Επιγραμματικά με τις διατάξεις του νέου άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010

α. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες προσδιορίζονται ποιοι δήμοι από 1.1.2023 έχουν Υ.ΔΟΜ. και ποιοι δήμοι, από την ίδια ημερομηνία, δεν έχουν και δεν μπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι για τις Υ.ΔΟΜ. των δήμων της έδρας κάθε νομού και τις Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούσαν την 31.12.2022 τεκμαίρεται η λειτουργία τους ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης1.

β. Προσδιορίζονται οι δήμοι που θα συνεχίσουν να παρέχουν διοικητική υποστήριξη σε όσους δήμους από την 1.1.2023 δεν μπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. Επιπλέον, καθορίζονται και οι υποχρεώσεις αυτών που θα συνεχίσουν να δέχονται διοικητική υποστήριξη3.

Για τις Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούν, αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικό φόρτο εργασίας ή σημειώνεται σημαντική καθυστέρηση στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους θεσπίζεται δυνατότητα λήψης μέτρων για την αποσυμφόρησή τους και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων δόμησης.

γ. Εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης για τη λειτουργία των Υ.ΔΟΜ. και καθορίζονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι δήμοι για να την ανακτήσουν, εάν χάσουν αυτό το ελάχιστο επίπεδο στελέχωσης.

δ. Εξειδικεύεται η ενίσχυση των δήμων που λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. και παρέχουν διοικητική υποστήριξη σε άλλο δήμο, με ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, με τριετή πρόβλεψη. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζεται ένα πλέγμα διατάξεων για την κατά προτεραιότητα ενίσχυση των Υ.ΔΟΜ. με προσωπικό, τη συνεχή παρακολούθηση του στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών αυτών και την πρόβλεψη διαδικασιών ενίσχυσης, σε περίπτωση μείωσής του.

ε. Εξειδικεύεται ο ρόλος των συναρμόδιων φορέων για την ορθή διασφάλιση της λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ. της χώρας, δηλαδή των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Οι προσλήψεις μηχανικών

Ειδικά για την «Ενίσχυση Υ.ΔΟΜ. με τακτικό προσωπικό» στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι:

«Προσλήψεις τακτικού προσωπικού στον πλαίσιο των Ε.Π.Π. 2020-2023: Οι προσλήψεις που εγκρίθηκαν για τις κρίσιμες ειδικότητες της ελάχιστης στελέχωσης προς ενίσχυση των Υ.ΔΟΜ., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον οικείο Δήμο, στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων (Ε.Π.Π.) για τα έτη 2021 και 2022 πρόκειται να ολοκληρωθούν άμεσα, καθώς αυτές που αντιστοιχούν στον Ε.Π.Π. 2021, μαζί με αυτές που αφορούν στον Ε.Π.Π 2020, συμπεριελήφθησαν στην 13Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, τα οριστικά αποτελέσματα της οποίας έχουν ήδη εκδοθεί και τα στοιχεία των επιτυχόντων έχουν διατεθεί στους δήμους, από το Δεκέμβριο 2022, προκειμένου να προβούν άμεσα στο διορισμό τους.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα οριστικά αποτελέσματα της ανωτέρω προκήρυξης, αναμένεται να προσληφθούν στους δήμους συνολικά 430 μηχανικοί των κρίσιμων ειδικοτήτων (τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες). Επίσης, η πλειοψηφία των προσλήψεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π.Π. 2022 για τις συγκεκριμένες ειδικότητες μηχανικών, πρόκειται να υλοποιηθούν από τους πίνακες επιλαχόντων της συγκεκριμένης προκήρυξης, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2022. Πρόκειται για επιπλέον 249 προσλήψεις, εκ των οποίων οι 217 θα υλοποιηθούν από τους πίνακες επιλαχόντες της προκήρυξης 13Κ/2021. Συνεπώς η ενίσχυση των δήμων με μηχανικούς των τριών, κρίσιμων για την ελάχιστη στελέχωση, ειδικοτήτων θα ανέλθει συνολικά σε 679 άτομα (Ε.Π.Π. 2020-2022), με 647 εξ’ αυτών να ολοκληρώνονται χωρίς να απαιτηθεί νέα προκήρυξη.

Επιπρόσθετα έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες για την πλήρωση επιπλέον 257 θέσεων μηχανικών των τριών αυτών ειδικοτήτων, οι οποίες εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π.Π. 2023, αυξάνοντας τον αριθμό των προσλήψεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των Ε.Π.Π. της τελευταίας τετραετίας σε 936.

Ειδικότερα ως προς τη στελέχωση των Υ.ΔΟΜ. σημειώνεται ότι, από τις ανωτέρω προσλήψεις, αυτές θα ενισχυθούν κατά το μέρος που οι ίδιοι οι δήμοι αιτήθηκαν προσλήψεις για τις συγκεκριμένες οργανικές μονάδες στο πλαίσιο των Ε.Π.Π. 2021­2023, επί τη βάσει των οποίων και εκδόθηκε η σχετική εγκριτική πράξη. Επισημαίνεται, δε, ότι μέρος των διοριστέων της προκήρυξης 13Κ/2021, οι οποίοι αντιστοιχούν στις εγκρίσεις προσλήψεων του Ε.Π.Π. 2020, δύναται με πρωτοβουλία των οικείων δήμων, και συγκεκριμένα με απόφαση των Δημάρχων, να τοποθετηθούν στις Υ.ΔΟΜ, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την επίτευξη της επάρκειας στελέχωσης τους, αλλά και γενικότερα για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς για το έτος αυτό, στην εκδοθείσα εγκριτική πράξη δεν προσδιορίζεται η οργανική μονάδα τοποθέτησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού».

Τι λέει η νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

Τα θέματα για τα οποία δίνει αναλυτικές οδηγίες η νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΣ είναι:

Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)

-Γενικό μέρος

-Εισαγωγή

-Δήμοι που έχουν Υ.ΔΟΜ

– Δήμοι που δεν έχουν ΥΔΟΜ

-Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

-Στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης

-Προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης

-Δήμοι που έχουν Υ.ΔΟΜ από 1.1.2023 λόγω πλήρωσης των προϋποθέσεων ελάχιστης στελέχωσης στις 31.12.2022

-Διαπίστωση της επάρκειας ή μη της ελάχιστης στελέχωσης των Υ.ΔΟΜ που λειτουργούν από 1.1.2023

-Ενίσχυση Υ.ΔΟΜ. με τακτικό προσωπικό

-Παράρτημα

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας