ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Ανατέθηκε από το ΥΠΕΝ στο ΤΕΕ  το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητας Κτιρίου»  και «Ταυτό­τητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας»,  με προθεσμία ολοκλήρωσης έως 31-12-2020,... Ταυτότητα Κτιρίου: σε 20 ημέρες, για υπαγωγές αυθαίρετων & μεταβάσεις ακινήτων

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Ανατέθηκε από το ΥΠΕΝ στο ΤΕΕ  το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητας Κτιρίου»  και «Ταυτό­τητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας»,  με προθεσμία ολοκλήρωσης έως 31-12-2020, ώστε το νέο ψηφιακό σύστημα να είναι έτοιμο να λειτουργήσει από τις αρχές του νέου έτους.

Όπως το ΥΠΕΝ έχει ανακοινώσει και θεσμοθετήσει στη Βουλή από την κανονική έναρξη λειτουργίας της, η Ταυτότητα Κτιρίου  θα αποτελεί προϋπόθεση για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της τακτοποίησης των αυθαιρέτων (της κατηγορίας 1 έως 4 και για τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 που εξαιρέθηκαν από την διακοπή υπαγωγής έως το 2025 με τις ρυθμίσεις του πρόσφατου πολεοδομικού νομοσχεδίου) δείτε εδώ  , όπως επίσης για όλα τα νέα κτίρια και  για υφιστάμενα κτίρια στις κάθε είδους δικαιοπραξίες (μεταβιβάσεις, μισθώσεις κλπ).

Η νέα απόφαση του ΥΠΕΝ, που υπογράφει ο υφυπουργός Δημήτρης Οικονόμου αναφέρει ότι «το Ηλεκτρονικό Μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 υλοποιείται με το Πληροφοριακό Σύ­στημα «Ταυτότητα Κτιρίου»,  που αποτελεί ολοκληρω­μένο πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, σύμφω­να με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4495/2017. Πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους Μηχανικούς και τους πολίτες και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» ορίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό Επι­μελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων της παρούσας».

20 ευρώ ανά πιστοποιητικό

Η καταχώρηση της Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτό­τητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας στο πληρο­φοριακό σύστημα υλοποιείται ατελώς, προβλέπει η απόφαση του ΥΠΕΝ ενώ σημειώνεται ότι «ο πάροχος του πληροφοριακού συστήματος, δηλαδή το ΤΕΕ  δικαιούται την είσπραξη ποσοστού ανταπόδοσης μόνο για την έκδοση πιστοποιητικών μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου». Το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε είκοσι ευρώ (20 €) ανά εκδιδόμενο πιστοποιητικό».

Προβλέπεται ότι στο ψηφιακό μητρώο της Ταυτότητας κτιρίου θα έχουν πρόσβαση οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί, οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» στο πλαίσιο των καθηκόντων τους,  οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι των φορέων αυτών ενώ διαβαθμισμένη πρόσβαση χωρίς πιστοποίηση  αλλά μόνον σε ορισμένα πεδία  της πλατφόρμας για έλεγχο και διασταύρωση στοιχείων ακινήτων θα έχουν και οι πολίτες.

Ειδικότερα για την είσοδο  στο σύστημα εξουσιοδοτημένων μηχανικών  προβλέπει η απόφαση του ΥΠΕΝ ότι «απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την πιστοποίησή τους ως χρηστών. Η πιστοποίηση διενεργείται με ευ­θύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και αφορά στην ταυ­τοποίηση του χρήστη για τον οποίο ζητείται η έκδοση λογαριασμού ως Μηχανικού, σύμφωνα με τα στοιχεία των μητρώων και τις μεταβολές τους που κατά νόμο τη­ρεί και ενημερώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο».

Αυθαίρετα και μεταβιβάσεις

Όπως έχει ανακοινώσει το ΥΠΕΝ από το Νοέμβριο του 2019, που προώθησε σχετική νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή:

 • Η τακτοποίηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνον όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει ολοκληρώσει την ηλεκτρονική ταυτότητα της ιδιοκτησίας του, δηλαδή η μη έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ισοδυναμεί με μη τακτοποίηση της αυθαιρεσίας.Επομένως, για την μεταβίβαση του ακινήτου του, προϋπόθεση η τακτοποίηση και η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας.
 • Για να διευκολυνθεί η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας για όσο το δυνατόν περισσότερες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, γραφεία κ.ο.κ), η ρύθμιση καθιερώνει και την ηλεκτρονική ταυτότηταγια αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες.
 • Σε περιπτώσεις αυθαιρεσιώνσε κοινόχρηστους  χώρους οικοδομών διακρίνονται δύο περιπτώσεις:1) η περίπτωση ιδιοχρησίας της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, όπου υπόχρεος για την τακτοποίηση και την καταβολή του ειδικού ενιαίου προστίμου είναι ο ιδιοκτήτης που ιδιοχρησιμοποιεί την αυθαίρετη κατασκευή και

2) η περίπτωση όπου γίνεται κοινή χρήση  του κοινόχρηστου χώρου, στον οποίον ευρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, η οποία θα ρυθμισθεί στο επόμενο διάστημα με υπουργική απόφαση.

 • Καθορίζεται τι περιλαμβάνει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής:
 1. το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου ευρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,
 2. τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
 3. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,
 4. το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
 5. δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
 6. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση,
 7. το δελτίο δομικής τρωτότητας,
 8. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφ’ όσον απαιτούνται,
 9. το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Ολόκληρη η απόφαση για το Πληροφοριακό σύστημα της  «Ταυτότητας Κτιρίου»

Ολόκληρη η απόφαση του ΥΠΕΝ ανάθεσης στο ΤΕΕ του πληροφοριακού συστήματος  «Ταυτότητας Κτιρίου»  και «Ταυτό­τητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας» έχει ως εξής:

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338

Ανάθεση υλοποίησης ηλεκτρονικής πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου της παρ. 2 του άρ­θρου 53 του ν. 4495/2017 και τέλους ανταπόδοσης.

ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του δευτέρου κεφαλαίου του ν. 4495/ 2017 (Α’ 167) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 53.
 2. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ­νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδη­γίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
 3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
 4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ­λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
 5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ­βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη­τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
 8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» (Β’ 3107).
 9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)], όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο­λογισμού.
 10. Τις διατάξεις του ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (Α’ 161).
 11. Τις διατάξεις του π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνι­κού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (Α’ 17), αποφασί­ζουμε:

Άρθρο 1

Ανάθεση υλοποίησης πληροφοριακού συστήματος

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 υλοποιείται με το Πληροφοριακό Σύ­στημα «Ταυτότητα Κτιρίου» που αποτελεί ολοκληρω­μένο πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, σύμφω­να με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4495/2017. Πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους Μηχανικούς και τους πολίτες και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» ορίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό Επι­μελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων της παρούσας.

Άρθρο 2

Λειτουργίες πληροφοριακού συστήματος

Το Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» συμμορφώνεται με τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη­ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα», της υπό στοιχεία Φ.40.4/1/989/2012 υπουργικής απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301), όπως ισχύει.

Το Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητας Κτιρίου» αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών όπου περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες:

α) σχεδιασμός και υλοποίηση κατάλληλων, ανεξάρτη­των, υπολογιστικών υποδομών και αποθετηρίου εφαρ­μογών ΤΠΕ, που θα είναι συμβατές και θα αξιοποιούν τις δημόσιες υποδομές υπολογιστικού νέφους (Cloud) και αντίστοιχες υπηρεσίες «Cloud computing» (IaaS, PaaS, SaaS: Infrastructure, Platform, Software, as a Service) του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud ή G-Cloud) για την φιλοξενία των απαραίτητων δεδομένων και εφαρμογών και για την παροχή των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση ηλεκτρονι­κών υπηρεσιών,

β) δημιουργία (σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, ανάπτυξη εφαρμογών, έναρξη και παρακολούθηση λει­τουργίας, συντήρηση και υποστήριξη χρηστών) ολο­κληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την κατα­γραφή, καταχώρηση, διαχείριση, επεξεργασία, διάθεση (μέσω διαδικτύου) και χρήση του συνόλου των πληρο­φοριών και των ροών εργασιών για όλες τις διαδικασίες και στάδια, από την υποβολή μέχρι την έκδοση, που αφο­ρούν στο θεματικό αντικείμενο της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και κατάλληλο μηχανισμό (λογισμικό) αναζήτησης, επι­σκόπησης και διάθεσης μέσω διαδικτύου.

Η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυ­τότητας Κτιρίου» εξειδικεύεται στα εξής:

 1. Δημιουργία Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων Ταυτό­τητας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας που θα διαχειρίζεται το περιεχόμενο των φακέλων και το σύνολο των εκδιδόμενων Πιστοποιη­τικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4495/2017 και περιλαμβάνει: α) Σχεδιασμό της ΒΔ (ανάλυση απαιτήσεων, σχεσιακό διάγραμμα (ERD), εννοιολογικό σχεδιασμό/μοντελοποίη- ση, λογικό σχεδιασμό, φυσικό/λειτουργικό σχεδιασμό, μοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων). β) Υλοποίηση, εγκατάσταση εφαρμογών και μηχα­νισμών ασφάλειας συμβατών με το G-Cloud, με αξιο­ποίηση αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) και υποστήριξη της λει­τουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν.
 1. Δημιουργία εφαρμογής για την διαβαθμισμένη πρό­σβαση των χρηστών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ρόλους και αρμοδιότητές τους, στις υπηρεσίες του Πλη­ροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητας Κτιρίου».
 2. Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και παρακολού­θησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.
 3. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών του συστήματος.
 4. Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ΒΔ και των εφαρμογών.
 5. Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης των χρηστών του συστήματος.
 6. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υπο­στήριξης των συστημάτων (εφαρμογές και δεδομένα).
 7. Η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυ­τότητα Κτιρίου» θα γίνει στη βάση κοινών κανόνων δια- λειτουργικότητας με τη χρησιμοποίηση ανοικτών διεπαφών, πρωτοκόλλων και μορφοτύπων (συγκεντρωτικά: ανοικτά πρότυπα), ώστε να δίνεται στις αρμόδιες για τον έλεγχο της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας υπηρεσίες η δυ­νατότητα αυτονομίας και ευελιξίας στη διαχείριση του ψηφιακού του περιεχομένου.

Άρθρο 3

Τεχνικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας αυτής.

Το Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που απαρτίζεται από επιμέρους διαδικτυακές και τοπικές υπηρεσίες και περιλαμβάνει:

α) Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS).

β) Σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών.

γ) Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών που θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και τα στάδια μέχρι την έκδοση του Πιστοποιητικού Πλη­ρότητας Ταυτότητας Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

δ) Υπηρεσίες καταλόγου για την αναζήτηση δεδομένων. ε) Εξυπηρετητές (application servers) διάθεσης των δεδομένων και υποστήριξης υπηρεσιών για την εκτέ­λεση άλλων διεργασιών σε αυτά (π.χ. μετασχηματισμός, οπτικοποίηση, αναζήτηση, μεταφόρτωση).

στ) Σύστημα διαχείρισης γεωχωρικών πληροφοριών για την αναζήτηση και απεικόνιση των δεδομένων (GIS) τοπικά και μέσω διαδικτύου.

ζ) Σύστημα διαχείρισης και απεικόνισης διαδικτυακού περιεχομένου.

Άρθρο 4

Δικαιώματα χρήσης, διαδικασία εγγραφής και τρόπος πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητας Κτιρίου»

 1. Το πληροφοριακό σύστημα εφαρμόζει συγκεκριμέ­νη πολιτική ασφαλείας και κατάλληλες τεχνικές διαχεί­ρισης των δεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται η απρό­σκοπτη λειτουργία του ως ασφαλούς πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι κατηγορίες χρηστών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Η προσβασιμότητα στη διαδικτυακή πύλη του πλη­ροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» γίνεται σύμφωνα με την παρ. 7 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία υΑπ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρ­νησης» (Β’ 1301).
 1. Χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτό­τητα Κτιρίου» είναι:

α) οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί, β) οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι των φορέων αυτών.

 1. Η κατηγοριοποίηση και διαχείριση χρηστών αντι­μετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του Παραρτήματος Ι και του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπό στοιχεία Υαπ/φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) απόφασης. Το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Απλοί Χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει φυ­σικά και νομικά πρόσωπα, η πρόσβαση των οποίων στο σύστημα πραγματοποιείται χωρίς να απαιτούνται ειδι­κές διαδικασίες, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

β) Πιστοποιημένοι χρήστες του πληροφοριακού συ­στήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»: Η ομάδα αυτή περι­λαμβάνει τους ακόλουθους χρήστες, η πρόσβαση των οποίων στο σύστημα πραγματοποιείται κατόπιν ειδικής διαδικασίας εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους και ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν δοθεί από τον πάροχο του συστήματος, στο πλαίσιο των κανόνων ασφαλείας του: αα. Εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί για την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών.

ββ. Υπάλληλοι λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχουν αρμοδιότη­τα ελέγχου της Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

γ) Εποπτεύοντες του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που σύμφωνα τις προβλεπόμενες από τον Οργανισμό του Φορέα τους αρμοδιότη­τες, έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» και αξιοποιούν τα σχετικά στοιχεία που παρέχονται από αυτό. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη λει­τουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» και με μέριμνα του παρόχου, θα ενσωματωθεί η παραπάνω λειτουργία μέσω εφαρμογής διαχείρισης και θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες εκπαίδευ­σης και ενημέρωσης των υπαλλήλων των αρμόδιων υπη­ρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

δ) Διαχειριστές του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»: στην ομάδα αυτή περιλαμβάνο­νται υπάλληλοι του ΤΕΕ που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα του συστήματος (δεδο­μένα χρήσης, γεωχωρικά δεδομένα, παραμετροποίησης, καταγραφής μεταβολών κ.λπ.), με δυνατότητα ανάλυσης, εξαγωγής και μεταφοράς τους.

Η δομή του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότη­τα Κτιρίου» και η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων που εισάγονται σε αυτό επιτρέπουν την διαβαθμισμένη ανάκτηση πληροφοριών και δεδομένων.

 1. Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: πρόκειται για τις σε­λίδες της διαδικτυακής πύλης στις οποίες η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα. Στο χώρο αυτόν περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

α) Ο οδηγός χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου».

β) Οι διαδικασίες πρόσβασης, εγγραφής, ταυτοποίη­σης και αναγνώρισης των χρηστών ανάλογα με τα δι­καιώματα πρόσβασης.

γ) Το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την έκδοση πράξεων οικοδομικών αδειών.

 1. Για την εκχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων οι πι­στοποιημένοι χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους πα­ρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμε­νοι τους όρους χρήσης του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου»:

α) Στην περίπτωση αρμόδιων στελεχών δημόσιων φο­ρέων, ταυτοποιούνται, τουλάχιστον με επίπεδο εμπιστο­σύνης 2, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) απόφασης. Ειδικότερα, η πρόσβαση των στελεχών των αρμόδιων Υπηρεσιών θα γίνεται με συνδυασμό κωδικών πρόσβα­σης (user name – password) που θα εκχωρεί ο πάροχος του συστήματος, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Προϊ­στάμενου κάθε υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι καταγράφονται και αποκτούν δικαιώματα πρόσβασης ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Με δεδομένο ότι οι κωδικοί είναι προσωπικοί, σε περίπτωση υπηρεσιακής μετακίνησης των υπαλλήλων, ο πάροχος του συστήματος ενημερώ­νεται εγγράφως για την μεταβολή από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας.

β) Για την είσοδο εξουσιοδοτημένων μηχανικών απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την πιστοποίησή του ως χρήστη. Η πιστοποίηση που διενεργείται με ευ­θύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και αφορά στην ταυ­τοποίηση του χρήστη για τον οποίο ζητείται η έκδοση λογαριασμού ως Μηχανικού, σύμφωνα με τα στοιχεία των μητρώων και τις μεταβολές τους που κατά νόμο τη­ρεί και ενημερώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο.

Άρθρο 5

Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας, όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα δεδομένα που αναφέρονται στα άρθρα 52 έως και 61 του ν. 4495/2017

Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα «Ταυτό­τητα Κτιρίου» για την ηλεκτρονική υποβολή Ταυτότη­τας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας γίνεται, σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση. Για την πρόσβαση στα ανωτέρω συστήματα απαιτείται η χορήγηση από τον διαχειριστή του συστήματος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβα­σης, οι οποίοι είναι προσωπικοί και χορηγούνται μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες. Το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης που χορηγείται σε κάθε χρήστη είναι μοναδικό και συνδέεται μαζί του μονοσήμαντα. Ο πιστοποιημένος χρήστης, οφείλει να τηρεί την μυ­στικότητα των κωδικών και είναι υπεύθυνος για κάθε καταχώρηση, μεταβολή και διαγραφή δεδομένων που διενεργείται με τους κωδικούς που του έχουν χορηγηθεί.

Το πληροφοριακό σύστημα καταγράφει τις ενέργειες και τον χρόνο που τις πραγματοποιεί ο εξουσιοδοτημέ­νος χρήστης. Η τήρηση των δεδομένων αυτών γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα αρχεία καταγραφής ενεργειών και γεγο­νότων διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα για την περίπτωση αναδρομής σε ενέργειες του παρελθόντος.

Εκτός των ανωτέρω αναλυτικών καταγραφών των ενεργειών, το πληροφοριακό σύστημα θα καταγράφει και θα καθιστά διαθέσιμα μέσω κατάλληλων εφαρμο­γών στους αρμόδιους ανάλογα με την προβλεπόμενη διαβάθμιση (μηχανικούς, πολίτες και στελέχη Υπηρεσιών Δόμησης) τα απαραίτητα δεδομένα για την ιχνηλασιμότητα διαφόρων διακριτών ενεργειών όπως η υποβολή δηλώσεων Ταυτότητας κτιρίου ή Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, η μεταβολή αυτών, η έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας κ.λπ.

Ο πάροχος του πληροφορικού συστήματος αναστέλ­λει άμεσα την πρόσβαση σε πιστοποιημένο χρήστη, εφόσον διαπιστωθεί κακόβουλη εισαγωγή ή μεταβο­λή δεδομένων. Το σχετικό έγγραφο με την τεκμηρίωση της κακόβουλης χρήσης του πληροφοριακού συστή­ματος κοινοποιείται στις εποπτεύουσες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στα αρμό­δια Πειθαρχικά Όργανα του ΤΕΕ για την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν. 4495/2017.

Άρθρο 6

Διαλειτουργικότητα

Το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» θα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστή­ματα, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) απόφασης.

Το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» θα έχει πρόσβαση με όρους διαλειτουργικότητας στα διαθέ­σιμα πληροφοριακά συστήματα Δηλώσεων Αυθαιρέτων, e-Άδειες, Αμοιβές Μηχανικών, Ελληνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61του ν. 4495/2017.

Άρθρο 7

Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβαλλόμενων Ψηφιακών Αρχείων

Στο πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» υποβάλλονται ηλεκτρονικά ψηφιακά αρχεία περιγρα­φικών και γεωχωρικών δεδομένων, για όλα τα κείμε­να, πίνακες, σχέδια και διαγράμματα που απαιτούνται, υποβολή δήλωσης Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και έκδοση Πιστο­ποιητικού Πληρότητας.

Τα ψηφιακά αρχεία περιγραφικών και όπου απαιτείται γεωγραφικών πληροφοριών, υποβάλλονται ως εξής: α) Αρχεία από υπάρχοντα έγγραφα ή σχέδια που δεν είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή και δεν δημιουργούνται από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης αίτησης:

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ψηφιοποιούνται σε μορφή PDF, με ανάλυση τουλάχιστον 300 x 300 dpi, να είναι ευανάγνωστα και να μην έχουν αλλοίωση των αναλογιών των διαστάσεων.

β) Αρχεία που παράγονται από τους εξουσιοδοτη­μένους μηχανικούς στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης αίτησης:

Τα αρχεία αυτά πρέπει υποχρεωτικά να παράγονται σε εκτυπώσιμη μορφή PDF, να φέρουν σε ενσωματωμένη εικόνα την σφραγίδα και την υπογραφή των αντίστοιχων εξουσιοδοτημένων μηχανικών και να μην έχουν αλλοίω­ση των αναλογιών των διαστάσεων.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις παρόχου ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος, και τέλος ανταπόδοσης

1. Οι γενικές υποχρεώσεις του παρόχου είναι οι ακό­λουθες:

α) Να υποστηρίζει την λειτουργία του πληροφορια­κού συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, προσαρμογές αποδοτικότητας και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκο­πτης και αποδοτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζό­μενα στην παρούσα.

β) Να προωθήσει την φιλοξενία του πληροφοριακού συστήματος (εφαρμογές και δεδομένα) σε κεντρικό χώρο φιλοξενίας (g-cloud), σε συνεννόηση με το Υπουρ­γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ) Να συντηρεί τον εξοπλισμό και το λογισμικό του συστήματος έτσι ώστε αυτά να μπορούν να διαθέτουν τις τελευταίες εκδόσεις εφόσον απαιτηθεί, ώστε να εξα­σφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια.

δ) Να προσαρμόζει τις λειτουργίες του «Ταυτότητα Κτιρίου» ώστε να ενσωματώνονται αλλαγές νομοθεσίας που αφορούν την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς Διη­ρημένης Ιδιοκτησίας και του ελέγχου της Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιο­κτησίας και θα προβαίνει σε αναβαθμίσεις και προσθή­κες λειτουργικότητας σε συνεννόηση και σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ε) Να προβαίνει κατόπιν ενημέρωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε διορθώσεις του λογι­σμικού όταν απαιτείται. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προβαίνει σε αναβαθμί­σεις του λογισμικού με ενσωμάτωση νέων λειτουργιών ή την αναβάθμιση των υπαρχόντων σε τακτικά διαστήματα κάθε έξι (6) μήνες.

στ) Να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Στατιστική Υπηρεσία.

ζ) Να διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης και ενημέ­ρωσης των χρηστών του συστήματος.

η) Να αναλαμβάνει την υποστήριξη των Μηχανικών και των αρμόδιων υπηρεσιών στη λειτουργία και χρήση του συστήματος.

 1. Η καταχώρηση της Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτό­τητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας στο πληρο­φοριακό σύστημα υλοποιείται ατελώς. Ο πάροχος του πληροφοριακού συστήματος, για την άσκηση των ανω­τέρω υποχρεώσεων, δικαιούται την είσπραξη ποσοστού ανταπόδοσης μόνο για την έκδοση πιστοποιητικών μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου». Το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε είκοσι ευρώ (20 €) ανά εκδιδόμενο πιστοποιητικό.

Άρθρο 9

Κυριότητα, διαχείριση και δομή

Η κυριότητα του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυ­τότητα Κτιρίου» ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εποπτεία της λειτουργίας του ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4495/2017 και τις ειδικό­τερες προβλέψεις του οργανισμού του Υπουργείου Πε­ριβάλλοντος και Ενέργειας και της κείμενης νομοθεσίας.

Η διαδικτυακή πύλη του «Ταυτότητα Κτιρίου» θα είναι προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση e-building.gov.gr, την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι

οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες της Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Στη διαδικτυακή πύλη του «Ταυτότητα Κτιρίου» η δομή, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες διαχείρισης του περιεχομένου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα ορι­ζόμενα στην παρ. 5 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301).

Άρθρο 10

Ολοκλήρωση υλοποίησης

Η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» θα έχει ολοκληρωθεί έως και την 31-12-2020.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο­σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δείτε ολόκληρη την απόφαση του ΥΠΕΝ στο ΦΕΚ εδώ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας