ecopress
Σε έργα ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμιση, ανακαινίσεων και επισκευών, συνολικού προϋπολογισμού 36,5 εκατ. ευρώ αφορούν έξι  διαγωνισμοί για 19 δομές Υγείας στο κέντρο και... ΤΑΙΠΕΔ: «τρέχουν» διαγωνισμοί έργων 36.5 εκατ. ευρώ, σε υποδομές Υγείας

Σε έργα ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμιση, ανακαινίσεων και επισκευών, συνολικού προϋπολογισμού 36,5 εκατ. ευρώ αφορούν έξι  διαγωνισμοί για 19 δομές Υγείας στο κέντρο και την Περιφέρεια, που έχει προκηρύξει ως αναθέτουσα αρχή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και «τρέχουν» οι προθεσμίες για την  υποβολή προσφορών και την ανάδειξη αναδόχων υλοποίησής τους.

Πρόκειται για έργα κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,  αναβάθμισης της λειτουργίας 5 Νοσοκομείων, 13 Κέντρων Υγείας και 1 Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Οι έξι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη και σύμφωνα με τις επίσημες προκηρύξεις οι προθεσμίες υποβολής προσφορών «τρέχουν» διαδοχικά από τις 10 Απριλίου έως τις 11 Μαΐου 2023. Τους διαγωνισμούς προκηρύσσει ως αναθέτουσα αρχή η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. ΤΑΙΠΕΔ,  η οποία έχει εκδώσει και αναρτήσει τις σχετικές προκηρύξεις. Το ΤΑΙΠΕΔ  σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία «ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχων»,  που είναι οι κατά περίπτωση υγειονομικές διοικήσεις και το υπουργείο Υγείας.

Οι διαγωνισμοί

Οι  διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. ΤΑΙΠΕΔ) και είναι σε εξέλιξη είναι οι εξής:

-«Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας (ΚΥ) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΠΩΝΑ, ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (ΠΠΙ) ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ»
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 4.603.793,97
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

-«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ»
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 5.313.582,48
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

-«Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Τ.Ε.Π. Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΚΑΙ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»»
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 6.190.614,97
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 9η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

-«Προσωρινή Μετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε ΤΕΠ και Αναδιαρρύθμιση της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) του Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»»
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 3.667.280,74
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ..

-«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΣΠΑΤΩΝ»
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 15.310.218,79
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ..

-«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 1.341.944,64
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών

Οι προκηρύξεις που εξέδωσε το ΤΑΙΠΕΔ και αναρτήθηκαν στη “Διαύγεια”  τις οποίες υπογράφει ο εντεταλμένος σύμβουλος Παναγιώτης Σταμπουλίδης αναφέρουν:

-τους όρους διεξαγωγής των διαγωνισμών,

-τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,

-τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές,

-τον τρόπο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ  ή έντυπης υποβολής στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ,

-τις προθεσμίες υποβολής και αποσφράγισης προσφορών.

-τα χρονοδιαγράμματα εντός των οποίων πρέπει να υλοποιηθούν τα έργα

-τις διαδικασίες άσκησης και προθεσμίες εξέτασης  τυχόν προσφυγών.

Σε όλους τους διαγωνισμούς προβλέπεται ότι η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών, όπως δημοσιοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔ έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας (ΚΥ) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΠΩΝΑ, ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (ΠΠΙ) ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ»

Η Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Θηβών 196 – 198, 182 33, Αττική) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «» (45210000-2 – Εργασίες κατασκευής κτιρίων, 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), με προϋπολογισμό €3.712.737,07, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: €4.603.793,97).

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) (Καραγιώργη Σερβίας 6, Αθήνα, 10562, +30 210 3274400, tender@hraf.gr) αποτελεί τη Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Ν. 3986/2011 και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και του Δικαιούχου του Προγράμματος και Υπουργείου Ευθύνης, «Υπουργείου Υγείας», εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων (ΠΠΙ) που θα συνεισφέρει στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://hradf.com καθώς και στην ιστοσελίδα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (URL): https://www.2dype.gov.gr/. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον, τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: ……… και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Τυχόν έντυπη υποβολή πραγματοποιείται στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, ΤΚ 10562). Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 98 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας το εξής στάδιο:

-Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά – Μελέτη» και «Οικονομική Προσφορά», την 10/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ως κριτήρια ποιοτικής επιλογής έχουν τεθεί α) η καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, β) η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και δ) συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στην Διακήρυξη έχουν επίσης τεθεί οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού των υποψήφιων οικονομικών φορέων, όπως ορίζονται στον ν. 4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης, το ποσό της οποίας θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό ύψους €74.254,74, ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 360 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2813/30.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).». Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Δείτε την προκήρυξη  ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ»

Η Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Μεζούρλο, Λάρισα, τ.κ. 411 10) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ» (CPV: 45210000-2 – Εργασίες κατασκευής κτιρίων & CPV 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), με προϋπολογισμό €4.285.147,16, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: €5.313.582,48).

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) (Καραγιώργη Σερβίας 6, Αθήνα, 10562, +30 210 3274400, tender@hraf.gr) αποτελεί τη Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5Β του ν.3986/2011 και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και του Δικαιούχου του Προγράμματος και Υπουργείου Ευθύνης, Υπουργείου Υγείας, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην υλοποίηση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση και Ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας  Αλμυρού, Αργαλαστής και Βελεστίνου» με αξιολόγηση μελέτης.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://hradf.com καθώς και στην ιστοσελίδα της Διοίκησης 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (URL): https://www.dypethessaly.gr. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον, τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: [•] και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Τυχόν έντυπη υποβολή πραγματοποιείται στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, ΤΚ 10562). Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 98 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας το εξής στάδιο:

-Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά – Μελέτη» και «Οικονομική Προσφορά», την 11ηΑπριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ..

Ως κριτήρια ποιοτικής επιλογής έχουν τεθεί α) η καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, β) η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και δ) συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στην Διακήρυξη έχουν επίσης τεθεί οι υποχρεωτικοί και δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού των υποψήφιων οικονομικών φορέων, όπως ορίζονται στον ν.4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης, το ποσό της οποίας θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό ύψους €85.702,94, ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Οι προσφορές ισχύουν για δεκαπέντε (15) μήνες από την από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2813/30.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).». Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Τ.Ε.Π. Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΚΑΙ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»»

Η Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (Ζαχάρωφ, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Τ.Ε.Π. Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΚΑΙ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»» (CPV: 45210000-2 – Εργασίες κατασκευής κτιρίων & CPV 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), με προϋπολογισμό € 4.992.431,43, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 6.190.614,97).

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) (Καραγιώργη Σερβίας 6, Αθήνα, Τ.Κ. 10562, +30 210 3274400, tender@hraf.gr) αποτελεί τη Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5Β του ν.3986/2011 και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και του Δικαιούχου του Προγράμματος και Υπουργείου Ευθύνης, Υπουργείου Υγείας, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής.

Αντικείμενο του Έργου είναι η ανακαίνιση και η  αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων  Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» και Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» με στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο των εργασιών επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της λειτουργικότητας των Τ.Ε.Π. μέσω της προσαρμογής τους στο «πρότυπο ΤΕΠ».

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://hradf.com καθώς και στην ιστοσελίδα της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (URL): http://www.1dype.gov.gr/. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον, τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 198800  και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 9η Μάϊου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Τυχόν έντυπη υποβολή πραγματοποιείται στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, Τ.Κ. 10562). Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 98 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας το εξής στάδιο:

-Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά – Μελέτη» και «Οικονομική Προσφορά», η 9η Μάϊου 2023, ημέρα Τρίτη καιώρα 11.00 π.μ..

Ως κριτήρια ποιοτικής επιλογής έχουν τεθεί α) η καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, β) η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και δ) συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στην Διακήρυξη έχουν επίσης τεθεί οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού των υποψήφιων οικονομικών φορέων, όπως ορίζονται στον ν.4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης, το ποσό της οποίας θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό ύψους €99.848,63, ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2813/30.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).». Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσωρινή Μετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε ΤΕΠ και Αναδιαρρύθμιση της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) του Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»»

Η Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (Ζαχάρωφ, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Προσωρινή Μετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε ΤΕΠ και Αναδιαρρύθμιση της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) του Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»» (CPV: 45210000-2 – Εργασίες κατασκευής κτιρίων & CPV 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), με προϋπολογισμό € 2.957.484,47, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 3.667.280,74).

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) (Καραγιώργη Σερβίας 6, Αθήνα, Τ.Κ. 10562, +30 210 3274400, tender@hraf.gr) αποτελεί τη Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5Β του ν.3986/2011 και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και του Δικαιούχου του Προγράμματος και Υπουργείου Ευθύνης, Υπουργείου Υγείας, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην υλοποίηση του έργου: «Προσωρινή Μετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε ΤΕΠ και Αναδιαρρύθμιση της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) του Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»» με αξιολόγηση μελέτης.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://hradf.com καθώς και στην ιστοσελίδα της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (URL): http://www.1dype.gov.gr/. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον, τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 198792 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Τυχόν έντυπη υποβολή πραγματοποιείται στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, Τ.Κ. 10562). Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 98 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας το εξής στάδιο:

-Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά – Μελέτη» και «Οικονομική Προσφορά», την 10η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 11.00 π.μ..

Ως κριτήρια ποιοτικής επιλογής έχουν τεθεί α) η καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, β) η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και δ) συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στην Διακήρυξη έχουν επίσης τεθεί οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού των υποψήφιων οικονομικών φορέων, όπως ορίζονται στον ν.4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης, το ποσό της οποίας θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό ύψους €59.149,69, ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2813/30.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).». Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΣΠΑΤΩΝ»

Η Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΣΠΑΤΩΝ» (CPV: 45210000-2 – Εργασίες κατασκευής κτιρίων & CPV 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), με συνολικό προϋπολογισμό €12.346.950,64, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: €15.310.218,79).

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) (Καραγιώργη Σερβίας 6, Αθήνα, Τ.Κ. 10562, +30 210 3274400, tender@hraf.gr) αποτελεί τη Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5Β του ν.3986/2011 και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και του Δικαιούχου του Προγράμματος και Υπουργείου Ευθύνης, Υπουργείου Υγείας, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής.

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των Κέντρων Υγείας, που θα συνεισφέρει στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με αξιολόγηση μελέτης.

Το συνολικό Έργο υποδιαρείται σε τρία (3) τμήματα τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.4412/2016, ήτοι στα ακόλουθα: (α) Τμήμα Α το οποίο περιλαμβάνει τα ΚΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΚΥ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, (β) Τμήμα Β το οποίο περιλαμβάνει τα ΚΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΚΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ και (γ) Τμήμα Γ το οποίο περιλαμβάνει τα ΚΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ.  Η περιγραφή και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των τμημάτων αναλύονται ειδικότερα στο άρθρο 11.3 της Διακήρυξης και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://hradf.com καθώς και στην ιστοσελίδα της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (URL): http://www.1dype.gov.gr/. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον, τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς (i) το Τμήμα Α: 198776, (ii) το Τμήμα Β: 198777, και (iii) το Τμήμα Γ: 198778 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Τυχόν έντυπη υποβολή πραγματοποιείται στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, Τ.Κ. 10562). Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 98 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας το εξής στάδιο:

-Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά – Μελέτη» και «Οικονομική Προσφορά», την 11η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 11.00 π.μ..

Ως κριτήρια ποιοτικής επιλογής έχουν τεθεί α) η καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, β) η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και δ) συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στην Διακήρυξη έχουν επίσης τεθεί οι υποχρεωτικοί και δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού των υποψήφιων οικονομικών φορέων, όπως ορίζονται στον ν.4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση ξεχωριστής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανά τμήμα στο οποίο συμμετέχει ο κάθε οικονομικός φορέας, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης, το ποσό των οποίων θα πρέπει να ανέρχεται για το τμήμα Α σε 94.089,04€ (ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά), για το τμήμα Β 89.382,98€ (ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά) και για το τμήμα Γ 63.467,00€ (εξήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει να είναι ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Οι προσφορές ισχύουν για δεκαπέντε (15) μήνες από την από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2813/30.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).». Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Απόφαση τροποποίησης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στο πλαίσιο της από 27.03.2023 Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» (ΑΔΑΜ: 23PROC012368510 2023-03-27).

Αναφορικά με την Διακήρυξη (στο εξής η «Διακήρυξη») Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» (ΑΔΑΜ: 23PROC012368510 2023-03-27, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 198312), με Αναθέτουσα Αρχή την Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή το ΤΑΙΠΕΔ, αποφασίζουμε την τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ως ακολούθως:

Ο όρος 2.3 της Διακήρυξης τροποποιείται ως εξής:

«Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28/04/2023, ημέρα Παρασκευή το ΤΑΙΠΕΔ παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 05/05/2023, ημέρα Παρασκευή».

Ο όρος 15.3 της Διακήρυξης τροποποιείται ως εξής:

«Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 12/09/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Διενεργούσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.»

Ο όρος 18 της Διακήρυξης τροποποιείται ως εξής:

«Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12.05.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12.05.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.», και αντικαθίστανται όλα τα σημεία της Διακήρυξης στα οποία γίνεται σχετική αναφορά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 27 Μαρτίου 2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012368510 2023-03-27).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας