ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Από την  γενική γραμματεία Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, ενεργοποιείται νέα διαδικασία τακτοποίησης των λατρευτικών χώρων θρησκευτικών κοινοτήτων, που λειτουργούν σε κάθε... Τακτοποίηση αυθαίρετων λατρευτικών χώρων με βεβαίωση μηχανικού

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Από την  γενική γραμματεία Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, ενεργοποιείται νέα διαδικασία τακτοποίησης των λατρευτικών χώρων θρησκευτικών κοινοτήτων, που λειτουργούν σε κάθε είδους κτιριακές εγκαταστάσεις επί δεκαετίες, χωρίς νόμιμη οικοδομική άδεια.

Εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Θρησκευμάτων Γεωργίου Καλαντζή κινεί τις διαδικασίες για την τακτοποίηση και την εξασφάλιση της νομιμότητας της λειτουργίας των αυθαίρετων λατρευτικών χώρων θρησκευτικών κοινοτήτων.

ΔΕΙΤΕ εδώ τη νέα εγκύκλιο για την τακτοποίηση αυθαίρετων λατρευτικών χώρων

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι: -«όλες οι θρησκευτικές κοινότητες (πλην αυτών, των κατ’άρθρο 3Σ κλιμάτων της Ανατολικής του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας) ειδικά για χώρους λατρείας που στερούνται παντελώς άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, μπορούν να αιτηθούν την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη νόμιμη λειτουργία τους και την ένταξη των υπευθύνων θρησκευτικών λειτουργών τους στο μητρώο που τηρεί η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων»

Ειδικότερα η γενική γραμματεία Θρησκευμάτων καλεί τις  θρησκευτικές κοινότητες να αδειοδοτήσουν τους χώρους λατρείας που λειτουργούσαν πριν από τις 9 Αυγούστου 1955, πριν δηλαδή από την έναρξη ισχύος του συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, ώστε το κτίσμα να θεωρείται νομίμως υφιστάμενο.

Πρόκειται για περίπου 500 χώρους σε όλη την Ελλάδα (η πλειονότητά τους, σε χρήση μουσουλμάνων στη Θράκη), και οι υπόλοιποι εξ αυτών της Καθολικής Εκκλησίας, των Ορθοδόξων Αρμενίων, των μουσουλμάνων της Θράκης (τεμένη, τεκέδες, μεστζίτ, τζεμ, τζεμεβί) και των Δωδεκανήσων, Εβραϊκές Συναγωγές, ναοί των παλαιοημερολογιτών και των προτεσταντών.

Προ του 1955

-«Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι οι χώροι λατρείας να λειτουργούν συνεχώς και αδιαλείπτως στο συγκεκριμένο κτίριο ή τμήμα του επί μακρό χρονικό διάστημα, και τουλάχιστον πριν την 09-08-1955, μέχρι και σήμερα. Ήτοι, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης είναι η έναρξη χρήσης του χώρου ως χώρου λατρείας πριν από την 09-08-1955 (μέχρι και σήμερα), σε κτίριο που προφανώς έχει ανεγερθεί προ της ημερομηνίας αυτής, ήτοι προ της έναρξης ισχύος του συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, ώστε να θεωρείται νομίμως υφιστάμενο» σημειώνεται στην εγκύκλιο της γενικής γραμματείας Θρησκευμάτων και ειδικότερα σημειώνεται ότι:

-«Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου δημόσιου έγγραφου από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα και τα τετραγωνικά μέτρα (κατά κανόνα δημόσιο, όπως συμβολαίων, λεγάτων, αφιερωματικών εγγράφων, αποφάσεις περί δημοτικών τελών, βεβαιώσεις ΟΤΑ, εκκαθαριστικά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κλπ), χωρίς να εξαιρούνται όμως και τα ιδιωτικά, τα οποία θα κριθούν κατά περίπτωση (πχ λογαριασμοί ΔΕΗ, αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων κλπ). Άλλως, απαιτείται σχετική βεβαίωση μηχανικού, όπου θα αναφέρονται η ακριβής θέση, ο χρόνος ανέγερσής του, η νομιμότητά του λόγω παλαιότητας, ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να εξυπηρετηθεί και τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του (επιφάνεια)».

 

Μετά του 1955

Για την τακτοποίηση λατρευτικών χώρων κατασκευής μετά του 1955 η εγκύκλιος σημειώνει ότι «εξυπακούεται ότι εφόσον το κτίριο είναι μεταγενέστερο του 1955, οι ενδιαφερόμενες θρησκευτικές κοινότητες οφείλουν να ακολουθούν τις διαδικασίες που ορίζει η με αρ. πρωτ. 118939/Θ1/19-7-2016 (ΑΔΑ:76774653ΠΣ-5Ω9), κοινή εγκύκλιος των Υπουργείων Π.Ε.Θ., ΕΣ.Δ.Α., ΠΕ.ΕΝ. και ΥΓΕΙΑΣ και να υποβάλλουν πλήρη σειρά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατά τις κείμενες διατάξεις». ΔΕΙΤΕ εδώ την εγκύκλιο περι χορήγησης άδειειας χώρων θρησκευτικής λατρειάς για κατασκευές

Ασφάλεια και η υγεία των συναθροιζόμενων

Στην εγκύκλιο της γενικής γραμματείας Θρησκευμάτων τεκμηριώνονται οι λόγοι, για τους οποίους κινείται η νέα διαδικασία τακτοποίησης των αυθαίρετων λατρευτικών χώρων και αναλυτικά σημειώνεται ότι αυτοί είναι:

-Tο γεγονός ότι πολλοί παλαιοί χώροι λατρείας διάφορων θρησκευτικών κοινοτήτων, ακόμα και ιστορικών (οι οποίες κοινότητες μάλιστα έχουν ήδη προσλάβει νομική προσωπικότητα ως θρησκευτικά ή εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4301/2014) δεν έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ακόμα και λόγω δυσλειτουργιών του ως άνω νομοθετικού καθεστώτος αδειοδότησης χώρων λατρείας (που ήρθησαν τελικώς μόνο κατόπιν της νομοθετικής μεταβολής – άρθρο 27 ν.3467/2006), και παρά ταύτα λειτουργούν διαρκώς και αδιαλείπτως επί πολλές δεκαετίες, εξυπηρετούντες λατρευτικούς σκοπούς των οικείων κοινοτήτων.

-Το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός από αυτούς τους λατρευτικούς χώρους είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν ακόμα και πριν την έναρξη ισχύος του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (1938-1939).

-Την ανάγκη να διευθετηθεί μια διαρκής και πολύχρονη εκκρεμότητα περί της νομιμότητας της λειτουργίας τους, η οποία χωρίς να έχει αμφισβητηθεί ευθέως από τη δημόσια διοίκηση ή να έχει διακοπεί η λειτουργία τους, δημιουργεί σοβαρά πρακτικά προβλήματα στις σχέσεις των θρησκευτικών κοινοτήτων και των δημοσίων υπηρεσιών και στην καθημερινή λειτουργία και αποστολή των κοινοτήτων αυτών, χωρίς να επιβαρυνθούν οι κοινότητες αυτές με υπέρμετρα έξοδα για τη διευθέτησή της, που ενδεχομένως να οδηγούν σε αδυναμία απόλαυσης των δικαιωμάτων τους ή σε διατήρηση της εκκρεμότητας αυτής.

-Το γεγονός ότι δεν υφίσταται λόγος δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλει την άνευ άλλου τινός ανατροπή αυτής της επί μακρόν παγιωμένης κατάστασης σε βάρος των διοικουμένων και την προσβολή της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης τους.

-Την ανάγκη καταχώρησης στο τηρούμενο μητρώο των υπευθύνων θρησκευτικών λειτουργών των χώρων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των ληξιαρχείων για τις ιερουργίες με αστικές συνέπειες που τελούν και να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη αλλά και τα πάσης φύσεως δικαιώματα των πολιτών.

-Το γεγονός ότι η τυχόν διατήρηση αυτής της εκκρεμούς κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε προσβολή των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των θρησκευομένων και των θρησκευτικών κοινοτήτων, χωρίς να δικαιολογείται από την αρχή της αναλογικότητας,

-Την ανάγκη να προστατευθεί η ασφάλεια και η υγεία των συναθροιζόμενων πιστών στους χώρους λατρείας, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις και τη νομιμότητα ή μη των οικοδομών που αυτές ορίζουν ανά κατηγορία και χρόνο κατασκευής τους.

-Το γεγονός ότι οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα μπορεί να αιτηθεί οποτεδήποτε, κατά τις κείμενες συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις και τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες, την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χώρου λατρείας, εφόσον προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά.

-Το ειδικότερο νομοθετικό πλαίσιο για τους ναούς που ανήκουν στην κανονική δικαιοδοσία και στα κλίματα της κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και των λοιπών, εντός ή εκτός Ελλάδος, ομόδοξων Εκκλησιών του Χριστού, Πατριαρχείων, Μητροπόλεων ή Μονών, που είναι ενωμένες δογματικώς με τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και τηρούν, όπως και εκείνη, απαρασαλεύτως τους Ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνες και τις Ιερές Παραδόσεις, θα διευθετήσει το υπάρχον επί μακρόν εκκρεμές ζήτημα με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για κάθε παλαιό χώρο λατρείας. Η διαπιστωτική αυτή πράξη θα επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και θα επιφέρει όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες.

Διαπιστωτικές πράξεις

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε ήδη στις πρώτες διαπιστωτικές πράξεις νόμιμης λειτουργίας ήδη λειτουργούντων χώρων προσευχής ιστορικών θρησκευτικών κοινοτήτων της Ελλάδας. Πρόκειται για πέντε εκκλησίες των Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος και τρία ιστορικά, μουσουλμανικά τεμένη σε Κω και Ρόδο, δύο νησιά όπου ζουν περίπου 3.000 Eλληνες μουσουλμάνοι. Οι άδειες δόθηκαν για το Ντεφτεντάρ Τζαμί και το Χασάν Πασά Τζαμί στην Κω, καθώς και για το Τέμενος Ιμπραήμ Πασά στη Ρόδο. Συνολικά, υπολογίζεται ότι περίπου 500 χώροι λατρείας που λειτουργούν επί δεκαετίες στην Ελλάδα, δεν έχουν την απαραίτητη άδεια.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας