Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και στη Διαύγεια η προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων, μέσω ΑΣΕΠ πλήθους ειδικοτήτων, μεταξύ... Μετανάστευσης: ψηφιακά οι αιτήσεις για 370 προσλήψεις-όλες οι ειδικότητες

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και στη Διαύγεια η προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων, μέσω ΑΣΕΠ πλήθους ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων μηχανικών, νομικών οικονομολόγων και εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων.Οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και αφορούν σε θέσεις  217 ατόμων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 66 ατόμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 87 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται 60 θέσεις για προσωπικό στα έξι ΚΥΤ της χώρας, 170 θέσεις για τις δομές στην ενδοχώρα και 140 θέσεις για τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι συμβάσεις απασχόλησης θα είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία και αφορούν στην πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, (όπως  οικονομικού, διοικητικού, νομικών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών κ.α.) αλλά και γενικών καθηκόντων καθίσταται αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, των δομών φιλοξενίας στην ενδοχώρα και των νέων υπηρεσιών του υπουργείου (Τεχνική Υπηρεσία, Ειδικές Γραμματείες).

Με προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την πρόσληψη 217 ατόμων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 66 ατόμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 87 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα,  καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», που θα βρουν στη διεύθυνση δείτε εδώ,  με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου διατίθεται η αίτηση και να την υποβάλουν στην ίδια εφαρμογή επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 07/12/2020 και ώρα 23.59 μ.μ.

Για τις θέσεις που αφορούν στα ΚΥΤ και τις δομές φιλοξενίας προβλέπεται υποχρεωτικά η ύπαρξη εντοπιότητας των υποψηφίων – σε επίπεδο δήμου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση (υπ’ αριθ. ΜΑ 1/2020) για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου, ως κατωτέρω:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες δεκαεπτά (217) θέσεις.

Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις.

Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ογδόντα επτά (87) θέσεις.

Ειδικοτήτων: ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ:

Το αντικείμενο απασχόλησης των προσλαμβανόμενων ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ αφορά στην υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής (της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Αρχής Προσφυγών, της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το π.δ. 122/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής” (Α’149), όπως ισχύει.

Ειδικότερα, για τις θέσεις που προβλέπονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας και Προσωρινής υποδοχής) επισημαίνεται ότι οι προσληφθέντες θα κληθούν σε καθημερινή βάση να παρέχουν βοηθητικές εργασίες επί του πεδίου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Δομών φιλοξενίας Προσωρινής Φιλοξενίας και Προσωρινής Υποδοχής με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και την παροχή αξιοπρεπών υλικών συνθηκών υποδοχής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράτυπα στη χώρα, με γνώμονα τον σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους. Η εργασία τους θα παρέχεται καθημερινά σε χώρους υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι ενδέχεται να λειτουργούν σε συνθήκες υπερπληθυσμού, λόγω αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση με την περιγραφή των θέσεων εργασίας και τις διαδικασίες πρόσληψης


ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας