ecopress
Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 «τρέχει» η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «υλοποίηση επενδύσεων για εξοικονόμηση ύδατος», του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που... ΥΠΑΤ: «τρέχει» χρηματοδότηση 150.000 έως 500.000 ευρώ για αγροτικά έργα

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 «τρέχει» η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «υλοποίηση επενδύσεων για εξοικονόμηση ύδατος», του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που παρέχει χρηματοδότηση από 150.000 έως 500.000 ευρώ για έργα και μηχανολογικό εξοπλισμό σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις με επιδότηση έως 85%.

Το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ» είναι ένα σημαντικό Πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ (Μέτρο 4.1.2.) και όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης, Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ έχει ενεργοποιηθεί με εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού. Το πρόγραμμα επιδοτεί την υλοποίηση επενδύσεων, που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση νερού και είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων που γίνονται δεκτές έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 επισημαίνει ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης. Οι αναλυτικές πληροφορίες για την ταυτότητα του προγράμματος, τα επιλέξιμα έργα και τους όρους συμμετχοής, που δημοσιοποιεί  ο  Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ έχουν ως εξής:

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το πρόγραμμα καλύπτει:

α) Δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού όπως αρδευτικά συστήματα δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ μηχανολογικός εξοπλισμός π.χ αγωγοί μεταφοράς που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση,

β) εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλλά και του κόστους της άρδευσης, όπως φωτοβολτάικό σύστημα ή φορητή αυτόνομη εγκατάσταση, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου.

γ) γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους π.χ σωληνώσεις αντλία γεννήτρια ηλεκτρολογικός πίνακας και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής π.χ μικρό αντλιοστάσιο

δ) επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών ενδεικτικά αλλαγή αντλίας γεννήτριας ηλεκτρολογικού πίνακα

ε) δεξαμενές χωμάτινες μεταλλικές κ.λπ, που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής όμβρια για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) φυσικά πρόσωπα,

β) νομικά πρόσωπα και

γ) συλλογικά σχήματα αγροτών τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση.

Προϋποθέσεις αίτησης

-Για να μπορεί να υποβάλει αίτηση ένας αγρότης φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος να έχει υποβάλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το έτος 2020 να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενος.

-Τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου θα πρέπει να έχουν υποβάλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το 2020 να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα να έχουν διάρκεια κατ ελάχιστον 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια, ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση και να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

-Τα συλλογικά σχήματα, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και ΚοινΣΕπ θα πρέπει: οι μεν αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚοινΣΕπ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο, τα δε λοιπά συλλογικά σχήματα να είναι αναγνωρισμένα, να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος, να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης, μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ και κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

-Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα και να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

Προϋπολογισμός – Ποσοστά ενισχύσεων

Όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ανέρχεται σε 150.000 ευρώ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ για τα συλλογικά σχήματα μπορεί να ανέλθει στις 200.000 ευρώ, με δυνατότητα αύξησης έως 500.000 ευρώ, με προϋποθέσεις.

Η ένταση στήριξης για τη δράση μπορεί να ανέλθει έως και 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, των περιφερειών, την κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση και τη δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος.

Αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Πληροφορίες

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας φορέων και δαπανών μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ: www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας