ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με επιδότηση από 65 έως και 100% για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, το ΥΠΕΝ  προκηρύσσει δεύτερο κύκλο της δράσης «Αντικατά­σταση συστημάτων... ΥΠΕΝ: εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες με επιδότηση έως 100%

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με επιδότηση από 65 έως και 100% για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, το ΥΠΕΝ  προκηρύσσει δεύτερο κύκλο της δράσης «Αντικατά­σταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση του κό­στους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συ­στημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε περιοχές της Αττικής.

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιό­δου, μέσω της αντικατάστασης του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο σε οικιακά συστήματα θέρμανσης και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής με χαμηλή διείσδυση φυσικού αε­ρίου και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη του προγράμματος.

Προθεσμίες

Οι προθεσμίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τη νέα προκήρυξη του ΥΠΕΝ είναι:

-Η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από τους υπο­ψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους έως την 28 Μαΐου 2021, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης.

Σχετικά σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερο­μηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης επιχορήγησης. Επίσης ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης μπορεί να συντμηθεί, στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης δύναται να υποβληθούν στο φορέα πιστοποίη­σης, το αργότερο έως:

– 30 Ιουλίου 2021, για όλες τις περιπτώσεις, όπου η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης έλαβε χώρα έως και την 30η Ιουνίου 2021,

– 28 Ιανουαρίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις, όπου η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης έλαβε χώρα από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30η Δεκεμ­βρίου 2021 και

– 29 Ιουλίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις, όπου η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης έλαβε χώρα από την 2η Ιανουαρίου 2022 έως και την 30η Ιου­νίου 2022.

Η υποβολή δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την κα­ταβολή της επιχορήγησης μετά από τις ανωτέρω ημερο­μηνίες δεν θεμελιώνει δικαίωμα καταβολής οποιαδήποτε μορφής επιχορήγησης από την παρούσα προκήρυξη.

Αδιάθετοι πόροι

Η προκήρυξη  του πρώτου κύκλου της Δράσης με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ παρουσίασε μειωμένο ενδιαφέρον από επιλέξιμους ωφε­λούμενους, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των πό­ρων της Δράσης να παραμένει αδιάθετο και την ανάγκη διείσδυσης του φυσικού αερίου σε ευπαθείς ομάδες κα­ταναλωτών και εν γένει πελάτες χαμηλού εισοδήματος.

Ο προϋπολογισμός του 2ου κύκλου της Δράσης σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Δαπάνη για την επιχορήγηση της αντικατάστασης των συστημάτων θέρμανσης ανέρχεται στο ποσό των 4.689.000 €.

H δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευ­ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή στρα­τηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014 – 2020.

Κατηγορίες Ωφελουμένων 

Για τις ανάγκες της δράσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορι­σμοί:

  1. Μονοκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Στον ορισμό της μο­νοκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων μι­κτής χρήσης με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου/ημιυπόγειου/ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).
  2. Πολυκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κτηριακές μονάδες – ιδιοκτησίες με κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια ή/και κατακόρυφη διάταξη. Στον ορισμό της πολυκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων κατοικίας δύο και πλέον ορόφων με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου/ημιυπόγειου/ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).
  3. Διαμέρισμα: κτηριακή μονάδα – ιδιοκτησία εντός κτηρίου με χρήση πολυκατοικίας.
  4. Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου: το σύνο­λο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών, φρεατίων, δομικών στοιχείων και λοιπών συναφών εξαρτημάτων από και μετά το σημείο παράδοσης – παραλαβής μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων.
  5. Ωφελούμενοι της δράσης: Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη δράση.
  6. Ανάδοχος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. εγκαταστάτης ή/και προμηθευτής) που προμηθεύει εξοπλισμό ή/και υλικά, ή/και παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου καθώς και της επιθεώρησης του προς αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης και εκδίδει τα παραστατικά που προβλέπονται, τα οποία υποβάλ­λονται στον φορέα πιστοποίησης.
  7. Επιβλέπων Μηχανικός: κάθε φυσικό ή νομικό πρό­σωπο το οποίο κατέχει την οριζόμενη από το νόμο άδεια για την επίβλεψη έργων εγκαταστάσεων Φυσικού Αερί­ου, επιβλέπει την κατασκευή της εγκατάστασης, είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση της εγκατάστασης με τις διατάξεις του Κανονισμού και συμπληρώνει το έντυπο καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερί­ου – Ολοκλήρωσης Έργου.

Κατηγορίες Ωφελουμένων

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προ­ϋποθέσεις (Ωφελούμενοι της δράσης): α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, και στις ειδικές περι­πτώσεις που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή παραχωρείται δωρεάν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος).

β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΜΑΕ μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του 2ου κύκλου της δράσης,

γ) πληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα

Α/Α Κατηγορία ωφελούμενων Ποσοστό

Επιχορήγησης

1 Ατομικό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 20.000€

65%
Οικογενειακό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 230.000€

2 Δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) 100%

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυριότητα/επικαρπία) σε επιλέξιμη κα­τοικία, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα την εξασφάλιση της συναίνεσης των υπολοίπων συγκυρίων/επικαρπωτών, με τη δήλωση του Παραρτήματος Ι.

Δείτε στο ΦΕΚ, ολόκληρη την προκήρυξη του νέου κύκλου του προγράμματος

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας