ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Το υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρά στη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή και παρακολούθηση των πολύπλοκων διαδικασιών αναμόρφωσης των Δασικών Χαρτών... ΥΠΕΝ: νέο ψηφιακό εργαλείο για την αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρά στη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή και παρακολούθηση των πολύπλοκων διαδικασιών αναμόρφωσης των Δασικών Χαρτών σε όλη τη χώρα, ώστε να έχει συνολική εικόνα για τις διορθώσεις ή  απορρίψεις των αντιρρήσεων ιδιοκτητών για πρόδηλα σφάλματα και το έργο των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων., στις οποίες εκκρεμούν από το παρελθόν άνω των 150.000 υποθέσεις.

Για την παρακολούθηση της εξέλιξης των Δασικών Χαρτών το ΥΠΕΝ αναθέτει τη δημιουργία ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής «Business Intelligence», στην ιδιωτική εταιρία «ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ο.Ε.», με έδρα της Θεσσαλονίκη, έναντι αμοιβής 35.836 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρονοδιάγραμμα τμηματικής παράδοσης της πρώτης φάσης εντός τριμήνου και συνολικής παράδοσης του έργου σε οκτώ μήνες.

Οι πληροφορίες στο νέο ψηφιακό εργαλείο

Σύμφωνα με την περιγραφή  του συμβατικού αντικειμένου του έργου, ο ανάδοχος θα παράσχει υπηρεσίες, στο πλαίσιο της υποστήριξης της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών, οι οποίες θα αφορούν στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου Business Intelligence (BI), το όποιο θα τροφοδοτείται ηλεκτρονικά με πληροφορίες που θα προέρχονται από τις Διευθύνσεις Δασών της Χώρας μας και αφορούν στους δασικούς χάρτες, και θα αποτυπώνονται αριθμητικά και ποιοτικά με γεωχωρική κατανομή.

Οι πληροφορίες που θα τροφοδοτούν το νέο ψηφιακό εργαλείο θα περιλαμβάνουν ιδίως τα παρακάτω στοιχεία – πληροφορίες:

– Διευθύνσεις Δασών

– Στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω

– Αριθμός πρόδηλων σφαλμάτων που έχουν κατατεθεί έως σήμερα (ψηφιακά και έντυπα)

– Αριθμός πρόδηλων σφαλμάτων που μετατρέπονται σε αντιρρήσεις

– Αριθμός πρόδηλων σφαλμάτων που απορρίπτονται από τη Διοίκηση

– Αριθμός αντιρρήσεων που έχουν κατατεθεί (διαχωρισμός αυτών που είχαν κατατεθεί με την προηγούμενη ανάρτηση δασικών χαρτών)

– Πληροφορίες αντιρρήσεων (έκταση, τι αφορά – π.χ. λανθασμένη φωτοερμηνεία, αλλαγή χρήσης, εγκαταστάσεις, κλπ)

– Αριθμός αντιρρήσεων που αρχειοθετούνται λόγω αναμόρφωσης δασικών χαρτών

– Αριθμός Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ)  ανά Διεύθυνση Δασών

– Πληροφορίες ανά ΕΠΕΑ (Ονόματα μελών, στοιχεία επικοινωνίας)

– Τεχνική βοήθεια που έχει δοθεί ανά Διεύθυνση (ποσό, απασχολούμενα άτομα) για την διεκπεραίωση της διαδικασίας εξέτασης πρόδηλων σφαλμάτων και αναμόρφωσης δασικών χαρτών)

– Άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτηθούν προς καταγραφή και παρακολούθηση

Στην ηλεκτρονική αυτή βάση δεδομένων-πλατφόρμα δύναται, κατόπιν αιτήματος, να έχουν πρόσβαση και χρήστες οι οποίοι θα καθοριστούν από την αναθέτουσα αρχή, εκτός από τον/τους διαχειριστές.

Το διαδικτυακό εργαλείο θα προσφέρει προβολή των δεδομένων ανά Γενική Δ/νση Δασών και γεωγραφική θέση. Επιπροσθέτως, η βάση δεδομένων του εργαλείου θα επικαιροποιείται σε εβδομαδιαία βάση, δημιουργώντας παράλληλα ένα εβδομαδιαίο αρχείο καταγραφής (log file) στην διάθεση της αναθέτουσας αρχής. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε πλατφόρμα Business Intelligence που θα μπορεί να προσφέρει ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής με επίπεδα διαβαθμισμένης πρόσβασης στις πληροφορίες κατόπιν συνεννόησης.

Τεχνικές προδιαγραφές

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου το νέο σύστημα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από το ΥΠΕΝ για την επίβλεψη προόδου και γενικής κατάστασης στο ζήτημα των δασικών χαρτών. Το σύστημα συνίσταται από ένα Business Intelligence, διαδραστικό report με δυνατότητα ενσωμάτωσης (embed) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ μετά από σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Πρόσβαση σε επίπεδο προβολής δεδομένων του διαδραστικού report θα μπορούν να έχουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, χωρίς περιορισμό, ενώ η αναθετούσα αρχή θα έχει την δυνατότητα, κατόπιν συνεννόησης, επιλογής πληροφοριών που θα είναι διαθέσιμα στο κοινό και πληροφοριών προς εσωτερική χρήση. Η διαχείριση και συντήρηση της πλατφόρμας, καθώς και η ενημέρωση της βάσης δεδομένων θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, ενώ κατά την λήξη της δύναται να παραδοθούν τα πηγαία αρχεία στην αναθέτουσα αρχή για περαιτέρω εκμετάλλευση.

Το τελικό report θα αναπτυχθεί με βάση το εργαλείο Business Intelligence Microsoft Power BI και θα συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης. Θα προσφέρεται επίσης και δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών των εβδομαδιαίων αλλαγών στις καταγραφές από το αρχείο καταγραφών (log file). Το αρχείο καταγραφών θα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση και θα βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στην διάθεση της αναθέτουσας αρχής.

Παρακολούθηση σε εβδομαδιαία βάση

Στην απόφαση ανάθεσης, περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την ανάπτυξη του νέου συστήματος, μεταξύ των οποίων είναι η δημιουργία αρχείου καταγραφής σε εβδομαδιαία βάση, στην διάθεση της αναθέτουσας αρχής, η δημιουργία οδηγού ορθής χρήσης και η εκπαίδευση του προσωπικού του ΥΠΕΝ για την ορθή χρήση της πλατφόρμας.

Τμηματική παράδοση

Προβλέπεται επίσης η τμηματική παράδοση του έργου σε τέσσερις φάσεις, οι οποίες είναι:

– Παραδοτέο Α: Παράδοση διαδικτυακού εργαλείου ΒΙ, σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, ενσωματώνοντας τις πρώτες, δοκιμαστικές καταγραφές. Η παράδοση εκτιμάται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

-Παραδοτέο Β: Συγκέντρωση στοιχείων / πληροφοριών από τις αρμόδιες Δ/νσεις Δασών και πρώτη ενημέρωση του εργαλείου. Εβδομαδιαίο αρχείο καταγραφών (log file). Εκτιμάται σε 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

-Παραδοτέο Γ: Οδηγίες ορθής χρήσης του λογισμικού και εκπαίδευση προσωπικού του ΥΠΕΝ. Εκτιμάται σε 7 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

– Παραδοτέο Δ Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας Εργαλείου: Αναφορές Καλής Λειτουργίας του εργαλείου ΒΙ. Το παραδοτέο θα περιέχει κατάλογο των προβλημάτων λειτουργίας που αναφέρθηκαν και τον τρόπο αντιμετώπισής τους και αποκατάστασης της καλής λειτουργίας κατά την διάρκεια της σύμβασης. Εκτιμάται σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ποινικές ρήτρες

Η απόφαση ανάθεσης προβλέπει επίσης αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής του έργου, την πληρωμή του αναδόχου σε τρείς δόσεις με βάση την πορεία παράδοσης του έργου και ποινικές ρήτρες εις βάρος του αναδόχου, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής για καθυστερήσεις προόδου και παράδοσης του έργου.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας