ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Πρόσκληση- πρόκληση, προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες όλης της χώρας, να αποδυθούν σε αγώνα δρόμου, εφόσον έχουν προετοιμάσει ώριμες και... Πρόσκληση-«φυτίλι» σε ΟΤΑ, για νέα έργα αναπλάσεων 203,9 εκατ. ευρώ

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Πρόσκληση- πρόκληση, προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες όλης της χώρας, να αποδυθούν σε αγώνα δρόμου, εφόσον έχουν προετοιμάσει ώριμες και τεκμηριωμένες μελέτες, να καταθέσουν σχεδόν αμέσως φακέλους προτάσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουν γενναία και ζεστή χρηματοδότηση για έργα αστικών, περιβαλλοντικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της περιοχής τους, δημοσίευσε το ΥΠΕΝ.

Η πρόσκληση του ΥΠΕΝ «τρέχει» από τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, αμέσως με τη δημοσίευση  της στη Διαύγεια, αφορά στην  υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου», που χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 203, 9 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και καλύπτει μόνον νέες παρεμβάσεις και νέα έργα, που δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα χρηματοδότησης,  σε συνολικά 7 άξονες. Στις επιλέξιμες δαπάνες των έργων που θα επιλεγούν δύναται να συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες ωρίμανσης των προτάσεων.

Η πρόσκληση του ΥΠΕΝ συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων, τα τεχνικά και άλλα στοιχεία αξιολόγησης για τη χρηματοδότηση των έργων και σχετικά παραρτήματα, όπως επίσης και αυστηρό χρονοδιάγραμμα για όλες τις φάσεις του προγράμματος, ενώ υπογραμμίζεται ότι «οι ημερομηνίες είναι δεσμευτικές και ΔΕΝ δύναται να δοθεί παράταση λόγω δεσμεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Το άνοιγμα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγινε με τη δημοσίευση της στη Διαύγεια, ως  πρώτη προθεσμία συμμετοχής ορίζεται  στις  08.04.2022 για πρώτη κατάθεση φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – τυχόν Βεβαίωση Δήμου και Σύμβαση με Ανάδοχο για την ωρίμανση μελετών. To Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31.12.2025, ενώ οι  εργασίες από τους αναδόχους των έργων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30.09.2025.

Η πρόσκληση απευθύνεται προς

(α) τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας, και

(β) τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες / Οργανισμοί ΟΤΑ (ΑΑΟΤΑ) και

(γ) κάθε δημόσιο φορέα/υπηρεσία που νομιμοποιείται βάσει των αρμοδιοτήτων του, να συμμετάσχει, υποβάλλοντας σχετική πρόταση σύμφωνα με το αντικείμενο της παρούσας, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στη χρηματοδότηση των Δικαιούχων για παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών περιοχών ή ενοτήτων με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή ενοτήτων, που μπορεί να περιλαμβάνουν:

o Παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) αστικών περιοχών ή ενοτήτων, με στοιχεία εκσυγχρονισμού, λειτουργικότητας, βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακής αναβάθμισης, προώθηση της κυκλικής οικονομίας, διαχείρισης των φυσικών πόρων, υιοθέτηση «έξυπνων» εφαρμογών και καινοτόμων τεχνολογιών

o Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης/ολοκληρωμένης αναβάθμισης στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής ή / και ιστορικής σημασίας όπως π.χ. τα ιστορικά κέντρα o Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης/ολοκληρωμένης αναβάθμισης στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας

o Υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων που αξιοποιούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις «έξυπνες» εφαρμογές

Συνολικά, οι Δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν ώστε να υλοποιήσουν έργα και δράσεις με περιβαλλοντικό όφελος, καινοτόμα στοιχεία και αναπτυξιακό χαρακτήρα, ώστε να καταστούν εν ευθέτω χρόνο τεχνολογικά προηγμένες και κλιματικά ουδέτερες.

Οι 7 άξονες

Ειδικότερα, η  Πρόσκληση αφορά στρατηγικά έργα στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών περιοχών ή ενοτήτων με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή ενοτήτων, που αναπτύσσονται σε 7 άξονες ως κάτωθι:

1.Αναπλάσεις εμβληματικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν ολοκληρωμένη ανάδειξη και αναβάθμιση ιστορικών κέντρων, ή άλλων ευρύτερων αστικών περιοχών, καθώς και αναπλάσεις μεγάλων παραλιακών ή άλλων ιστορικών και σημαντικών μετώπων.

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται είναι:

α. Ανάπλαση ιστορικών κέντρων, ευρύτερη ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών, ανενεργών βιομηχανικών περιοχών κ.λπ. συμπεριλαμβανομένου του υπαίθριου Κ.Χ. και κτιριακών μονάδων (δημόσια και δημοτικά κτίρια)

β. Σημαντικές πολεοδομικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε υπαίθριους Κ.Χ. όπως δίκτυα ήπιας μετακίνησης για πεζούς και ποδηλάτες, μεγάλης κλίμακας πεζοδρομήσεις σημαντικών οδικών αξόνων, δημιουργία γραμμικών οδικών πάρκων κ.λπ.

γ. Επισκευή, αναβάθμιση και επανάχρηση κτιρίων (δημόσιων και δημοτικών κτιρίων) δ. Αποκατάσταση και αναβάθμιση όψεων μεγάλων αστικών ιστορικών μετώπων σε πλατείες, μεγάλους ή σημαντικούς οδικούς άξονες

ε. Εκτεταμένες αναπλάσεις παραλιακών μετώπων (δημόσια ή/και δημοτικά κτίρια, ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, πράσινο, λιμενικές εγκαταστάσεις, χώροι αναψυχής κ.λπ.).

2. Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιριακού αποθέματος (δημοτικών κτιρίων) οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας (διατηρητέα ή μη) καθώς και κάθε άλλου ανενεργού κτιριακού αποθέματος (αφορά σε δημόσια ή/και δημοτικά κτίρια) , αισθητική, λειτουργική και στατική αναβάθμιση κτιρίων ή/και ολόκληρων κτιριακών συνόλων (δημόσιων ή/και δημοτικών).

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται είναι:

α. Παρεμβάσεις αποκατάστασης ή/και επανάχρησης και βιοκλιματικής αναβάθμισης δημόσιων ή/και δημοτικών κτιρίων (π.χ. πράσινες στέγες, πράσινοι τοίχοι, προσθήκη θερμοκηπίων) με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, διατηρητέων και μη β. Παρεμβάσεις αισθητικής ή/και λειτουργικής αναβάθμισης κτιρίων ή και κτιριακών συνόλων (δημόσιων ή/και δημοτικών) ή/και αποκαταστάσεις όψεων κτιρίου ή κτιριακών συνόλων (δημόσιων ή/και δημοτικών)

γ. Παρεμβάσεις αποκατάστασης ή/και επανάχρησης ανενεργού κτιριακού αποθέματος (αφορά σε δημόσια ή/και δημοτικά κτίρια) με χρήση «έξυπνων εφαρμογών» και καινοτόμων τεχνολογιών ενίσχυσής τους, προς την ανθεκτικότητα τους

3. Αναπλάσεις περιοχών υδάτινων διαδρομών και δημιουργία πλέγματος πρασίνου οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν αναπλάσεις περιοχών υδάτινων διαδρομών και χώρων (ρέματα, ποταμοί, λίμνες, άλλο) και δημιουργία εκτεταμένου πλέγματος πρασίνου σε επίπεδο δήμου (στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται και ρέματα/παραρεμάτιες/παραποτάμιες/παραλίμνιες περιοχές, εκτός σχεδίου των οποίων η ανάπλαση κρίνεται αναγκαία για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του έργου ως συνοδό έργο.

Ενδεικτικά έργα και μελέτες που χρηματοδοτούνται είναι:

α. Μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, έργα για αναπλάσεις παραρεμάτιων περιοχών, παραποτάμιων περιοχών και παραλίμνιων περιοχών.

β. Παρεμβάσεις αποκάλυψης μπαζωμένων και εγκιβωτισμένων ρεμάτων και ποταμών, αποκατάσταση της κοίτης, ανάπλαση της παρακείμενης περιοχής γ. Παρεμβάσεις δημιουργίας συνολικού πλέγματος – δικτύου πρασίνου ή/και νερού, με αναβάθμιση των υφιστάμενων πράσινων χώρων, δημιουργία νέων και διασύνδεση όλων των παραπάνω με διαδρομές ήπιας μετακίνησης

4.Συνολικές στρατηγικές παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν προσδιορισμό και έργα δημιουργίας περιοχών με ειδικά χαρακτηριστικά (π.χ. περιοχές με χαμηλές ταχύτητες ή/και ήπιας κυκλοφορίας, περιοχές με εσωτερικούς δρόμους χωρίς αυτοκίνητα, κ.λπ.), καθώς και δημιουργία δικτύου ήπιων διαδρομών σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας – γειτονιάς.

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται είναι:

α. Έργα ανάπλασης κατοικημένων περιοχών και δημιουργία θυλάκων χαμηλών ταχυτήτων ή/και χαμηλών εκπομπών ρύπων (low emission zones), β. Έργα δημιουργίας περιοχών με εσωτερικούς δρόμους μόνο για πεζούς και ποδήλατα (superblocks), περιοχών με χαμηλές ταχύτητες ή/και ήπιας κυκλοφορίας, living streets, cycle streets κ.λπ.

γ. Έργα αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων για ολόκληρες γειτονιές, δημιουργία δικτύου ήπιων διαδρομών (πεζόδρομοι, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομοι), αξιοποίηση ανενεργών σιδηροδρομικών γραμμών κ.α.

5. Αναπλάσεις δημόσιου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζοδρόμων & οδών ήπιας κυκλοφορίας, διαπλατυμένων πεζοδρομίων, πλατειών, ποδηλατικών υποδομών, οριοθέτηση παρόδιας στάθμευσης, συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης κ.λπ.) καθώς και υλοποίηση συνοδών έργων στον υπαίθριο δημόσιο χώρο για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο, εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων οχημάτων/ποδηλάτων/μικροκινητικότητας, κλπ.

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται είναι:

α. Έργα ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας και της προσβασιμότητας του

δημόσιου χώρου (ως παραπάνω)

β. Έργα βιοκλιματικού σχεδιασμού υπαίθριων Κ.Χ.

γ. Αξιοποίηση ανενεργών υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών

δ. Έργα αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού και χρήση «έξυπνων» στοιχείων υπαίθριων Κ.Χ.

ε. Έργα/Παρεμβάσεις για κατασκευές, smart εφαρμογές και λοιπά στοιχεία ενίσχυσης και βελτίωσης της προσβασιμότητας υπαίθριων Κ.Χ. στ. Έργα για (ανα)κατασκευές και έξυπνες εφαρμογές αναβάθμισης των στάσεων ΜΜΜ της δημοτικής συγκοινωνίας

ζ. Έργα για την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης, μετρήσεων και διαχείρισης α) της στάθμευσης, β) της αποκομιδής απορριμμάτων, γ) της ενεργειακής κατανάλωσης, δ) των ομβρίων, ε) του νερού ποτίσματος, άλλο κ.λπ. η. Έργα οριοθέτησης παρόδιας στάθμευσης και υλοποίηση συνοδών έργων στον υπαίθριο δημόσιο χώρο για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο, εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων οχημάτων/ποδηλάτων/μικροκινητικότητας

θ. Δημιουργία ψηφιακών πλατφορμών για την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακινήσεων, δημοτικής συγκοινωνίας, τα δίκτυα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, τα δίκτυα επανάχρησης αντικειμένων και συσκευών κ.λπ.

6.Ανάπτυξη αστικού πρασίνου, που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν δίκτυα αστικού πρασίνου καθώς και εφαρμογές και δράσεις ανάπτυξης πρασίνου σε δημοτικά και δημόσια κτίρια (στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται και περιοχές περιαστικού πρασίνου εκτός σχεδίου, η ανάπλαση των οποίων κρίνεται αναγκαία για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του έργου ως συνοδό έργο).

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται είναι:

α. Δημιουργία και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων μεγάλων μητροπολιτικών πάρκων

β. Έργα ανάπλασης, ανανέωση μεγάλων, μεσαίων και μικρών χώρων πρασίνου, σε συνδυασμό με έξυπνα συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας και φυσικών πόρων

γ. Έργα δημιουργίας δικτύου pocket parks

δ. Έργα Δημιουργίας ψηφιακού χάρτη πράσινων χώρων, «πράσινων» και «μπλε» διαδρομών, και συνδυασμός με app εφαρμογή για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών μιας πόλης και την βελτίωση του city branding – συνέργεια με λοιπές λειτουργούσες app εφαρμογές

ε. Έργα δημιουργίας πράσινων οροφών και πράσινων τοίχων σε δημοτικά και δημόσια κτίρια

στ. Έργα για αντικατάσταση/εμπλουτισμό της περίφραξης με χαμηλό πράσινο, αντικατάσταση των σκληρών επιστρώσεων στους υπαίθριους χώρους στάθμευσης δημόσιων ή/ και δημοτικών κτιρίων με πράσινο, πράσινες σχολικές αυλές

7.«Εξυπνα» συστήματα και εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τα ανωτέρω για τον υπαίθριο Κ.Χ. και τα δημόσια ή/και δημοτικά κτίρια με στόχο την ορθή διαχείριση των πόρων.

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται είναι:

α. Έργα εγκατάστασης «έξυπνων» συστημάτων αναβάθμισης λειτουργίας υποδομών του υπαίθριου Κ.Χ.

β. Έργα εγκατάστασης αισθητήρων και μετρητών για την κατανάλωση και εξοικονόμηση νερού στα κτίρια

γ. Έργα εγκατάστασης συστημάτων αξιοποίησης «γκρι» νερού από δημόσια και δημοτικά κτίρια για πότισμα, πλύσιμο οδών, πλύσιμο αυτοκινήτων κ.λπ. δ. Έργα δημιουργίας υποδομών συλλογής και επανάχρησης ομβρίων υδάτων ε. Έργα δημιουργίας δημοτικής ψηφιακής Πλατφόρμας διαχείρισης υλικών και αντικειμένων (π.χ. από ανακαινίσεις και κατεδαφίσεις, συσκευές από δεύτερο χέρι).

ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ :

Στις ανωτέρω επιλέξιμες δράσεις μπορούν να εντάσσονται ΜΟΝΟ ως συνοδά και συμπληρωματικά έργα της ευρύτερης πρότασης (και όχι ως αυτούσια ή μεμονωμένα) οι παρακάτω συμπληρωματικές δράσεις :

  1. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος (δημόσιων ή/και δημοτικών κτιρίων)
  2. Έργα εγκατάστασης «έξυπνων» συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων εντός συνολικότερης ανάπλασης (π.χ. υπόγειοι κάδοι)
  3. Δημιουργία νέου κτιρίου (δημοτικού) με την επιφύλαξη των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών ενισχύσεων

Οριζόντιες κατευθύνσεις για τις δράσεις των ανωτέρω Έργων/Παρεμβάσεων

o Έργα εξασφάλισης ή βελτίωσης της προσβασιμότητας – σε ΚΧ ή κτίρια (δημόσια ή/και δημοτικά) ή λοιπές παντός είδους παρεμβάσεις o Έργα συμβολής στην ανάσχεση της Κλιματικής Αλλαγής Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Υποέργων

o Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), εφόσον απαιτείται.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται πρέπει είτε να αποτελούν από μόνες τους ολοκληρωμένες και λειτουργικές λύσεις είτε να συνδέονται με υφιστάμενο σχεδιασμό/δράσεις/υποδομές ώστε να προκύπτει ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Οι δείκτες αποτελέσματος της πρόσκλησης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:

Κωδικός

Δείκτη

ΔΕΙΚΤΗΣ Μονάδα

Μέτρησης

Κ.1 Πρόσθετο τοπικό ΑΕΠ και θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την κατασκευή και μετά την έναρξη της λειτουργίας. Υψος πρόσθετου ΑΕΠ κατά το χρόνο κατασκευής και στην πρώτη δεκαετία λειτουργίας /ισοδύναμα ανθρωποέτη ισοδύναμα

ανθρωποέτη

Κ.2 Ωφελούμενοι κάτοικοι άτομα
Κ.3 Ωφελούμενοι ευπαθών ομάδων (ΑΜΕΑ κλπ) άτομα
Κ.4 Ωφελούμενοι από ευφυείς δράσεις άτομα
Κ.5 Βιοκλιματική Ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές τ.μ.
Κ.6 Ωφέλιμη αναβαθμισμένης επιφάνεια κτιρίου ή κτιριακής μονάδας τ.μ.
Κ.7 Ωφέλιμη επιφάνεια κτιριακών συνόλων που αναβαθμίστηκαν τ.μ.
Κ.8 Δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε κτίριο τμχ
Κ.9 Μείωση ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίων kWh/έτος
Κ.10 Δημιουργία οργανωμένων θέσεων παρόδιας στάθμευσης σε Κ.Χ. τμχ
Κ.11 Σημεία φόρτισης Η/Ο και θέσεις στάθμευσης Η/Ο τμχ
Κ.12 Ποδηλατικές υποδομές χλμ
Κ.13 Σταθμοί κοινόχρηστων οχημάτων/ποδηλάτων/μικροκινητικότητας που δημιουργήθηκαν αριθμός
Κ.14 Υποδομές πεζή μετακίνησης χλμ
Κ.15 Φυτεμένες επιφάνειες υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές τ.μ.
Κ.16 Διαμορφώσεις/κατασκευές προσβασιμότητας (ράμπες, διαβάσεις, νησίδες κ.λπ.) αριθμός / είδος
Κ.17 Όδευση τυφλών χλμ
Κ.18 Πράσινες στέγες, πράσινα δώματα τ.μ.
Κ.19 Πράσινοι τοίχοι τ.μ.
Κ.20 Smart εφαρμογές αριθμός / είδος
Κ.21 Smart αστικός εξοπλισμός αριθμός / είδος
Κ.22 Smart κτιριακός εξοπλισμός αριθμός / είδος
Κ.23 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία άτομα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται (κατ’ εκτίμηση) σε 203.921.568,63 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ.

Κάθε πρόταση μπορεί να συμπεριλαμβάνει παρεμβάσεις ή έργα και σε περισσότερους από ένα από τους 7 άξονες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

!ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται πως οι κατωτέρω ημερομηνίες είναι δεσμευτικές και ΔΕΝ δύναται να δοθεί παράταση λόγω δεσμεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα είναι το κάτωθι :

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ για ώριμα έργα:

Δημοσίευση Διαύγεια: Άνοιγμα της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

08.04.2022: Α’ κατάθεση φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – τυχόν Βεβαίωση Δήμου και Σύμβαση με Ανάδοχο για την ωρίμανση μελετών

06.05.2022: Β’ κατάθεση απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων και υπόλοιπων των τεχνικών μελετών σε περίπτωση που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην Α’ κατάθεση

20.05.2022: Ολοκλήρωση διαδικασίας προεπιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΕΝ (Α’ λίστα)

17.06.2022: Συμπλήρωση με τα εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης από Ελεγκτικό Συνέδριο (βάσει του άρ. 200 του ν.4820/2021) (Β’ λίστα)

15.7.2022: Δημοσίευση Διακήρυξης και έναρξη υποβολής προσφορών. (Milestone)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ σε περίπτωση μελετοκατασκευής :

Δημοσίευση Διαύγεια : Άνοιγμα της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 08.04.2022:Α’ κατάθεση φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – τυχόν Βεβαίωση Δήμου και Σύμβαση με Ανάδοχο για την σύνταξη προχωρημένης προμελέτης 06.05.2022: Β’ κατάθεση προχωρημένης προμελέτης εφόσον υπολείπεται 20.05.2022: Ολοκλήρωση διαδικασίας προεπιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΕΝ (Α’ λίστα)

17.06.2022: Συμπλήρωση με τα εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης από Ελεγκτικό Συνέδριο (βάσει του άρ. 200 του ν.4820/2021) (Β’ λίστα)

15.7.2022: Δημοσίευση Διακήρυξης και έναρξη υποβολής προσφορών. (Milestone)

Μέχρι την 30.03.2023 (Milestone) , θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση των έργων από πλευράς των δικαιούχων. Σε ειδικές περιπτώσεις και για ιδιαίτερους λόγους (π.χ. ενστάσεις) η συμβασιοποίηση των έργων μπορεί να γίνει και έως την 30.06.2023 (Milestone). Σε αυτήν την περίπτωση ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει στο ΥΠΕΝ Έκθεση τεκμηρίωσης / αιτιολόγησης της καθυστέρησης και υπεύθυνη δήλωση δέσμευσης για την έγκαιρη συμβασιοποίηση του έργου πριν εκπνεύσει η προθεσμία της 30.06.2023.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας όσες προτάσεις δεν έχουν συμβασιοποιηθεί απεντάσσονται αυτόματα από το Πρόγραμμα και τα υποβαλλόμενα στοιχεία επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31.12.2025. Οι εργασίες από τους Αναδόχους των έργων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30.09.2025(Milestone).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΙΠΡΟΣΟΧΗ: Για κανόνες και κατηγορίες επιλεξιμότητας, παρακαλώ ανατρέξτε και στην ΥΑ για το Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των έργων του ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΦΕΚ 4498/Β/29-9-2021)

Γενικά Θέματα

-Δυνητικοί δικαιούχοι στο Πρόγραμμα είναι (α) όλοι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας (β) οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες / Οργανισμοί ΟΤΑ (ΑΑΟΤΑ) και (γ) κάθε δημόσιο φορέα/υπηρεσία που νομιμοποιείται βάσει των αρμοδιοτήτων του, να συμμετάσχει, υποβάλλοντας σχετική πρόταση σύμφωνα με το αντικείμενο της παρούσας για την υποβολή προτάσεων. Κάθε δυνητικός Δικαιούχος της κατηγορίας α και β έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα. Κάθε δημόσιο φορέα/υπηρεσία που νομιμοποιείται βάσει των αρμοδιοτήτων του, να συμμετάσχει, υποβάλλοντας σχετική πρόταση σύμφωνα με το αντικείμενο της παρούσας μπορεί να υποβάλει παραπάνω από μια (1) πρόταση. Σε περίπτωση συνεργασιών μεταξύ των Δικαιούχων (π.χ. Διαδημοτική συνεργασία) είτε για λόγους βέλτιστου Σχεδιασμού Έργων / Δράσεων, Οικονομίας Κλίμακας κ.τ.λ., ευρύτερων περιοχών, είτε για λόγους μη επάρκειας / αδυναμίας Δικαιούχου, οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να έχουν αμοιβαία αποφασίσει και συμφωνήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (με Προγραμματική Συμφωνία), καθώς και τη διαχείριση του έργου (ένας Δικαιούχος του συνολικού Έργου). Σε κάθε πρόταση ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει έναν (1) ή και περισσότερους Άξονες και επιλέξιμες δράσεις συνδυαστικά. Επίσης, σημειώνεται ότι, (α) σε όλες τις προτάσεις πρέπει να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, και

(β) σε όλες τις προτάσεις πρέπει να προωθείται ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και η επιλογή ψυχρών υλικών

-Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα (εξαιρούνται τα έργα που έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, υπό την προϋπόθεση της παρ. 4.1.6.), τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των κατά περίπτωση κανόνων κρατικών ενισχύσεων εάν συντρέχει ζήτημα κρατικής ενίσχυσης (σε περίπτωση έργου που αποτελεί κρατική ενίσχυση και έχει γίνει έναρξη εργασιών κατά την έννοια του αρ. 2 παρ. 23 του Κανονισμού 651/2014/ΕΕ , δεν υπάρχει χαρακτήρας κινήτρου κατ’αρ. 6 651/2014/ΕΕ). Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα στοχεύει στην ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.

-Η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας ορίζεται στην ΥΑ για το Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των έργων του ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΦΕΚ 4498/Β/29-9-2021) τηρούμενων των προβλέψεων του ΕΚ 651/2014 (ΓΑΚ), ως ισχύει όταν τυγχάνει εφαρμογής (σε περιπτώσεις έργων . που συνιστούν κρατικές ενισχύσεις , οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες θα πρέπει να προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του ΓΑΚ ).

-Στις επιλέξιμες δαπάνες των έργων που θα επιλεγούν δύναται να συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες ωρίμανσης των προτάσεων., με την επιφύλαξη των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών ενισχύσεων (σε περιπτώσεις έργων . που συνιστούν κρατικές ενισχύσεις , οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες θα πρέπει να προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του ΓΑΚ ).

-Δαπάνες δημοσιότητας δύναται να προβλεφθούν έως το 0,7% του συνολικού προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Το ποσό αυτό ΔΕΝ αποτελεί επιλέξιμή δαπάνη και ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στον τελικό προϋπολογισμό. Μετά την απόφαση ένταξης θα εξεταστεί συνολικά η πιθανότητα χρηματοδότησης των δαπανών αυτών.

-Κάθε πρόταση που έχει ήδη υποβληθεί στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης εφόσον ενταχθεί επιτυχώς στο Πρόγραμμα της παρούσης, οφείλει να απενταχθεί από το προηγούμενο πρόγραμμα

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που υφίσταται κάποιο εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή στρατηγικός σχεδιασμός, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δικαιούχου “ότι η προτεινόμενη στρατηγική παρέμβαση δεν αντίκειται στα εγκεκριμένα μέτρα, παρεμβάσεις ή προβλέψεις του συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού ή της ολοκληρωμένης παρέμβασης (π.χ. ΣΟΑΠ, ΣΒΑΚ, ΟΧΕ, ΣΔΑΕΚ, ΣΦΗΟ, κ.λπ.)”. Σε κάθε περίπτωση ο Δικαιούχος οφείλει να αποδεικνύει την εναρμόνιση του προτεινόμενου έργου με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία (π.χ. εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, θεσμοθετημένες χρήσεις γης κ.λπ).

-Σε περίπτωση συνεργασιών μεταξύ των Δικαιούχων (πχ Διαδημοτική συνεργασία) είτε για λόγους βέλτιστου Σχεδιασμού Έργων/Δράσεων, Οικονομίας Κλίμακας κτλ, ευρύτερων περιοχών, είτε για λόγους μη επάρκειας/αδυναμίας Δικαιούχου, το πλήθος και τα ποσά των ανωτέρω υποέργων δύνανται να αυξάνονται αναλόγως, τηρουμένων των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Οι εμπλεκόμενοι στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να έχουν αμοιβαία αποφασίσει και συμφωνήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (π.χ. με Προγραμματική Συμφωνία, Μνημόνιο Συνεργασίας, αποφάσεις ΔΣ, άλλο), καθώς και τη διαχείριση του έργου (ένας Δικαιούχος της συνολικής Πράξης).

-Ο δικαιούχος πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις του ν.4624/2019 καθώς και του ν.4403/2016 για τα όσα ορίζονται από Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ότι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΣΤΗ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας