Του Κώστα Βουτσδαδάκη/ Προτεραιότητα στις μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις λιγνιτικές περιοχές (Δυτική Μακεδονία και Δήμος Μεγαλόπολης), ως προς τη σύνδεσή τους με τα... ΥΠΕΝ: προτεραιότητα σε έργα αποθήκευσης ΑΠΕ στις λιγνιτικές περιοχές

Του Κώστα Βουτσδαδάκη/

Προτεραιότητα στις μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις λιγνιτικές περιοχές (Δυτική Μακεδονία και Δήμος Μεγαλόπολης), ως προς τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δίνει η υπουργική απόφαση με την οποία το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλάζει τη σειρά αξιολόγησης των αιτήσεων.

Στόχος, όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, είναι να επιλυθούν προβλήματα που είχαν προκύψει στην ομαλή αδειοδοτική διαδικασία των έργων -σε συνδυασμό με τον πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων για αδειοδότηση ή/και όρους σύνδεσης που έχουν κατατεθεί στον  ΔΕΔΔΗΕ και να αρθούν συγχύσεις που είχαν δημιουργηθεί από προηγούμενες ρυθμίσεις για τις προτεραιότητες.

Ειδικότερα, για τις λιγνιτικές περιοχές προβλέπεται ότι θα συντάσσεται ειδικός κατάλογος προτεραιότητας και οι αιτήσεις θα αξιολογούνται παράλληλα σε σχέση με τις λοιπές αιτήσεις της ίδιας διοικητικής περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν συνεννόησης με το ΥΠΕΝ θα δημιουργήσει ειδική ομάδα αξιολόγησης για τις αιτήσεις των περιοχών αυτών, με στόχο την ταχύτερη εξέταση τους.

Η απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμου Θωμά δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, (ΦΕΚ Β/940/20.3.2020) και προβλέπει την κατάταξη των αιτήσεων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης υπάγονται σε πέντε Ομάδες Προτεραιοτήτων (Α, Β, Γ, Δ, Ε). Οι αιτήσεις των Ομάδων Α και Β αξιολογούνται κατά προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων των Ομάδων Γ, Δ, και Ε. Οι ομάδες περιλαμβάνουν τα εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκααστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης ή/και σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) ή άλλου είδους δημόσιας σύμβασης ή οι οποίοι πρόκειται να λειτουρ γήσουν από φορείς, βάσει προγραμματικής σύμβασης ή/και σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ. ή άλλου είδους δημόσιας σύμβασης.

ΟΜΑΔΑ Β:

 • Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν λάβει μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και υποβάλλουν αίτημα οριστικοποίησης αυτής.
 • Σταθμοί βιομάζας φυσικών ή νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 3 MW, οι οποίοι εγκαθίστανται και πρόκειται να λειτουργήσουν εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους.
 • Σταθμοί βιοαερίου, με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των 3 ΜW.
 • Καινοτόμα έργα, τα οποία εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα ή φορείς του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.
 • Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
 • Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
 • Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των 500 kW που εγκαθίστανται σε δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης ή αποχέτευσης.
 • Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση γεωθερμικής ενέργειας.

ΟΜΑΔΑ Γ:

 • Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
 • Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δομικές κατασκευές.
 • Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες όλων των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., εξαιρουμένων των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών.
 • Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί.
 • Σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α., με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των 3 ΜW.
 • Σταθμοί βιομάζας, με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των 3 ΜW.
 • Σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. των οποίων η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων είτε διατίθεται μέσω του δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων.
 • Σταθμοί από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019.
 • Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, που σύμφωνα με το καταστατικό τους αναφέρεται ρητά ότι δεν διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της χρήσης ή σε Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Ο.Τ.Α. α ́ ή β ́ βαθμού ή σε Ενεργειακές Κοινότητες που συμμετέχουν περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα.
 • Οι σταθμοί αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης.

ΟΜΑΔΑ Δ: Στην Ομάδα Δ υπάγονται αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες που διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της χρήσης μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού.

ΟΜΑΔΑ Ε: Στην Ομάδα Ε υπάγονται οι κατηγορίες σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δεν υπάγονται στις Ομάδες Α, Β, Γ, Δ.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι αιτήσεις που υπάγονται στην Ομάδα Γ εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων που υπάγονται στις Ομάδες Δ, Ε, λαμβάνοντας θέση στη σειρά προτεραιότητας που ισχύει σαν να είχαν υποβληθεί τέσσερις (4) μήνες πριν την πραγματική ημερομηνία υποβολής τους. Αντίστοιχα, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς που υπάγονται στην Ομάδα Δ εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων που υπάγονται στην Ομάδα Ε, λαμβάνοντας θέση στη σειρά προτεραιότητας που ισχύει σαν να είχαν υποβληθεί ένα (1) μήνα πριν την πραγματική ημερομηνία υποβολής τους.

Μεταξύ των αιτήσεων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς της ίδιας Ομάδας τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής τους.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας