ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Σημαντικές εξελίξεις για την αναμόρφωση και κύρωση των δασικών χαρτών, την προώθηση των δασικών μελετών και έργων και την αντιπυρική προστασία... Στη μάχη 3000 δασικοί για δασικούς χάρτες, έργα, αντιπυρική προστασία

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Σημαντικές εξελίξεις για την αναμόρφωση και κύρωση των δασικών χαρτών, την προώθηση των δασικών μελετών και έργων και την αντιπυρική προστασία σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της θεσμικής μεταρρύθμισης, για την ενσωμάτωση των δασικών υπηρεσιών και των στελεχών τους στη νέα Γενική Γραμματεία Δασών, τονίζει ο γενικός γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης.

Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφασης (ΚΥΑ), που μεταφέρει 3000 στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στη Γενική Γραμματεία Δασών και προβλέπει την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών ενοποίησης όλων των δασικών υπηρεσιών σε μια ενιαία καθετοποιημένη δομή.

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Κωνσταντίνος Αραβώσης με δήλωση του χαρακτηρίζει «σημαντική μέρα για τα ελληνικά δάση!», την ημέρα δημοσίευσης της ΚΥΑ και τονίζει ότι:

-«Eίναιπυρετώδεις οι ρυθμοί κινητοποίησης της νέας μας δομής για την άμεση αντιμετώπιση δύο σημαντικών προκλήσεων, οι οποίες είναι:  Έργα καθαρισμού διεξάγονται σε 40.000 στρέμματα κρίσιμων για κίνδυνο πυρκαγιάς δασικών οικοσυστήματων, ενώ ταυτόχρονα συντηρούνται οι δασικοί δρόμοι και οι αντιπυρικές ζώνες στο πλαίσιο της πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, προχωρά η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών με στόχο την κύρωση κατά 90% ως τον Σεπτέμβριο και την άρση υφιστάμενων αδικιών προς τους πολίτες

-«Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση ενσωμάτωσης των δασικών υπηρεσιών και των στελεχών τους στη νέα Γενική Γραμματεία Δασών», τονίζει ο κος Αραβώσης και σημειώνει ότι:

-«Παράλληλα με την νέα δομή για πρώτη φορά δρομολογήθηκε φέτος στενότερη συνεργασία των Δασικών και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου μέσω συντονιστικών συναντήσεων σε όλη την χώρα.

Για πρώτη φορά επίσης υλοποιούνται, τόσο νωρίς και τέτοιας έκτασης, έργα αντιπυρικής προστασίας, με το κόστος τους να αγγίζει τα 50.000.000€. Καθαρίζονται 40.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων και συντηρούνται 11.000 χλμ. δασικών δρόμων και 1.600 χλμ. αντιπυρικών ζωνών, ενώ εκπονούνται μελέτες Αντιπυρικής Προστασίας στο πλαίσιο της πρόληψης πυρκαγιών σε κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα της χώρας».

Tι πρόβλεπει η νέα ΚΥΑ

Με την νέα ΚΥΑ καθορίζονται οι διοικητικές λεπτομέρειες της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών και του αντίστοιχου προσωπικού, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, η μισθοδοσία, η κάλυψη των κάθε είδους δαπανών των μεταφερόμενων οργανικών μονάδων, η μεταφορά πιστώσεων, η στέγαση υπηρεσιών και ρυθμίζονται τα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αναλυτικά στη ΚΥA αναφέρονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Τον καθορισμό των διοικητικών λεπτομερειών της με­ταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών και του προσωπικού του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), στο πλαίσιο της παρ. 5 του άρθρου τρίτου, ως εξής:

1.Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας συντάσ­σουν και υποβάλλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αμελλητί, για όλο το προσωπικό που με­ταφέρεται δυνάμει της προαναφερόμενης Π.Ν.Π. σε συν­δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4915/2022, Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ άλλων, η εργασιακή σχέση, η κα­τηγορία, ο κλάδος/ ειδικότητα, η ημερομηνία διορισμού, ο βασικός τίτλος σπουδών που κατέχουν, μεταπτυχιακοί/ διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, γνησιότητες και συνάφει­ες αυτών, αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας δημοσίου ή και ιδιωτικού τομέα, θέση ευθύνης καθώς και υπηρεσία που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης, βαθμός και ημερομηνία προαγωγής σε αυτόν καθώς και πλεονάζων χρόνος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, μισθολογικό κλιμάκιο και ημερομηνία απόκτησης αυτού, βαθμο­λογία εκθέσεων αξιολόγησης τελευταίας τριετίας, άδειες άνευ αποδοχών, αποσπάσεις, μετατάξεις, πειθαρχικές ποινές καθώς και πειθαρχικές εκκρεμότητες. Επιπροσθέτως, υποβάλλουν ηλεκτρονικό αρχείο (excel) στο οποίο αποτυπώνονται τα ανωτέρω.

2.Τα προσωπικά μητρώα και οι φάκελοι μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών που μεταφέ­ρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και λοιπά αρχεία που αφορούν στο προσωπικό αυτό, μεταφέρονται με ευθύνη των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώ­ρησης Δασών. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντο­νισμού και Επιθεώρησης Δασών, μετά την παραλαβή των ανωτέρω, έχει την ευθύνη της φύλαξής τους. Με ευθύνη του Προϊσταμένου των Τμημάτων Υποστηρικτι­κής Λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) συντάσσονται και αποστέλλονται οι μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις και οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) προς την αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι Διευθυντές Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών εξουσιοδοτούνται να αποστέλλουν βάσει του τηρού­μενου αρχείου τα απαιτούμενα στοιχεία προς τις αρμό­διες αρχές αναφορικά με τα στοιχεία μισθοδοσίας των υπαλλήλων.

3.Οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δα­σών ευθύνονται για την συγκέντρωση και επεξεργα­σία των οικονομικών στοιχείων που αφορούν τις δη­μοσιονομικές προβλέψεις, την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, τον προγραμματισμό, την κατάρτιση και την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού (τακτικού και Π.Δ.Ε.), στο πλαίσιο των οδηγιών και κατευθύνσεων του Γ.Λ.Κ. και της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και την αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και στη Διεύθυνση Προϋπολο­γισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει­ας, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Οι πληρωμές των δαπανών του Π.Δ.Ε. των Δασικών Υπηρεσιών της παρ. 1 του άρ­θρου τρίτου της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 πραγματοποιούνται με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών που ορίζονται διαχειριστές έργου κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών (Β’ 2857).

4.Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, οφείλουν να συνεργασθούν με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί με τον αποδοτικότερο και ασφαλέστερο τρόπο η υποβολή των στοιχείων του Μητρώου Υπαλλήλων για τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλ­λοντος και Ενέργειας. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται ως ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφότυπο και δομή που προσδιορίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και ορ­γανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία τους σύμ­φωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή­ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και το ν. 4624/2019 (Α’137).

5.Οι κενές και δεσμευμένες θέσεις των Δασικών Υπη­ρεσιών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την ισχύουσα πράξη κατανομής την 1η Αυγούστου 2021, μεταφέρο­νται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6.Προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών που υπηρετεί με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες συνεχίζει να υπηρετεί στις υπηρεσίες αυτές έως τη λήξη της απόσπασής του.

7.Προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στις Δασικές Υπηρεσίες που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλο­ντος και Ενέργειας συνεχίζει να υπηρετεί στις υπηρεσίες αυτές έως τη λήξη της απόσπασής του.

8.Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρω­σης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), προϊστά­μενοι στις Δασικές Υπηρεσίες που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Π.Ν.Π., τοποθε­τούνται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως εξής:

α. Επανατοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες που μεταφέρονται, υπάλληλοι, οι οποίοι, κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος, ασκούν καθήκο­ντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου ύστερα από επι­λογή ή/και τοποθέτηση ή/ και βάσει ειδικών διατάξεων.

β. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης εκάστοτε επιπέδου, προϊστάμενοι τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών – Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων, με εξαίρεση τα Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών όπου τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλεί­ψει ΔΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του ν. 3528/2007, για τις θέσεις ευθύνης του αυτού επιπέδου. Γ ια την τοποθέτη­ση των υπαλλήλων, σύμφωνα με την περίπτωση αυτή, συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.

γ. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων οργανικών μονά­δων που αναφέρονται στις περ. (α) και (β) του παρόντος άρθρου λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέ­τηση προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ­θρων 84 έως 86 του ν. 3528/2007. Αν κενωθούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων που πληρώθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περ. (α) και (β) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αναπλήρωσης.

9.Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέ- πεται στην παρ. 3 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. και έως τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου εκάστης ΕΕΔΠ, το προσω­πικό των ΕΕΔΠ, υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρ­χικό Συμβούλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ορίζεται ο εκάστοτε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συ­ντονισμού και Επιθεώρησης Δασών με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος Υποστη­ρικτικής Λειτουργίας.

10.Στην έδρα εκάστης ΕΕΔΠ συστήνεται Υπηρεσιακό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4369/2016 και Πειθαρχικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 146Β του ν. 3528/2007 καθώς και Ειδική Επιτροπή Αξιολόγη­σης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) για το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε ΕΕΔΠ, με από­φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11.Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερ­νήσεως της απόφασης της παρ.10, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων Υπη­ρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων ανά ΕΕΔΠ με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προθεσμίες διενέργειας των εκλογών αυτών τάσ­σονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.09.1988 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (Β’ 684), στο πλαίσιο της οποίας διεξάγονται.

12.Οι Προϊστάμενοι των ΕΕΔΠ αξιολογούνται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμ­ματέα Δασών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ν. 4369/2016.

13.Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανα­λαμβάνει αυτοδικαίως χωρίς καμία άλλη διατύπωση τις πάσης φύσεως νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις των μεταφερόμενων Δασικών Υπηρεσιών με μέριμνα και ευθύνη των δευτερευόντων διατακτών. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιέρχονται αυτοδίκαια οι πόροι των μεταφερόμενων Δασικών Υπηρεσιών. Για πάσης φύσεως έργα, πράξεις, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποι­ούνται από τις Δασικές Υπηρεσίες που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθίσταται καθολικός διά­δοχος ως προς το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρε­ώσεων που απορρέουν από τα ανωτέρω έργα, πράξεις, δράσεις και προγράμματα καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότησή τους. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιέρχο­νται αυτοδίκαια οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και οι πόροι των Δασικών Υπηρεσιών.

14.Η υλικοτεχνική υποδομή, τα υπηρεσιακά οχήμα­τα, τα μηχανήματα έργου, τα ακίνητα και κάθε είδους κτιριακές εγκαταστάσεις των μεταφερόμενων Δασικών Υπηρεσιών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας ή άλλης έγκρισης, με μέριμνα και ευθύνη αυτών.

15.Η χρήση και η διαχείριση των ως άνω υποδομών ανήκει στις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες χωρίς την τή­ρηση οποιουδήποτε τύπου, οι οποίες αναλαμβάνουν τη φύλαξη, τη συντήρησή τους καθώς και την συγκέντρω­ση και επεξεργασία όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο πλαίσιο της τήρησης του μητρώου παγίων. Τα ως άνω στοιχεία γνωστοποιούνται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

16.Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπει­σέρχεται αυτοδικαίως στις ενεργείς συμβάσεις μίσθω­σης ακινήτων που έχουν συναφθεί για τη στέγαση των Δασικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που στο ακίνητο στεγάζονται από κοινού και υπηρεσίες άλλων φορέων, ή υπεισέλευση πραγματοποιείται κατ’ αναλογία των χρησιμοποιούμενων ανά φορέα τετραγωνικών μέτρων. Ομοίως αναλογικά επιμερίζονται και οι λοιπές λειτουρ­γικές δαπάνες.

17.Η μεταφορά πιστώσεων των προϋπολογισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων διενεργείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπό στοιχεία οικ. 2/94263/ ΔΠΓΚ/21.12.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 5860), (Α.Δ.Α.: ΩΕΣ1Η-ΒΗΔ).

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΚΥΑ στο ΦΕΚ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας