ecopress
Το πρόστιμο των 150 ευρώ επικρέμεται και για ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, λογιστές, συμβολαιογράφους, μεσίτες και τους πελάτες τους στην περίπτωση που δεν φορούν εντός... Υποχρεωτική η χρήση μάσκας και για μηχανικούς, λογιστές, μεσίτες

Το πρόστιμο των 150 ευρώ επικρέμεται και για ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, λογιστές, συμβολαιογράφους, μεσίτες και τους πελάτες τους στην περίπτωση που δεν φορούν εντός των γραφείων τους μάσκες προστασίας από τον κορονοϊο.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και πλέον ισχύει κανονικά η κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία επεκτείνεται η χρήση μάσκας. Προβλέπεται υποχρεωτική χρήση μάσκας σε «χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό».

Πλήθος υποθέσεων

Παρατηρητές αναφέρουν ότι στα τεχνικά γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια αυτή την περίοδο υπάρχει μεγάλη προσέλευση κοινού, καθώς «τρέχουν» πιεστικά οι προθεσμίες για τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, τα αδήλωτα τετραγωνικά την κατάθεση βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων στις διαδικασίες αναθεώρησης των δασικών χαρτών και πλήθος άλλες υποθέσεις.

Ανάλογη είναι και η εικόνα στα λογιστικά γραφεία, για φορολογικές δηλώσεις και πλήθος άλλα θέματα, όπως επίσης σε συμβολαιογραφικά και μεσιτικά γραφεία, καθώς υπάρχει κινητικότητα για θέματα ιδιοκτησίας και κτηματαγοράς

Οι ίδιοι σημειώνουν ότι υπάρχουν γραφεία επαγγελματιών που δέχονται κοινό τα οποία  τηρούν σχολαστικά τα μέτρα για την προστασία από την πανδημία πριν την υποχρεωτική εφαρμογή τους.

Σε πολλές όμως περιπτώσεις λένε  οι ίδιοι  όμως ότι δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊο με αποτέλεσμα επαγγελματίες  και πελάτες είναι εκτεθειμένοι στους κινδύνους μετάδοσης του κορονοϊού αλλά και σε πρόστιμα.

Έλεγχοι

Η νέα απόφαση προβλέπει υποχρεωτική χρήση μάσκας και  σε καταστήματα λιανικής & υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ιατρεία, δημοτικά καταστήματα, καταστήματα τροφίμων (φούρνους, κρεοπωλεία κ.α.), κομμωτήρια & κέντρα αισθητικής κλπ.

Εξακολουθεί να ισχύει η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε ΜΜΜ και σε ταξί για επιβάτες και οδηγούς καθώς και σε σούπερ μάρκετ όπως επίσης και για εργαζόμενους στα καταστήματα εστίασης.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε είναι σημαντικό να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και να αποφεύγονται συναθροίσεις. Παράλληλα ανέφερε ότι σε 171.138 ανέρχονται οι έλεγχοι που έχουν διεξαχθεί συνολικά, ανά πύλη εισόδου, στη χώρα από την 1η Ιουλίου έως τις 26 Ιουλίου ενώ αυτήν τη στιγμή τα ενεργά κρούσματα COVID-19 ανέρχονται σε 429.

Ολόκληρη η απόφαση για τη χρήση μάσκας

Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 48002 Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρή­σης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρή­σεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοι­νού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορι­σμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο­μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ­γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από

14.3.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε­πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),

δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι­κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη­μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα- σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159), ζ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί­ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

η. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

θ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολι­τισμού και Αθλητισμού» (Α’ 4), ι. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω­τερικών» (Α’ 180),

ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιβ. της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά­θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

  1. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.47421/25.7.2020 κοινή απόφα­ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε­ων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρε­σίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3099).
  2. Την από 28.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο­πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
  3. Την ανάγκη λήψης μέτρου υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας, προκειμένου να προστατευθεί η δημό­σια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.
  4. Την υπ’ αρ. Β1,Β2/οικ.48001/28.7.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα­φορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Υποχρέωση χρήσης μάσκας

  1. Σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλους χώρους συνά­θροισης κοινού επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
Επιχειρήσεις/ΚΑΔΈκταση υποχρέωσης
-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα/47.19 -Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.41 -Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.42 -Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.43

-Λιανικό εμπόριο

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.51

-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων

και τζαμιών σε εξειδικευμένα

καταστήματα/47.52

-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και

επενδύσεων δαπέδου καιτοίχου σε

εξειδικευμένα καταστήματα/47.53

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών

συσκευών σε εξειδικευμένα

καταστήματα/47.54

-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών

και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε

εξειδικευμένα καταστήματα/47.59

-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε

εξειδικευμένα καταστήματα/47.61

-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και

γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα

καταστήματα/47.62

-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής

και εικόνας σε εξειδικευμένα

καταστήματα/47.63

-Λιανικό εμπόριο αθλητικού

εξοπλισμού σε εξειδικευμένα

καταστήματα/47.64

-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε

είδους σε εξειδικευμένα

καταστήματα/47.65

– Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό και το κοινό/πελάτες.

 

-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.71 -Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.72 -Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.75 -Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.76 -Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.77 -Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.78 -Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα/47.79 – Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)/59.14 -Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/91.01 -Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21 -Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/77.22

-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακήςχρήσης/77.29 -Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής /96.02

-Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01 -Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων /96.04.10.02

-Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05 -Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/96.09.19.06 -Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/96.09.19.09 -Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/96.09.19.17

Στις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/96.02 εξαιρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.

-Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop) –Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)

– Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets) –Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων/92.00

– Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σούπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κλπ

– Φαρμακεία

– Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό

– Ανελκυστήρες

  1. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες της παρ. 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
  2. Στα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό/πελάτες) που δεν τηρούν τους κανόνες της παρ. 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
  3. Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς την υποχρέωση χρήσης μάσκας στην υπ’ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.47421/25.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλη­τισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρε­σίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3099) δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.
  4. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέ­ρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 23 έως και 26 και 28 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.47421/25.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 2 Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 29η Ιουλίου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας