ecopress
Οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι  εντάσσονται στους δικαιούχους του πόρου 6 τοις χιλίοις με νομοθετική ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνεται σε υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου... 6 τοις χιλίοις: στα δύο ο ίδιος πόρος για μηχανικούς και γεωτεχνικούς

Οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι  εντάσσονται στους δικαιούχους του πόρου 6 τοις χιλίοις με νομοθετική ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνεται σε υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αντιδρά η ομοσπονδία των μηχανικών του δημοσίου σημειώνοντας ότι η ρύθμιση είναι αιφνιδιαστική και ότι το ποσό που αντιστοιχεί στους μέχρι τώρα δικαιούχους μηχανικούς είναι 60 ευρώ μηνιαίως και είναι αδύνατον να μοιραστεί περαιτέρω.

Σε επιστολή που απευθύνει προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και η γενική γραμματέας Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου, με τίτλο «να αποσυρθεί η απαράδεκτη προσθήκη στο Άρθρο 53/7Θ του Ν.4412/16 – Δε θα μοι­ράσουμε τη φτώχεια μας» σημειώνονται τα ακόλουθα:

-«Κύριοι Υπουργοί είναι καταρχήν αδιανόητο να αναρτώνται προς διαβούλευση Νομοσχέδια για κρίσιμα θέματα, με διάρκεια «διαβούλευσης» μόλις 4 ημέρες, εκ των οποίων οι 3 είναι Αργίες! Τι στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ο Νόμος απαιτεί διαβούλευση 2 εβδομάδων. Μόνο ως προσχηματική συνεπώς μπορεί να χαρακτηρισθεί. Τυχαία και με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι  στο Σχέδιο Νόμου «Διατάξεις για την ανά­ πτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού»  περιλαμβάνεται το κά­τωθι:

Άρθρο 12 Πόρος υπέρ τεχνικών υπαλλήλων δημοσίου – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 53 ν. 4412/2016. Στην περ. θ’ της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η περ. θ’ διαμορφώνεται ως εξής: «θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχεί­ρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%), ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η υπ’ αρ. 8371/27.7.2016 συμφωνία μεταξύ εργοληπτικών ενώσεων και της ΠΟ-ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες και ποσοστό δυόμισι τοις χιλίοις (2,5%ο) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο δημόσιο, ν.π.δ.δ. και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαρια­σμό πληρωμής έργου. Στους δικαιούχους του πόρου που περιλαμβάνεται στην υπ’ αρ. 8371/27.7.2016 συμφωνία μεταξύ των εργοληπτικών ενώσεων και της ΠΟ-ΕΜΔΥΔΑΣ, περι­λαμβάνονται και οι γεωτεχνικοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. του Δημοσίου, εγγεγραμμένοι στην Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ., οι οποίοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο­ρών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, συλλογής και απόδοσης του ποσοστού, ο φορέας διακίνησης και απόδοσης στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Προσθέτει δηλαδή αιφνιδιαστικά και χωρίς ουδεμία ενημέρωση των εμπλεκομένων, συνδικαιούχους στον πόρο 6ο/οο, τους γεωτεχνικούς μέλη της ΠΟΓΕΔΥ.

Κύριε Υπουργέ, σας ενημερώνουμε ότι:

α) Ο εν λόγω πόρος προέκυψε ως αποτέλεσμα  Συμφωνίας μεταξύ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και Εργολη­πτικών Οργανώσεων και αφορά αποκλειστικά τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλοι εταίροι στη Συμφωνία αυτή, η οποία κυρώθηκε και με το Ν.4412/16 στο άρθρο 53, παρ. 7θ αυτού.

β) Τα ποσά τα οποία αποδίδει ο πόρος αυτός, παρά την αύξηση των Έργων τα τελευταία χρόνι­α, δεν υπερβαίνει τα 1000 € μεικτά ετησίως, τα οποία αντιστοιχούν (μετά την αφαίρεση φόρου και συνδρομής στο ΤΕΕ) σε λιγότερα από 740 € ετησίως, δηλαδή σε περίπου 60 € μηνιαίως, ποσό το οποίο είναι αδύνατο να μοιραστεί περαιτέρω. Οι ευθύνες οι οποίες επωμίζονται οι Διπλωματούχοι Μη­χανικοί, σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων είναι δυσανάλογα μεγάλες και προ­φανώς δεν καλύπτονται από το ελάχιστο αυτό ποσό, πολύ δε μάλλον αν πρόκειται να μοιρα­στεί στο μισό, γεγονός το οποίο δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να συμβεί.

γ) Αν το Υπουργείο Υποδομών εκτιμά ότι πρέπει να αμείψει πρόσθετα τους συναδέλφους Γεω­τεχνικούς, υπάρχει πληθώρα τρόπων να το πράξει αυτό, όχι όμως «με τα λεφτά των άλλων». Εν­δεικτικά μπορεί να προβλέψει κάποιο πρόσθετο ποσοστό κράτησης, ανάλογα με το πλήθος των δικαιούχων, όπως ακριβώς έγινε και με τους Μηχανικούς ΤΕ. Ή να προκύψει μια αντίστοιχη Συμφωνία με αυτή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Σε καμία περίπτωση όμως με τον αναγραφόμενο τρόπο.

δ) Πραγματικά αδυνατούμε να καταλάβουμε από πού προκύπτει η συμπερίληψη ιχθυολόγων, Κτηνιάτρων και άλλων μελών της ΠΟΓΕΔΥ, στον τομέα παραγωγής Δημοσίων Έργων και στις αντίστοι­χες ευθύνες.

Είναι προφανές ότι η αιφνιδιαστική αυτή ρύθμιση, θίγει βαρύτατα έναν ήδη πληγωμένο κλάδο, ο οποίος μάλιστα καλείται να σηκώσει και το βάρος του Ταμείου Ανάκαμψης και θα μας βρει αντίθετους με κάθε δυνατό τρόπο. Ανεχτήκαμε αρκετά τη συνεχιζόμενη μισθολογική και επι­στημονική μας απαξίωση, δε θα ανεχτούμε και την περαιτέρω φτωχοποίηση και υποτίμηση. Η συγκεκριμένη τροποποίηση του άρθρου 53 του Ν4412/16 πρέπει να αποσυρθεί άμεσα».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας