Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι μηχανικοί του δημοσίου για την ενεργοποίηση μητρώων και διαδικασιών για την απασχόληση ιδιωτών μηχανικών στους Δήμους και το Δημόσιο. Η ΠΟ... Αντιδρούν οι μηχανικοί του δημοσίου στην είσοδο ιδιωτών μηχανικών

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι μηχανικοί του δημοσίου για την ενεργοποίηση μητρώων και διαδικασιών για την απασχόληση ιδιωτών μηχανικών στους Δήμους και το Δημόσιο.

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και ο γενικός γραμματέας Κώστας Σάσσαλος με θέμα: Προγραμματισμός Κλαδικών Κινητοποιήσεων ενάντια στις γενικευμένες ιδιωτικοποιήσεις και την απαξίωση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρε­σιών.

Στην επιστολή αναλυτικά αναφέρεται ότι το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στην πρόσφατη συνεδρίαση του και κατόπιν της συ­ζήτησης που έγινε με τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη αποφάσισε να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις εναντίωσης μας στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιω­τικοποίησης του συνόλου του Τεχνικού Έργου. Συγκεκριμένα το επόμενο διάστημα έχουμε να αντιμετωπίσουμε:

Α. Την εφαρμογή του Ν.4674/20 με την πρόσφατη έκδοση Εγκυκλίου προς το σύνολο των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού για τη «Σύσταση και λειτουργία Αναπτυ­ξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στους οποίους δύναται να εκχωρη­θούν τόσο οι λειτουργίες της Τεχνικής Υπηρεσίας, όσο και της Υπηρεσίας Δόμησης κάθε Δήμου ή Περιφέρειας. Στους Οργανισμούς αυτούς που λειτουργούν χωρίς κα­νόνες Δημοσίου δύνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου «….να ασκεί τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που προ- βλέπονται από τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Δίδεται για πρώτη φορά δικαίω­μα υπογραφής σε προσωπικό ορισμένου χρόνου. Τούτο σημαίνει ότι η υπογραφείσα σύμβαση πρέπει να αναφέρει επ’ ακριβώς τα ανατιθέμενα καθήκοντα και τις αρμο­διότητες που αναλαμβάνονται, ώστε να προκύπτουν οι αρμοδιότητες και η εξουσία υπογραφής.». Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να ασκούν καθήκοντα που μέχρι σήμερα ήταν αποκλειστικής υποχρέωσης μηχανικών του Δημοσίου.

Β. Την Υποχρεωτική σύσταση και λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης σε κάθε Δήμο από την 1/11/2020 δείτε εδώ  Και επει­δή οι ελλείψεις σε προσωπικό των Δήμων είναι γνωστές σε όλους και τις επισημαί­νουμε σε κάθε ευκαιρία, είναι προφανές ότι η πρόβλεψη αυτή (χωρίς να προηγηθεί καμία συζήτηση, έστω και με τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΝ) θα οδηγή­σει με μαθηματική ακρίβεια στην ανάθεση της λειτουργίας της ΥΔΟΜ σε ιδιώτες μη­χανικούς και την υπογραφή Διοικητικών Πράξεων έκδοσης αδειών από του Δημάρ­χους με ότι σημαίνει αυτό, όπως επισημάναμε από την πρώτη στιγμή.

Γ. Την ταυτόχρονη (!) εκκίνηση των διαδικασιών στελέχωσης ηλεκτρονικού Μη­τρώου Μηχανικών που δημιουργείται ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης που είναι αρμόδια για την κατάρτιση του μητρώου, θα τους διαθέτει «για την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων και των περιφερειών, αλλά και των υπηρεσιών δόμησης.». Οι μηχανικοί του Μητρώου «θα μπορούν να κάνουν μελέτες και επιβλέψεις έργων». Σαν έτοιμοι από καιρό δηλαδή ετοιμάζουν τους αντικαταστάτες των Δημόσιων Τε­χνικών Υπηρεσιών, για τους οποίους κανείς δε γνωρίζει πώς θα επιλέγονται, πώς θα αμείβονται και τι ευθύνες θα έχουν. Είμαστε σίγουροι ότι το Νοέμβρη του 2020 θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν τις περισσότερες από 100 Υπηρεσίες Δό­μησης που πρέπει να δημιουργηθούν σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο!

Δ. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τη νέα απόπει­ρα εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες με την υλοποίηση της κυβερνητικής εξαγ­γελίας για «Μητρώο Ιδιωτών Επιβλεπόντων», το οποίο θα αναιρέσει και τα τελευ­ταία ψήγματα Τεχνικής εργασίας και αρμοδιότητας των Διπλωματούχων Μηχανι­κών, θα ενισχύσει τη διαπλοκή των ιδιωτών με το Δημόσιο και αναμένουμε να απο­βεί σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος όπως με στοιχεία έχουμε αποδείξει ότι έ­γινε διαχρονικά με τις ιδιωτικοποιήσεις. Το σχετικό Νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο Ν.4412 αναμένεται να κατατεθεί μέσα στο καλοκαίρι. Ανάλογα με το περιεχόμενο και το χρόνο κατάθεσης του εν λόγω Νομοσχεδίου θα γίνει η επανεκκίνηση των κινητοποιήσεων με τη μορφή της Απεργίας – Αποχής από Επιτροπές και Συμβούλια.

Στο ΔΣ και στο ΓΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ επανεπιβεβαιώσαμε ότι:

«Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει ομόθυμα την έντονη δια­μαρτυρία του για τις συνεχιζόμενες πολιτικές υποστελέχωσης, υποβάθμισης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, υποτίμησης των Διπλωματούχων Μηχανικών και ποινικοποίησης της εργασίας τους.

Οι πολιτικές αυτές είχαν και θα έχουν συντριπτικές επιπτώσεις στο Δημόσιο συμφέρον, στο περιβάλλον και στα κοινωνικά δικαιώματα. Αποφασίζουμε να εκκι­νήσουμε διαδικασία ενημέρωσης των συναδέλφων αλλά και της κοινωνίας για τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών, που είναι ήδη ορατά, και να εκκινήσουμε διdδικασίες κινητοποιήσεων για την αποτροπή τους με κεντρικά αιτήματα:

  • Προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε επικαιροποιημένα Οργανογράμματα Υπηρεσιών.
  • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, όχι στην ιδιωτικοποίηση
  • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών»

Οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις οφείλουν να ενημερώσουν τους συναδέλφους μας, να διοργανώσουν περιοδείες και ενημερωτικές συζητήσεις για τα παραπάνω θέματα και να προετοιμάσουν τον κλάδο. Κάθε παρατήρηση, συμπλήρωση και γνώμη επί των παραπάνω είναι ευπρόσδεκτη.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας