ecopress
Αλλάζει η διαδικασία και πλέον η πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας άνω των 60.000 ευρώ,  που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων... Από «κόσκινο» οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εταιριών

Αλλάζει η διαδικασία και πλέον η πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας άνω των 60.000 ευρώ,  που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων θα γίνεται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρεται ότι: «υφίσταται υπερσυσσώρευση αιτημάτων από εταιρείες προς τη γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας για πιστοποίηση δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας, καθώς μέχρι σήμερα η αρμόδια υπηρεσία προέβαινε στον έλεγχο τόσο του οικονομικού αντικειμένου των αιτημάτων, στις περισσότερες των περιπτώσεων, όσο και στη διερεύνηση του αν οι σχετικές δαπάνες είναι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας».

Υποχρεωτικός έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή/ελεγκτική εταιρεία

Στο άρθρο 12 του νομοσχεδίου προβλέπεται η υποχρεωτικότητα ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή/ελεγκτική εταιρεία, για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, που τελούν εταιρείες, άνω του ποσού των 60.000 ευρώ.

Με αυτό το τρόπο δίδεται η δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας ελέγχου των σχετικών αιτημάτων, και κατ επέκταση επιταχύνεται η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων από τη γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, προκειμένου αυτές να αποστέλλονται στις δικαιούχους επιχειρήσεις και στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, εντός διαστήματος έξι μηνών.

Επιπλέον, προβλέπεται η αύξηση του δειγματοληπτικού ελέγχου από ποσοστό 5% σε 15% επί του συνόλου των υποβληθέντων αιτημάτων κάθε περιόδου ελέγχου, ενώ προβλέπεται ότι για το φορολογικό έτος 2021, οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών γίνονται αποδεκτές από τη γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου οι αλλαγές που επέρχονται με την παρ. 1 να τύχουν εφαρμογής και για τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών που αφορούν στο φορολογικό έτος 2021.

Η νέα ρύθμιση

Η νέα ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή έχει ως εξής:

«’Αρθρο 12 Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας – Τροποποίηση άρθρου 22Α του ν. 4172/2013

1.Στην παρ. 3 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), α) οι περ. α’, β’ και γ’ αντικαθίστανται, β) το δεύτερο εδάφιο της περ. δ’ τροποποιείται ως προς το ποσοστό δειγματοληπτικών ελέγχων σε εκθέσεις ελέγχου της περ. α’ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α) Για αιτούμενο ύψος δαπανών άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση ελέγχου όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 (Α’ 7), εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης», για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών. Η Έκθεση Διασφάλισης υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 14 και 37 του ν. 4449/2017, μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νομοθεσία.

Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», και αποτελεί εργασία που εντάσσεται στους υποχρεωτικούς ελέγχους.

β) Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οιπραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Η διενέργεια του ελέγχου των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στο παρόν, θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν λόγω έλεγχο, εφαρμόζουν αναλογικά τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και τον ν. 4449/2017, για τις οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος.

δ) Οι εκθέσεις ελέγχου της παρ. 3α υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση και αφορά κατ’ ελάχιστον στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου. Αν κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή/και την ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.»

2.Για τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας της παρ. 3 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, που αφορούν στο φορολογικό έτος 2021, οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών γίνονται αποδεκτές από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας μέχρι την 30η.9.2022. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των εν λόγω δαπανών εφαρμόζεται η περ. β’ της ως άνω παραγράφου».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας