ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με προδιαγραφές  LEED, το πιο διαδεδομένο σύστημα πιστοποίησης αειφόρων κτιρίων στον κόσμο, προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός,  για τη μελέτη κατασκευής νέου κτιρίου... Διαγωνισμός με προδιαγραφές LEED για τα κεντρικά της ΔΕΗ στη Μεσογείων

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με προδιαγραφές  LEED, το πιο διαδεδομένο σύστημα πιστοποίησης αειφόρων κτιρίων στον κόσμο, προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός,  για τη μελέτη κατασκευής νέου κτιρίου 28.730 τ.μ. κεντρικών γραφείων της ΔΕΗ, στην έκταση  του πρώην στρατόπεδο «Αν/χη Πλέσσα Μιχαήλ» στη Μεσογείων.

Το νέο κτίριο  της ΔΕΗ θα έχει συνολικό εμβαδόν 28.730 τ.μ. περίπου. Θα περιλαμβάνει διευθυντικά γραφεία, γραφεία open space, αμφιθέατρο / αίθουσα ΜΜΕ, αίθουσες συσκέψεων, χώρο αρχείου, ιατρείο, κυλικεία, ταχυδρομείο ενώ θα διαθέτει δύο τουλάχιστον υπόγεια που θα εξυπηρετούν βοηθητικές χρήσεις, χώρους στάθμευσης κ.λ.π

Σύμφωνα με την προκήρυξη της «μελέτης του νέου συγκροτήματος κτιρίων διοίκησης και κεντρικών υπηρεσιών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στο μπρώην στρατόπεδο «Αν/χη Πλέσσα Μιχαήλ», επί της Λεωφόρου Μεσογείων 211», προϋπολογισμού 3,09 εκατ. ευρώ, το έργο αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την ανέγερση νέου κτιρίου Διοίκησης, στο Ο.Τ 10467, στην περιοχή Ελληνορώσων του Δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις οδούς Ξενοπούλου – Ερνέστου Εμπράρ – Κ. Ουράνη και Λεωφ. Μεσογείων.

 

Πολυετής μίσθωση

Σημειώνεται ότι μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό πολυετούς μίσθωσης, διάρκειας 50 συν 10 ετών η παραχώρηση της έκτασης του πρώην στρατοπέδου στη λεωφόρο Μεσογείων κατακυρώθηκε στη ΔΕΗ στις 26 Μαρτίου 2020,  με ετήσιο συνολικό μίσθωμα για το στρατιωτικό οικόπεδο, που ανέρχεται στο ύψος των 2,7 εκατ. ευρώ.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων για το στρατιωτικό ακίνητο ξεκινούσαν από το ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ. Το πρώην στρατόπεδο στη Μεσογείων διεκδίκησαν πέραν της ΔΕΗ, η θυγατρική μίας εκ των μεγαλύτερων real estate εταιρειών της χώρας, καθώς επίσης και μία από τις δύο κορυφαίες τεχνικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ της ΔΕΗ ΑΕ έγινε  στις 26 Μαρτίου 2020. Ο διαγωνισμός έγινε  από την Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ), καθώς το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ).

Το πρώην στρατόπεδο «Αν/χη Πλέσσα Μιχαήλ» είναι οικόπεδο συνολικού εμβαδού 18.643 τμ. Εντός αυτού συμπεριλαμβάνονται 22 κτίρια με συνολικό εμβαδόν 7.582 τ.μ., τα οποία η ΔΕΗ, βάσει της σύμβασης της με το ΤΕΘΑ, έχει το δικαίωμα να κατεδαφίσει. Το ακίνητο είχε άδεια γενικής χρήσης κατοικίας.

Η προκήρυξη

Η προκήρυξη του  διεθνούς διαγωνισμού για την μελέτη του νέου κτιρίου της ΔΕΗ ΑΕ,  ορίζει εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ), ύψους 61.801 ευρώ. Προβλέπει ότι οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών και αντίστοιχα προκειμένου για αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, σε αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους.

Οι διαδικασίες του διαγωνισμού είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΠΔ 39/ΦΕΚ Α’ 64/ 04.05.2017), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 12η Οκτωβρίου 2020 στις 10 το πρωί, ενώ η αποσφράγιση  των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.

Πιστοποίηση κατά LEED

Σημαντικό στοιχείο της προκήρυξης του διαγωνισμού είναι η πρόβλεψη ότι το  νέο κτίριο της ΔΕΗ θα διαθέτει πιστοποίηση κατά LEED,  ενώ στη μελέτη περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του διαθέσιμου οικοπέδου.

Σημειώνεται ότι LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) το πράσινο σύστημα πιστοποίησης κτηρίων, έχει κατακτήσει ηγετική θέση σε όλο τον κόσμο και επεκτείνεται  με γοργούς ρυθμούς με στόχο ένα αειφόρο δομημένο περιβάλλον για όλους, μέσα στα χρονικά όρια μιας γενιάς.

Το LEED σε ένα κτίριο καλύπτει βασικές προϋποθέσεις, όπως:

-Διαδικασία Ενσωμάτωσης: οι μελετητές καλούνται να επιτύχουν συνέργειες και αποτελέσματα αειφορίας, που θα επιτυγχάνουν χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας του κτιρίου, τα οποία βαθμολογούνται με συγκεκριμένα κριτήρια.

 -Θέση του Ακινήτου και Μεταφορικά Μέσα: Πριμοδοτούνται θέσεις στα κέντρα των πόλεων με επαρκείς υποδομές, ευρεία πρόσβαση σε πολλά μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν ενθαρρύνεται έτσι η επέκταση των πόλεων και η συνεπαγόμενη ανάγκη για νέα έργα υποδομών, καθώς και η χρήση του συμβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου για την πρόσβαση στο κτίριο.

-Υλικά και φυσικοί πόροι:  Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων. Ενθαρρύνεται η ανακύκλωση, η επιλογή υλικών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το έργο και η επιλογή ανακυκλωμένων υλικών.

-Ορθολογική Χρήση Νερού:  Τίθεται περιορισμός στη μέγιστη κατανάλωση νερού ενός κτιρίου. Δίνονται βαθμολογικά κίνητρα π.χ. για την επιλογή και χρήση συστημάτων ανακύκλωσης και εξοικονόμησης του νερού, για την επιλογή φυτών με μηδενικές ανάγκες άρδευσης κ.α.

-Ενέργεια και Ατμόσφαιρα: Τίθεται περιορισμός στη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας. Δίνονται και εδώ βαθμολογικά κίνητρα για ένα ενεργειακά αποδοτικό κέλυφος καθώς και για την επιλογή μηχανημάτων υψηλής απόδοσης. Ενθαρρύνεται η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, π.χ. με φωτοβολταϊκά συστήματα επί του κτηρίου ή του οικοπέδου. Απαιτείται commissioning (λειτουργική παραλαβή συστημάτων) έτσι ώστε να κλείσει η ψαλίδα μεταξύ των καλών προθέσεων των μελετητών και του τελικού παραδοτέου.

-Αειφόρος Χωροθέτηση:  Ένα κτίριο σε οικόπεδο περιοχής με υψηλή πιθανότητα πλημυρών δεν μπορεί να πιστοποιηθεί κατά LEED. Ενθαρρύνεται η καλή διαχείριση του βρόχινου νερού και οι βέλτιστες πρακτικές για την αποφυγή του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.

-Ποιότητα του Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Κτιρίου: Ένα κτίριο για να πιστοποιηθεί κατά LEED πρέπει να πληροί ελάχιστες προδιαγραφές της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Ενθαρρύνεται η χρήση υλικών με μηδενική ή πολύ χαμηλή εκπομπή Πτητικών Οργανικών Ενώσεων. Επίσης δίνονται κίνητρα για την επίτευξη επαρκούς φυσικού φωτισμού σε όλους τους κύριους χώρους του κτιρίου.

-Καινοτομία:  Δίνονται βαθμολογικά κίνητρα για την εφαρμογή καινοτόμων αειφόρων πρακτικών.

-Προτεραιότητες ανάλογα με τη Γεωγραφική Θέση του Ακινήτου: Το σύστημα θέτει προτεραιότητες ανάλογα με την γεωγραφική θέση ενός κτιρίου. Για παράδειγμα, η βαρύτητα της βαθμολογίας ενός κτιρίου στην Αφρική ως προς την Ορθολογική Χρήση Νερού είναι μεγαλύτερη, για ευνόητους λόγους, από ένα κτίριο στην Αγγλία.

Τα επίπεδα  πιστοποίησης LEED

Για να πιστοποιηθεί ένα κτίριο, πρέπει να πληροί όλα τα προαπαιτούμενα, να επιτυγχάνει δηλαδή ορισμένες ελάχιστες προδιαγραφές. Επίσης υπάρχουν και ενέργειες επιλογής, οι οποίες δίνουν πρόσθετους βαθμούς στο κτίριο. Η ανώτατη βαθμολογία είναι το 100.   Κατ΄ ελάχιστο, για να πιστοποιηθεί κατά LEED ένα κτίριο, θα πρέπει να επιτύχει όλα τα προαπαιτούμενα και να επιτύχει 40 βαθμούς για να πιστοποιηθεί ως CERTIFIED που είναι το πρώτο επίπεδο πιστοποίησης. Τα επόμενα επίπεδα είναι τα εξής: SILVER με την επίτευξη 50 βαθμών, GOLD με την επίτευξη 60 βαθμών, PLATINUM με την επίτευξη 80 βαθμών.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας