ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Βγήκε η υπουργική απόφαση για τη λειτουργία του μητρώου δηλώσεων για τα μέτρα πυροπροστασίας σε οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους. Η νέα... Δηλώσεις ιδιοκτητών και καταγγελίες πολιτών στην πλατφόρμα για τα οικόπεδα

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Βγήκε η υπουργική απόφαση για τη λειτουργία του μητρώου δηλώσεων για τα μέτρα πυροπροστασίας σε οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους. Η νέα πλατφόρμα ανοίγει τις επόμενες ημέρες, με απώτερη προθεσμία έως το τέλος Μαϊου και θα υποδέχεται τις δηλώσεις των υπόχρεων ιδιοκτητών ενω θα έχει και ψηφιακή υπηρεσία καταγγελιών πολιτών για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα έχουν καθοριστεί από 1000 έως 54.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη νέα απόφαση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την  επιχειρησιακή ευθύνη για το Μητρώο Τήρησης Μέ­ρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών έχει το Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστι­κού Σώματος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το Μητρώο Τήρησης Μέ­ρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών περιλαμβάνει:

α) την Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Υπόχρεων ιδιωτών καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της και

β) την Ψηφιακή υπηρεσία καταγγελιών πολιτών

Σημειώνεται ότι για φέτος, με υπουργική απόφαση, που θέτει σε εφαρμογή την πυροσβεστική διάταξη των μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων για το 2024 «ως καταλη­κτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2024», ημερομηνία μέχρι την οποία, δηλαδή εντός των επόμενων ημερών θα ανοίξει και η πλατφόρμα.

Πυροπροστασία: παράταση για δηλώσεις, σε ισχύ τα πρόστιμα φωτιά για οικόπεδα

-«Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλω­ση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ» σύμφωνα με την απόφαση, ενώ σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, που σύμφωνα με διαμαρτυρίες της ΠΟΜΙΔΑ μπορεί να καταλάβει και περιπτώσεις οικοπέδων που καθαρίστηκαν αλλά στο μεταξύ τα ξερά χόρτα δημιουργήθηκαν ξανά, προβλέπεται πρόστιμο έως 54.000 ευρώ, που υπολογίζεται με  «ημερήσιες μονάδες» ύψους 70 έως 150 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών.

 Οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες 

Έχει καθοριστεί ότι η εφαρμογή των μέτρων πυροπροστασίας και η δήλωση στο Μητρώο είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομών, επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε:

α) περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω  περ.(α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Και

δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας,

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτηρίων, πολυκατοικιών, κ.α. των περιοχών και εκτάσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Ολόκληρη η απόφαση

H απόφαση με θέμα «Καθορισμός ειδικότερων τεχνικών και λεπτομε­ρειακών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυ­ροπροστασίας Ιδιοκτησιών του άρθρου 31 του ν. 5075/2023 (Α’ 206)», όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 2792 της 16ης Μαϊου 204) προβλέπει τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1.Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητή­ματα για την λειτουργία του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουρ­γείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την καταγραφή των υποχρεώσεων των πο­λιτών κατά την αντιπυρική περίοδο, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλη­σης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, που συστάθηκε με το άρθρο 53Α του ν. 4662/2020 (Α’ 27), όπως εισήχθη με το άρθρο 31 του ν. 5075/2023 (Α’ 206).

Επιχειρησιακή ευθύνη για το Μητρώο Τήρησης Μέ­τρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών έχει το Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστι­κού Σώματος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

2.Το ως άνω Μητρώο περιλαμβάνει: α) την Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Υπόχρεων ιδιωτών καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της και β) την Ψηφιακή υπηρεσία καταγγελιών πολιτών βάσει της παρ. 4 του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020.

3.Υπόχρεα πρόσωπα προς υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο είναι αυτά της παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020.

4.Αρμόδια για την τεχνική υλοποίηση και παραγω­γική λειτουργία της «Ενιαίας Ψηφιακής Πλατφόρμας διαχείρισης προληπτικών μέτρων οικοπεδικών και λοι­πών ακάλυπτων χώρων» είναι η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία | «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (με το δ.τ. «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»)

Άρθρο 2 Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Υπόχρεων ιδιωτών καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της

1.Δημιουργείται στο Μητρώο ψηφιακή υπηρεσία για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020, ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσε­ων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους.

2.Χρήστες της εφαρμογής είναι:

α) φυσικά/νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυ­πτων χώρων, που βρίσκονται:

i) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχε­δίων,

ii) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκρι­μένο ρυμοτομικό σχέδιο,

iii)   σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. i) και ii), κατόπιν ενημέρωσης της αρ­μόδιας δασικής υπηρεσίας, και

iv) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθε­σίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

β) οι υπάλληλοι των Δήμων, με χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την διενέργεια δειγματοληπτι­κών ελέγχων και γ) οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πυρο­σβεστικού σώματος.

3.Η είσοδος του φυσικού ή νομικού προσώπου στην εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων (taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

4.Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο υπόχρεος συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

5.Η υπεύθυνη δήλωση του παρόντος φέρει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλ­φαριθμητική μορφή και σε μορφή QR code καθώς και την ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα. Με αυτόν τον τρόπο, ηλεκτρονι­κή υπεύθυνη δήλωση, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της.

6.Ειδικότερα και μόνο για τους επικαρπωτές, μισθω­τές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, σύμφωνα με την παρ. 2, αυτοί εισέρχονται στην εφαρμογή και συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα κατά δήλωση στοιχεία τους και τον οικείο αριθμό ΚΑΕΚ του/των ακινήτου/των για τα οποία είναι υπόχρεοι, χωρίς να πραγματοποιείται επαλήθευση της επικαρπίας, μίσθωσης ή υπομίσθωσης.

Άρθρο 3 Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών

1.Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή καταγγελι­ών εντός του Εθνικού Μητρώου του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020.

2.Φυσικά/νομικά πρόσωπα δύνανται να καταγγείλουν επώνυμα ή ανώνυμα και να προσφέρουν στοιχεία χρή­σιμα στο έργο των Δήμων για την ασφάλεια των χώρων, έναντι του κινδύνου έναρξης ή ραγδαίας εξάπλωσης πυρκαγιάς.

3.Ο/Η καταγγέλλων/-ούσα αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πλη­ροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

4.Οι ανώνυμες καταγγελίες παρουσιάζονται στο σύ­στημα χωρίς στοιχεία καταγγέλλοντος προς έλεγχο, με την ένδειξη «Ανώνυμος».

5.Ο/Η καταγγέλλων/-ούσα μεταφορτώνει τα απαραί­τητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ως κάτωθι.

Άρθρο 4 Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής- Διαλειτουργικότητες

1.Το Μητρώο και οι ψηφιακές υπηρεσίες του, διαλει­τουργούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τα απαραί­τητα μητρώα του δημοσίου για την άντληση στοιχείων ταυτοποίησης των χρηστών. Ειδικότερα:

α) Με την υπηρεσία Outh-2 TAXISnet της ΓΓΠΣΨΔ, για την αυθεντικοποίηση των φυσικών και νομικών προ­σώπων στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της πα­ρούσας.

β) Με την υπηρεσία Outh-pa κωδικοί δημόσιας διοίκη­σης της ΓΓΠΣΨΔ, για την αυθεντικοποίηση των δημοσίων λειτουργών (Κεντρικών Υπηρεσιών – Σωμάτων Ασφαλεί­ας – Δήμων και Περιφερειών)

γ) Με την υπηρεσία Εξουσιοδότησης Χρηστών Οριζό­ντιων Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη­σης για την απόδοση ρόλων και χρηστών της διοίκησης στο συνολικό σύστημα

δ) Με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για τη λήψη πληροφοριών επικοινωνίας των ιδιοκτητών ε) Με το Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εξακρίβω­ση των στοιχείων των ιδιοκτητών, (α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, (β) οικοπε­δικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, (γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. “(α)” και “(β)” και (δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα.

στ) Με την ΕΨΠ- gov.gr για τη λήψη υπηρεσιών σή­μανσης εγγράφου (χρονοσήμανση, κωδικάριθμος, QR) και υπηρεσία ταυτοποίησης εγγράφου

ζ) Με την υπηρεσία Θυρίδα Πολίτη της ΕΨΠ- gov.gr για την εμφάνιση στη θυρίδα των αιτήσεων – ενημερώσεων των πολιτών

η) Με το φορολογικό Μητρώο και τις τηρούμενες πλη­ροφορίες ΕΝΦΙΑ και

θ) Με το πληροφοριακό σύστημα του ΓΕ.ΜΗ.

2.Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφο­ριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστα­σίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 5 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ­στασίας είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας του μητρώου και των ψηφιακών υπηρεσιών περιλαμβάνονται σε αυτό.

2.Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (με το δ.τ. «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.») ορίζεται για λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πο­λιτικής Προστασίας ως εκτελούσα την επεξεργασία για τη λειτουργία των ψηφιακών εφαρμογών και τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ανωτέρω Μητρώο. Προς τον σκοπό αυτόν, αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομέ­νων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμό­τητα των δεδομένων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3.Μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πο­λιτικής Προστασίας και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα υπογραφεί και Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Data Processing Agreement – DPA), όπου θα εξειδικεύονται οι όροι του Άρθρου 28 παρ. 3 ΓΚΠΔ, ειδικό­τερα οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες των μερών.

4.Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τη λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ) συμπεριλαμβα­νομένων των σκοπών αυθεντικοποίησης, διαλειτουργι- κότητας και έκδοσης εγγράφων.

5.Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη­σης έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτι­κών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και, κατ’ ελάχιστον, της κα­ταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 6 Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο­σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 2792/16.05.2024

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο ΦΕΚ ΕΔΩ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας