ecopress
Τέθηκαν σε ισχύ  οι νέες απαιτήσεις για την ποιότητα και την πρόσβαση στο πόσιμο νερό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την αναθεωρημένη Οδηγία... EE: σε ισχύ η νέα Οδηγία για καθαρό πόσιμο νερό

Τέθηκαν σε ισχύ  οι νέες απαιτήσεις για την ποιότητα και την πρόσβαση στο πόσιμο νερό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την αναθεωρημένη Οδηγία για το πόσιμο νερό να έχει πλέον ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. 

Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν ένα από τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο για το πόσιμο νερό, σύμφωνα με τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης που ανακοινώθηκε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αυτό ανταποκρίνεται επίσης στην πρώτη επιτυχημένη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, ” Right2Water “, η οποία συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια υπογραφές για την υποστήριξη της βελτίωσης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους.

Ο Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, Virginius Sinkevičius δήλωσε: Από σήμερα, οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι σίγουροι ότι η ποιότητα του νερού που πίνουν είναι των υψηλότερων προδιαγραφών. Αντιμετωπίζουμε επικίνδυνα χημικά και μικροπλαστικά που καταλήγουν στο πόσιμο νερό, καθιστώντας το ασφαλές για εμάς να πίνουμε και ασφαλές για το περιβάλλον. Ελπίζω ότι με βελτιωμένη εμπιστοσύνη στο νερό της βρύσης, οι πολίτες μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων από το εμφιαλωμένο νερό και τα θαλάσσια απορρίμματα.

Για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα του πόσιμου νερού, η οδηγία για το πόσιμο νερό περιλαμβάνει ενημερωμένα πρότυπα ασφαλείας, εισάγει μια μεθοδολογία για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων ποιότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα παροχής νερού, καθιερώνει μια λίστα παρακολούθησης αναδυόμενων ουσιών όπως μικροπλαστικά, ενδοκρινικοί διαταράκτες, καθώς και ως νέους τύπους χημικών ουσιών που πρέπει να παρακολουθούνται και εισάγει διατάξεις συμμόρφωσης για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε επαφή με το πόσιμο νερό. Η νέα οδηγία αντιμετωπίζει τις διαρροές νερού καθώς τώρα κατά μέσο όρο το 23% του επεξεργασμένου νερού χάνεται κατά τη διανομή στην ΕΕ. Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης νέες διατάξεις που απαιτούν από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να διατηρήσουν την πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους, και ιδιαίτερα για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες.

Η μεταφορά της αναδιατυπωμένης νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο θα βελτιώσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας για όλους τους πολίτες της ΕΕ και θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος από την έκλυση αυτών των επιβλαβών ουσιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Ιστορικό

Ένα υψηλό ποσοστό ευρωπαίων πολιτών έχει ήδη άμεση πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές πόσιμο νερό σε προσιτή τιμή. Ωστόσο, ορισμένοι πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό. Αναδυόμενα φαινόμενα όπως η αυξανόμενη λειψυδρία, οι ξηρασίες, καθώς και νέες ουσίες όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα ή τα μικροπλαστικά μπορούν επίσης να απειλήσουν την ανθρώπινη υγεία.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες προκλήσεις, η Επιτροπή είχε προτείνει μια επικαιροποίηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό, η οποία χρονολογήθηκε αρχικά από το 1998, για τη διατήρηση της ποιότητας του πόσιμου νερού μακροπρόθεσμα και την προστασία των καταναλωτών από αυτούς τους νέους πιθανούς κινδύνους. Η πρόταση εγκρίθηκε από τους νομοθέτες το 2020 ως αναδιατυπωμένη οδηγία για το πόσιμο νερό και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου 2021. Τα κράτη μέλη έπρεπε να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της έως τις 12 Ιανουαρίου 2023. Η αναδιατυπωμένη οδηγία για το πόσιμο νερό αποτελεί μέρος της συνολικής πολιτικής της ΕΕ για τα ύδατα, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των πρόσφατων προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τις αναθεωρήσεις της οδηγίας για τα πρότυπα ποιότητας του περιβάλλοντος, της οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα και της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Η παγκόσμια πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το νερό τον Μάρτιο του 2023.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας