ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με εγκύκλιο, που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών ενεργοποιείται σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης και των ανεξάρτητων αρχών η... Εγκύκλιος για υποχρεωτική νομική κάλυψη των μηχανικών του δημοσίου

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με εγκύκλιο, που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών ενεργοποιείται σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης και των ανεξάρτητων αρχών η υποχρεωτική νομική κάλυψη των υπαλλήλων, που αντιμετωπίζουν δικαστικό έλεγχο και διώξεις,  για θέματα τα οποία αφορούν στην άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους.

Η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, μεταξύ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων δημοσίων υπαλλήλων είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων, καθώς αντιμετωπίζουν με μεγάλη συχνότητα, μεγάλο πλήθος δικαστικών υποθέσεων, που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Είναι συχνό το φαινόμενο μηχανικοί του δημοσίου, σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και άλλες υπηρεσίες από όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας, να αντιμετωπίζουν μόνοι τους, και με δικά τους μέσα, χωρίς νομική κάλυψη από τις υπηρεσίες τους πολυετείς δικαστικές περιπέτειες για θέματα που αφορούν την υπηρεσία τους. Συχνά, αφού εξαντλούνται οικονομικά, ψυχικά και διασύρονται επαγγελματικά και κοινωνικά τελικώς αθωώνονται. Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις απόδειξης υπαιτιότητας και καταδίκης.

Η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει και η νέα εγκύκλιος διευκρινίζει ότι η απόδοση των δαπανών νομικής κάλυψης από την υπηρεσία συναρτάται με την έκδοση τελεσίδικης αθωωτικής δικαστικής απόφασης ή απαλλακτικού βουλεύματος.

Η εγκύκλιος

Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ κοινοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Διπλωματούχων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), Συγκεκριμένα αναφέρει σε ανακοίνωση της με θέμα: «Νομική Κάλυψη Υπαλλήλων – Έκδοση Εγκυκλίου Υπ. Εσωτερικών»ότι εκδόθηκε η με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» – Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ».

Στο Κεφάλαιο Β (σελ. 5) αυτής επαναλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του πρόσφατου Ν. 4672/2020 για τη «Νομική Υποστήριξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα» και συγκεκριμένα:

Β. Άρθρο 52 – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 52 του ν.4674/2020, τα Υπουργεία, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική υποστήριξη αφορά είτε στη νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με τους προαναφερόμενους φορείς, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα.

Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).

Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων συντελείται μετά από αίτηση του υπαλλήλου στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται μετά την πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων».

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας