ecopress
Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Απλούστευση της διαδικασίας απονομής ΑΦΜ στις πολυκατοικίες φέρνει το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» καθώς η ισχύουσα νομοθεσία δυσχεραίνει την συμμετοχή των πολυκατοικιών... «Εξοικονομώ Αυτονομώ»: απλούστευση της διαδικασίας συμμετοχής για πολυκατοικίες

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Απλούστευση της διαδικασίας απονομής ΑΦΜ στις πολυκατοικίες φέρνει το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» καθώς η ισχύουσα νομοθεσία δυσχεραίνει την συμμετοχή των πολυκατοικιών στο πρόγραμμα.

Μιλώντας  στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων ο πρόεδρός της Στράτος Παρδιάς ανέφερε ότι είναι ανάγκη να προχωρήσει η απλοποίηση της διαδικασίας, όχι μόνο για να επιτευχθεί η αυξημένη συμμετοχή των πολυκατοικιών στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» αλλά και για να τεθούν σε νέα βάση και τα θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση της πολυκατοικίας (πληρωμές προμηθευτών, είσπραξη κοινοχρήστων).

Σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα της απλούστευσης των διαδικασιών έχει τεθεί σε συζήτηση μεταξύ της ΠΟΜΙΔΑ και της ΑΑΔΕ που έχουν αναπτύξει τεχνικό διάλογο για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία, όπως η υποβολή ηλεκτρονική των μισθώσεων ακινήτων.

Στόχος είναι οι αλλαγές να εφαρμοστούν από το επόμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» που σύμφωνα με τις εξαγγελίες θα κηρυχθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Η έκδοση ΑΦΜ είναι μία από τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή των πολυκατοικιών στο πρόγραμμα, ενώ υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη τροποποίηση που έκανε το υπουργείο δεν θα απαιτείται πλέον το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένου με το ΑΦΜ της πολυκατοικίας προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα. Το σχετικό εδάφιο του Οδηγού διαμορφώθηκε ως εξής:

«Μετά τη λήψη σχετικής απόφασης στη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας» για τους κοινόχρηστους χώρους και την επιλογή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού συνεργασίας για τη λήψη δανείων ή και την πληρωμή των δαπανών, υποβάλλονται οι αιτήσεις των ιδιοκτητών και μία αίτηση «ως σύνολο κτηρίου» του εκπροσώπου της πολυκατοικίας στο πληροφοριακό σύστημα της διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr, καταχωρώντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία.»

Το τρέχον πρόγραμμα είναι το πρώτο που περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για τις πολυκατοικίες με ξεχωριστή περίοδο υποβολής δηλώσεων.

Όπως είναι γνωστό, την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021, θα ανοίξει για Πολυκατοικίες (Τύπος Α & Β) σε όλη την επικράτεια.

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες

Την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021 λοιπόν η υποβολή των αιτήσεων για το  που αφορούν σε πολυκατοικίες (Τύπος Α & Β) θα ξεκινήσει από τις 3 Φεβρουαρίου 2021 σε όλη την επικράτεια στις 10.00 πμ.

Τεχνικές προσαρμογές

Στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως έχει ανακοινώσει το ΥΠΕΝ ισχύουν  οι εξής τεχνικές προσαρμογές:

Ορίζεται διάστημα πέντε λεπτών ως ελάχιστος χρόνος από τη δημιουργία της αίτησης έως την υποβολή της.

Βελτιώνονται επιμέρους σημεία που αφορούν στην πληροφόρηση που λαμβάνουν οι χρήστες κατά την συμπλήρωση στοιχείων και τη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων του πληροφοριακού συστήματος.

Διευκολύνονται οι υποβολές αιτήσεων για τις πολυκατοικίες Α και Β τύπου, μεταθέτοντας την υποχρέωση υποβολής στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, οι ακόλουθες λοιπές δαπάνες:

– Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και τη συμπλήρωση των εντύπων Πρότασης Παρεμβάσεων και Καταγραφής Παρεμβάσεων.
Τίθεται υπόψη ότι, ειδικά για την πολυκατοικία Τύπου Β, υποχρέωση υποβολής Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης θα υπάρχει μόνον εάν έχουν υλοποιηθεί και παρεμβάσεις που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας.

Αμοιβές 

H επιλέξιμη αμοιβή ανά ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται ως εξής:
– Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξημένη κατά 2,5 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 400 €.
– Για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία τύπου Α/Β), όταν η επιθεώρηση αφορά σε πολυκατοικία, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξημένη κατά 1,7 €/τ.μ. συνολικής επιφανείας της «πολυκατοικίας», με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 1.095 €

Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση, μέχρι του ποσού των 350 € ανά επιμέρους αίτηση.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος σύμβουλος έργου για όλους τουςωφελούμενους και η αμοιβή του ορίζεται ως εξής:

  1. i) για πολυκατοικία τύπου Α, μέχρι του ποσού των 350 € επαυξημένη κατά 70 € για κάθε επιπλέον διαμέρισμα πέραν του πρώτου, με μέγιστο συνολικό ποσό τα 770 €,
  2. ii) για πολυκατοικία τύπου Β, μέχρι του ποσού των 350 €

Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου), ορίζεται ως εξής:

  1. i) Για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα, μέχρι 250 €/αμοιβή, με δυνατότητα πολλαπλών αδειών/μελετών και μέχρι του συνολικού ποσού των 350 €,
  2. ii) Για πολυκατοικία(τύπος Α/Β), μέχρι του ποσού των 250 € επαυξημένη κατά 70 € για κάθε διαμέρισμα επιπλέον του πρώτου, με μέγιστο συνολικό ποσό τα 670 €/αμοιβή, με δυνατότητα πολλαπλών αδειών/μελετών και μέχρι του συνολικού ποσού των 940 €.

Για πολυκατοικίες τύπου Α/Β, η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα, όπως υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρι ποσού των 250 €.

Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος λοιπών δαπανών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από:- 1.500 € ανά αίτηση (δαπάνες α, β, γ), για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα,- 1.500 € ανά διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α ,με μέγιστο το ποσό των 4.150 € συνολικά ανά αίτηση πολυκατοικίας,- 3.730 € συνολικά ανά αίτηση για πολυκατοικία τύπου Β.

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: 3.611 αιτήσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» συνεχίστηκε τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021 με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ η πλατφόρμα έκλεισε στις 10.20 το πρωί. Υποβλήθηκαν 7.922 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 3.611, δεσμεύοντας ποσό 77,17 εκατ. ευρώ. Η μέση επιχορήγηση ανά εγκριθείσα αίτηση ανήλθε σε 21.370 ευρώ.

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώθηκε για μεμονωμένες κατοικίες και συνεχίζεται την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021, με το άνοιγμα της πλατφόρμας για Πολυκατοικίες (Τύπος Α & Β) σε όλη την επικράτεια.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας